КОМПЕТЕНТНІСНО ОРІЄНТОВАНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІКИ В ЛІЦЕЇ

 Тетяна Назаренко – доктор педагогічних наук, доктор філософії за Болонською системою (Ph.D), старший науковий співробітник, завідувачка відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

Завантажити (Pdf)

 Порушено актуальні питання щодо використання різноманітних сучасних методів навчання економіки в освітньому процесі ліцею. Проаналізовано проблеми, що пов’язані з методичними особливостями роботи вчителя економіки за різноманітними формами і засобами навчання під час проведення уроку економіки в ліцеї. Подано класифікаційну характеристику різних методів навчання, що мають активно та диференційовано застосовуватися в освітньому процесі з економіки. Методи презентації навчальної економічної інформації за характером пізнавальної діяльності учнів диференційовано на: пояснювальний, ілюстративний (інформаційний), репродуктивний (алгоритмічний), частково-пошуковий (евристичний) та дослідницький (науковий). У результаті дослідження значення шкільного навчального предмета «економіка» зроблено висновок щодо посилення ефективності методів навчання для формування в учнів ліцею ключових компетентностей із підприємливості та фінансової грамотності. 
 Ключові слова: методи навчання, методика навчання та викладання економіки,  освітній процес з економіки в ліцеї, ліцей, учні ліцею, пізнавальна діяльність учнів ліцею.

 Татьяна Назаренко, доктор педагогических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом обучения географии и экономики Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.
 
КОМПЕТЕНТНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭКОНОМИКИ В ЛИЦЕЕ 
 Поставлены актуальные вопросы использования различных современных методов обучения экономики в образовательном процессе лицея. Проанализированы проблемы, связанные с методическими особенностями работы учителя экономики согласно разным формам и средствами обучения при проведении урока экономики в лицее. Приведена классификационная характеристика различных методов обучения, которые должны активно и дифференцированно применяться в образовательном процессе по экономике. Методы презентации учебной экономической информации по характеру познавательной деятельности учащихся дифференцированы на: пояснительный, иллюстративный (информационный), репродуктивный (алгоритмический), частично-поисковый (эвристический) и исследовательский (научный). В результате исследования значения школьного учебного предмета «экономика» сделан вывод об усилении эффективности методов обучения для формирования у учащихся лицея ключевых компетентностей по предприимчивости и финансовой грамотности. 
 Ключевые слова: методы обучения, методика обучения и преподавания экономики, образовательный процесс по экономике в лицее, лицей, учащиеся лицея, познавательная деятельность учащихся лицея. 

 Tetiana Nazarenko, Doctor of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Head of the Department of Teaching Geography and Economics, Institute of Pedagogy NAPN of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

COMPETENCE-ORIENTED METHODS OF ECONOMIC TRAINING AT LYCEUM 
 The author of the article, exploring the importance of the school subject “Economics”, concludes that it is necessary to strengthen teaching methods to form key competences in entrepreneurship and financial literacy among high school students. The content of the article raises topical issues of using various modern teaching methods in the educational process in economics at Lyceum. The researcher analyzed the problems associated with the methodological features of the work of the teacher of economics in various forms and means of training during a lesson in economics at Lyceum. A classification characteristic of various teaching methods is presented, which should be actively and differentially applied in the educational process in economy. The classification of methods by the nature of the cognitive activity of students is differentiated into: explanatory, illustrative (informational), reproductive (algorithmic), partially search (heuristic) and research (scientific) methods for presenting educational economic information. The new Ukrainian school is intended to form in students quality of future entrepreneurs, merchants, bankers, farmers, managers. Economic education at lyceum should solve the problem of the students' choice of professions and future sphere of activity, but at the same time the student should be aware that he/she is a participant of the big economy of the country in which he/she lives. The analysis of the various teaching methods used in school education and the experimental work have shown that the most effective in the formation of economic concepts in students of lyceum are those that affect the emotional and sensual sphere and take into account the communicative-activity principle, namely: creative presentation of educational material through a system of problematic tasks, independent and practical work, heuristic conversation, cognitive game, research method. However, further study requires the selection of economic educational material, requires in-depth study of ways to improve the organization of the educational process in economics lessons at lyceum in order to solve general pedagogical and methodological problems. 
 Keywords: teaching methods; methods of teaching economics; the educational process in economics at school; lyceum; students of lyceum, cognitive activity of students of lyceum.

Використані джерела 
[1]  Навчальна програма з економіки для старшої школи. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov. ua/...programi/navchalni-programi-. 
[2]  Концепція Нової української школи. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/tag/ novaukrainska-shkola. 
[3] Н. О. Гончарова, Т. Г. Назаренко, та О. О. Патрікєєва, «Економічна освіта в ЗЗСО. Дослідження», Управління освітою, № 8 (416), с. 12–15, 2019, [Електронний ресурс]. Доступно: http://lib.iitta.gov.ua/ id/eprint/717443 
[4] М. В. Вачевський , В. М. Мадзігон, та Н. М. Примаченко, Основи економіки. Навчальний посібник для учнів ліцеїв, коледжів, гімназій та загальноосвітніх шкіл 11-12 класів, Київ, Україна: Педагогічна думка, 2007. 
[5] «The Future of Jobs 2018: Centre for the New Economy and Society», [Електронний ресурс]. Доступно: http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 
[6] «COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01)», [Електронний ресурс]. Доступно: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/ 
[7] О. В. Аксьонова, Методика викладання економіки. Навчальний посібник, Київ, Україна: КНЕУ, 1998. 
[8] С. У. Гончаренко, «Методика як наука,» Шлях освіти, № 1, pp. 5-22, 2000. 
[9] Й. М. Гушулей, та І. М. Вітенко, Загальна методика викладання основ економіки: Пробний навчальний посібник, Тернопіль, Україна: Астон, 2004. 
[10] Т. Г. Назаренко, Методика навчання географії в профільній школі: теорія і практика: [монографія], Київ: Педагогічна думка, 2013, [Електронний ресурс]. Доступно: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9886 
[11] С. І. Грицуленко, та ін., Методика викладання економічних дисциплін: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., Одеса, Україна: ОНАЗ ім. О.С. Попова, 2012. 
[12] К. І. Ковальова, та В. В. Ковальов, Методика викладання економіки в школі: навч. посіб, Київ: Видавництво Ліра-К, 2012. 
[13] Т. Г. Назаренко, «Дидактичні особливості методів навчання економіки в ліцеї,» Український педагогічний журнал, № 2, pp. 51-58, 2018, [Електронний ресурс]. Доступно: http://uej.undip.org.ua/ products/2018/article1.php 
[14] Словник іншомовних слів. За редакцією академіка АН УРСР О. С. Мельничука, Київ, Україна, 1985. 
[15] В. П. Корнєєв, Технології навчання, Харків, Україна: Вид. група «Основа», 2004. 
[16] О. М. Топузов, Т. Г. Назаренко, В. С. Яценко, та ін., Концепція економічної освіти в гімназії та ліцеї України, Київ: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2019, [Електронний ресурс]. Доступно: http://lib.iitta.gov.ua/id/ eprint/717475 

References 
[1] «Navchalna prohrama z ekonomiky dlia starshoi shkoly», [Online]. Available: https://mon.gov.ua/... programi/navchalni-programi- [in Ukrainian] 
[2] «Kontseptsiia Novoi ukrainskoi shkoly», [Online]. Available: https://mon.gov.ua/tag/novaukrainskashkola  [in Ukrainian] 
[3] N. O. Honcharova, T. H. Nazarenko, ta O. O. Patrikieieva, «Ekonomichna osvita v ZZSO. Doslidzhennia», Upravlinnia osvitoiu, № 8 (416), s. 12–15, 2019, [Online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/717443 [in Ukrainian] 
[4] M. V. Vachevskyi , V. M. Madzihon, ta N. M. Prymachenko, Osnovy ekonomiky. Navchalnyi posibnyk dlia uchniv litseiv, koledzhiv, himnazii ta zahalnoosvitnikh shkil 11-12 klasiv, Kyiv, Ukraina: Pedahohichna dumka, 2007. [in Ukrainian] 
[5] «The Future of Jobs 2018: Centre for the New Economy and Society», [Online]. Available: http://www3. weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 
[6] «COUNCIL RECOMMENDATION of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance) (2018/C 189/01)», [Online]. Available: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ 
[7] O. V. Aksonova, Metodyka vykladannia ekonomiky. Navchalnyi posibnyk, Kyiv, Ukraina: KNEU, 1998. [in Ukrainian] 
[8] S. U. Honcharenko, «Metodyka yak nauka,» Shliakh osvity, № 1, pp. 5-22, 2000. [in Ukrainian] 
[9] I. M. Hushulei, ta I. M. Vitenko, Zahalna metodyka vykladannia osnov ekonomiky: Probnyi navchalnyi posibnyk, Ternopil, Ukraina: Aston, 2004. [in Ukrainian] 
[10] T. H. Nazarenko, Metodyka navchannia heohrafii v profilnii shkoli: teoriia i praktyka: [monohrafiia], Kyiv: Pedahohichna dumka, 2013, [Online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9886 [in Ukrainian]
[11] S. I. Hrytsulenko ta in, Metodyka vykladannia ekonomichnykh dystsyplin: navch. posib. dlia stud. vyshch. navch. zakl., Odesa, Ukraina: ONAZ im. O.S. Popova, 2012. [in Ukrainian] 
[12] K. I. Kovalova, ta V. V. Kovalov, Metodyka vykladannia ekonomiky v shkoli: navch. posib, Kyiv: Vydavnytstvo Lira-K, 2012. [in Ukrainian] 
[13] T. H. Nazarenko, «Dydaktychni osoblyvosti metodiv navchannia ekonomiky v litsei,» Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, № 2, pp. 51-58, 2018, [Online]. Available: http://uej.undip.org.ua/products/2018/ article1.php [in Ukrainian] 
[14] Slovnyk inshomovnykh sliv. Za redaktsiieiu akademika AN URSR O. S. Melnychuka, Kyiv, Ukraina, 1985. [in Ukrainian] 
[15] V. P. Kornieiev, Tekhnolohii navchannia, Kharkiv, Ukraina: Vyd. hrupa «Osnova», 2004. [in Ukrainian] 
[16] O. M. Topuzov, T. H. Nazarenko, V. S. Yatsenko, ta in., Kontseptsiia ekonomichnoi osvity v himnazii ta litsei Ukrainy, Kyiv: TOV «KONVI PRINT», 2019, [Online]. Available: http://lib.iitta.gov.ua/id/ eprint/717475 [in Ukrainian]