КОМПЕТЕНТНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ ЯК СИСТЕМОТВІРНІ ЕЛЕМЕНТИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ


 Тетяна Засєкіна - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-експериментальної роботи Інституту педагогіки НАПН України, провідний науковий співробітник відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти, м. Київ, Україна.

 Дмитро Засєкінкандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна. 


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-49-57

Завантажити (Pdf)

 
 У статті проаналізовано законодавчі й нормативні документи, в яких закладено основи реформування системи загальної середньої освіти. Визначено перелік ключових змін, пов’язаних із такими елементами, як компетентності й результати навчання. Виявлено причини, що їх зумовили. Вперше обґрунтовано, що компетентності та результати навчання можуть відігравати роль системотвірних елементів, як такі, що інтегрують освітні компоненти 
(стандарти освіти, освітній процес, якість освіти). Надано практичні поради педагогічним працівникам щодо усвідомлення й співвіднесення понять «компетентності» й «результати навчання», правила формулювання результатів навчання й вимоги до оцінювання їх. Подальшого дослідження потребує аналіз ролі компетентностей та результатів навчання як системотвірних елементів в системі підготовки й підвищення кваліфікації вчителів у розробленні навчально-методичного забезпечення.
 Ключові слова: компетентності; результати навчання; системотвірний елемент; реформа освіти.

 Татьяна Засекина, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, заместитель директора Института педагогики НАПН Украины, ведущий научный сотрудник отдела интеграции содержания общего среднего образования, г. Киев, Украина.

 Дмитрий Засекин, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, отдела биологического, химического и физического образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

КОМПЕТЕНТНОСТИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ КАК СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
 В статье проанализированы законодательные и нормативные документы, в которых заложены основы реформирования системы общего среднего образования. Определен перечень ключевых изменений, связанных с такими элементами, как компетентности и 
результаты обучения. Выявлены причины, которые их обусловили. Впервые обосновано, что компетентности и результаты обучения могут играть роль системообразующих элементов, поскольку они интегрируют следующие образовательные компоненты: стандарты образования, образовательный процесс, качество образования. Предоставлены практические советы педагогическим работникам относительно сущности и соотношения понятий «компетентности» и «результаты обучения», правила формулировки результатов обучения и требования к их оценке.  Дальнейшего исследования требует анализ роли компетентностей и результатов обучения как системообразующих элементов в системе подготовки и повышения квалификации учителей, в разработке учебно-методического обеспечения.
 Ключевые слова: компетентности; результаты обучения; системообразующий элемент; реформа образования.


 Tеtiana Zasiekina, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Deputy Director of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Leading Researcher at the Department for Integrating the Content of General Secondary Education,Kyiv, Ukraine.

 Dmуtrо Zasiekin, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Department of Biological, Chemical and Physical Education, Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

COMPETENCES AND LEARNING OUTCOMES AS SYSTEM-BUILDING ELEMENTS OF THE EDUCATIONAL PROCESS 
 The changes foreseen by the concept of the New Ukrainian School and the updated legislation require a comprehensive analysis, in particular to identify the reasons for the changes, their direction and ways of realization.The article analyzes the legislative and regulatory documents that lay the foundations for reforming the general secondary education system. A list of key changes related to such elements as competences and learning outcomes is identified. The reasons that caused them have been determined.
 The list of key changes laid by the education reform and related to the elements such as competences and learning outcomes:
- changing the essence of education standards as framework documents focused on the description of competences and compulsory learning outcomes;
- introduction of a new document into the educational activities of the educational institutions 
- the educational program of the educational institution, which allows the educational institution to form its own educational mission: to formulate the expected learning outcomes, to describe the educational components, including the forms of organization of the educational process for their achievement and assessment tools;
- changes in the quality of education, which require the presence of external and internal assessment systems. Independent formation by the institution of the internal system should contain the following components: educational environment; a system for evaluating students’ learning outcomes; pedagogical activities of pedagogical workers of the educational institution; management processes.
 It is substantiated that competences and learning outcomes can play the role of system-building elements, such as integrating educational components (education standards, educational process, quality of education). Practical advice is given to pedagogical staff on awareness and correlation of the concepts of “competence” and “learning outcomes”, rules of formulation of learning outcomes and requirements for their assessment. Further research requires an analysis of the role of competences and learning outcomes as system-building elements in the system of teacher training and professional advancement, in the development of educational and methodological support.
 Keywords: competences; learning outcomes; system-building element; education reform.

Використані джерела 
[1] О. Я. Савченко, «Діяльнісно-результатний підхід як чинник системної модернізації початкової освіти» на Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11–12 жовтня 2019 р., м. Умань). Умань, 2019, с. 216–219. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lib.iitta.gov.ua/717504/
[2] В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич та Ж.В. Таланова, Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації, В.Г. Кремінь, Ред. Київ, Україна : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. 
[3] Ю. В. Рибалко та О.В. Зазимко, Формування результатів навчання в науках про навколишнє середовище: тренінг-курс, НУБІП, 2017, Одеса, Україна: НУ «ОМА», 2017. 
[4] Верховна Рада України. 7 сесія, VIII скликання (2017, Вер. 05), Закон № 2145-VIII, «Про освіту». [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
[5] Верховна Рада України. 2 сесія, IX скликання (2020, Січ. 16), Закон № 463-IX, «Про повну загальну середню освіту». [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
[6] Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, наказ (2011, квіт, 13), Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
[7] Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, наказ, документ v1222729-13, (2013, серп.21, зі змінами 2016, серп.19),  Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13
[8] О.В. Онопрієнко, «Формувальне оцінювання навчальних досягнень учнів: сутність і методика здійснення», Український педагогічний журнал, №4, с. 36-42, 2016. [Електронний ресурс].  Доступно: http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/5e2/5e24f07e3c22c6f4feb501b1200d2105.pdf
[9] Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи : монографія, О. І. Ляшенко, Ю. О. Жук, Ред. Київ, Україна : Педагогічна думка, 2014. 
[Електронний ресурс]. Доступно: http://undip.org.ua/news/library/monografii_detail.php?ID=3053[10]  Ю. С. Мельник, В. В. Сіпій, Формування предметної компетентності старшокласників у процесі навчання фізики : методичний посібник, Київ, Україна : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: http://undip.org.ua/news/library/posibniki_detail.php?ID=6913
[11]  Стратегія розвитку освітніх оцінювань у сфері загальної середньої освіти в Україні до 2030 року. [Електронний ресурс]. Доступно: http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/07/190523_Strategiya-osvitnih-otsinyuvan_UTSOYAO.pdf
[12] Абетка для директора: Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладі загальної середньої освіти», Київ, Україна, 2020. 
 
References 
[1] O. Ya. Savchenko, «Diialnisno-rezultatnyi pidkhid yak chynnyk systemnoi modernizatsii pochatkovoi osvity» na Modernizatsiia osvitnoho seredovyshcha: problemy ta perspektyvy : materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (11–12 zhovtnia 2019 r., m. Uman). Uman, 2019, s. 216–219. 
[Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://lib.iitta.gov.ua/717504/
[2] V.M. Zakharchenko, V.I. Luhovyi, Yu.M. Rashkevych ta Zh.V. Talanova, Rozroblennia osvitnikh prohram. Metodychni rekomendatsii, V.H. Kremin, Red. Kyiv, Ukraina : DP «NVTs «Priorytety», 2014. 
[3] Yu. V. Rybalko ta O.V. Zazymko, Formuvannia rezultativ navchannia v naukakh pro navkolyshnie seredovyshche: treninh-kurs, NUBIP, 2017, Odesa, Ukraina: NU «OMA», 2017. 
[4] Verkhovna Rada Ukrainy. 7 sesiia, VIII sklykannia (2017, Ver. 05), Zakon № 2145-VIII, «Pro osvitu». [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
[5] Verkhovna Rada Ukrainy. 2 sesiia, IX sklykannia (2020, Sich. 16), Zakon № 463-IX, «Pro povnu zahalnu seredniu osvitu». [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/463-20
[6] Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, nakaz (2011, kvit, 13), Pro zatverdzhennia Kryteriiv otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv (vykhovantsiv) u systemi zahalnoi serednoi osvity. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0566-11
[7] Ministerstvo osvity i nauky, molodi ta sportu Ukrainy, nakaz, dokument v1222729-13, (2013, serp.21, zi zminamy 2016, serp.19), Pro zatverdzhennia oriientovnykh vymoh otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv iz bazovykh dystsyplin u systemi zahalnoi serednoi osvity. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1222729-13
[8] O.V. Onopriienko, «Formuvalne otsiniuvannia navchalnykh dosiahnen uchniv: sutnist i metodyka zdiisnennia», Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, №4, s. 36-42, 2016. [Elektronnyi resurs].  Dostupno: http://uej.undip.org.ua/upload/iblock/5e2/5e24f07e3c22c6f4feb501b1200d2105.pdf
[9] Testovi tekhnolohii otsiniuvannia kliuchovykh i predmetnykh kompetentnostei uchniv osnovnoi i starshoi shkoly : monohrafiia, O. I. Liashenko, Yu. O. Zhuk, Red. Kyiv, Ukraina : Pedahohichna dumka, 2014. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://undip.org.ua/news/library/monografii_detail.php?ID=3053
[10] Yu. S. Melnyk, V. V. Sipii, Formuvannia predmetnoi kompetentnosti starshoklasnykiv u protsesi navchannia fizyky : metodychnyi posibnyk, Kyiv, Ukraina : TOV «KONVI PRINT», 2018. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://undip.org.ua/news/library/posibniki_detail.php?ID=6913
[11] Stratehiia rozvytku osvitnikh otsiniuvan u sferi zahalnoi serednoi osvity v Ukraini do 2030 roku. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://testportal.gov.ua//wp-content/uploads/2019/07/190523_Strategiya-osvitnih-otsinyuvan_UTSOYAO.pdf
[12] Abetka dlia dyrektora: Rekomendatsii do pobudovy vnutrishnoi systemy zabezpechennia yakosti osvity u zakladi zahalnoi serednoi osvity», Kyiv, Ukraina, 2020.