ЗМІСТ І СТРУКТУРА ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

   Оксана Квітка  здобувач Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. 

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6028-2068

DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-1-14-19

Завантажити (Pdf)

   Визначено, що в сучасному світі відбуваються глобальні соціальні, політичні та економічні зміни в суспільстві. Посилення ролі міжнародних відносин, виникнення інтересу до національного коріння, пробудження національної самосвідомості актуалізують потребу в підготовці висококультурних фахівців. Здійснено сутнісний аналіз змісту і структури загальнокультурної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей. Розкрито базові поняття з проблеми дослідження, ролі культурологічної освіти у процесі формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців, місце ціннісних орієнтацій і духовності в культурологічному вихованні. На підставі зроблених висновків запропоновано напрями подальшого дослідження, а саме дидактичний потенціал гуманітарних дисциплін щодо формування загальнокультурної компетентності студентів. 
   Ключові слова: освіта; компетентність, загальнокультурна компетентність, студенти, особистість, сучасна культура, гуманітарна спеціальність. 

   Оксана Квитка, соискатель Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
 
   Определено, что в современном мире происходят глобальные социальные, политические и экономические изменения в обществе. Усиление роли международных отношений, возникновение интереса к национальным корням, пробуждение национального самосознания актуализируют потребность в подготовке высококультурных специалистов. Осуществлен сущностный анализ содержания и структуры общекультурной компетентности студентов гуманитарных специальностей. Раскрыты базовые понятия по проблеме исследования, роли культурологического образования в процессе формирования общекультурной компетентности будущих специалистов, место ценностных ориентаций и духовности в культурологическом воспитании. На основании сделанных выводов предложены направления дальнейшего исследования, а именно дидактический потенциал гуманитарных дисциплин по формированию общекультурной компетентности студентов. 
   Ключевые слова: образование, компетентность, общекультурная компетентность, студенты, личность, современная культура, гуманитарная специальность.

   Oksana Kvitka, applicant the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

CONTENT AND STRUCTURE OF GENERAL CULTURAL COMPETENCE OF STUDENTS OF HUMANITARIAN SPECIALTIES 
   In the modern world, global social, political and economic changes are taking place in society. The strengthening of the role of international relations, the emergence of interest in national roots, the awakening of national consciousness of peoples, actualize the need for highly cultured modern specialists. In the global educational practice, with the creation of the European higher education area, educational institutions are undergoing a significant transformation, which leads to the emergence of a new paradigm of teaching and learning. The competence approach plays a key role in this process. There is a change in priorities, the cultural component of education is strengthened, and a new ideal of a student as person of culture" with general cultural competence appears. It is the general cultural competence that determines the active life of a person, his/her ability to navigate in various spheres of social and professional life, harmonizes the inner world and relations with society. The article provides an essential analysis of the content and structure the general cultural competence of students of humanitarian specialties. The basic concepts of the research problem, the role of modern education for the formation of the general cultural competence of future specialists, the place of value orientations and spirituality in cultural education are revealed, which highlights the basic components of the general cultural competence. The available research reveals various aspects of the organization and content of the process of formation of the general cultural competence of students and forms a scientific and theoretical basis for further study of this issue. On the basis of the conclusions made, the author suggests the actual direction of further research, namely the didactic potential of the humanities for the formation of the general cultural competence of students. Theoretical significance of the study contributes to the pedagogical concept of the quality of higher education, deepens scientific ideas about the structure of the educational process in higher education institutions focused on the effective formation of the general cultural competence of students and their life experience, thereby providing targeted cultural development of the individual. 
   Keywords: education; competence; general cultural competence; students; modern culture; humanitarian specialty.

Використані джерела 
[1] И. А. Зимняя, Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Москва, Россия: Исследовательский центр проблем качества, 2004. 
[2] І. А. Зязюн, «Компетентінісний педагог завжди й повсюдно-учитель, психолог, культуролог, вчений», Естетичні та етичні основи розвитку педагогічної майстерності викладачів вищих педагогічних навчальних закладів, № 1, с. 49-54, 2013. 
[3] О. О. Квітка, «Формування компетентності культурної обізнаності й самовираження студентів гуманітарних спеціальностей», Jurnalul Umanitar Modern. Republica Moldova, № 1, с. 23-27, 2019.
[4] М. В. Кларин, «Инновационные модели учебного процесса в современной зарубежной педагогике», дис. д-ра пед. наук, Інститут теоретической педагогики и международных исследований в образовании, Москва, 1994. 
[5] И. Я. Лернер, Процесс обучения и его закономерности. Москва, Россия: Педагогика, 1980. 
[6] О. В. Малихін, І. Г. Павленко, О. О. Лаврентьєва та Г. І. Матукова. Методика викладання у вищій школі : навчальний посібник, Київ, Україна: КНТ, 2014. 
[7] О. В. Малихін та І. С. Гриценко, «Загальнокультурна компетентність студентів філологічних спеціальностей як дидактичний феномен», в Компетентнісно-орієнтована парадигма підготовки майбутнього філолога : монографія, О. В. Малихін, Ред. Київ, Україна: ТОВ “Н ВО Інтерсервіс”, 2016, с. 129-217. 
[8] Т. І. Молнар, «Теоретичні основи компетентнісного підходу як освітньої інновації», на Z 40 Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Obiecujące osiągnięcia naukowe Pedagogika ». (30.09.2017), Warszawa, 2017, с. 21–22. 
[9] Н. В. Хорошилова, «Формирование культурной компетентности студентов вуза», автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. пед. наук, ФГБОУ ВПО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет», Нижний Новгород, 2013. [Електронний ресурс]. Доступно: http://dislib.ru/pedagogika/8277-4-formirovanie-kulturnoy-kompetentnosti-studentovvuza.php (дата звернення: 03.01.2020) 
[10] А. В. Хуторской , Компетентностный подход в обучении : Научно-методическое пособие. Москва, Россия: Издательство “Эйдос”, 2013.

References: 
[1] Y. A. Zymniaia, Kliuchevыe kompetentnosty kak rezultatyvno-tselevaia osnova kompetentnostnoho podkhoda v obrazovanyy. Moskva, Rossyia: Yssledovatelskyi tsentr problem kachestva, 2004. (in Russian) 
[2] I. A. Ziaziun, «Kompetentinisnyi pedahoh zavzhdy y povsiudno-uchytel, psykholoh, kulturoloh, vchenyi», Estetychni ta etychni osnovy rozvytku pedahohichnoi maisternosti vykladachiv vyshchykh pedahohichnykh navchalnykh zakladiv, № 1, s. 49-54, 2013. (in Ukrainian) 
[3] O. O. Kvitka, «Formuvannia kompetentnosti kulturnoi obiznanosti y samovyrazhennia studentiv humanitarnykh spetsialnostei», Jurnalul Umanitar Modern. Republica Moldova, № 1, s. 23-27, 2019. (in Ukrainian) 
[4] M. V. Klaryn, «Ynnovatsyonnыe modely uchebnoho protsessa v sovremennoi zarubezhnoi pedahohyke», dys. d-ra ped. nauk, Instytut teoretycheskoi pedahohyky y mezhdunarodnыkh yssledovanyi v obrazovanyy, Moskva, 1994. (in Russian) 
[5] Y. Ya. Lerner, Protsess obuchenyia y eho zakonomernosty. Moskva, Rossyia: Pedahohyka, 1980. (in Russian)
[6] O. V. Malykhin, I. H. Pavlenko, O. O. Lavrentieva ta H. I. Matukova. Metodyka vykladannia u vyshchii shkoli : navchalnyi posibnyk, Kyiv, Ukraina: KNT, 2014. (in Ukrainian) 
[7] O. V. Malykhin ta I. S. Hrytsenko, «Zahalnokulturna kompetentnist studentiv filolohichnykh spetsialnostei yak dydaktychnyi fenomen», v Kompetentnisno-oriientovana paradyhma pidhotovky maibutnoho filoloha : monohrafiia, O. V. Malykhin, Red. Kyiv, Ukraina: TOV “N VO Interservis”, 2016, s. 129-217. (in Ukrainian) 
[8] T. I. Molnar, «Teoretychni osnovy kompetentnisnoho pidkhodu yak osvitnoi innovatsii», na Z 40 Zbiór artykułów naukowych Konferencji Miedzynarodowej NaukowoPraktycznej organizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek naukowo-badawczych «Obiecujące osiągnięcia naukowe Pedagogika ». (30.09.2017), Warszawa, 2017, s. 21–22. (in Ukrainian) 
[9] N. V. Khoroshylova, «Formyrovanye kulturnoi kompetentnosty studentov vuza», avtoref. dyss. na soyskanye nauchn. stepeny kand. ped. nauk, FHBOU VPO «Nyzhehorodskyi hosudarstvennыi arkhytekturno-stroytelnыi unyversytet», Nyzhnyi Novhorod, 2013. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://dislib.ru/pedagogika/8277-4-formirovanie-kulturnoy-kompetentnosti-studentov-vuza.php (data zvernennia: 03.01.2020) (in Russian) 
[10] A. V. Khutorskoi, Kompetentnostnыi podkhod v obuchenyy : Nauchno-metodycheskoe posobye. Moskva, Rossyia: Yzdatelstvo “Эidos”, 2013. (in Russian)