MODEL OF PEDAGOGICAL FORECASTING'S SYSTEM OF COMPLETE GENERAL SECONDARY EDUCATION'S CONTENT


 Dmytro Puzikov - Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Doctoral Student of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine.


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-3-84-90 

Завантажити (Pdf)

 
 Reforming the national education system, the formation of a new Ukrainian school raise the issue of theoretical and methodological support for pedagogical forecasting of the content of complete general secondary education. The article is devoted to the development of a model of the system of pedagogical forecasting of the content of complete general secondary education, an important and unsolved part of this general problem. The article defines the content of the concept of a system of pedagogical forecasting of the content of complete general secondary education, characterizes the component composition of this system, develops its theoretical model. The presented scientific results will be the basis for further applied research related to experimental testing and implementation of the system of pedagogical forecasting of the content of complete general secondary education. They will be used in the development and implementation of methods for forecasting the specified content at different levels of management of the system of complete general secondary education.
 Keywords: content of complete general secondary education; pedagogical forecasting’s system; model.

 Дмитро Пузіков, кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОГНОЗУВАННЯ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
 Реформування національної системи освіти, становлення нової української школи актуалізують проблему теоретико-методологічного забезпечення педагогічного прогнозування змісту повної загальної середньої освіти. Статтю присвячено розробленню системи педагогічного прогнозування змісту повної загальної середньої освіти, важливій і не вирішеній раніше частині цієї загальної проблеми. У статті визначено зміст поняття «система педагогічного прогнозування змісту повної загальної середньої освіти», котрий розглядається як сукупність компонентів теоретично узасадженої прогностичної діяльності, спрямованої на 
вироблення ґрунтовних прогнозів змісту повної загальної середньої освіти. Охарактеризовано компонентний склад цієї системи, до якого належать концептуально-цільовий (методологічні підходи, принципи й теоретичні положення, цілі й завдання), змістовий (суб’єкти, об’єкти, організаційні рівні, ресурси, необхідні для прогнозування змісту повної загальної середньої освіти), операційно-процесуальний (прогностичний інструментарій та етапи прогнозування), результативний (прогнози змісту повної загальної середньої освіти відповідно до його ієрархічної структури, рекомендації суб’єктам конструювання цього змісту щодо врахування 
цих прогнозів у їхній діяльності, прогнозні моделі, розроблені в процесі прогнозування) компонент. Розроблено теоретичну модель системи педагогічного прогнозування змісту повної загальної середньої освіти. Презентовані наукові результати стануть основою 
подальших прикладних наукових досліджень, пов’язаних з експериментальною апробацією і впровадженням системи педагогічного прогнозування змісту повної загальної середньої освіти. Вони застосовуватимуться в ході розроблення і впровадження методик прогнозування цього змісту на різних рівнях управління системою повної загальної середньої освіти.
 Ключові слова: зміст повної загальної середньої освіти; система педагогічного прогнозування; модель.

Дмитрий Пузиков, кандидат педагогических наук, доцент, докторант Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОЛНОГО ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
 Реформирование национальной системы образования, становление новой украинской школы актуализируют проблему теоретико-методологического обеспечения педагогического прогнозирования содержания полного общего среднего образования. Статья посвящена разработке системы педагогического прогнозирования содержания полного общего среднего образования, важной и не решенной ранее части этой общей проблемы. В статье определено содержание понятия «система педагогического прогнозирования содержания полного общего среднего образования», охарактеризован компонентный состав этой системы, разработана ее теоретическая модель. Представленные в статье научные результаты станут основой последующих прикладных научных исследований, направленных на экспериментальную апробацию и внедрение этой системы. Они также могут применяться в ходе разработки и внедрения методик прогнозирования содержания такого образования на разных уровнях управления системой полного общего среднего образования.
 Ключевые слова: содержание полного общего среднего образования; система педагогического прогнозирования; модель.

Використані джерела 
[1] И. В. Бестужев-Лада и др. Рабочая книга по прогнозированию. Москва: Мысль, 1982.
[2] Б. С. Гершунский, Образовательно-педагогическая прогностика. Теория, методология, практика. Москва, РФ: Флинта; Наука, 2003.
[3] О. М. Топузов, "Педагогічна прогностика: теоретико-методична основа прогнозування розвитку педагогічних наук і педагогічної практики", Рідна шк., № 7, с. 32-37, 2014.
[4] Д. О. Пузіков, "Теоретична модель прогнозування розвитку загальної середньої освіти", Укр. пед. журн., № 4, с. 128-137, 2017.
[5] D. Puzikov, "Prognostic model of the Ukraine system of general secondary education: forecasting scenarios of the development", Укр. пед. журн., № 4, с. 45-53, 2018.
[6] O. Topuzov, end D. Puzikov, "Development of content of general secondary education: analysis of forecast background", Education: Modern Discourses, № 1, pp. 142-150, 2018.
[8] Д. О. Пузіков, "Система прогнозування змісту загальної середньої освіти", в Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 р., Київ, Україна: Педагогічна думка, 2019, с. 65-66.
[8] Д. О. Пузіков, "Рівні організації прогнозування змісту загальної середньої освіти", на ХIХ Міжнародної наук.-практ. конф. Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, перспективи та кращі практики, ч. 1, Київ, 2019, с. 359-362.
[9] Д. О. Пузіков, "Поняття, класифікація, характеристика суб’єктів прогнозування змісту загальної середньої освіти", на І Міжнародній наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених Освітні і культурно-мистецькі практики в контексті інтеграції України у міжнародний наук.-інноваційний простір, Запоріжжя, 2020, с. 572-574. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lib.iitta.gov.
ua/721021. Дата звернення: Черв. 29, 2020.
[10]  В. І. Бондар, Дидактика. Київ, Україна: Либідь, 2005.
[11]  В. С. Леднев, Содержание общего среднего образования: Проблемы структуры. Москва: Педагогика, 1980.
 
References 
[1] I. V. Bestuzhev-Lada i dr. Workbook on forecasting. Moskva: Mysl', 1982. (in Russian)
[2] B. S. Gershunskij, Educational and pedagogical prognostics. Theory, methodology, practice. Moskva, RF: Flinta; Nauka, 2003. (in Russian)
[3] O. M. Topuzov, "Pedagogical prognostics: theoretical and methodological basis for forecasting of a development of pedagogical sciences and pedagogical practices", Ridna shk., № 7, s. 32-37, 2014. (in Ukrainian)
[4] D. O. Puzikov, "Theoretical model for prediction of general secondary education development", Ukr. ped. zhurn., № 4, s. 128-137, 2017. (in Ukrainian)
[5] D. Puzikov, "Prognostic model of the Ukraine system of general secondary education: forecasting scenarios of the development", Ukr. ped. zhurn., № 4, s. 45-53, 2018. (in English)
[6] O. Topuzov, end D. Puzikov, "Development of content of general secondary education: analysis of forecast background", Education: Modern Discourses, № 1, pp. 142-150, 2018. (in English)
[7] D. O. Puzikov, "System of forecasting of content of general secondary education", in Annotated Results of the Research Work of the Institute of Pedagogy of the NAPS of Ukraine in 2019, Kyiv, Ukraina: Pedahohichna dumka, 2019, s. 65-66. (in Ukrainian)
[8] D. O. Puzikov, "Levels of organization of forecasting of general secondary education's content", in XIX International scientific-practical conf. Inclusive educational environment: problems, perspectives and best practices, ch. 1, Kyiv, 2019, s. 359-362. (in Ukrainian)
[9] D. O. Puzikov, "The concept, classification, characteristics of subjects of forecasting of the content of general secondary education", in 1st International scientific-practical conf. students and young scientists Educational and cultural-artistic practices in the context of Ukraine's integration into the international scientific and innovative space, Zaporizhzhia, 2020, s. 572-574. [Online]. Available: https://lib.iitta.gov.ua/721021. Accessed: June. 29, 2020. (in Ukrainian)
[10]  V. I. Bondar, Didactic. Kyiv, Ukraina: Lybid, 2005. (in Ukrainian)
[11]  V. S. Lednev, The content of general secondary education: Problems of structure. Moskva: Pedagogika, 
1980. (in Russian)