NATION-BUILDING PUBLIC POLICY AND GENERAL SECONDARY EDUCATION: UKRAINIAN EXPERIENCE


 Natalia Dichek – Professor, Doctor of Sciences in Education, Head of the Department of History and Philosophy of Education of the Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine Kyiv, Ukraine. DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-5-16

Завантажити (Pdf)

 In the context of current socio-political situation around Ukrainian-language school education in Ukraine, the author offers a retrospective analysis of strategic directions of general secondary education development as an important aspect of establishing an independent Ukrainian state. The author also substantiates the preconditions for forming nationally oriented public school policy inextricably related to the status of the Ukrainian language and the strengthening of its functioning (late 1980s – early 1990s). The paper provides the author’s version of strategic directions in general secondary school education in Ukraine in subsequent decades that haven’t lost their potential. These strategic directions include recognition of education, and first of all, school education, as a factor of sovereign statehood, development of civil-state education management, psychologization of education, informatization of the entire field of education. 

  Keywords: Ukraine; general secondary school; public strategies in school education; the Ukrainian language; nation-building.

 Наталья Дичек, доктор педагогических наук, профессор, заведующая отделом истории и философии образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА СОЗДАНИЯ НАЦИИ И ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: УКРАИНСКИЙ ОПЫТ
  В контексте сегодняшней общественно-политической ситуации вокруг украиноязычного школьного образования в Украине в статье предложен историко-ретроспективный анализ стратегий развития среднего образования как важного аспекта создания Украинского независимого государства. Обоснованы предпосылки формирования национально ориентированной государственной школьной политики, неразрывно связанной со статусом украинского языка и усилением его функционирования (конец 1980-х – начало1990-х гг.). Предложена авторская версия стратегических направлений школьной политики в Украине в последующие десятилетия, не утративших своего потенциала. К ним отнесены признание образования, в первую очередь школьного, фактором суверенной государственности, развитие государственно-общественного управления образованием, психологизация образования, информатизация всей сферы образования. 
 Ключевые слова: Украина; средняя общеобразовательная школа; государственные стратегии в школьном образовании; украинский язык; создание национального государства.

  Наталія Дічек, доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу історії та філософії освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА НАЦІЄТВОРЕННЯ І ЗАГАЛЬНА СЕРЕДНЯ ОСВІТА: УКРАЇНСЬКИЙ ДОСВІД
 У контексті сучасної суспільно-політичної ситуації довкола україномовної шкільної освіти в Україні у статті запропоновано історико-ретроспективний аналіз розгортання освітнього аспекту українського державотворення, пов’язаного саме з середньою загальноосвітньою школою, як певною «моделлю суспільства», і наданням українській мові статусу державної. Обґрунтовано передумови формування національно орієнтованої державної політики в галузі середньої освіти (кінець1980-х – початок 1990-х рр.), до яких автором віднесено поступове зникнення під тиском громадської активності національно орієнтованої частини населення України (письменники, історики, правозахисники, пересічні патріоти) тоталітарної монополії влади на вирішення важливих питань гуманітарної сфери життя людей; увиразнення прагнення суспільства до розбудови національно орієнтованої освіти; поступове формування психолого-педагогічного підґрунтя для різнобічної гуманізації навчання і виховання дітей та молоді. З позицій сучасної візії історії освіти автором визначено найвагоміші стратегічні напрями державної політики у галузі середньої загальноосвітньої школи, здійснювані у перші десятиліття суверенності України, які досі не втратили актуальності і мають реалізовуватися й надалі. Доведено, що завдяки першим, розробленим уже в незалежній Україні, стратегічним документам (Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття») (1993) і Національна доктрина розвитку освіти (2001) було сформовано стратегії державотворення засобами розвитку національно орієнтованої шкільної освіти. До таких стратегій, задекларованих у цих документах, автором віднесено: визнання освіти чинником національного державотворення (для подальшої ефективної реалізації цієї стратегії необхідне надання їй пріоритету у фінансуванні); становлення і розвиток державно-громадського управління освітою (для посилення цього суспільного інституту необхідне вдосконалення процедур прийняття громадськістю важливих рішень та їх легітимації); запровадження психологізації навчання, виховання і соціалізації дітей та молоді у формі психологічної служби системи освіти України як дієвого інструменту гуманізації й індивідуалізації освітньо-виховного процесу; інформатизацію всієї освітньої сфери як запоруки конкурентоспроможності держави. 
 Ключові слова: Україна; середня загальноосвітня школа; державні стратегії у шкільній освіті; українська мова; націєтворення.

Використані джерела 
[1] Конституція України [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text 
[2] Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19 
[3] С. Домбровська, «Формування державної освітньої політики та її вдосконалення», Ефективність державного управління: зб. наук. пр., Вип. 26, с. 205–209, 2011. 
[4] В. Лозовий, «Пріоритети української освітньої політики в умовах міжнародної науковотехнічної кооперації. Аналітична записка», Національний інститут стратегічних досліджень. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.niss.gov.ua/articles/1411. 
[5] Г. Касьянов, Освітня система України 1990-2014. Благодійний фонд «Інститут розвитку освіти». Аналіт. огляд. Київ, Україна: Таксон, 2015. 
[6] Л. М. Грень, «Державна політика в галузі управління сферою професійно-технічної освіти: характеристика змісту та обґрунтування напрямів», Вчені записки ТНУ імені В.І.Вернадського. Серія : держ. управління, Т. 30 (69), № 4, с. 47–54, 2019. 
[7] Н. Протасова та ін., Державне управління у сфері освіти: глосарій з дисциплін магістерської програми за спеціальністю «Державне управління у сфері освіти», Н. Протасова, Ред. Київ, Україна : НАДУ, 2013. 
[8] Закон «Про мови в Українській РСР». [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/8312-11 
[9] Л. Є. Дещинський, Національно-визвольний рух в Україні у 1980-1990-х роках. [Електронний ресурс]. Доступно: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36050/1/2_3-13.pdf 
[10] В. Кулик, «Письменницьке відродження: українська державна ідея в дискурсі «Опозиції всередині режиму» перших років перебудови», Сучасність, № 1, с. 55-79, 1998. 
[11] О. В. Сухомлинська та ін. Нариси з історії розвитку диференційованого підходу до організації навчання в українській школі (кінець 30-х – 80-ті рр. ХХ ст.) : посібник, Н. П. Дічек, Ред. Київ, Україна: Пед. думка, 2018. 
[12] Декларація про державний суверенітет України. [Електронний ресурс]. Доступно: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 
[13] Звернення комісії Верховної Ради УРСР з питань народної освіти і науки, з питань культури і духовного відродження до батьків, Освіта, № 64 (4077), 10 серпня, с. 1, 1990. 
[14] ЦДАВО України, ф.166, оп.17, спр.78, арк.69-88. Про концепцію сзш серпень 1990 р. 
[15] В. Литвин, Політична арена України: Дійові особи та виконавці, Київ, Україна: Абрис, 1994. 
[16] Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс]. Доступно: zakon3.rada.gov.ua/iaws/ show/1060-12 
[17] Постанова Верховної Ради УРСР «Про проголошення незалежності України». [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text 
[18] Н. Шульга, «Стратегія розвитку освіти як інструмент державної освітньої політики в Україні», Державне самоуправління та місцеве самоврядування, Вип. 4 (27), с. 89-96, 2015. 
[19] В. В. Галах, «Специфіка реформування середньої освіти в незалежній Україні», Таврійський вісник освіти, № 4 (48), с. 274-281, 2014. 
[20] А. І. Махінько, Освітні реформи в сучасній українській школі: стан проблеми і перспективи. [Електронний ресурс]. Доступно: http://history-pages.kpi.ua/blog/2015/10/05/%D0%B0-%D1% 96%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE% D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE- %D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B D%D1%96/ 
[21] Державна національна програма «Освіта» : Україна ХХІ століття. Освіта, № 44-46, с. 1-13, 1993. 
[22] Н. П. Дічек, «Індивідуалізація шкільного навчання і практична психологія в Україні: на перетині століть», Педагогіка і психологія. Вісн. НАПН України, № 2, с. 64–73, 2017. 
[23] О. В. Киричук, Стан і перспективи розвитку практичної психології в системі народної освіти в Україні, Київ, Україна, Вип.40, с. 3–15, 1993. 
[24] Положення про психологічну службу системи освіти України. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z101-93 
[25] В. Г. Панок, Психологічна служба : навчально-методичний посібник для студентів і викладачів. Кам’янець-Подільський, Україна: ТОВ Друкарня Рута, 2013. 
[26] В. Панок, «Прикладна психологія у педагогічній практиці України», Психологія і суспільство, № 4, с. 100–106, 2017. 
[27] М. В. Семенова, Освітні процеси в Україні 90-х рр. ХХ ст.: між досягненнями та проблемами (за матеріалами колегії Міністерства освіти України). [Електронний ресурс]. Доступно: file:///C:/Users/ET2221I/Downloads/Ltkp_2013_72_33.pdf 
[28] В. Г. Кремень, Філософія людиноцентризму в стратегіях освітнього простору: монографія, Київ, Україна, 2009. 
[29] В. Г. Кремень, Освіта і наука України: шляхи модернізації: (Факти, роздуми, перспективи), Київ, Україна: Грамота, 2003. 
[30] Інформаційний збірник Міністерства освіти України. № 21, 2000. 
[31] Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 р. Україна: поступ у ХХІ ст. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000-2004 рр. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276%D0%B0/2000#Text 
[32] Національна доктрина розвитку освіти «Україна в ХХІ столітті». [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text 
[33] О. В. Жабенко, «Особливості й тенденції розвитку державного управління освітою в Україні (1946-2001 р.)», автореф. дис. канд. наук з держ. управління, Нац. Акад. держ. управління при Президентові України, Київ, 2003. 
[34] В. Г. Кремень, Про стан освіти в Україні та Національну доктрину її розвитку. Київ, Україна: «НІЧЛАВА», 2002. 
[35] Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2009. № 30. 
[36] Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2010. № 1-2. 
[37] Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2010. № 34. 
[38] Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2001. № 11. 
[39] Інформаційний збірник Міністерства освіти України. 2001. № 23. 
[40] Н. П. Дічек, «Освітня політика в суверенній Україні й індивідуалізація шкільної освіти», у Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект), Н. П. Дічек, Ред. Київ, Україна, 2019. 
[41] Н. П. Дічек, Освітня політика в добу незалежності України в особах: В. Г. Кремень. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung : kollektive Monographie in 2 Bänden / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk. Shioda GmbH, Steyr (Austria), B. 2, р. 387–399, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно: https://lib.iitta.gov.ua/714605/
 
References 
[1] Konstytutsiia Ukrainy [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian) 
[2] Zakon Ukrainy «Pro osvitu». [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2145-19 (in Ukrainian) 
[3] S. Dombrovska, «Formuvannia derzhavnoi osvitnoi polityky ta yii vdoskonalennia», Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia: zb. nauk. pr., Vyp. 26, s. 205–209, 2011. (in Ukrainian) 
[4] V. Lozovyi, «Priorytety ukrainskoi osvitnoi polityky v umovakh mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi kooperatsii. Analitychna zapyska», Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://www.niss.gov.ua/articles/1411 (in Ukrainian) 
[5] H. Kasianov, Osvitnia systema Ukrainy 1990-2014. Blahodiinyi fond «Instytut rozvytku osvity». Analit. ohliad. Kyiv, Ukraina: Takson, 2015. (in Ukrainian) 
[6] L. M. Hren, «Derzhavna polityka v haluzi upravlinnia sferoiu profesiino-tekhnichnoi osvity: kharakterystyka zmistu ta obgruntuvannia napriamiv», Vcheni zapysky TNU imeni V.I.Vernadskoho. Seriia : derzh. upravlinnia, T. 30 (69), № 4, s. 47–54, 2019. (in Ukrainian) 
[7] N. Protasova ta in., Derzhavne upravlinnia u sferi osvity: hlosarii z dystsyplin mahisterskoi prohramy za spetsialnistiu «Derzhavne upravlinnia u sferi osvity», N. Protasova, Red. Kyiv, Ukraina : NADU, 2013. (in Ukrainian) 
[8] Zakon «Pro movy v Ukrainskii RSR». [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/8312-11 (in Ukrainian) 
[9] L. Ye. Deshchynskyi, Natsionalno-vyzvolnyi rukh v Ukraini u 1980-1990-kh rokakh. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/36050/1/2_3-13.pdf (in Ukrainian) 
[10] V. Kulyk, «Pysmennytske vidrodzhennia: ukrainska derzhavna ideia v dyskursi «Opozytsii vseredyni rezhymu» pershykh rokiv perebudovy», Suchasnist, № 1, s. 55-79, 1998. (in Ukrainian) 
[11] O. V. Sukhomlynska ta in. Narysy z istorii rozvytku dyferentsiiovanoho pidkhodu do orhanizatsii navchannia v ukrainskii shkoli (kinets 30-kh – 80-ti rr. KhKh st.) : posibnyk, N. P. Dichek, Red. Kyiv, Ukraina: Ped. dumka, 2018. (in Ukrainian) 
[12] Deklaratsiia pro derzhavnyi suverenitet Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada. gov.ua/laws/show/55-12 (in Ukrainian) 
[13] Zvernennia komisii Verkhovnoi Rady URSR z pytan narodnoi osvity i nauky, z pytan kultury i dukhovnoho vidrodzhennia do batkiv, Osvita, № 64 (4077), 10 serpnia, s. 1, 1990. (in Ukrainian) 
[14] TsDAVO Ukrainy, f.166, op.17, spr.78, ark.69-88. Pro kontseptsiiu szsh serpen 1990 r. (in Ukrainian) 
[15] V. Lytvyn, Politychna arena Ukrainy: Diiovi osoby ta vykonavtsi, Kyiv, Ukraina: Abrys, 1994. (in Ukrainian) 
[16] Zakon Ukrainy «Pro osvitu». [Elektronnyi resurs]. Dostupno: zakon3.rada.gov.ua/iaws/show/1060- 12 (in Ukrainian) 
[17] Postanova Verkhovnoi Rady URSR «Pro proholoshennia nezalezhnosti Ukrainy». [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1427-12#Text(in Ukrainian) 
[18] N. Shulha, «Stratehiia rozvytku osvity yak instrument derzhavnoi osvitnoi polityky v Ukraini», Derzhavne samoupravlinnia ta mistseve samovriaduvannia, Vyp. 4 (27), s. 89-96, 2015. (in Ukrainian) 
[19] V. V. Halakh, «Spetsyfika reformuvannia serednoi osvity v nezalezhnii Ukraini», Tavriiskyi visnyk osvity, № 4 (48), s. 274-281, 2014. (in Ukrainian) 
[20] A. I. Makhinko, Osvitni reformy v suchasnii ukrainskii shkoli: stan problemy i perspektyvy. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://history-pages.kpi.ua/blog/2015/10/05/%D0%B0-%D1%96 %D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D 1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96-%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BE- %D1%80%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%B D%D1%96/ (in Ukrainian) 
[21] Derzhavna natsionalna prohrama «Osvita» : Ukraina KhKhI stolittia. Osvita, № 44-46, s. 1-13, 1993. (in Ukrainian) 
[22] N. P. Dichek, «Indyvidualizatsiia shkilnoho navchannia i praktychna psykholohiia v Ukraini: na peretyni stolit», Pedahohika i psykholohiia. Visn. NAPN Ukrainy, № 2, s. 64–73, 2017. (in Ukrainian) 
[23] O. V. Kyrychuk, Stan i perspektyvy rozvytku praktychnoi psykholohii v systemi narodnoi osvity v Ukraini, Kyiv, Ukraina, Vyp.40, s. 3–15, 1993. (in Ukrainian) 
[24] Polozhennia pro psykholohichnu sluzhbu systemy osvity Ukrainy. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z101-93 
[25] V. H. Panok, Psykholohichna sluzhba : navchalno-metodychnyi posibnyk dlia studentiv i vykladachiv. Kam’ianets-Podilskyi, Ukraina: TOV Drukarnia Ruta, 2013. (in Ukrainian) 
[26] V. Panok, «Prykladna psykholohiia u pedahohichnii praktytsi Ukrainy», Psykholohiia i suspilstvo, № 4, s. 100–106, 2017. (in Ukrainian) 
[27] M. V. Semenova, Osvitni protsesy v Ukraini 90-kh rr. KhKh st.: mizh dosiahnenniamy ta problemamy (za materialamy kolehii Ministerstva osvity Ukrainy). [Elektronnyi resurs]. Dostupno: file:///C:/ Users/ET2221I/Downloads/Ltkp_2013_72_33.pdf (in Ukrainian) 
[28] V. H. Kremen, Filosofiia liudynotsentryzmu v stratehiiakh osvitnoho prostoru: monohrafiia, Kyiv, Ukraina, 2009. (in Ukrainian) 
[29] V. H. Kremen, Osvita i nauka Ukrainy: shliakhy modernizatsii: (Fakty, rozdumy, perspektyvy), Kyiv, Ukraina: Hramota, 2003. (in Ukrainian) 
[30] Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity Ukrainy. № 21, 2000. (in Ukrainian) 
[31] Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2000 r. Ukraina: postup u KhKhI st. Stratehiia ekonomichnoi ta sotsialnoi polityky na 2000-2004 rr. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/276%D0%B0/2000#Text (in Ukrainian) 
[32] Natsionalna doktryna rozvytku osvity «Ukraina v KhKhI stolitti». [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002#Text (in Ukrainian) 
[33] O. V. Zhabenko, «Osoblyvosti y tendentsii rozvytku derzhavnoho upravlinnia osvitoiu v Ukraini (1946-2001 r.)», avtoref. dys. kand. nauk z derzh. upravlinnia, Nats. Akad. derzh. upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy, Kyiv, 2003. (in Ukrainian) 
[34] V. H. Kremen, Pro stan osvity v Ukraini ta Natsionalnu doktrynu yii rozvytku. Kyiv, Ukraina: «NIChLAVA», 2002. (in Ukrainian) 
[35] Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity Ukrainy. 2009. № 30. (in Ukrainian) 
[36] Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity Ukrainy. 2010. № 1-2. (in Ukrainian) 
[37] Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity Ukrainy. 2010. № 34. (in Ukrainian) 
[38] Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity Ukrainy. 2001. № 11. (in Ukrainian) 
[39] Informatsiinyi zbirnyk Ministerstva osvity Ukrainy. 2001. № 23. (in Ukrainian) 
[40] N. P. Dichek, «Osvitnia polityka v suverennii Ukraini y indyvidualizatsiia shkilnoi osvity», u Protsesy dyferentsiatsii v shkilnii osviti nezalezhnoi Ukrainy (istoryko-analitychnyi aspekt), N. P. Dichek, Red. Kyiv, Ukraina, 2019. (in Ukrainian) 
[41] N. P. Dichek, Osvitnia polityka v dobu nezalezhnosti Ukrainy v osobakh: V. H. Kremen. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung : kollektive Monographie in 2 Bänden / Hrsg. von Doktor der Wirtschaftswissenschaften, Professor Yu.V. Pasichnyk. Shioda GmbH, Steyr (Austria), B. 2, r. 387–399, 2018. [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://lib.iitta.gov.ua/714605/ (in Ukrainian)