ВІДПОВІДЬ СВІТОВОЇ СПІЛЬНОТИ НА ВИКЛИКИ COVID-19 В ОСВІТІ

 Олена Локшина – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, завідувачка відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

 Оксана Глушко – молодший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

 Аліна Джурило – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

 Світлана Кравченко – кандидат історичних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

 Ніна Нікольська – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

 Оксана Шпарик – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-14-23

Завантажити (Pdf)

 
 Пандемія COVID-19, яка охопила світ у 2020 р., завдала удару по системах освіти країн. Фактично вона спричинила трансформацію усталеного формату організації навчання на всіх рівнях освіти й актуалізувала пошук країнами варіантів відповідей для протидії COVID-19. Внесок у пошук відповідей зробили і ключові міжнародні організації, що виступили як агенти згуртування освітянської спільноти й запропонували та імплементували універсальні інструменти організації навчання в умовах коронавірусної кризи. Проведено аналіз опублікованих матеріалів міжнародних організацій (ЮНЕСКО, ОЕСР, ЄС, Світовий банк та ін.), неурядових організацій (The National Center on Education and the Economy (NCEE), National Conference of State Legislatures (NCSL)), праць науковців протягом лютого – травня 2020 р. Зроблено висновок, що багато країн запровадили комплексний підхід до організації навчального процесу в умовах пандемії COVID-19, поєднуючи онлайн-навчання з іншими традиційними інструментами. Важливою складовою реакції країн на COVID-19 в освіті стало виділення цільового фінансування на придбання й забезпечення комп’ютерами і цифровими пристроями та доступом до Інтернету здобувачів освіти, передусім із малозабезпечених сімей. Не менш важливими є пряма фінансова підтримка малозабезпечених сімей урядами і співпраця з батьками.
 Ключові слова: міжнародна спільнота; організація навчального процесу; освіта; протидія COVID-19.

 Елена Локшина, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент НАПН Украины, заведующая отделом сравнительной педагогики Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

 Оксана Глушко, младший научный сотрудник отдела сравнительной педагогики Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

 Алина Джурило, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник отдела сравнительной педагогики Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

 Светлана Кравченко, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела сравнительной педагогики Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

 Нина Никольская, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник отдела сравнительной педагогики Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

 Оксана Шпарик, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник отдела сравнительной педагогики Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.


ОТВЕТ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА НА ВЫЗОВЫ COVID-19 В ОБРАЗОВАНИИ
 Пандемия COVID-19, охватившая мир в 2020 г., нанесла удар по системам образования стран. Фактически она вызвала трансформацию сложившегося формата организации обучения на всех уровнях образования и актуализировала поиск странами вариантов ответа противодействия COVID-19. Вклад в поиск ответов внесли и ключевые международные организации, которые выступили как агенты сплочения образовательного сообщества и предложили, а также имплементировали универсальные инструменты организации обучения в условиях коронавирусного кризиса. Проведен анализ опубликованных материалов международных организаций (ЮНЕСКО, ОЭСР, ЕС, Всемирный банк и др.), неправительственных организаций (The National Center on Education and the Economy (NCEE), National Conference of State Legislatures (NCSL)), работ ученых в течение февраля – мае 2020 Сделан вывод, что многие страны ввели комплексный подход к организации учебного процесса в условиях пандемии COVID-19, сочетая онлайн-обучение с другими традиционными инструментами. Важной составляющей реакции стран на COVID-19 в образовании стало выделение целевого финансирования на приобретение и обеспечение компьютерами, цифровыми устройствами и доступом к Интернету соискателей образования, прежде всего из малообеспеченных семей. Не менее важны прямая финансовая
поддержка малообеспеченных семей правительствами и сотрудничество с родителями.
 Ключевые слова: международное сообщество; организация учебного процесса; образование; противодействие COVID-19.

 Olena Lokshyna, Dr Sc. in Education, Professor, Corresponding Member of the NAES of Ukraine, Head, Comparative Education Department, Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 Oksana Hlushko, Junior Researcher, Comparative Education Department, Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 Alina Dzhurylo, PhD in Education, Senior Researcher, Comparative Education Department, Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine, Assistant Professor of the Department of Foreign Philology and Translation, National Transport University.

 Svitlana Kravchenko, PhD in History, Senior Researcher, Comparative Education Department, Institute of Pedagogy of NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 Nina Nikolska, PhD in Education, Senior Researcher, Comparative Education Department, Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

 Oksana Shparyk, PhD in Education, Senior Researcher, Comparative Education Department, Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

GLOBAL COMMUNITY RESPONSE TO COVID-19 CHALLENGES IN EDUCATION 
 The article deals with the COVID-19 pandemic impact, that has swept the world in 2020, and has stricken a blow to the education systems of the countries. As the title implies the article describes the world community’s response to pandemic challenges in education. It is especially noted that the pandemic has transformed the established learning formats and techniques at all levels of education. A mention should be made that international organizations have made a huge contribution to find out the countermeasures to COVID-19. The key international organizations acted as agents of the educational community, and proposed and implemented universal tools for learning in a coronavirus crisis. It should be emphasized that the authors have analyzed the published materials of international organizations (UNESCO, OECD, EU, World Bank, etc.), non-governmental organizations (The National Center on Education and the Economy (NCEE), National Conference of State Legislatures (NCSL), academic works. The paper examines the activities that were implemented during February-May 2020. It is worth mentioning that many countries all over the world have introduced an integrated approach to organizing the learning process in the context of the COVID-19 pandemic, combining online learning with other traditional tools. An important part of the global community response to COVID-19 in education has been the allocation of targeted funding for the purchase and provision of computers and digital devices, as well as access to the Internet for students, especially from low-income families. Equally important is the direct financial support of low-income families by governments, as well as cooperation with parents. In the conclusions it is stressed the absence in some countries or underdevelopment of the legal and regulatory framework for the transformation of the educational process into online platforms; inflexibility of the authorities' response to changes in educational reality and delays in adapting the content of education; lack of ICT skills; lack of technical capabilities; complexity of some subjects transformation; parents’ unwillingness to support children in online learning; negative impacts on students’ healthcare.
 Keywords: global community; educational process organization; education; counteraction against COVID-19.

Використані джерела 
[1] Психологія і педагогіка у протидії пандемії COVID-19 : інтернет-посібник / [за наук. ред. В.Г. Кременя]. Київ, Україна : ТОВ «Юрка Любченка», 2020. 243 с. [Електронний ресурс]. Доступно:  http://ipood.com.ua/data/NDR/COVID19/COVID19_new.pdf.
[2] Center on International Education Benchmarking, International Education News (2020). General format. [Online]. Available: http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/international-ed-news-archive/.
[3] Di Wu, Tiantian Wu, Qun Liu, Zhicong Yang. The SARS-CoV-2 outbreak: What we know. In: International Journal of Infectious Diseases. [Online]. Available: https://www.ijidonline.com/article/S1201-9712(20)30123-5/pdf. (https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.004).
[4] Education: From disruption to recovery 2020. (2020). UNESCO. [Online]. Available: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse.
[5] High-stakes school exams during COVID-19 (Coronavirus): What is the best approach? (Published April 01, 2020). (J. Liberman, V. Levin, D. Luna-Bazaldua, M. Harnisch). General format. [Online]. Available: https://blogs.worldbank.org/education/high-stakes-school-exams-during-covid-19-coronavirus-what-best-approach.
[6] Soccolich, A. (2020). 198 Free Tools to Help You Through the Coronavirus Pandemic. [Online].Available: https://www.entrepreneur.com/article/347840.
 
References 
[1] Psykholohiia i pedahohika u protydii pandemii COVID-19 : internet-posibnyk / [za nauk. red. V.H. Kremenia]. Kyiv : TOV «Iurka Liubchenka», 2020. 243 s. [Online]. Available: http://ipood.com.ua/data/NDR/COVID19/COVID19_new.pdf (in Ukrainian).
[2] Center on International Education Benchmarking, International Education News (2020). General format. [Online]. Available: http://ncee.org/what-we-do/center-on-international-education-benchmarking/international-ed-news-archive/ (in English).
[3] Di Wu, Tiantian Wu, Qun Liu, Zhicong Yang. The SARS-CoV-2 outbreak: What we know. In: International Journal of Infectious Diseases, [Online]. Available: https://www.ijidonline.com/article/ S1201-9712(20)30123-5/pdf. (https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.03.004) (in English).
[4] Education: From disruption to recovery 2020. (2020). UNESCO. [Online]. Available: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse (in English).
[5] High-stakes school exams during COVID-19 (Coronavirus): What is the best approach? (Published April 01, 2020). (J. Liberman, V. Levin, D. Luna-Bazaldua, M. Harnisch). General format. [Online]. Available: https://blogs.worldbank.org/education/high-stakes-school-exams-during-covid-19-coronavirus-what-best-approach. (in English).
[6] Soccolich A. (2020). 198 Free Tools to Help You Through the Coronavirus Pandemic. [Online]. Available: https://www.entrepreneur.com/article/347840 (in English).