EXPERIMENTAL STUDY OF TEACHING CRITICAL THINKING AT ENGLISH LESSONS IN SECONDARY SCHOOL


Iryna Ilchuk  postgraduate of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine. Sphere of scientific interests: methodology of teaching English in secondary school, innovative technologies of teaching foreign languages, technology of critical thinking development, development of critical thinking while teaching and learning English. 


DOI: https://orcid.org/0000-0003-4991-2943 

Завантажити (Pdf)

 The article presents the experimental study of using the technology of critical thinking development in the process of learning a foreign language. Despite the teachers' awareness of the importance of developing critical thinking, they lack knowledge of the methodology of forming critical thinking skills, in particular in a foreign language lesson. We have therefore developed a set of teaching and learning materials (lesson plans for teachers and handouts for students) to develop critical thinking in English lessons in the 7th grade, taking into account the nature and structure of this type of thinking, and methodological conditions of its development in foreign language lessons. The process of preparation of teaching materials included the compilation of the list of critical thinking skills that need to be formed in the 7th grade students in English, and the list of methods that help to develop these skills, selection of the topics for learning, designing the content of each lesson. In order to test the effectiveness of these teaching and learning materials, an experimental study was conducted, which involved two groups of students (control group – 84 students and experimental group – 96 students) from four schools in Kyiv. In order to monitor and assess the development of students' critical thinking at the beginning and at the end of the experimental lessons, pre-test and post-test were developed, as well as assessment criteria for each test task, which helped to obtain the most objective results. The analysis of the results of the experiment allows us to confirm that the prepared teaching and learning materials are efficacious for developing critical thinking in students. The level of critical thinking skills formation significantly increased in the experimental group of students. At the same time, there were no marked changes in the development of critical thinking of the control group students. This also led to the conclusion that critical thinking should be developed purposefully and systematically, carefully planning the lessons, taking into account the principles of the technology of critical thinking development when learning a foreign language in a particular class. 
Keywords: critical thinking; critical thinking skill; technology of the critical thinking development; experimental study; English lessons; teacher of English.

Ирина Ильчук, аспирантка Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 
Статья посвящена исследованию эффективности технологии развития критического мышления в процессе обучения иностранному языку. Для этого был разработан комплекс учебно-методических материалов для развития критического мышления на уроках английского языка в 7-м классе. С целью проверки целесообразности примененных подходов к созданию учебно-методических материалов было проведено экспериментальное исследование, участниками которого стали ученики школ г. Киева, разделенные на две группы – контрольную и экспериментальную. Анализ результатов эксперимента позволяет утверждать о достаточной эффективности нашей разработки. Показатели уровня сформированности ряда умений критического мышления, на работу с которыми были направлены уроки, значительно выросли в экспериментальной группе учащихся. В то же время заметных сдвигов в развитии критического мышления контрольной группы не произошло. Исходя из этого, очевиден вывод о том, что критическое мышление можно и нужно развивать на уроках иностранного языка, целенаправленно и систематически, тщательно планируя каждый урок. 
Ключевые слова: критическое мышление; умения критического мышления; технология развития критического мышления; экспериментальное исследование; уроки английского языка; учитель английского языка. 

Ірина Ільчук, аспірантка Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. 
 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 
Статтю присвячено дослідженню ефективності запровадження технології розвитку критичного мислення у процес навчання іноземної мови. Попри усвідомлення вчителями важливості розвитку критичного мислення, їм бракує знань особливостей методики формування відповідних умінь, зокрема на уроці іноземної мови. Відтак нами було розроблено комплекс навчально-методичних матеріалів (конспекти уроків для вчителя та роздатковий навчальний матеріал для учнів) для розвитку критичного мислення на уроках англійської мови в 7-му класі з урахуванням сутності й структури цього типу мислення, а також методичних умов його розвитку на уроці іноземної мови. Процес підготовки навчально-методичних матеріалів передбачав укладання списку умінь критичного мислення, які необхідно сформувати в учнів 7-го класу під час навчання англійської мови, та переліку методів, що сприяють розвитку цих умінь, визначення тематики уроків, добір та систематизацію навчального змісту. З метою перевірки доцільності обраних підходів до створення таких навчально-методичних матеріалів було проведено експериментальне дослідження, учасниками якого стали дві групи учнів (контрольна – 84 учня й експериментальна – 96 учнів) чотирьох шкіл м. Києва. Для здійснення контролю й оцінки розвитку критичного мислення учнів на початку та наприкінці експериментальної роботи було розроблено вхідний та вихідний тести, а також критерії оцінювання до кожного завдання тесту, що сприяло отриманню максимально об’єктивних результатів. Аналіз результатів експерименту дає змогу стверджувати про достатню ефективність нашої розробки. Показники рівня сформованості низки вмінь критичного мислення, на роботу з якими були спрямовані уроки, значно зросли в експериментальній групі учнів. Водночас помітних зрушень у розвитку критичного мислення контрольної групи учнів не відбулося. Це також дало можливість зробити висновок про те, що критичне мислення потрібно розвивати цілеспрямовано та систематично, ретельно плануючи уроки, враховуючи принципи й особливості технології роз- витку критичного мислення під час навчання іноземної мови в конкретному класі. 
Ключові слова: критичне мислення; вміння критичного мислення; технологія розвитку критичного мислення; експериментальне дослідження; уроки англійської мови; вчитель англійської мови.

References 
[1] H. D. Brown , «Some practical thoughts about students-sensitive critical pedagogy». The Language Teacher, vol. 28, no. 7, pp. 23-27, 2014. 
[2] C. Temple, J. Steele and K. Meredith, RWCT project: Reading, writing, & discussion in every discipline: Guidebook III. Washington, DC: International Reading Association for the RWCT Project, 1996. 
[3] A. Crawford, W. Saul, S. R. Mathews and J. Makinster, Teaching and earning strategies for the thinking classroom. New York; NY: The International Debate Education Association, 2005.
[4] L. Kurnos, «Rozvytok krytychnoho myslennia na urokakh anhliiskoi movy», Tavriiskyi visnyk osvity, vol. 2, no. 50, p. 162, 2015. [5] N. Dzhava, «Formuvannia navychok krytychnoho myslennia uchniv u protsesi navchannia inozemnykh mov», Psykholoho-pedahohichni problemy silskoi shkoly, vol. 42, no. 2, pp. 80-85, 2012. 
[6] A. Hembaruk and О. Bovhyria, «Rozvytok krytychnoho myslennia uchniv na urokakh inozemnoi movy», Visnyk Ukrainsko-turkmenskoho kulturno-osvitnoho tsentru: mizhdystsyplinarnyi naukovyi zbirnyk, pp. 24-29, 2018. 
[7] I. Holovska, and I. Talabishka, «Uprovadzhennia stratehii krytychnoho myslennia na urokakh anhliiskoi movy», Nauka i osvita, vol. 2, pp. 72-77, 2014. 
[8] O. Nikitchenko and O. Tarasova, Formuvannia navychok krytychnoho myslennia na urokakh inozemnoi movy. Kharkiv: Drukarnia Madryd, 2017. 
[9] O. Pometun and I. Sushchenko, Putivnyk z rozvytku krytychnoho myslennia uchniv pochatkovoi shkoly. Kyiv, 2017. 
[10] I. Bondaruk, "Metodychni umovy rozvytku krytychnoho myslennia uchniv na urokakh istorii", Narodna osvita, vol. 2, no. 8, 2011. Available: : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/ vupysku/8/statti/3bondaryk.htm. [Accessed 5 March 2020]. [11] Navchalni prohramy z inozemnykh mov dlia zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv i spetsializovanykh shkil iz pohlyblenym vyvchenniam inozemnykh mov 5 – 9 klasy. Available: https://mon.gov.ua/storage/ app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf. [Accessed 5 March 2020]. 
[12] I. Ilchuk, «Pryntsypy vidboru navchalnoho zmistu dlia rozvytku krytychnoho myslennia uchniv na urokakh inozemnoi movy», in Proc. 5th Intern.Conf. Development of modern education and science: results, problems, perspectives. Axiological aspects in development of science and education, Konin – Uzhhorod – Kherson – Kryvyi Rih, 2018, p. 137-138. 

Використані джерела 
[1] H. D. Brown, «Some practical thoughts about students-sensitive critical pedagogy». The Language Teacher, vol. 28, no. 7, pp. 23-27, 2014. 
[2] C. Temple, J. Steele and K. Meredith, RWCT project: Reading, writing, & discussion in every discipline: Guidebook III. Washington, DC: International Reading Association for the RWCT Project, 1996. 
[3] A. Crawford, W. Saul, S. R. Mathews and J. Makinster, Teaching and learning strategies for the thinking classroom. New York; NY: The International Debate Education Association, 2005. 
[4] Л. Курнос, «Розвиток критичного мислення на уроках англійської мови», Таврійський вісник освіти, №2(50), с. 162, 2015. [5] Н. Джава, «Формування навичок критичного мислення учнів у процесі навчання іноземних мов», Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, №42(2), с. 80-85, 2012. 
[6] А. Гембарук та О. Бовгиря, «Розвиток критичного мислення учнів на уроках іноземної мови», Вісник Українсько-туркменського культуро-освітнього центру: міждицсиплінарний науковий збірник, с. 24-29, 2018. 
[7] І. Головська та І. Талабішка, «Упровадження стратегій критичного мислення на уроках англійської мови», Наука і освіта, №2, с. 72-77, 2014. 
[8] О. Нікітченко та О. Тарасова, Формування навичок критичного мислення на уроках іноземної мови. Харків: Друкарня Мадрид, 2017. 
[9] О. Пометун та І. Сущенко, Путівник з розвитку критичного мислення учнів початкової школи. Київ, 2017. 
[10] І. Бондарук, «Методичні умови розвитку критичного мислення учнів на уроках історії», Народна освіта, №2(8), 2011. Available: : https://www.narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/8/ statti/3bondaryk.htm. [Accessed 5 March 2020]. 
[11] Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5 – 9 класи. Available: https://mon.gov.ua/storage/ app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/programi-inozemni-movi-5-9-12.06.2017.pdf. [Accessed 5 March 2020]. 
[12] І. Ільчук, «Принципи відбору навчального змісту для розвитку критичного мислення учнів на уроках іноземної мови», на V міжнар. наук.-практ. конф. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Аксіологічні аспекти в розвитку науки та освіти, Конін – Ужгород – Херсон – Кривий ріг, 2018, p. 137-138.