ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ


 Світлана Трубачева - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

 Оксана Мушка - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-58-65 

Завантажити (Pdf)

 
 Статтю присвячено аналізу актуальних аспектів проблеми проєктування дистанційної освіти в умовах карантину. Зокрема, проаналізовано принципи проєктування дистанційної освіти, пріоритетні принципи, зумовлені карантином. Підвищується актуальність питань, пов’язаних з організацією навчання різних вікових груп учнів, з вибором інтернет-платформ для організації освітньої діяльності учнів, вибором специфічних для дистанційної освіти методів взаємодії учасників процесу. Специфічність пов’язана з підготовкою та побудовою таких форм занять, як відеолекції, відеоконференції, вебінари, веб-консультації, мультимедійні матеріали, віртуальні тренажери тощо.
 Ключові слова: дистанційна освіта; принципи проєктування; інформаційне освітнє середовище; навчання в умовах карантину

 Светлана Трубачева, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, заведующая отделом инноваций и стратегий развития образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

 Оксана Мушка, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела инноваций и стратегий развития образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА
 Статья посвящена анализу актуальных аспектов проблемы проектирования дистанционного образования в условиях карантина. В частности, проанализированы принципы проектирования дистанционного образования, приоритетные принципы, обусловленные 
карантином. Повышается актуальность вопросов, связанных с организацией обучения разных возрастных групп учащихся, с выбором интернет-платформ для организации образовательной деятельности учащихся, выбором специфических для дистанционного образования методов взаимодействия участников процесса. Специфичность связана с подготовкой и построением 
таких форм занятий, как видеолекции, видеоконференции, вебинары, веб-консультации, мультимедийные материалы, виртуальные тренажеры и т. п.
 Ключевые слова: дистанционное образование; принципы проектирования; информационная образовательная среда; обучение в условиях карантина.


 Svitlana Trubacheva, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Scientific Researcher, Head of the Department of Innovation and Strategies for the Development of Education of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

Oksana Mushka, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Scientific Researcher of the Department of Innovation and Strategies for the Development of Education of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

ORGANIZATIONAL-PEDAGOGICAL DESIGN FEATURES OF DISTANCE EDUCATION UNDER QUARANTINE CONDITIONS
 The article is devoted to analysis of current issues in the design of distance education in terms of quarantine. Design principles of distance education in terms of quarantine are analyzed. The questions of the organization of training of various age groups of students, with a choice of Internet platforms for the organization of educational activity of students, the choice of specific distance education methods of interaction of participants of this process have become relevant. Features are related with the preparation and construction of such forms of lessons as video lectures, video conferencing, webinars, web consultation, multimedia materials, virtual training.
 Distance education is most often seen as a set of educational services provided to the general population in the country and abroad through a specialized information educational environment. Modern distance education is carried out mainly in the virtual educational space, which involves the design of the educational environment taking into account the latest computer technology.
 The priority principles in the design of distance education include the following: variable mobility, which consists in the creation of information networks, databases and knowledge banks; availability of educational material for active independent activity on its processing; visualization of educational material; application of interactive educational technologies; feedback for evaluation of educational results; the principle of optimal combination of eye and distance forms of student activity. 
 The article analyzes communication tools and means of organizing distance learning such as e-mail, forum, chat, blog. Modern online learning is aimed at mastering the skills of independent education. For evaluate of the results it is effective to use the research and problem tasks. It is not the informational but the learning outcomes that should be tested.
 Keywords: distance education; design principles; information educational environment; training in quarantine.

Використані джерела 
[1] А. Лотоцька, та О. Пасічник, Організація дистанційного навчання в школі. Методичні рекомендації. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendaziidustanciyna%20osvi-
ta-2020.pdf Дата звернення: Травень, 21, 2020.
[2] В. Ю. Биков, О. О. Гриценчук, та Ю. О. Жук, Дистанційне навчання в країнах Європи та США і перспективи для України. Інформаційне забезпечення навчально-виховного процесу: інноваційні засоби технології : монографія. Київ, Україна: Атіка, 2005. 
[3] О. В. Овчарук, Концептуальні підходи до застосування технологій відкритої освіти та дистанційного навчання у зарубіжних країнах та їх роль у процесах модернізації освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/content/06oovemp.html Дата звернення: Червень, 15, 2020.
[4] Є. В. Підчасов, «Психологічні особливості побудови освітнього процесу із застосуванням дистанійних освітніх технологій (ДОТ)» [Електронний ресурс]. Доступно: http://2016.moodle-moot.in.ua/course/view.php?id=110 Дата звернення: Липень, 17, 2020.
[5] Л. І. Боремчук, «Дистанційне навчання як педагогічна технологія» [Електронний ресурс]. Доступно: http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiyne-navchannya-yak-pedagogina-tehnologiya/ Дата звернення: Травень, 21, 2020.
[6] Т. М. Варзар, «Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності» [Електронний ресурс]. Доступно: http://rius.kiev.ua/institute.html Дата звернення: Травень, 21, 2020.
[7] С. Е. Трубачева, та Ю. М. Люлькова, «Організаційно-педагогічні особливості сучасної дистанційної освіти», Наукове забезпечення технологічного прогресу XXI сторіччя: матеріали міжнародної наукової конференції (Т. 4), Чернівці, Україна: МЦНД, с.57-59. DOI 10.36074/01.05.2020.v4 [Електронний ресурс]. Доступно: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/01.05.2020/289 Дата звернення: Червень, 15, 2020.
[8] Ю. М. Люлькова, та С. Е. Трубачева, «Педагогічна взаємодія у дистанційній освіті» на Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук. Матеріали ІІ науково-практичної конференції (м. Дніпро, 22-23 травня 2020 р.). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020, с.35-37.
[9] О. В. Мушка, «Особливості навчально-методичного забезпечення в умовах дистанційної освіти учнів», Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання), 28 – 29 травня 2020 р., Київ : Педагогічна думка, 2020, с. 130-132.
 
References 
[1] A. Lototska, ta O. Pasichnyk, Orhanizatsiia dystantsiinoho navchannia v shkoli. Metodychni rekomendatsii. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/metodichni%20recomendazii/2020/metodichni%20recomendazii-dustanciyna%20osvita-2020.pdf Data zvernennia: Traven, 21, 2020.
[2] V. Yu. Bykov, O. O. Hrytsenchuk, ta Yu. O. Zhuk, Dystantsiine navchannia v krainakh Yevropy ta SShA i perspektyvy dlia Ukrainy. Informatsiine zabezpechennia navchalno-vykhovnoho protsesu: innovatsiini zasoby tekhnolohii : monohrafiia. Kyiv, Ukraina: Atika, 2005. 
[3] O. V. Ovcharuk, Kontseptualni pidkhody do zastosuvannia tekhnolohii vidkrytoi osvity ta dystantsiinoho navchannia u zarubizhnykh krainakh ta yikh rol u protsesakh modernizatsii osvity. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em1/content/06oovemp.html Data zvernennia: Cherven, 15, 2020.
[4] Ye. V. Pidchasov, «Psykholohichni osoblyvosti pobudovy osvitnoho proсesu iz zastosuvanniam dystaniinykh osvitnikh tekhnolohii (DOT)» [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://2016.moodlemoot.in.ua/course/view.php?id=110 Data zvernennia: Lypen, 17, 2020.
[5] L. I. Boremchuk, «Dystantsiine navchannia yak pedahohichna tekhnolohiia» [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://intkonf.org/boremchuk-li-distantsiyne-navchannya-yak-pedagogina-tehnologiya/ Data zvernennia: Traven, 21, 2020.
[6] T. M. Varzar, «Dystantsiina osvita v suchasnii osvitnii diialnosti» [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://rius.kiev.ua/institute.html Data zvernennia: Traven, 21, 2020.
[7] S. E. Trubacheva, ta Yu. M. Liulkova, «Orhanizatsiino-pedahohichni osoblyvosti suchasnoi dystantsiinoi osvity», Naukove zabezpechennia tekhnolohichnoho prohresu XXI storichchia: materialy mizhnarodnoi naukovoi konferentsii (T. 4), Chernivtsi, Ukraina: MTsND, s.57-59. DOI 10.36074/01.05.2020.v4 [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/mcnd/issue/view/01.05.2020/289 Data zvernennia: Cherven, 15, 2020.
[8] Yu. M. Liulkova, ta S. E. Trubacheva, «Pedahohichna vzaiemodiia u dystantsiinii osviti» na Kontseptualni shliakhy reformuvannia ta rozvytku pedahohichnykh nauk. Materialy II naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Dnipro, 22-23 travnia 2020 r.). Kherson: Vydavnytstvo «Molodyi vchenyi», 2020, s.35-37.
[9] O. V. Mushka, «Osoblyvosti navchalno-metodychnoho zabezpechennia v umovakh dystantsiinoi osvity uchniv», Problemy suchasnoho pidruchnyka: zbirnyk tez Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet konferentsii (naukove vydannia), 28 – 29 travnia 2020 r., Kyiv : Pedahohichna dumka, 2020, s. 130-132.