ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ ДИСТАНЦІЙНОГО ПРОЄКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ КАРАНТИНУ


 Тетяна Мачача - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник,  старший науковий співробітник відділу технологічної освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-75-83 

Завантажити (Pdf)

 
 У статті розкрито проблеми організації дистанційного трудового навчання і навчання технологій в умовах карантину на основі наукових досліджень, аналізу педагогічної практики, спостережень, опитувань учасників дистанту. Визначено, що його ефективність залежить насамперед від розроблення інноваційних методик і педагогічних технологій, тоді як цифрові інструменти і платформи є засобами їх реалізації. Обґрунтовано необхідність переходу від традиційної класно-урочної форми навчання до регульованої форми компетентнісно 
орієнтованого проєктно-технологічного навчання. З’ясовано відмінності між цими формами навчання в межах технологічної освітньої галузі. Розроблено й охарактеризовано критерії добору змісту технологічної освіти в карантинних умовах проєктно-технологічного навчання. 
Виокремлено нагальні для наукових досліджень проблеми організації дистанційного навчання, зокрема в умовах карантину.
 Ключові слова: дистанційне навчання; технологічна освітня галузь; проєктно-технологічна форма навчання; критерії добору змісту.

Татьяна Мачача, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела технологического образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КАРАНТИНА
 В статье раскрыты проблемы организации дистанционного трудового обучения и обучения технологий в условиях карантина на основе научных исследований, анализа педагогической практики, наблюдений, опросов участников дистанта. Определено, что его эффективность зависит прежде всего от разработки инновационных методик и педагогических технологий, в то время как цифровые инструменты и платформы являются средствами их реализации. Обоснована необходимость перехода от традиционной классно-урочной формы обучения к регулируемой форме компетентно ориентированного проектно-технологического обучения. Выяснены различия между этими формами обучения в рамках технологической образования. Разработаны и охарактеризованы критерии отбора содержания технологического образования в карантинных условиях проектно-технологического обучения. Выделены актуальные для научных исследований проблемы организации дистанционного обучения, в частности в условиях карантина.
 Ключевые слова: дистанционное обучение; технологическая отрасль образования; проектно-технологическая форма обучения; критерии отбора содержания. 

Tetiana Machacha, Candidate of Pedagogical Sciences, Senior Researcher, Senior Researcher of the Department of Technological Education of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

FEATURES OF THE ORGANIZATION AND FORMATION OF THE CONTENT OF DISTANCE PROJECT-BASED AND TECHNOLOGICAL TEACHING  AND LEARNING UNDER QUARANTINE CONDITIONS
 The problems of organization of distance labor and technology teaching and learning under the quarantine conditions based on an analysis of pedagogical practice, observations and surveys of distance participants are revealed in the article. It is determined that its effectiveness depends primarily on the development of innovative methods and pedagogical technologies, while digital tools and platforms are the ways of their implementation.
 Remote forms of communication, asynchronous and synchronous, necessitate the transition from the traditional classroom form of teaching and learning to a regulated form of competenceoriented project and technological teaching. The differences between these forms of teaching within the technological branch of education have been clarified. New features of professional activity of distance training of teachers, necessity of their retraining in the context of the organization of distance teaching and learning, involvement of parents in it are defined. Criteria for selection of the content of technological education in quarantine conditions of project-based and technological teaching and learning are developed and characterized.
 It is proved that the formation of content in the distance format should be based on the integration of teaching opportunities in the context of pupils' lives, the realization of their creative potential on individual educational trajectories. The content is built on the stages of design and 
technological activities, which provides an opportunity to consciously master the modern forms of production organization - project, technology of implementation of the projected, reflection. The key characteristic of the integration of the content of technological education is determined - the focus of the content on finding personal meanings in the process of learning, self- identification and self- determination.
 The expediency of using digital platforms and tools only at certain stages of projecting, the importance of cooperation, communication of all participants in the distance and assessment and self-esteem   of training outcomes are shown. Urgent problems for effective organization of distance teaching and learning, in particular under quarantine conditions, are singled out.
Keywords: distance teaching and learning; technological branch of education; project-based and technological form of education; content selection criteria.

Використані джерела 
[1] Концепція проекту Дистанційне навчання школярів. Ю. М. Богачков, В. Ю. Биков, В. О. Красношапка, В. М. Кухаренко та Ю. Я. Пасіхов. Інформаційні технології і засоби навчання. 5 (13). Київ, 2009.
[2] О. П. Пінчук та ін. Організація та функціонування мережі ресурсних центрів дистанційної освіти загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, Україна : Атіка, 2014.
[3] В. І. Ковальчук, І. П. Воротникова. Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі. Інформаційні технології і засоби навчання. Т. 60, вип. 4. с. 58–76, 2017.
[4] Т. С. Мачача Технології: Українська народна вишивка. 10–11 кл. Профільний рівень: науково-методичний посібник. Київ, Україна : Педагогічна думка, 135 с., 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: https://cutt.ly/7yUCQwJ.
[5] Т. С. Мачача Дидактико-методичний аналіз чинної навчальної програми з «Трудового навчання»для основної школи: ризики впровадження. Трудова підготовка в рідній школі, №2, с. 2–10, 2018.
[6] Т. С. Мачача, В. В. Юрженко Стратегії розвитку технологічної освіти в середній загальноосвітній українській школі: наскрізність змісту і структури. Український педагогічний журнал. Вип. 2. с. 58–68, 2017.
[7] Т. С. Мачача. Методологічні засади формування культурологічного змісту варіативного складника профільної технологічної освіти. Проблеми сучасного підручника. Педагогічна думка. с. 171–183, 2019. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lib.iitta.gov.ua/719464/
[8] Т. С. Мачача. Формування проектно-технологічної культури учнів основної школи у процесі трудового навчання, дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук. Київ, Україна, 2011.
 
References 
[1] Kontseptsiia proektu Dystantsiine navchannia shkoliariv. Yu. M. Bohachkov, V. Yu. Bykov, V. O. Krasnoshapka, V. M. Kukharenko ta Yu. Ya. Pasikhov. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. 5 (13). Kyiv, 2009.
[2] O. P. Pinchuk ta in. Orhanizatsiia ta funktsionuvannia merezhi resursnykh tsentriv dystantsiinoi osvity zahalnoosvitnikh navchalnykh zakladiv. Kyiv, Ukraina : Atika, 2014.
[3] V. I. Kovalchuk, I. P. Vorotnykova. Modeli vykorystannia elementiv dystantsiinoho navchannia v shkoli. Informatsiini tekhnolohii i zasoby navchannia. T. 60, vyp. 4. s. 58–76, 2017.
[4] T. S. Machacha Tekhnolohii: Ukrainska narodna vyshyvka. 10–11 kl. Profilnyi riven: naukovometodychnyi posibnyk. K. : Pedahohichna dumka, 135 s., 2017. URL: https://cutt.ly/7yUCQwJ.
[5] T. S. Machacha Dydaktyko-metodychnyi analiz chynnoi navchalnoi prohramy z «Trudovoho navchannia» dlia osnovnoi shkoly: ryzyky vprovadzhennia. Trudova pidhotovka v ridnii shkoli, № 2,  s. 2–10, 2018.
[6] T. S. Machacha, V. V. Yurzhenko Stratehii rozvytku tekhnolohichnoi osvity v serednii zahalnoosvitnii ukrainskii shkoli: naskriznist zmistu i struktury. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. Vyp. 2. s. 58–68, 2017.
[7] T. S. Machacha. Metodolohichni zasady formuvannia kulturolohichnoho zmistu variatyvnoho skladnyka profilnoi tekhnolohichnoi osvity. Problemy suchasnoho pidruchnyka. Pedahohichna dumka. s. 171–183, 2019. URL: https://lib.iitta.gov.ua/719464/
[8] T. S. Machacha. Formuvannia proektno-tekhnolohichnoi kultury uchniv osnovnoi shkoly u protsesi trudovoho navchannia : Dys... kand. nauk: 13.00.02. Kyiv , 233 s, 2011.