ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СЛОБОЖАНЩИНИ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ РЕТРОСПЕКТИВІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ)

Олена Карасьова  кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Національного фармацевтичного університету, м. Харків, Україна. 

Завантажити (Pdf)

 У статті розглянуто проблему активізації самостійної роботи студентів на лабораторно-практичних заняттях; з’ясовано провідні форми та методи організації самостійної роботи студентів наприкінці ХІХ ‒ на початку ХХ ст., а саме: попередня підготовка до лабораторно-практичних занять; демонстрація наочності та навчання методам дослідження; виготовлення колекції препаратів кожним студентом та ведення спеціальних записів про результати роботи в журналах; виконання лабораторної роботи. Окреслено напрями використання набутого досвіду за умов упровадження компетентнісного підходу до професійної підготовки студентів. 
Ключові слова: організація; самостійна робота студентів; підготовка до лабораторно- практичного заняття; лабораторна робота; форми організації самостійної роботи студентів.

Елена Карасёва, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры иностранных языков Национального фармацевтического университета, г. Харьков, Украина.

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ЛАБОРАТОРНОПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ СЛОБОЖАНЩИНЫ В ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕТРОСПЕКТИВЕ  (КОНЕЦ ХІX ‒ НАЧАЛО XX ВЕКА) 
В статье рассмотрена проблема активизации самостоятельной работы студентов на лабораторно-практических занятиях; выяснены ведущие формы и методы организации самостоятельной работы студентов в конце XIX – начале ХХ в., а именно: предварительная подготовка к лабораторно-практическим занятиям, демонстрация наглядности и обучение методам исследования; изготовление коллекции препаратов каждым студентом и ведение специальных записей о результатах работы в журналах; выполнение лабораторной работы. Намечены направления использования приобретенного опыта в современных условиях внедрения компетентностного подхода. 
Ключевые слова: организация; самостоятельная работа студентов; подготовка к лабораторно-практическому занятию; лабораторная работа; формы самостоятельной работы студентов.

Olena Karasova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at the Foreign Languages Department of the National University of Pharmacy, Kharkiv, Ukraine.

ORGANIZATION OF STUDENTS’ INDEPENDENT WORK AT LABORATORY AND PRACTICAL CLASSES IN THE HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF SLOBOZHANSHCHINA IN THE HISTORICAL AND PEDAGOGICAL RETROSPECTIVE (THE END OF THE IX-th – THE BEGINNING OF THE ХХ-th CENTURIES) 
The article deals with the problem of students' independent work activation at laboratory and practical classes; the leading forms and methods of organizing students' independent work at the end of the XIX - beginning of the XX-th century have been clarified: preparation of drugs by each student and keeping a special record of the results of work in journals; laboratory work. The directions of using the acquired experience in modern conditions of implementing a competencybased approach have been outlined. In the historical and pedagogical aspect of studying this issue, the following methods were used: historical and retrospective, chronological, comparative, purposeful, historical and pedagogical, retroscopic, retroprosymmetric. The results of the investigation showed that the leading forms and methods of students’ independent research work organization in the studied period of time were explanations and demonstrations of scientific research, experimental research, preparation of drugs, dissection of corpses, registration of the dissections and staging protocols , experimental diagnosis, independent preparation of a collection of drugs, physical devices, independent production of special orders, analysis and independent researches, project development. The results of the study have been introduced in the educational process of the National University of Pharmacy and can be used while teaching such disciplines as the “History of Pedagogy”, “General Pedagogy”, “Comparative Pedagogy”; when developing special courses and seminars, or creating textbooks and other literature. The results of this work can also be used in the process of preparation of bachelors, masters, course and diploma works. 
Keywords: organization; students’ independent work; preparation for laboratory and practical classes; laboratory work; forms of students' independent work.

Використані джерела 
[1] І. Козак, Теорія і методика викладання в вищій школі. Практикум з навчальної дисципліни : навч. посіб. для підготовки докторів філософії очної форми навчання, які навчаються за спеціальністю 133 – «Галузеве машинобудування. Київ, Україна: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. [Електронний ресурс]. 
 Доступно: file:///C:/Users/Admin/Downloads/CHC%202.pdf. Дата звернення: березень 19, 2020. 
[2] В.С. Кисличенко та ін., Методика підготовки та проведення лабораторних занять з фармакогнозії: навч.-метод. посіб: Тернопіль, Україна: ТДМУ, 2016. [Електронний  ресурс]. Доступно: http://dspace. nuph.edu.ua/bitstream/123456789/10986/1/%D0%9F%D0%BE_1-2.pdf. Дата звернення: березень 19, 2020. 
[3]  І.М. Піскун-Сулім, “Роль лабораторного практикуму у процесі підготовки майбутніх учителів фізики”, Молодий вчений, № 12(52) с. грудень,2017,с.6-11. [Електронний ресурс]. Доступно: http:// molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/12/2.pdf. Дата звернення: березень 19, 2020. 
[4]  О.В.Самохвалова, С.Г.Олійник, Г.В.Степанькова, “Роль самостійної роботи у вивченні дисципліни «Науково-дослідна робота студентів»”: Перша Міжнар. наук.-метод. конф. Модернізація вищої освіти та забезпечення якості освітньої діяльності, Харків, Україна: 2019, с. 373375. [Електронний ресурс]. Доступно: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/4654/1/t_31.05.19. pdf. Дата звернення: березень 19, 2020. 
[5]  I. Filinska, O.Chervakov, A.Filinska, Metodychni vkazivky do vykonannia laboratornykh robit z kursu «Naukovi doslidzhennia za temoiu mahisterskoi roboty» dlia studentiv V kursu napriamu pidhotovky 6.051701. Dnipropetrovsk, Ukraina: DVNZ UDKhTU, 2016. [Електронний ресурс]. Dostupno: https:// udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/08/ 7f19f88f232694b86a439a8b680205f7.pdf. Дата звернення: березень 19, 2020. 
[6] Алексеев Сергей Алексеевич (1900 – 1904), ГАХВИ. Ф. 928. оп. 3, д. № 1, Харьков, Россия, 1904. 
[7] Выщипан Дмитрий Львович (1903 – 1939), ГАХВИ. Ф. 928. оп. 3, д. № 13, Харьков, Россия 1939.  
[8] И. Д. Фурсенко, Харьковский сельскохозяйственный институт. Очерки истории, Киев, Украина : Выща шк., 1968. 
[9] Отчет о состоянии и деятельности Харьковского ветеринарного института императора Николая І за 1912 год, Совет Харьк. ветеринар. ин-та, Харьков, Россия : Тип. Адольф Дарре, T. 2., 1913. 
[10] Отчет о состоянии и деятельности Харьковского ветеринарного института императора Николая І за 1913 , Совет Харьк. ветеринар. ин-та , Харьков, Россия : Тип. Адольфa Дарре, 1915. 
[11] Отчет Бактериологической станции Харьковского ветеринарного института Императора Николая I за 1914 год, Совет Харьк. ветеринар. ин-та, Харьков, Россия : Тип. Адольф Дарре, 1915. 
[12] Устав Харьковского технологического института Императора Александра III, Харьковского Политехнические События и факты, Ю. Т. Костенко, Харьков, Россия : М. Зильберберг, 1906. 
[13] О производстве анализов и испытаний в учебных лабораториях института, ГАХТИ. Ф. 770. оп. 1, д. № 259, Харьков, Россия, 1890. 
[14] Харківський політехнічний : події та факти,  Ю. Т. Костенко, Харків, Україна : Прапор, 1999. 
[15] В. Л. Кирпичев, Задачи высшего технического образования, Харьков, Украина : Тип. В. С. Бирюкова, 1890. [Електронний ресурс]. Доступно: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3447. Дата зверненя : січень 30, 2020. 

References 
[1] I. Kozak, Teoriia i metodyka vykladannia v vyshchii shkoli. Praktykum z navchalnoi dystsypliny : navch. posib. dlia pidhotovky doktoriv filosofii ochnoi formy navchannia, yaki navchaiutsia za spetsialnistiu 133 – «Haluzeve mashynobuduvannia. Kyiv, Ukraina: KPI im. Ihoria Sikorskoho, 2018. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: file:///C:/Users/Admin/Downloads/CHC%202.pdf Data zvernennia: berezen 19, 2020.березень 19, 2020. 
[2] V.S. Kyslychenko ta in., Metodyka pidhotovky ta provedennia laboratornykh zaniat z farmakohnozii: navch.-metod. posib: Ternopil, Ukraina: TDMU, 2016. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://dspace. nuph.edu.ua/bitstream/123456789/10986/1/%D0%9F%D0%BE_1-2.pdf Data zvernennia: berezen 19, 2020.березень 19, 2020. 
[3]  I.M. Piskun-Sulim, “Rol laboratornoho praktykumu u protsesi pidhotovky maibutnikh uchyteliv fizyky”,  Molodyi vchenyi, № 12(52) s. hruden, 2017, s.6--11 [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http:// molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/12/2.pdf Data zvernennia: berezen 19, 2020. 
[4]  O.V.Samokhvalova, S.H.Oliinyk, H.V.Stepankova, “Rol samostiinoi roboty u vyvchenni dystsypliny «Naukovo-doslidna robota studentiv»”: Persha Mizhnar. nauk.-metod. konf. Modernizatsiia vyshchoi osvity ta zabezpechennia yakosti osvitnoi diialnosti, Kharkiv, Ukraina:  2019, s. 373- 375. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/4654/1/t_31.05.19.pdf Data zvernennia: berezen 19, 2020. 
[5] I. Filinska, Chervakov Metod vkazыvky   Metodychni vkazivky do vykonannia laboratornykh robit z kursu «Naukovi doslidzhennia za temoiu mahisterskoi roboty» dlia studentiv V kursu napriamu pidhotovky 6.051701 – Kharchovi tekhnolohii ta inzheneriia spetsialnosti 8.05170102 – Tekhnolohiia zhyriv ta zhyrozaminnykiv / Ukl.: T.H.Filinska, O.V.Chervakov, A.O.Filinska – Dnipropetrovsk: DVNZ UDKhTU, 2016 – 12 s. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://udhtu.edu.ua/wp- content/uploa ds/2017/08/7f19f88f232694b86a439a8b680205f7.pdf. Data zvernennia: berezen 19, 2020. 
[6] Alekseev Sergej Alekseevich (1900 – 1904), GAHVI . F. 928. op. 3, d. № 1 , Har'kov, Rossija, 1904. (in Russian) 
[7] Vyshhipan Dmitrij L'vovich (1903 – 1939), GAHVI. F. 928. op. 3, d. № 13, Har'kov, Rossija,  1939. (in Russian) 
[8] I. D.Fursenko, Har'kovskij sel'skohozjajstvennyj institut. Ocherki istorii, K. : Vyshha shk., 1968. (in Russian) 
[9] Otchet o sostojanii i dejatel'nosti Har'kovskogo veterinarnogo instituta imperatora Nikolaja І za 1912 god , Sovet Har'k. veterinar. in-ta, Har'kov, Rossija : Tip. Adol'f Darre, T. 2., 1913. (in Russian) 
[10] Otchet o sostojanii i dejatel'nosti Har'kovskogo veterinarnogo instituta imperatora Nikolaja І za 1913, Sovet Har'k. veterinar. in-ta , Har'kov, Rossija : Tip. Adol'fa Darre, 1915. (in Russian)
[11] Otchet Bakteriologicheskoj stancii Har'kovskogo veterinarnogo instituta Imperatora Nikolaja I za 1914 god, Sovet Har'k. veterinar. in-ta Har'kov, Rossija : Tip. Adol'f Darre, 1915 (in Russian) 
[12] Ustav Har'kovskogo tehnologicheskogo instituta Imperatora Aleksandra III, Har'kovskogo Politehnicheskie Sobytija i fakty, Ju. T. Kostenko, Har'kov, Rossija : M. Zil'berberg, 1906. (in Russian) 
[13] O proizvodstve analizov i ispytanij v uchebnyh laboratorijah instituta, GAHТI. F. 770, op. 1, d. № 259, Har'kov, Rossija, 1890. (in Russian) 
[14] Xarkivs`ky`j politexnichny`j : podiyi ta fakty`, Yu. T. Kostenko., Kharkiv, Ukrayina : Prapor, 1999. (in Ukrainian) 
[15] V. L. Kirpichev, Zadachi vysshego tehnicheskogo obrazovanija, Har'kov, Rossija : Tip. V. S. Birjukova, 1890. [Elektronnij resurs]. Dostupno: http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/3447 Dаtа zvernennya: sichen` 29, 2020. (in Russian)