РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ РІВНІВ ЕМОЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗНОГО МОВЛЕННЯ В МОЛОДШИХ УЧНІВ ЗІ ЗНИЖЕНИМ ЗОРОМ

Світлана Федоренко - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри логопедії та логопсихології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна.


Марина Поліковські  аспірант кафедри офтальмопедагогіки та офтальмопсихології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна.Завантажити (Pdf)

   Розглянуто питання розвитку емоційного компонента образного мовлення молодших учнів зі зниженим зором, яке має важливе значення для корекції відхилень розвиткові, що виникли внаслідок порушення зору. Визначено, що емоційний компонент образного мовлення передбачає вміння дітей розповідати про свої почуття та емоції від прочитаного художнього тексту, аналізувати емоційний стан персонажів, співпереживати їм тощо. Це дає змогу виховувати в дітей високу внутрішню культуру. Виявлено такі критерії вивчення емоційного компонента: сформованість навички виразного читання вголос, розуміння прочитаного (визначення основної думки; вміння відтворювати послідовність подій, встановлення смислових, причинно-наслідкових зв’язків тощо). Констатовано недостатній рівень володіння молодшими учнями зі зниженим зором емоційним сприйманням образного мовлення, що не сприяє точності та виразності передавання тієї чи іншої інформації дітьми. Визначено недостатність уявлень про предмети та явища навколишньої дійсності, на які можна було б спиратися в процесі пояснення вжитих в тексті виразників образності. 
   Ключові слова: діти зі зниженим зором, емоційний компонент образного мовлення, виразне читання. 

Светлана Федоренко, доктор педагогических наук, профессор, заведующая кафедрой логопедии и логопсихологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина. 

Марина Поликовски, аспирантка кафедры офтальмопедагогики и офтальмопсихологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова, г. Киев, Украина. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЕЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ОБРАЗНОЙ РЕЧИ У МЛАДШИХ УЧЕНИКОВ СО СНИЖЕННЫМ ЗРЕНИЕМ 
   Рассмотрен вопрос развития эмоционального компонента образной речи младших школьников с пониженным зрением, который имеет важное значение для коррекции отклонений в развитии, возникших вследствие нарушения зрения. Определено, что эмоциональный компонент образной речи предполагает умение детей рассказывать о своих чувствах и эмоциях от прочитанного художественного текста, анализировать эмоциональное состояние персонажей, сопереживать им и т. д. Это позволяет воспитывать у детей высокую внутреннюю культуру. Выявлены следующие критерии изучения эмоционального компонента: сформированность навыка выразительного чтения вслух, понимание прочитанного (определение основной мысли, умение воспроизводить последовательность событий, установление смысловых, причинно-следственных связей и т. п.). Констатирован недостаточный уровень владения младшими учениками с пониженным зрением эмоциональным восприятием образной речи, что не способствует точности и выразительности передачи той или иной информации детьми. Определена недостаточность представлений о предметах и явлениях окружающей действительности, на которые можно было бы опираться в процессе объяснения принятых в тексте выразителей образности. 
   Ключевые слова: дети со сниженным зрением, эмоциональный компонент образной речи, выразительное чтение. 

Fedorenko Svitlana, Dr. habil., professor, Head of the Department of Speech Therapy and Logopsychology of the National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv, Ukraine. 

Polykovski Marina, a graduate student of the Department of Ophthalmopedagogy and Ophthalmopsychology of the National Pedagogical Drahomanov University, Kyiv, Ukraine. 

RESEARSH RESULTS OF EMOTIONAL COMPONENT DEVELOPMENT OF THE FIGURATIVE SPEECH AMONG ELEMENTARY SCHOOLCHILDREN WITH LOW VISION 
   The article reviews the issue of emotional component development of the figurative speech among elementary schoolchildren with low vision. According to the pedagogical experts, it is important for correcting secondary abnormalities in the child's development, which are the result of the visual impairment. Apparently, the emotional component of the figurative speech involves the ability of the children to talk about their feelings and emotions from a read literary texts, analyze the emotional state of the characters, empathize with them and etc. It also allows them to bring up a high internal culture. The authors defined the following criteria for studying the emotional component: the formation of expressive reading skills aloud, reading comprehension (main idea definition, the ability to reproduce a sequence of events, establishing semantic, causal relationship). Children with low vision were divided into four groups of the developmental component level: high, medium, low and very low. The findings show that an insufficient (low) level of proficiency among elementary school pupils with visual impairment of emotional perception of figurative speech does not contribute to the accuracy and expressiveness of information transfer. Also the insufficient perception of ideas about objects and reality surrounding events, which could be relied on during the process of explaining the accepted figurative terms was determined. 
   Keywords: children with low vision, emotional component of the figurative speech, expressive reading.

Використані джерела 
[1] Спеціальна методика навчання української мови в школах для дітей з порушеннями зору: навч. посібник для студентів вищих пед. навч. закладів. С.В.Федоренко, Ред. Київ, Україна: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2011. 
[2] Н.С.Костючек, Развитие речи учащихся школ слепых (І–V класс). Москва, Россия, Изд-во АПН РСФСР, 1983. 
[3] А.Г.Литвак, Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие для студ. высших пед. учеб. заведений. Санкт-Петербург, Россия: КАРО, 2006. 
[4] Н.Г.Морозова, “Развитие речи в младшем школьном возрасте”, Очерки психологии детей. Москва, Россия, 1960, № 3, с. 32-41. 
[5] М.Ф.Фадина, “Влияние наблюдений в природе и пейзажного искусства на развитие образной речи слабовидящих школьников V-VII кл.” автореф. дис. канд. наук, Москва, Россия, 1987. 
[6] С.В.Федоренко, “Казкотерапія як засіб розвитку зв’язного мовлення дошкільників зі зниженим зором”, Актуальные проблемы коррекционной педагогики и психологии: сб. научных трудов. Киев-Челябинск, Украина-Россия: ДІА, 2015, с. 240-245. 
[7] С.В.Федоренко, М.Поліковські, “Актуальність проблеми розвитку образного мовлення дітей з порушеннями зору”, Логопедія. № 11. Київ, Україна: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017, с. 70-75. 
[8] И.П.Чигринова, Развитие речи слабовидящих школьников. Киев, Украина: Радянська школа, 1983. 
[9] Є.П.Синьова, Тифлопсихологія: підр. Київ, Україна: Знання, 2008. 
[10] Є.П.Синьова, С.В.Федоренко, Тифлопедагогіка: підр. для студентів вищих навч. закладів. Київ, Україна: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. 

References 
[1] Spetsialna metodyka navchannia ukrainskoi movy v shkolakh dlia ditei z porushenniamy zoru: navch. posibnyk dlia studentiv vyshchykh ped. navch. zakladiv. S.V.Fedorenko, Red. Kyiv, Ukraina: Vyd-vo NPU imeni M.P.Drahomanova, 2011. (in Ukrainian). 
[2] N.S.Kostiuchek, Razvytye rechy uchashchykhsia shkol slepykh (I–V klass). Moskva, Rossyia, Yzd-vo APN RSFSR, 1983. (in Russian). 
[3] A.H.Lytvak, Psykholohyia slepykh y slabovydiashchykh: ucheb. posobye dlia stud. vysshykh ped. ucheb. zavedenyi. Sankt-Peterburh, Rossyia: KARO, 2006. (in Russian). 
[4] N.H.Morozova, “Razvytye rechy v mladshem shkolnom vozraste”, Ocherky psykholohyy detei. Moskva, Rossyia, 1960, № 3, s. 32-41. (in Russian). 
[5] M.F.Fadyna, “Vlyianye nabliudenyi v pryrode y peizazhnoho yskusstva na razvytye obraznoi rechy slabovydiashchykh shkolnykov V-VII kl.” avtoref. dys. kand. nauk, Moskva, Rossyia, 1987. (in Russian). 
[6] S.V.Fedorenko, “Kazkoterapiia yak zasib rozvytku zviaznoho movlennia doshkilnykiv zi znyzhenym zorom”, Aktualnye problemy korrektsyonnoi pedahohyky y psykholohyy: sb. nauchnykh trudov. KyevCheliabynsk, Ukrayna-Rossyia: DIA, 2015, s. 240-245. (in Ukrainian). 
[7] S.V.Fedorenko, M.Polikovski, “Aktualnist problemy rozvytku obraznoho movlennia ditei z porushenniamy zoru”, Lohopediia. № 11. Kyiv, Ukraina: Vyd-vo NPU imeni M.P.Drahomanova, 2017, s. 70-75. (in Ukrainian). 
[8] Y.P.Chyhrynova, Razvytye rechy slabovydiashchykh shkolnykov. Kyev, Ukrayna: Radianska shkola, 1983. (in Russian). 
[9] Ye.P.Synova, Tyflopsykholohiia: pidr. Kyiv, Ukraina: Znannia, 2008. (in Ukrainian). 
[10] Ye.P.Synova, S.V.Fedorenko, Tyflopedahohika: pidr. dlia studentiv vyshchykh navch. zakladiv. Kyiv, Ukraina: NPU imeni M.P.Drahomanova, 2009. (in Ukrainian).