ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ КОМПОЗИЦІЇ ТЕСТУ З БІОЛОГІЇ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІ ПОКАЗНИКИ ТЕСТУВАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ

   Юрій Жук – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-6932-2484

 Лідія Ващенко – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0002-0637-2142 

DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-1-20-31

Завантажити (Pdf)


   Подано результати експериментального дослідження особливостей впливу на результативні показники тестування старшокласників композиції тестів, внутрішня структура яких визначається різним порядком розміщення тестових завдань, і профільної спеціалізації учнів 10-х класів. Дослідження проводилося з використанням двох паралельних варіантів тестових завдань, уніфікованих за змістом і складністю. Структури тестів відрізнялися порядком розміщення завдань: а) за зростанням рівня складності; б) відповідно до логіки вивчення предмета. Здобуті результати підтверджують сформульовану нами гіпотезу про те, що порядок розміщення завдань у тесті з біології не впливає на результативні показники його виконання, водночас результати суттєво залежать від профільної спеціалізації старшокласників. Перший висновок дає можливість авторам у процесі створення тестів позбутись необхідності оцінювати складність тестових завдань, що здебільшого характеризується суб’єктивністю. Залежність результативних показників виконання тестів від профільної спеціалізації учнів свідчить про те, що тести різної конфігурації виконують свою основну функцію – визначення рівня навчальних досягнень старшокласників у тому фрагменті навчального предмета, на оцінювання якого спрямовано зміст і складність тесту.
   Ключові слова: тест, композиція тесту, порядок тестових завдань, профільна спеціалізація старшокласників.

   Юрий Жук, доктор педагогических наук, доцент, заведующий отделом мониторинга и оценки качества общего среднего образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина. 
   Лидия Ващенко, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник отдела мониторинга и оценки качества общего среднего образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КОМПОЗИЦИИ ТЕСТА ПО БИОЛОГИИ НА РЕЗУЛЬТАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕСТИРОВАНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

   Представлены результаты экспериментального исследования особенностей влияния на результативные показатели тестирования старшеклассников композиции тестов, внутренняя структура которых определяется разным порядком размещения тестовых заданий и профильной специализации учащихся 10-х классов. Исследование проводилось с использованием двух параллельных вариантов тестовых заданий, унифицированных по содержанию и сложности. Структуры тестов отличались порядком размещения заданий: а) по возрастанию уровня сложности; б) в соответствии с логикой изучения предмета. Полученные результаты подтверждают сформулированную нами гипотезу о том, что порядок размещения заданий в тесте по биологии не влияет на результативные показатели его выполнения, одновременно результаты существенно зависят от профильной специализации старшеклассников. Первый вывод дает возможность авторам в процессе создания тестов избавиться от необходимости оценивать сложность тестовых заданий, которые в основном характеризуется субъективностью. Зависимость результативных показателей выполнения тестов от профильной специализации учащихся свидетельствует о том, что тесты различной конфигурации выполняют свою основную функцию – определение уровня знаний старшеклассников в том фрагменте учебного предмета, на оценку которого направлены содержание и сложность теста. 
   Ключевые слова: тест композиция теста, порядок тестовых заданий, профильная специализация старшеклассников.

   Yurii Zhuk, Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Monitoring and Quality Assessment of General Secondary Education of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 
   Lidiia Vashchenko, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher at the Department of Monitoring and Evaluation of the Quality of General Secondary Education of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

FEATURES OF THE INFLUENCE OF THE COMPOSITION OF THE TEST IN BIOLOGY ON HIGH SCHOOL TEST SCORES

    The article presents the results of an experimental study of the features of the impact on the performance of testing of high school students of the composition of tests, the internal structure of which is determined by the different order of placement of test tasks, and the profile specialization of students of grade 10. The study was conducted using two parallel variants of test tasks, unified in co
ntent and complexity. The test structures differed in the order in which the tasks were placed: a) increasing the level of complexity of the test tasks, b) according to the logic of the subject of study. The experimental study at the educational level of the senior grades of secondary school showed that the effective indicator of the level of educational achievement of students using tests, structured according to the logic of the subject of study, is not statistically different from the result obtained when using tests, the structure of which provides consistent tasks, but are significantly dependent on the profile specialization of high school students. Two-factor variance analysis showed that, in general, the influence of the factor "test composition" on the performance of the test is 0.65%, while the influence of the factor "specialization" is 92.7%. The first conclusion allows the authors, in the process of creating the tests, to avoid the need to assess the complexity of the test tasks, which is, in most cases, subjective. Dependence of performance indicators of tests on specialization indicates that tests of different configuration act their main function - to determine the level of academic achievement of high school students in that part of the academic subject that is determined to be evaluated by the content and complexity of the test. Structuring the test according to the logic of the study of the subject, in our opinion, has several advantages: a) the optional subjective assessment of the relative complexity of the test task, b) helps the student to learn the logic of the studied fragment. The paper describes in detail the methodology of the study, the basic formulas on the basis of which the main characteristics of the objects of study were calculated. 
   Keywords: test, test composition, order of test tasks, profile specialization of high school students.

Використані джерела 
[1] В.С.Аванесов, «Композиция тестовых заданий», Москва, Россия: Центр тестирования, 2002. 
[2] Т.Г.Сілакова, «Дефініції педагогічного тестування», Вісник НАУ Педагогіка, Психологія, вип. 1(10), с.115-119, 2017. 
[3] К.Д.Дятлова, «Системный подход к составлению и анализу качества педагогических тестов по биологии», Монография, Н.Новгород, Россия: НГСХА, 2006. 
[4] К.Д.Дятлова, Т.Г.Михалева, «Исследование влияния порядка расположения тестовых заданий на статистические характеристики теста», Вопросы тестирования в образовании. №7,с. 72-79, 2003. 
[5] К.Ингекамп, Педагогическая диагностика. Москва, Россия: Педагогика, 1991 
[6] В.С. Идиатулин, «Опыт конструирования и эмпирической проверки тестов уровней обученности по физике», Вопросы тестирования в образовании, № 5, с. 71-88, 2003 
[7] А.Н.Майоров, «Теория и практика создания тестов для системы образования», М.: Народное образование, 2000. 
[8] М.Б.Челышкова, «Теория и практика конструирования педагогических тестов», Москва, Россия: Логос, с.56, 2002. 
[9] О.І. Ляшенко, «Методика застосування тестових технологій в оцінюванні компетентності учнів». Тестові технології оцінювання компетентностей учнів. Посібник за ред. Ляшенка О. І., Жука Ю. О., Київ, Україна: Педагогічна думка, 2015. 
[10] Г.В.Ягенська, «Біологія». Зошит для поточного та тематичного оцінювання 9 клас, Київ, Україна: Видавничий дім Освіта, 2017. 
[11] К.Б.Кот, Біологія. Зошит для контролю навчальних досягнень, 8 клас, Україна:УКТОВ. Видавництво «Ранок», 2006 
[12] О.В.Костильов, О.А.Андерсон, Збірник завдань для підсумкових контрольних робіт з біології для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів, Київ, Україна: Генеза, 2017. 
[13] К.К.Tatsuoka, «Item construction and psychometric models appropriate for constructed response». Prinston, N-J, 1993. рp 56. 
[14] Л.С. Ващенко, Ю.О. Жук, «Особливості використання понятійного апарату біології у тестах зовнішнього незалежного оцінювання«, Біологія і хімія в рідній школі, № 1, с. 35-41, 2019. 
[15] Ю.О. Жук, Л.С. Ващенко, «Вплив форми тестових завдань і профільної спеціалізації класів на результати виконання здобувачами середньої освіти тесту з біології«, Український педагогічний журнал, 2. стор. 90-99, 2019. 
[16] de Winter, J. C. F.; Dodou, D.; Wieringa, P. A. (2009) Exploratory Factor Analysis with Small Sample Sizes, Multivariate Behavioral Research, v44 n2 p147-181. 
[17] Hoyt C. Test reliability estimated by analysis of variance. Psychometrika 1941, 6, 153-160.
[18] Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum, 1988. 567 p. 
[19] Snedecor, George W.: Statistical Methods Applied to Experiments in Agriculture and Biology, Ames, IA: Collegiate Press, 1937.

References 
[1] V.S,Avanesov, Kompoziciya testovyh zadanij.M.:Centr testirovaniya, 2002. 
[2]T.G.Silakova, «Definiciyi pedagogichnogo testuvannya», Visnik NAU Pedagogika, Psihologiya, vip. 1(10), s.115-119, 2017
[3] K.D.Dyatlova, «Sistemnyj podhod k sostavleniyu i analizu kachestva pedagogicheskih testov po biologii», Monografiya, N.Novgorod: NGSHA, 2006 
[4]K.D.Dyatlova, T.G.Mihaleva, «Issledovanie vliyaniya poryadka raspolozheniya testovyh zadanij na statisticheskie harakteristiki testa», Voprosy testirovaniya v obrazovanii. №7,s. 72-79, 2003 
[5] K.Ingekamp, Pedagogicheskaya diagnostika. M,: Pedagogika, 1991 
[6] V.S. Idiatulin, «Opyt konstruirovaniya i empiricheskoj proverki testov urovnej obuchennosti po fizike», Voprosy testirovaniya v obrazovanii, № 5, s. 71-88, 2003 
[7] A.N.Majorov, «Teoriya i praktika sozdaniya testov dlya sistemy obrazovaniya», M.: Narodnoe obrazovanie, 2000 
[8] M.B.Chelyshkova, Teoriya i praktika konstruirovaniya pedagogicheskih testov, M.: Logos, s.56, 2002 
[9] O.I. Lyashenko, «Metodika zastosuvannya testovih tehnologij v ocinyuvanni kompetentnosti uchniv». Testovi tehnologiyi ocinyuvannya kompetentnostej uchniv. Posibnik za red. Lyashenka O. I., Zhuka Yu. O., Kiyiv, Ukrayina: Pedagogichna dumka, 2015 
[10] G.V.Yagenska, Biologiya. Zoshit dlya potochnogo ta tematichnogo ocinyuvannya 9 klas, Kiyiv: Vidavnichij dim Osvita, 2017 
[11] K.B.Kot, Biologiya. Zoshit dlya kontrolyu navchalnih dosyagnen, 8 klas, Ukrayina:UKTOV. Vidavnictvo «Ranok», 2006 
[12] O.V.Kostilov, O.A.Anderson, Zbirnik zavdan dlya pidsumkovih kontrolnih robit z biologiyi dlya 9 klasu zagalnoosvitnih navchalnih zakladiv, Kiyiv, Ukrayina: Geneza, 2017 
[13] К.К.Tatsuoka, «Item construction and psychometric models appropriate for constructed response». Prinston, N-J, 1993. рp 56 
[14] L.S. Vashenko, Yu.O. Zhuk, «Osoblivosti vikoristannya ponyatijnogo aparatu biologiyi u testah zovnishnogo nezalezhnogo ocinyuvannya», Biologiya i himiya v ridnij shkoli, № 1, s. 35-41, 2019. 
[15] Yu.O. Zhuk, L.S. Vashenko, «Vpliv formi testovih zavdan i profilnoyi specializaciyi klasiv na rezultati vikonannya zdobuvachami serednoyi osviti testu z biologiyi», Ukrayinskij pedagogichnij zhurnal, 2. stor. 90-99, 2019. 
[16] de Winter, J. C. F.; Dodou, D.; Wieringa, P. A. (2009) Exploratory Factor Analysis with Small Sample Sizes, Multivariate Behavioral Research, v44 n2 p147-181. 
[17] Hoyt C. Test reliability estimated by analysis of variance. Psychometrika 1941, 6, 153-160. 
[18] Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, New Jersey: Erlbaum, 1988. 567 p. 
[19] Snedecor, George W.: Statistical Methods Applied to Experiments in Agriculture and Biology, Ames, IA: Collegiate Press, 1937.