КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ У РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ПРЕДМЕТІВ

 Наталія Жидкова – кандидат педагогічних наук, учитель Менської гімназії Менської міської ради Чернігівської області. 


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-180-191

Завантажити (Pdf)

  Статтю присвячено розвитку творчості учнів, взаємодії критичного та креативного мислення під час розв’язання завдань на уроках суспільствознавчих предметів. Розглянуто зміст творчості, проаналізовано функції, вміння, методи, стратегії творчого та критичного мислень як складових створення ефективного продукту пізнання. Визначено, що творче мислення спрямоване на створення нового продукту пізнання, а критичне – якісного продукту пізнання та перевірки його можливої реалізації. Сформовано схему взаємодії творчого та критичного мислення у поетапному розв’язанні завдання. Використання комплексу мисленнєвих операцій, вправ на розвиток уявлення в процесі розв’язання завдання, зміна умов використання прийомів, урізноманітнення методів сприяють збагаченню творчого досвіду учнів. 
  Ключові слова: творчість; критичне та творче мислення; творчі завдання; пізнавальна діяльність; методи навчання.

  Наталия Жидкова, кандидат педагогических наук, Менская гимназия Черниговской обл. 

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ ТВОРЧЕСТВА УЧЕНИКОВ НА УРОКАХ ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ

 В статье рассматривается развитие творчества учеников в изучении предметов обществоведения. Анализируются творческое и критическое мышления в развитии творчества учеников, которые по содержанию и функциональности в познавательном учебном процессе разные, но являются дополнением один другому в творческом процессе. Авторский подход в обучении предметов обществоведения основывается на использовании интегральной модели в развитии творчества с использованием творческого и критического мышления в решении заданий. Творческое мышление базируется на создании нового продукта познания, а критическое – на создание качественного продукта познания и проверки его на возможность реализации. Этапы решения познавательных задач – видение проблемы, создание, корректировка и реализация гипотезы, идеи или нового способа решения требуют приемов творческого мышления вначале преимущественно индивидуально, а затем в группе. Выявление противоречий, известного и неизвестного, анализ ситуации, гипотезы, проверка эффективности продукта познания требуют критического мышления преимущественно в группе. Использование комплекса мыслительных операций, упражнений на развитие воображения в решении проблемных и познавательных заданий и ситуаций, изменение условий заданий, разнообразные методы обучения, согласование индивидуального и группового способствуют творческому развитию личности. 
 Ключевые слова: творчество; творческое и критическое мышления учеников; познавательная деятельность; творческие задания; методы обучения.

 Nataliia Zhydkova, Candidate of Pedagogical Sciences, Menska Gimnazium, Chernihiv region, Mena, Ukraine  

THE DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF STUDENTS BY USING CRITICAL THINKING IN SOCIAL SCIENCE

 The article analyzes the development of students` creativity in social science studying. We consider the points of contact between critical and creative thinking in the development of students` creativity, which are different in content and functionality in cognitive educational process, but they are the complement of one another. The author`s approach to teaching social studies is based on the use of an integral model in the development of creativity by using both creative and critical thinking in doing tasks. Creative thinking is based on causing of a new cognitive product, while critical one is based on making a high–quality cognitive product and testing it for feasibility. The solving cognitive problem stages include understanding of a problem, creation, correction and implementation of a hypothesis, idea or a new way of solving. At the beginning they require primarily individual creative thinking methods and then working in a group. Identification of contradictions, known and unknown, analyzing the situation, pulling out hypothesis, verification of cognitive product efficiency require critical thinking mainly in group. Using mental operations complex, exercising, development of imagination in solving problem and cognitive tasks, changing problems specifications, using teaching methods, co-ordination individual and group work facilitate individual creative development. 
 Keywords: creativity; creative and critical thinking of students; cognitive activity; creative tasks; teaching methods.

Використані джерела 
[1] Верховна Рада України. (2017, Верес. 05), Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n46. 
[2] І. М. Біла, «Психологія дитячої творчості», К., Україна: Фенікс, 2014. 
[3] Л.С.Выготский, «Воображение и творчество в детском возрасте», СПб.: Союз, 1997. 
[4] Ю. Чепюк, «Дидактичні умови навчання творчого мислення молодших школярів у процесі навчання іноземних мов», дис. канд. пед. наук, Східноєвроп. нац. ун-т, Терноп. нац. ун-т, Луцьк, 2017, Тернопіль, 2018. 
[5] А.П. Артимовець, «Теоретичний аналіз проблеми творчого мислення», у Психологія: реальність і перспективи, Вип. 3, с. 22-25, 2014. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ prp_2014_3_9. 
[6] Ю.Л. Трофімов та ін., «Психологія: підручник», К., Україна: Либідь, 2008. 
[7] О.Л.Музика, «Рефлексія і динаміка розвитку здібностей: підходи до побудови дослідження», у Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень, О.В.Моляко, Ред. Житомир, Україна: Рута, с.50-53, 2006. [Электронный ресурс]. Доступно: http://eprints. zu.edu.ua/2799/1/monographiya.pdf . 
[8] А. Кроуфорд, В. Саул, С. Метьюз, Д. Макінстер, «Технології розвитку критичного мислення учнів», наук. ред. і передм. О. Пометун, К.: Плеяда, 2006. 
[9] О.І. Пометун, «Розвиток критичного мислення учнів засобами шкільного підручника історії», у Проблеми сучасного підручника, Вип.20, с. 327-338, 2018. [Електронний ресурс]. Доступно:http:// ipvid.org.ua/upload/iblock/c6f/c6f383508c03099a589e0546cee44dfe.pdf 
[10] С. О. Доценко, «Технологія розвитку критичного мислення як засіб формування творчих здібностей учнів початкових класів», Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр., Запоріжжя, Україна: КПУ, Вип. 48 (101), с.277–286, 2016. [Электронный ресурс]. Доступно: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/556/1/%d0%94% d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.pdf. 
[11] С.О. Терно, «Методика розвитку критичного мислення старшокласників у процесі навчання історії», автор. дис. докт. пед. наук, М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Київ, 2015. 
[12] Г.Линдсей, К.С. Халл, Р.Ф. Томпсон, «Творческое и критическое мышление», Познавательные психологические процессы. А.Г. Маклаков, Ред. СПб, Россия: Питер, 2001. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.psychology-online.net/articles/doc-73.html. 
[13] Н.Є. Миропольська, «Творчість школярів», у Енциклопедії освіти, В.Г.Кремень, Ред. К., Україна: Юрінком Інтер, 2008, с. 898. 
[14] О.Л. Протас, «Розвиток творчих здібностей учнів в умовах загальноосвітнього навчального закладу», Освіта та розвиток обдарованої особистості, № 3, с. 26-29, 2014. [Электронный ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_3_7. 
[15] О. Чуба. «Формування критичного мислення як психолого-педагогічна проблема сучасності», Педагогіка і психологія професійної освіти, № 3, с. 202-208, 2013. [Электронный ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_3_24. 
[16] О.Б. Мелентьєв, Методика організації творчої діяльності учнів, Умань, Україна: «АЛМІ», 2013
 
References 
[1] Verkhovna Rada Ukrainy (2017, Veres. 05), Zakon Ukrainy «Pro osvitu». [Elektronny`j resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#n46. 
[2] I. M. Bila, «Psykholohiia dytiachoi tvorchosti», K., Ukraina: Feniks, 2014. 
[3] L. S. Vygotskiy, «Voobrazhenie i tvorchestvo v detskom vozraste», SPb.: Soyuz, 1997. 
[4] Yu. Chepiuk, «Dydaktychni umovy navchannia tvorchoho myslennia molodshykh shkoliariv u protsesi navchannia inozemnykh mov», dys. kand. ped. Nauk, Skhidnoievrop. nats. un-t, Ternop. nats. un-t, Lutsk, 2017, Ternopil, 2018. 
[5] A.P. Artymovets, «Teoretychnyi analiz problemy tvorchoho myslennia», Psykholohiia realnist i perspektyvy, Vyp. 3, s. 22-25, 2014. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ prp_2014_3_9 
[6] Yu. L. Trofimov ta in., «Psykholohiia: pidruchnyk», K., Ukraina: Lybid, 2008. 
[7] O.L.Muzyka «Refleksiia i dynamika rozvytku zdibnostei pidkhody do pobudovy doslidzhennia» u Zdibnosti tvorchist obdarovanist: teoriia, metodyka, rezultaty, doslidzhen, O.V.Moliako, Red. Zhytomyr, Ukraina: Ruta, s.50-53, 2006. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http://eprints.zu.edu. ua/2799/1/monographiya.pdf. 
[8] A. Krouford, V. Saul, S. Metiuz, D. Makinster, «Tekhnolohii rozvytku krytychnoho myslennia uchniv», nauk. red., peredm. O. I. Pometun. Kyiv, Pleiady, 2006.
[9] O.I. Pometun, «Rozvytok krytychnoho myslennia uchniv zasobamy shkilnoho pidruchnyka istorii», u Problemy suchasnoho pidruchnyka, Vyp.20, s. 327-338, 2018. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http:// ipvid.org.ua/upload/iblock/c6f/c6f383508c03099a589e0546cee44dfe.pdf. 
[10] S.O. Dotsenko, «Tekhnolohiia rozvytku krytychnoho myslennia yak zasib formuvannia tvorchykh zdibnostei uchniv pochatkovykh klasiv», Pedahohika formuvannia tvorchoi osobystosti u vyshchii i zahalnoosvitnii shkolakh: zb. nauk. pr. zaporizhzhia Ukraina KPU, Vyp. 48 (101), s. 277–286, 2016. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http://dspace.hnpu.edu.ua/ bitstream/123456789/556/1/%d0%94%d0%be%d1%86%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be.pdf. 
[11] S.O. Terno, «Metodyka rozvytku krytychnoho myslennia starshoklasnykiv u protsesi navchannia istorii», Avtor. dys. dokt. ped. nauk M-vo osvity i nauky Ukrainy, nats. ped. un-t im. M. P. Drahomanova, Kyiv, 2015. 
[12] G.Lindsej, K.S. Hall, R.F. Tompson, «Tvorcheskoe i kriticheskoe myshlenie», Poznavatel'nye psihologicheskie processy, A.G. Maklakov, Red. SPb, Rossiya: Piter, 2001. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http://www.psychology-online.net/articles/doc-73.html. 
[13] N.Ye. Myropolska, «Tvorchist shkoliariv», u Entsyklopedii osvity, V.H.Kremen, Red. K., Ukraina: Yurinkom Inter, 2008, s. 898. 
[14] O.L. Protas, «Rozvytok tvorchykh zdibnostei uchniv v umovakh zahalnoosvitnoho navchalnoho zakladu», Osvita ta rozvytok obdarovanoi osobystosti, № 3, s. 26-29, 2014. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Otros_2014_3_7. 
[15] O. Chuba, «Formuvannia krytychnoho myslennia yak psykholoho-pedahohichna problema suchasnosti» Pedahohika i psykholohiia profesiinoi osvity, 3, s. 202-208, 2013. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pippo_2013_3_24. 
[16] Melentiev O.B., Metodyka orhanizatsii tvorchoi diialnosti uchniv. Uman, Ukraina: «ALMI», 2013.