VISUALIZATION OF INFORMATION: EXPERIENCE OF SOVIET INNOVATIVE TEACHERS AND ITS ACTUAL PROSPECTS IN EDUCATIONAL PROCESS


Inna Lipchevska  PhD candidate at the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, research fellow of Ethnic Minorities Languages and Foreign Literature Teaching Department at the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. 


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-2-35-41 

Завантажити (Pdf)

 
The article is devoted to the research of soviet innovative teachers experience in introduction of visualization of information in the school educational process – a technology of intensified learning based on the scheme models and sign models of educational material, and a technology of perspective-forestall learning with the use of reference schemes in management-commenting. Conceptual foundations and algorithms for implementation of these technologies are described. The analysis of their implementation into the school education practice is given and the relevance of the obtained results in the context of education modernization is determined. The author also outlined the modern possibilities for visual presentation of information using IT- and communication technologies, argued the expediency and relevance of this approach in the educational process, determined the prospect for further development of the problem. 
Key words: visualization of information; visual thinking; visual literacy; supporting schemes; supporting notes; intensification of the educational process. 

Инна Липчевская, аспирантка Института педагогики НАПН Украины, научный сотрудник отдела обучения языкам национальных меньшинств и зарубежной литературы Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина. 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ: ОПЫТ СОВЕТСКИХ ПЕДАГОГОВНОВАТОРОВ И СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
Статья посвящена исследованию опыта советских педагогов-новаторов в сфере внедрения визуализации информации в школьный учебный процесс, а именно технологии интенсификации обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала и технологии перспективно-опережающего обучения с использованием опорных схем при управлении-комментировании. Раскрыты концептуальные основы и алгоритмы реализации указанных технологий. Приведен анализ их использования в практике школьного обучения и определена актуальность полученных результатов в контексте модернизации образования. Также автором обозначены современные возможности реализации визуального представления информации средствами информационно-коммуникационных технологий, аргументированы целесообразность и актуальность данного подхода в образовательном процессе, определены перспективы дальнейшей разработки проблемы. 
Ключевые слова: визуализация информации; визуальное мышление; визуальная грамотность; опорные схемы, опорные конспекты, интенсификация образовательного процесса.

Інна Ліпчевська, аспірантка Інституту педагогіки НАПН України, науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин і зарубіжної літератури Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ: ДОСВІД РАДЯНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ-НОВАТОРІВ ТА СУЧАСНІ ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ВИКОРИСТАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 
Статтю присвячено дослідженню досвіду радянських педагогів-новаторів щодо впровадження візуалізації інформації у шкільний навчальний процес, а саме технології інтенсифікації навчання на основі схемних та знакових моделей навчального матеріалу і технології перспективно-випереджувального навчання з використанням опорних схем під час управління-коментування. Розкрито концептуальні засади та алгоритми реалізації цих технологій. Наведено аналіз їх упровадження у практику шкільного навчання та визначено актуальність отриманих результатів у контексті модернізації освіти. Візуалізація навчальної інформації розвиває сприйняття, мислення, пізнавальну діяльність учнів, підвищує мотивацію до навчання. Опорні конспекти (за В. Ф. Шаталовим) та опори (за С. М. Лисенковою) є не тільки демонстративним матеріалом – у поєднанні з відповідними методами використання вони утворюють технології візуалізації навчальної інформації. Перспективність цього напряму вдосконалення освітнього процесу зумовлена: 1) особливостями сприйняття, пам’яті та мислення сучасних дітей; 2) спрямованістю освітніх програм на розвиток критичного, системного та логічного мислення; 3) широкими можливостями реалізації засобів візуалізації сучасними інформаційними технологіями, які трансформують навчальний контент у мультимедійне інтерактивне середовище. Останнє водночас нівелює складності, пов’язані зі значним обсягом необхідного специфічного дидактичного матеріалу, та, як наслідок, об’ємністю процесу підготовки вчителя до уроків. Застосування мультимедійних дошок, комп’ютерів, планшетів розширює межі навчальних дидактичних матеріалів: стає можливим застосування в освітньому процесі візуалізації, заснованої на інтерактивності, динаміці та мультимедійності. Традиційна наочність також має свої переваги та не втрачає актуальності. Отже, використання в освітньому процесі технологій візуалізації навчальної інформації з інтегрованими ігровим та дослідницьким компонентами підвищує його когнітивність, а також активність та вмотивованість учнів. 
Ключові слова: візуалізація інформації; візуальне мислення; візуальна грамотність; опорні схеми; опорні конспекти; інтенсифікація освітнього процесу.

Використані джерела 
[1] M. Ebner, and D. Bruff, «Visual Learning» Center for Teaching Vanderbild University [Online]. Available: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/visual-thinking/ Accessed on: March 16, 2020 
[2] В. Ф. Шаталов Точка опоры. Об экспериментальной точке преподавания. Москва, СССР: Педагогика, 1987. 
[3] В. Ф. Шаталов Педагогическая проза. Из опыта работы школ Донецка. Москва, СССР: Педагогика, 1980. 
[4] В. Ф. Шаталов Куда и как исчезли тройки? Из опыта работы школ Донецка. Москва, СССР: Педагогика, 1980. 
[5] В. Ф. Шаталов Учить всех, учить каждого. Москва, СССР: Педагогический поиск, 1987. 
[6] С. Н. Лысенкова Когда легко учиться. 2-е изд., испр. и доп. Москва, СССР.: Педагогика, 1985. 
[7] С. Н. Лысенкова Методом опережающего обучения. Книга для учителя : из опыта работы. Москва, СССР.: Педагогика, 1988. 
[8] Г. К. Селевко Энциклопедия образовательных технологий. В 2-х т. Т. 1. Москва, Росия: Народное образование, 2005. 

References  
[1] M. Ebner, and D. Bruff, «Visual Learning» Center for Teaching Vanderbild University [Online]. Available: https://cft.vanderbilt.edu/guides-sub-pages/visual-thinking/ Accessed on: March 16, 2020 (in English) 
[2] V. F. Shatalov Support point. About the experimental teaching point. Моscow, USSR: Pedagogika, 1987. (in Russian) 
[3] V. F. Shatalov Educational prose. From the experience of schools in Donetsk. Моscow, USSR: Pedagogika, 1980. (in Russian) 
[4] V. F. Shatalov Where and how did the bad marks disappear? From the experience of schools in Donetsk. Моscow, USSR: Pedagogika, 1980. (in Russian) 
[5] V. F. Shatalov Teach all, teach everyone. Моscow, USSR: Pedagogicheskij poisk, 1987. (in Russian) 
[6] S. N. Lysenkova When it is easy to learn. 2nd edition. Моscow, USSR: Pedagogika, 1985. (in Russian) 
[7] S. N. Lysenkova By the method of forestall learning. A book for the teacher: from work experience. Моscow, USSR: Pedagogika, 1988. (in Russian) 
[8] G. K. Selevko Encyclopedia of Educational Technologies. In 2 vol. Vol. 1. Моscow, Russia: Narodnoe obrazovanie, 2005. (in Russian)