REFLECTION AND SELF-ASSESSMENT IN UKRAINIAN LANGUAGE LESSONS AT LYCEUM 

Liudmyla Popova  Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Senior Researcher at the Department of Teaching Ukrainian Language and Literature of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine. 

Завантажити (Pdf)

Certain aspects of students' reflexive activity organization and their self-assessment in the Ukrainian language lessons at lyceum are revealed. Having analyzed the recent studies of Ukrainian linguistics scholars and publications of language teachers on the outlined problem, having studied vocabulary articles of lexicographic publications, it has been found out that self-assessment and reflection should be considered as two interdependent processes, since the implementation of the first is impossible without the implementation of the second. Emphasis is placed on the importance of organizing students' reflective activity in connection with motivation and self-evaluation. Reflection questions and selfassessment tasks that can be used during the Ukrainian language lesson are suggested. 
Keywords: reflection; self-esteem; self-assessment; lyceum students; lesson of the Ukrainian language. 

Людмила Попова, кандидат педагогических наук, доцент, старший научный сотрудник отдела обучения украинскому языку и литературе Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

РЕФЛЕКСИЯ И САМООЦЕНИВАНИЕ  НА УРОКАХ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА В ЛИЦЕИ 
Раскрыты отдельные аспекты организации рефлексивной деятельности учащихся и их самооценивания на уроках украинского языка в лицее. В результате анализа последних исследований украинских лингводидактов и публикаций учителей-словесников по обозначенной проблеме, изучения словарных статей лексикографических изданий выяснено, что самооценивание и рефлексию целесообразно рассматривать как два взаимосвязанных процесса, поскольку реализация первого невозможна без осуществления второго. Подчеркнута важность организации рефлексивной деятельности учащихся в аспекте ее взаимосвязи с мотивацией и самооцениванием. Предложены рефлексионные вопросы, а также задания для самооценивания, использование которых возможно в течение урока украинского языка. 
Ключевые слова: рефлексия; самооценка; самооценивание; учащиеся лицея; урок украинского языка.

Людмила Попова, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

РЕФЛЕКСІЯ І САМООЦІНЮВАННЯ  НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЛІЦЕЇ 
Розкрито окремі аспекти організації рефлексійної діяльності учнів та  самооцінювання на уроках української мови в ліцеї. У результаті аналізування останніх досліджень українських лінгводидактів і публікацій учителів-словесників з окресленої проблеми, вивчення словникових статей лексикографічних видань з’ясовано, що самооцінка є фіксованим результатом самооцінювання, а рефлексію й самооцінювання доцільно розглядати як два взаємозалежні процеси, оскільки реалізація першого неможлива без здійснення другого. Зазначено, що рефлексія й самооцінювання як взаємозалежні й взаємозумовлені процеси мають стати обов’язковими складниками уроку української мови в ліцеї. Наголошено на важливості організації рефлексії здобувачів освіти в аспекті її взаємозв’язку із самооцінюванням. Доведено, що організація рефлексійної діяльності учнів ліцею та їх самооцінювання на уроках української мови має становити системний, систематичний, послідовний і взаємопов’язаний процес. Привернуто увагу до того, що під час рефлексії потрібно звертатися до поведінкового, когнітивного й емоційного рівнів особистості, а також спонукати старшокласників до аналізування власних мотивів і ціннісних орієнтацій тощо. Визначено, що основою мотивування старшокласників до самооцінювання має стати підготовча робота із текстами, які містять актуальну для них проблему, що вимагає прийняття рішень, оцінювання дій, ставить у ситуацію свідомого вибору, або у яких показано приклади самооцінювання. Запропоновано рефлексійні запитання, а також завдання для самооцінювання, які спонукатимуть учнів до аналізування їхніх мотивів, дій, емоцій, ставлень тощо, що сприятиме усвідомленню ними важливості навчально-пізнавальної діяльності для подальшого саморозвитку й самоосвіти, формуванню здатності об’єктивно й адекватно оцінювати не лише інших, а й себе. Зазначено види вправ і завдань, рекомендовані вчителями-словесниками для організації рефлексії та самооцінювання на уроках української мови. Підкреслено, що критеріями добору запитань і завдань для самооцінювання повинні стати об’єктивність, адекватність, цілісність, критичність тощо. 
Ключові слова: рефлексія; самооцінка; самооцінювання; учні ліцею; урок української мови.

Використана література 
[1] М. М. Шпак, «Психологічні механізми розвитку емоційного інтелекту», Наука і освіта, № 5, с. 104-109, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_5_20. 
[2] І. Кучеренко, «Технологічний аспект вивчення української мови», Дивослово, № 6, с. 9-15, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/10077/1/Технологічний%20 аспект%20вивчення%20української%20мови.pdf 
[3] О. Кулик, «Рефлексійний складник навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови», на Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича. Київ, Україна, 2019, с. 40-43. [Електронний ресурс]. Доступно: http://undip.org.ua/upload/iblock/5d1/tezy_kruglyy_stil.pdf 
[4] С. В. Цінько, «Самооцінювання у процесі підготовки вчителя словесності», Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки, № 4, с. 231-238, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_4_34. 
[5] О. Головіна, «Навіщо та як учням оцінювати себе. Закордонний досвід». [Електронний ресурс]. Доступно: https://nus.org.ua/articles/navishho-ta-yak-uchnyam-otsinyuvaty-sebe-zakordonnyj-dosvid/
[6] Словник української мови, АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]., т. 9, І. С. Назарова [та ін.]. , Ред., Київ, Україна: Наук. думка, 1978. 
[7] Словник української мови, АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]., т. 5, В. О. Винник та Л. А. Юрчук, Ред., Київ, Україна: Наук. думка, 1974. 
[8] Психологічний тлумачний словник найсучасніших термінів, Харків, Україна: Прапор, 2009. 
[9] І. Кравчук, Класифікація видів оцінювання. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.irbisnbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe]C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&I MAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnadu_2009_2_4.pdf 
[10] Словник української мови, АН Української РСР, Ін-т мовознав. ім. О. О. Потебні ; редкол.: І. К. Білодід (голова) [та ін.]., т. 8, В. О. Винник [та ін.], Ред., Київ, Україна: Наук. думка, 1977. 
[11] О. М. Делеурова, «Використання рефлексійних методик навчання на уроках географії», Таврійський вісник освіти, № 1, с. 20-29, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov. ua/UJRN/Tvo_2017_1_5 
[12] О. А. Кучерук, «Інтеграція комп’ютерних методів у традиційну систему організації самостійної роботи учнів з української мови», Вісник Житомирського державного університету, Вип. 57, Пед. науки, с. 72‒75, 2011. [Електронний ресурс]. Доступно: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/5242 
[13] Л. А. Носко, «Рефлексія як особлива психічна реальність», Актуальні проблеми психології. Т. 7, Вип. 38, с. 351-360, 2015. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ appsuh_2015_7_38_32. 
[14] В. Топол, Як учителю отримати зворотний зв’язок від учнів? Кілька перевірених методик. [Електронний ресурс]. Доступно: https://nus.org.ua/articles/yak-uchytelyu-otrymaty-zvorotnyj-zvyazok-vid-uchniv-kilka-efektyvnyh-metodyk/ 

References 
[1] M. M. Shpak, «Psykholohichni mekhanizmy rozvytku emotsiinoho intelektu», Nauka i osvita, № 5, s. 104-109, 2014. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NiO_2014_5_20. 
[2] I. Kucherenko, «Tekhnolohichnyi aspekt vyvchennia ukrainskoi movy», Dyvoslovo, № 6, s. 9-15, 2018. [Online]. Available: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/6789/10077/1/Tekhnolohichnyi%20 aspekt%20vyvchennia%20ukrainskoi%20movy.pdf 
[3] O. Kulyk, «Refleksiinyi skladnyk navchalno-piznavalnoi diialnosti uchniv na urokakh ukrainskoi movy», na Kontseptualni zasady kompetentnisnoho navchannia ukrainskoi movy: zbirnyk materialiv kruhloho stolu, prysviachenoho pamiati chlena-korespondenta NAPN Ukrainy, doktora pedahohichnykh nauk, profesora Biliaieva Oleksandra Mykhailovycha. Kyiv, Ukraina, 2019, s. 40-43. [Online]. Available: http://undip.org.ua/upload/iblock/5d1/tezy_kruglyy_stil.pdf 
[4] S. V. Tsinko, «Samootsiniuvannia u protsesi pidhotovky vchytelia slovesnosti», Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky, № 4, s. 231-238, 2017. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_4_34 
[5] O. Holovina, «Navishcho ta yak uchniam otsiniuvaty sebe. Zakordonnyi dosvid». [Online]. Available: https://nus.org.ua/articles/navishho-ta-yak-uchnyam-otsinyuvaty-sebe-zakordonnyj-dosvid/ 
[6] Slovnyk ukrainskoi movy, AN Ukrainskoi RSR, In-t movoznav. im. O. O. Potebni ; redkol.: I. K. Bilodid (holova) [ta in.]., t. 9, I. S. Nazarova [ta in.]. , Red., Kyiv, Ukraina: Nauk. dumka, 1978. 
[7] Slovnyk ukrainskoi movy, AN Ukrainskoi RSR, In-t movoznav. im. O. O. Potebni ; redkol.: I. K. Bilodid (holova) [ta in.]., t. 5, V. O. Vynnyk ta L. A. Yurchuk, Red., Kyiv, Ukraina: Nauk. dumka, 1974. 
[8] Psykholohichnyi tlumachnyi slovnyk naisuchasnishykh terminiv, Kharkiv, Ukraina: Prapor, 2009. 
[9] I. Kravchuk, Klasyfikatsiia vydiv otsiniuvannia. [Online]. Available: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe]C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_ DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/znpnadu_2009_2_4.pdf 
[10] Slovnyk ukrainskoi movy, AN Ukrainskoi RSR, In-t movoznav. im. O. O. Potebni ; redkol.: I. K. Bilodid (holova) [ta in.]., t. 8, V. O. Vynnyk [ta in.], Red., Kyiv, Ukraina: Nauk. dumka, 1977. 
[11] O. M. Deleurova, «Vykorystannia refleksiinykh metodyk navchannia na urokakh heohrafii», Tavriiskyi visnyk osvity, № 1, s. 20-29, 2017. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tvo_2017_1_5 
[12] O. A. Kucheruk, «Intehratsiia kompiuternykh metodiv u tradytsiinu systemu orhanizatsii samostiinoi roboty uchniv z ukrainskoi movy», Visnyk Zhytomyrskoho derzhavnoho universytetu, Vyp. 57, Ped. nauky, s. 72‒75, 2011. [Online]. Available: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/5242 
[13] L. A. Nosko, «Refleksiia yak osoblyva psykhichna realnist», Aktualni problemy psykholohii. T. 7, Vyp. 38, s. 351-360, 2015. [Online]. Available: http://nbuv.gov.ua/UJRN/appsuh_2015_7_38_32 
[14] V. Topol, Yak uchyteliu otrymaty zvorotnyi zviazok vid uchniv? Kilka perevirenykh metodyk. [Online]. Available: https://nus.org.ua/articles/yak-uchytelyu-otrymaty-zvorotnyj-zv-yazok-vid-uchniv-kilkaefektyvnyh-metodyk/