ASPECTS OF DEVELOPING KEY COMPETENCES IN THE 5th GRADERS OF GYMNASIUM IN THE PROCESS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGES


Ihor Goroshkin  Candidate of Pedagogical Sciences (PhD), Senior Researcher of Foreign Languages Teaching Department, Institute of Pedagogy of the National Academy of  Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

Завантажити (Pdf)

The article identifies the features of fifth graders' key competences formation in foreign language lessons, illustrated with the table. It is established that the formation of key competences is a complex and lengthy process that occurs in the process of teaching a foreign language in the 5th grade of a gymnasium to varying degrees. It is emphasized that for the effective organization of work on the formation of key competences, it is important to take into account the psychological characteristics of students. The creation of psychological comfort contributes to the intensive development of thought processes, imagination, the ability to generalize, structure information and train memory. 
Keywords: competence, key competences, subject competence, teaching a foreign language, gymnasium. 

Игорь Горошкин, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник отдела изучения иностранных языков Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 5-го КЛАССА ГИМНАЗИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
В статье определены особенности формирования ключевых компетентностей пятиклассников на уроках иностранного языка, проиллюстрированные с помощью таблицы. Установлено, что формирование ключевых компетентностей – сложный и длительный процесс, происходящий в процессе обучения иностранному языку в 5-м классе гимназии в разной степени. Акцентировано внимание, что для эффективной организации работы по формированию ключевых компетентностей важно учитывать психологические особенности учеников. Создание психологического комфорта способствует интенсивному развитию мыслительных процессов, воображения, умений обобщать, структурировать информацию, тренировке памяти. Ключевые слова: компетентность, ключевые компетентности, предметная компетентность, обучение иностранному языку, ученики 5-х классов, гимназия. 

Ігор Горошкін, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ УЧНІВ 5-го КЛАСУ ГІМНАЗІЇ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
У статті з’ясовано особливості формування ключових компетентностей п’ятикласників на уроках іноземної мови в гімназії. Установлено, що формування ключових компетентностей – складний і тривалий процес, що відбувається різною мірою. Компетентність «Спілкування іноземними мовами» є водночас ключовою й предметною, формується на всіх уроках іноземної мови системно та послідовно, незалежно від тематики уроків, мовного інвентаря. Системно формуються інформаційно-цифрова компетентність, ініціативність і підприємливість, уміння вчитися упродовж життя, обізнаність та самовираження у сфері культури екологічна грамотність і здорове життя, соціальна й громадянська компетентності. Визначено, що ситуаційно формуються такі компетентності, як спілкування державною (і рідною в разі відмінності) мовами, передусім у межах тем «Подорож», «Рідне місто/село», «Свята і традиції», «Харчування». Формування математичної компетентності відбувається також ситуаційно в процесі розв’язування учням комунікативних та навчальних проблем, наприклад, коли йдеться про час, кількість, конкретну дату, ціну, температуру повітря тощо. Основні компетентності в природничих науках формуються насамперед у межах теми ситуативного спілкування «Природа». Акцентовано увагу, що для ефективної організації роботи з формування ключових компетентностей важливим є врахування психологічних особливостей учнів. Необхідно дати кожному учневі можливість вільно висловлювати власну думку, пропонувати шляхи розв’язання порушеної на уроці проблеми та, що найголовніше, бути почутим і зрозумілим. Створення психологічного комфорту сприяє інтенсивному розвиткові мисленнєвих процесів, уяви, умінь узагальнювати, структурувати інформацію, тренуванню пам’яті. За таких умов легше сформувати шанобливе ставлення, повагу до історії, культури, традицій країни, мову якої учні вивчають. Саме це й сприяє формуванню такої важливої якості особистості, як толерантність. 
Ключові слова: компетентність, ключові компетентності, предметна компетентність, навчання іноземної мови, учні 5-х класів, гімназія.

Використана література 
[1] «Нова українська школа: Концептуальні засади реформування середньої школи : МОН України,» 2016. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/novaukrainska-shkola-compressed.pdf 
[2] Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : монографія, М. М. Сідун та Т. К. Полонська, Відп за вип., Мукачево, Україна, 2018. 
[3] Т. К. Полонська, «Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов учнів профільної школи,» Педагогіка і психологія, № 3, с. 76–80, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lib.iitta. gov.ua/10125/1/Polonska1.pdf 
[4] В. О. Калінін, «Формування ключових компетентностей початкової школи», [Електронний ресурс]. Доступно: http://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2017/08/ 
[5]  Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі: навчально-методичний посібник, В. Г. Редько, Ред., Київ, Україна: Педагогічна думка, 2019. [Електронний ресурс]. Доступно: http://undip.org.ua/upload/iblock/dc7/n_m-posibnyk.pdf 
[6] «Типова освітня програма для закладів загальної середньої освіти : Іншомовна галузь. Іноземна мова (розроблена під керівництвом О.Я. Савченко) : наказ МОН України від 21.03.2018 № 268.», [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli. 
[7] «Іноземні мови. Навчальні програми для 5-9 класів», [Електронний ресурс]. Доступно: https://ru.osvita. ua/doc/files/news/561/56140/program_movi.pdf 
[8] И. А. Зимняя, Педагогическая психология: Учебник для вузов., 2-е, доп. , испр. и перераб ред., Москва, Россия: Издательская корпорация «Логос», 1999. 

References 
[1] «Nova ukrainska shkola: Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi shkoly : MON Ukrainy,» 2016. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainskashkola-compressed.pdf 
[2] Linhvodydaktychni zasady navchannia inozemnykh mov u zakladakh vyshchoi pedahohichnoi ta zahalnoi serednoi osvity : monohrafiia, M. M. Sidun ta T. K. Polonska, Vidp za vyp., Mukachevo, Ukraina, 2018. 
[3] T. K. Polonska, «Realizatsiia kompetentnisnoho pidkhodu v navchanni inozemnykh mov uchniv profilnoi shkoly,» Pedahohika i psykholohiia, № 3, s. 76–80, 2014. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://lib.iitta.gov. ua/10125/1/Polonska1.pdf 
[4] V. O. Kalinin, «Formuvannia kliuchovykh kompetentnostei pochatkovoi shkoly», [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://imso.zippo.net.ua/wp-content/uploads/2017/08/ 
[5] Dydaktychni ta metodychni zasady kompetentnisno oriientovanoho navchannia inozemnykh mov u pochatkovii shkoli: navchalno-metodychnyi posibnyk, V. H. Redko, Red., Kyiv, Ukraina: Pedahohichna dumka, 2019. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://undip.org.ua/upload/iblock/dc7/n_m-posibnyk.pdf 
[6] «Typova osvitnia prohrama dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity : Inshomovna haluz. Inozemna mova (rozroblena pid kerivnytstvom O.Ia. Savchenko) : nakaz MON Ukrainy vid 21.03.2018 № 268.», [Elektronnyi 
resurs]. Dostupno: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalniprogrami-dlya-pochatkovoyi-shkoli. 
[7] «Inozemni movy. Navchalni prohramy dlia 5-9 klasiv», [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://ru.osvita.ua/ doc/files/news/561/56140/program_movi.pdf 
[8] Y. A. Zymniaia, Pedahohycheskaia psykholohyia: Uchebnyk dlia vuzov., 2-e, dop. , yspr. y pererab red., Moskva, Rossyia: Yzdatelskaia korporatsyia «Lohos», 1999.