òͲ ˲ֲ ò ò Բò : ֲ ֲ ʲ ˲

, , , ., .

ORCID iD:https://orcid.org/0000-0002-0788-8511

DOI:https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-1-5-13

(Pdf)

. , ’, , « » . ³ 㳿 , . . .
: , 㳿, , .

, , , , . , .

:
. , , , . , . . .
: , , , .

Olena Baranovska, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher at the Department of Didactics , Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES REALIZATION IN PHILOLOGICAL DIRECTIONS: EVOLUTION AND TRANSFORMATION IN UKRAINIAN SCHOOL
The article is devoted to an important problem the implementation of pedagogical technologies in the philological direction. As a result of the analysis of the current legislative base, scientific achievements of Ukrainian scientists on the problem of specialized education and pedagogical technologies, it was found out how the basic concepts, in particular, the concepts of educational technology and pedagogical technology are correlated. The author tracks the evolution and transformation of key research concepts pedagogical technologies in the philological direction and information (reading) competence, describes the classification of pedagogical technologies in the philological direction. The author defines the concept of pedagogical technologies of the philological field as an integrative system, a designed pedagogical process containing a set of methods, actions, operations and didactic conditions aimed at guaranteed achievement of didactic goals and results: personal development, comprehensive humanitarian development ofpupils, formation of their intellectual and personality components. Attention is drawn to the experience of the staff of the Institute of Pedagogy of the Academy of Educational Sciences of Ukraine in line with this problem. The author substantiates the created didactic model for the implementation of pedagogical technologies in the conditions of profile training in the philological direction. The author's model consists of three blocks: methodological, definitional and content-technological. The methodological block contains: tendencies of realization of pedagogical technologies of profile training in humanitarian (philological) direction (humanization of education, of integration of learning and variability) and principles of implementation of pedagogical technologies for the conditions of profile school. The definition block contains the basic definitions of the study: "educational environment", "technology", "pedagogical technology" "pedagogical technology in philological direction" (author's definition). The content-technological block contains: classification of pedagogical technologies of philological direction; conditions of realization of pedagogical technologies of philological orientation in profile education.
Keywords: profile education; pedagogical technologies; philological direction; informational competence.

[1] , ³ (), 3839, 2017. [ ]. : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
[2] , 1456 21.10.13 .[ ]. : http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/
[3] . . , ̳ : , , . 16, . . , . , : , 2016, . 1726.
[4] . . , , , 2 (96), . 5258, 2012.
[5] . . , , : , : . . , . , : - . . , 2015, . 6771.
[6] . . , : , : , : . . , . , : , 2018, . 4551.
[7] . . , : , . , : . ij , 2018.
[8] . . , : , , 3, . 99108, 2018. DOI 10.32405/2411-1317-2018-3-99-108.
[9] . . , . . , . . , . . , . . , . . , . . and . . , : . . , : ² в, 2018.
[10] . . . ., . . , . . , . . , , Polish Science Journal. Warsaw: Polska: Sp. z o. o. iScience, Issue 3, p. 6272, 2018.
[11] .. , (, , ), . : , 1999.
[12] . . , iiï , , 3, . 3134, 2000.
[13] , . . . , . . . : , - . , 2013.
[14] . . , , , , 糿, 2, .6771, 2003.
[15] . . . . , 㳿 : , , 3, . 6066, 2018.
[16] . . , ( ղ ), . . . , - , . - , , , 2017.

References
[1] Zakon Ukrayiny` Pro osvitu, Vidomosti Verxovnoyi Rady` (VVR), # 3839, 2017. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
[2] Pro zatverdzhennya Koncepciyi profil`nogo navchannya u starshij shkoli, Nakaz MON # 1456 vid 21.10.13 roku. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http://ru.osvita.ua/legislation/Ser_osv/37784/
[3] O. V. Baranovs`ka, Mizhpredmetni zv'yazky` u pidruchny`ku dlya profil`noyi shkoly`: prakty`chna zoriyentovanist` ta texnologizaciya, u Problemy` suchasnogo pidruchny`ka, Vy`p. 16, O. M. Topuzov, Red. Ky`yiv, Ukrayina: Pedagogichna dumka, 2016, s. 1726.
[4] G. O. Vas`kivs`ka, Formuvannya komunikaty`vnoyi kompetentnosti starshoklasny`kiv na osnovi zasvoyennya sy`stemy` znan` pro lyudy`nu, Ukrayins`ka mova i literatura v shkoli, #2 (96), s. 5258, 2012.
[5] S. V. Kosyanchuk, Aksiologichny`j pidxid do formuvannya zmistu profil`nogo navchannya yak aktual`na problema modernizaciyi zmistu osvity`, u Dy`dakty`ka: teoriya i prakty`ka, : G. O. Vas`kivs`ka, Red. Ky`yiv, Ukrayina: Vy`d-vo NPU imeni M. P. Dragomanova, 2015, s. 6771.
[6] O. P. Kravchuk, Realizaciya ideyi profil`nogo navchannya: osobly`vosti organizaciyi naukovopedagogichnogo ekspery`mentu, u Dy`dakty`ka: teoriya i prakty`ka, : G. O. Vas`kivs`ka, Red. Ky`yiv, Ukrayina: Pedagogichna dumka, 2018, s. 4551.
[7] V. I. Ky`zenko, Variaty`vny`j komponent zmistu osvity` v osnovnij i starshij shkoli: teoriya i prakty`ka, monografiya. Ky`yiv, Ukrayina: Vy`d. Dim Slovo, 2018.
[8] L. V. Shelestova, Rozvy`tok tvorchy`x zdibnostej uchniv v umovax profil`nogo navchannya: kil`kisnoyakisny`j analiz empiry`chny`x dany`x, Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, # 3, s. 99108, 2018. DOI 10.32405/2411-1317-2018-3-99-108.
[9] G. O. Vas`kivs`ka, V. I. Ky`zenko, S. V. Kosyanchuk, O. V. Baranovs`ka, S. E. Trubacheva, O. P. Kravchuk, O. V. Chornous and I. I. Dobroskok, Formuvannya zmistu profil`nogo navchannya: teorety`kometodologichny`j aspekt. Monografiya. Ky`yiv, Ukrayina: KONVI PRINT, 2018.
[10] O. V. Baranovs`ka O. V., S. V. Kosyanchuk, S. E. Trubacheva, ta O. V. Chornous, Dy`dakty`chny`j kontekst ta osobly`vosti realizaciyi pedagogichny`x texnologij v umovax profil`nogo navchannya, Polish Science Journal. Warsaw: Polska: Sp. z o. o. iScience, Issue 3, p. 6272, 2018.
[11] V.F. Palamarchuk, Hlobus intelektus (metodolohiia, prohrama, metodyka formuvannia hlobalnoho intelektu), posibnyk dlia vchyteliv. Kyiv: Ukraina, 1999.
[12] O. V. Baranovska, Formuvannia informatsiinoï kultury, Shliakh osvity, 3, s. 3134, 2000.
[13] Osnovy informatsiinykh tekhnolohii i system, Avt. V. A. Pavlysh, L. K. Hlinenko. Lviv: Ukraina, Vyd-vo Lviv. politekhniky, 2013.
[14] O. V. Baranovska, Informatsiini kompetentnosti oboviazkovyi aktyv uchnia suchasnoi shkoly, Dyrektor shkoly, litseiu, himnazii, 2, s.6771, 2003.
[15] V. F. Palamarchuk ta O. V. Baranovska, Pedahohichni tekhnolohii navchannia v umovakh novoi ukrainskoi shkoly: vektor rozvytku, Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 3, s. 6066, 2018.
[16] T. O. Yatsenko, Tendentsii rozvytku metodyky navchannia ukrainskoi literatury v zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladakh (druha polovyna KhKh pochatok KhKhI stolittia), dys. dokt. ped. nauk, In-t pedahohiky NAPN Ukrainy, Kyiv. Un-t imeni Borysa Hrinchenka, Kyiv, Ukraina, 2017.