PSYCHOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE COMPETENCE-ORIENTED METHODOLOGY OF TEACHING UKRAINIAN LANGUAGE

 Olena Goroshkina  Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Chief Researcher at the Department of Teaching Ukrainian Language and Literature of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

Завантажити (Pdf)

 The article outlines the psychological principles of developing a competence-oriented methodology of teaching Ukrainian language. On the basis of the cognitive psychology works analysis the following aspects of high school students' language education were identified: the need to activate positive motives for the qualitative acquisition of knowledge; the need to develop learning strategies aimed at systematizing the acquired knowledge, acquired skills and competences; systematic development of students' speech and thinking; enrichment of their vocabulary; improvement of the skills of all kinds of speech activity: listening, speaking, reading, writing. 
 Keywords: psychological basics, competence-oriented methodology, development of high school students, language teaching for high school students. 

 Елена Горошкина, доктор педагогических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела обучения украинскому языку и литературе Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ МЕТОДИКИ ОБУЧЕНИЯ УКРАИНСКОМУ ЯЗЫКУ 
 В статье обозначены психологические основы разработки компетентностно ориентированной методики обучения украинскому языку. На основе анализа работ по когнитивной психологии определены следующие аспекты языковой подготовки старшеклассников: необходимость активизировать положительные мотивы для качественного усвоения знаний; необходимость выработки стратегий обучения, направленных на систематизацию полученных знаний, приобретенных умений и навыков; систематическое развитие речи и мышления учащихся; обогащение их словарного запаса; совершенствование умений всех видов речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо. 
 Ключевые слова: психологические основы, компетентностно ориентированная методика, развитие старшеклассника, языковая подготовка старшеклассников.


 Олена Горошкіна, доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНОЇ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
 У статті окреслено психологічні засади розроблення компетентнісно орієнтованої методики навчання української мови. На основі аналізу праць з когнітивної психології визначено такі аспекти мовної підготовки старшокласників: необхідність активізувати позитивні мотиви для якісного засвоєння знань; необхідність вироблення стратегій навчання, спрямованих на систематизацію здобутих знань, набутих умінь і навичок; систематичний розвиток мовлення й мислення учнів; збагачення їхнього словникового запасу; удосконалення умінь всіх видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письма. Акцентовано, що особливої уваги потребує розроблення системи завдань, що можуть використовуватися диференційовано залежно від характеристик кожного учня, обсягу матеріалу, який підлягає повторенню, урахування оптимального для кожного учня режиму повторення. Задля формування стійких умінь і навичок учнів необхідно здійснювати активізацію мовних одиниць у вправах, наближених до природнього спілкування. Процес активізації стає ефективним за умови високої інтелектуальної активності учнів, залучення їх до самостійної діяльності. Вихід вбачаємо в поєднанні процесу цілеспрямованої активізації мовного матеріалу й мовленнєвої практики учнів, надання вправам креативно-мовленнєвої спрямованості, що допоможе учням відчувати свою відповідальність за підвищення культури суспільної мовної практики, сприяти піднесенню цієї культури досконалими зразками власного мовлення. Безумовно, це потребує від учителя додаткових зусиль під час підготовки до уроків, творчого підходу до реалізації вимог чинної програми. Навчання української мови має забезпечити інтелектуальний розвиток учня, формування здатності ідентифікувати себе як свідомого представника своєї нації, почуття відповідальності за власний мовленнєвий вчинок, уміння адекватно реагувати на суспільні запити й виклики; прагнення до самовдосконалення, саморозвитку й самоосвіти, показником чого є сформованість предметної і ключових компетентностей. 
 Ключові слова: психологічні засади, компетентнісно орієнтована методика, розвиток старшокласника, мовна підготовка старшокласників.


Використані джерела 
[1] Л. Помиткіна, «Психологічні особливості реалізації компетентнісного підходу в освіті», Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка : зб. наук. пр., №. 23, c. 99-104, 2015. 
[2] M. Ehrman, «Personality, Language-Learning Aptitude, and Program Structure», in Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 1995., Washington, D. C., 1995. 
[3] D. Аusubel, Educational Psychology: A Cognitive View, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978. 
[4] H. P. Grice, «Studies in the Way of Words», Harvard University Press, 1989, pp. 22-143. 
[5] A. F. Grasha and S. W. Reichman, Student Learning Styles Questionnare, Cincinatti, OH: University of Cincinatti Faculty Resource Center, 1975. 
[6] R. Dunn, J. S. Beandury and A. Klavas, «Survay of Research on Learning Styles», Educational Leadership, no. 46, pp. 50-58, 1989. 
[7] J. E. Hill, The Educational Sciences, Bloomfield Hills, MI: Oakland Community College Press, 1976. 
[8] В. І. Шинкарук, Ред., Філософський енциклопедичний словник, Київ, Україна: Абрис, 2002. 
[9] Б. Г. Ананьев, Психология и проблемы человекознания: избранные психол. тр., А. А. Бодалев, Ред. Москва, Россия: Изд-во МПСИ; Воронеж: МОДЭК, 2005. 
[10] І. Д. Бех, «Духовні цінності в розвитку особистості», Педагогіка і психологія, № 1, с. 124‒129, 1997. 
[11] М. О. Орап, «Теоретичний аналіз категорії «мовленневий досвід особистості»», Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет iменi Григорія Сковороди», № 29, с. 272-278, 2013. 
[12] Н. Б. Голуб та О. М. Горошкіна, Концепція навчання української мови, Н. Б. Голуб, Ред. Київ, Україна: Педагогічна думка, 2019. 
[13] А. А. Леонтьев, Языковая и речевая деятельность в общей и педагогической психологии: Избр. психологические труды. Москва, Россия: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж: НПО «МОДЭК», 2003.


References 
[1] L. Pomytkina, «Psykholohichni osoblyvosti realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu v osviti», Pedahohichna osvita: Teoriia i praktyka. Psykholohiia. Pedahohika : zb. nauk. pr., №. 23, c. 99-104, 2015. 
[2] M. Ehrman, «Personality, Language-Learning Aptitude, and Program Structure», in Georgetown University Round Table on Languages and Linguistics 1995., Washington, D. C., 1995. 
[3] D. Аusubel, Educational Psychology: A Cognitive View, New York: Holt, Rinehart and Winston, 1978. 
[4] H. P. Grice, «Studies in the Way of Words», Harvard University Press, 1989, pp. 22-143. 
[5] A. F. Grasha and S. W. Reichman, Student Learning Styles Questionnare, Cincinatti, OH: University of Cincinatti Faculty Resource Center, 1975. 
[6] R. Dunn, J. S. Beandury and A. Klavas, «Survay of Research on Learning Styles», Educational Leadership, no. 46, pp. 50-58, 1989. 
[7] J. E. Hill, The Educational Sciences, Bloomfield Hills, MI: Oakland Community College Press, 1976. 
[8] V. I. Shynkaruk, Red., Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk, Kyiv, Ukraina: Abrys, 2002. 
[9] B. H. Ananev, Psykholohyia y problemы chelovekoznanyia: yzbrannыe psykhol. tr., A. A. Bodalev, Red. Moskva, Rossyia: Yzd-vo MPSY; Voronezh: MODЭK, 2005. 
[10] I. D. Bekh, «Dukhovni tsinnosti v rozvytku osobystosti», Pedahohika i psykholohiia, № 1, s. 124‒129, 1997. 
[11] M. O. Orap, «Teoretychnyi analiz katehorii «movlennevyi dosvid osobystosti»», Humanitarnyi visnyk DVNZ «Pereiaslav-Khmelnytskyi derzhavnyi pedahohichnyi universytet imeni Hryhoriia Skovorody», № 29, s. 272-278, 2013. 
[12] N. B. Holub ta O. M. Goroshkina, Kontseptsiia navchannia ukrainskoi movy, N. B. Holub, Red. Kyiv, Ukraina: Pedahohichna dumka, 2019. [13] A. A. Leontev, Yazыkovaia y rechevaia deiatelnost v obshchei y pedahohycheskoi psykholohyy: Yzbr. psykholohycheskye trudы. Moskva, Rossyia: Yzd-vo Moskovskoho psykholoho-sotsyalnoho ynstytuta; Voronezh: NPO «MODЭK», 2003.