EDUCATIONAL PARTNERSHIP IN THE SYSTEM OF GENERAL SECONDARY EDUCATION: CONCEPT AND CONTENTOleh Topuzov - Doctor of Pedagogical Sciences, Professor, Full Member of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Vice-President of the NAES of Ukraine, Director of the Institute of Pedagogy of the NAES of  Ukraine, Kyiv, Ukraine.

DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-5-13

Завантажити (Pdf)

 The importance of educational partnership of schools at the present stage of development of the national system of general secondary education is due not only to the possibility of attracting private and public resources needed to optimize the educational process at school, improve the quality of educational and related services provided by general secondary education. Productive educational partnership promotes constructive dialogue, convergence of educational and social goals of participants in the educational process, schools and other social institutions, growth of pedagogical potential of society, successful use of educational tools to solve important social problems. The article defines the concept and reveals the content of educational partnership in the system of general secondary education.
 Keywords: system of general secondary education; educational partnership; concept of educational partnership; content of educational partnership.

 Олег Топузов, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член Національної академії педагогічних наук України, віце-президент НАПН України, директор Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

ОСВІТНЄ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ: ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ
 Актуальність освітнього партнерства на сучасному етапі розвитку національної системи загальної середньої освіти зумовлена не лише можливістю залучення приватних і громадських ресурсів, необхідних для оптимізації освітнього процесу в школі, підвищення 
якості освітніх та супутніх їм послуг, що надаються закладами загальної середньої освіти. Продуктивне освітнє партнерство сприяє конструктивному діалогу, зближенню освітніх і соціальних цілей діяльності учасників освітнього процесу, шкіл та інших суспільних інститутів, зростанню педагогічного потенціалу суспільства, успішному застосуванню освітніх засобів для вирішення важливих суспільних проблем.
 У статті визначено поняття та розкрито зміст освітнього партнерства в системі загальної середньої освіти. Освітнє партнерство в загальній середній освіті розглядається як система специфічних суспільних відносин (освітніх, економічних, соціальних, культурних, правових, управлінських та інших), котра виникає в процесі добровільної й рівноправної освітньої співпраці суб’єктів освітньої діяльності (учасників освітнього процесу) з іншими юридичними та/або фізичними особами задля вирішення освітніх проблем, створення оптимальних умов для реалізації освітніх та інших суспільних цілей, досягнення яких можна пов’язати з освітніми. До змісту (компонентного складу) освітнього партнерства в системі загальної середньої освіти віднесено його суб’єктів (суб’єктний компонент), мету й завдання (цільовий компонент), етапи (діяльнісно-процесуальний компонент), засоби (інструментальний компонент), результати (результативний компонент).
 Перспективи подальших досліджень освітнього партнерства в системі загальної середньої освіти пов’язуються автором із розробленням та обґрунтуванням теоретико-методологічних засад освітнього партнерства, створенням, експериментальною апробацією та впровадженням практичного інструментарію, необхідного для успішної організації і продуктивного здійснення цієї співпраці.
 Ключові слова: система загальної середньої освіти; освітнє партнерство; поняття освітнього партнерства; зміст освітнього партнерства.

 Олег Топузов, доктор педагогических наук, профессор, действительный член Национальной академии педагогических наук Украины, вице-президент НАПН Украины, директор Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
 Значение образовательного партнерства на современном этапе развития национальной системы общего среднего образования обусловлено не только возможностями привлечения ресурсов общества, необходимых для оптимизации образовательного процесса, повышения качества образовательных и сопутствующих им услуг, предоставляемых школами. Продуктивное образовательное партнерство способствует конструктивному диалогу, сближению образовательных и социальных целей деятельности участников образовательного процесса, школ и других общественных институтов, повышению педагогического потенциала общества, успешному применению образовательных средств для решения важных общественных проблем. В статье дано определение понятия и раскрыто содержание образовательного партнерства в системе общего среднего образования.
 Ключевые слова: система общего среднего образования; образовательное партнерство; понятие образовательного партнерства; содержание образовательного партнерства.

Використані джерела 
[1] Кабінет Міністрів України. (2016, Груд. 12). Розпорядження № 988-р.; Концепція, Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р#n8. Дата звернення: Травень, 25, 2020.
[2] В. Кузь, "Філософія освіти – філософія педагогіки партнерства" , Зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту ім. Павла Тичини, вип. 2(1), с. 219-226, 2017.
[3] Н. О. Паламарчук, та М. А. Галлямова, "Глобальне партнерство як засіб підвищення якості освіти у світі", Бізнес Інформ, № 10, с. 126-131, 2018.
[4] А. С. Наволокіна, "Партнерство як форма економічної взаємодії на ринку освітніх послуг", Держава та регіони. Серія : Економіка та підприємництво, № 1. с. 79-85, 2017.
[5] П. М. Кухарчук, "Соціальне партнерство у процесі реформування системи освіти в Україні", Публічне урядування, № 1, с. 171-180, 2016.
[6] Н. Харченко, "Соціальне партнерство в освіті: переваги і можливості", Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, вип. 23(2), с. 179-194, 2019.
[7] О. М. Топузов, "Соціальне співробітництво в системі загальної середньої освіти", Укр. пед. журн., № 3, с. 47-59, 2018.
[8] М. Яворська, "Державно-приватне партнерство, як інноваційний підхід до організації адміністративного менеджменту в системі освіти", Молодь і ринок, № 6, с. 161-164, 2017.
[9] А. В. Сороченко, "Проблеми реалізації проектів публічно-приватного партнерства у сфері освіти", Наук. зап. Ін-ту законодавства Верховної Ради України, № 1, с. 137-146, 2019.
[10]  С. Ю. Довбенко, та Л. М. Прокопів, "Особливості впровадження педагогіки партнерства в карпатському освітньому просторі", Укр. пед. журн., № 1, с. 118-128, 2019.
[11]  О. Г. Садова, "Особливості застосування технології «партнерство у громаді» у практиці освітньої діяльності сільської школи", Таврійський вісн. освіти, № 1, с. 60-65, 2016.

References 
[1] Cabinet of the Ministers of Ukraine. (2016, Dec. 12). Order № 988-р.; Conception, On Approval of the Conception for the Implementation of the State Policy in the Field of General Secondary Education Reform "New Ukrainian School" for the period up to 2029", (in Ukrainian). [Online]. Available: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-р#n8. [Accessed: May, 25, 2020].
[2] V. Kuz, "Philosophy of Education – the Philosophy of Partnership Pedagogy", (in Ukrainian), Zb. nauk. pr. Umanskoho derzh. ped. un-tu im. Pavla Tychyny, vyp. 2(1), s. 219-226, 2017.
[3] N. O. Palamarchuk, ta M. A. Halliamova, "The Global Partnership as a Means to Improve the Quality of Education in the World", (in Ukrainian), Biznes Inform, № 10, s. 126-131, 2018.
[4] A. S. Navolokina, "Partnership as a Form of Economic Interaction in Educational Services Market", (in Ukrainian), Derzhava ta rehiony. Seriia : Ekonomika ta pidpryiemnytstvo, № 1. s. 79-85, 2017.
[5] P. M. Kukharchuk, "Social Partnership in the Process Education System Reforming in Ukraine", (in Ukrainian), Publichne uriaduvannia, № 1, s. 171-180, 2016.
[6] N. Kharchenko, "Social Partnership in Education: Advantages and Possibilities", (in Ukrainian), Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi, vyp. 23(2), s. 179-194, 2019.
[7] O. M. Topuzov, "Social Cooperation in the System of General Secondary Education", (in Ukrainian), Ukr. ped. zhurn., № 3, s. 47-59, 2018.
[8] M. Yavorska, "The Public and Private Partnership as an Innovative Approach of the Administrative Management in the Educational System", (in Ukrainian), Molod i rynok, № 6, s. 161-164, 2017.
[9] A. V. Sorochenko, "Specific Features of PPP Projects Implementation", (in Ukrainian), Nauk. zap. In-tu zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, № 1, s. 137-146, 2019.
[10] S. Yu. Dovbenko, ta L. M. Prokopiv, "Peculiarities of Partnership Pedagogy Implementation in the Carpathian Educational Space", (in Ukrainian), Ukr. ped. zhurn., № 1, s. 118-128, 2019.
[11] O. H. Sadova, "Peculiarities of Implementation "Partnership in a Community" Technology in the Practice of Educational Activities of Rural School", (in Ukrainian), Tavriiskyi visn. osvity, № 1, s. 60-65, 2016.