СІНГЛТОНИ ЯК НОВИЙ ТРЕНД ХХІ СТОЛІТТЯ


 Ганна Калініна – аспірантка Інституту педагогіки НАПН України, магістр державного управління за спеціальністю «Електронне урядування», спеціаліст за спеціальністю «Пра- вознавство».  

 Микола Малюга – науковий співробітник відділу еконо- міки та управління загальною серед- ньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, магістр з права, економіки та управління Інституту політичних досліджень Страсбургського університету (2015-2016 рр.), сертифікований спеціаліст з французької мови Університету ім. Міше- ля Монтеня. Автор понад 30 наукових праць.DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-45-60

Завантажити (Pdf)

  У статті розкрито суть феномену «сінглізм», як вільно обраний стиль життя, за якого люди відмовляються від будь-яких відносин, іноді і від сексуальних, не створюють сім'ї і не мають дітей. Наведено визначення понять «сінглтон», «сінглізм», «матріманія», «хікікоморі», «покоління «Сампо»,«економіка самотності» та охарактеризовані загальні риси і відмінності між ними. Одинаки, або сінглтони, – це люди, які свідомо залишаються без пари, мотивуючи свій вибір небажанням втрачати особистісні межі, підлаштовуватися і поступатися особистісними інтересами, що є нормою в будь-яких відносинах. Сьогодні вибір «життя соло» є глибоко особистим за власним світовідчуттям, переконанням і вільним вибором, а також абсолютно нормальним, адекватним рішенням, до якого вдаються мільйони людей планети. Але, незважаючи на це, люди-соло стикаються з нерозумінням, упередженим ставленням, іноді із засудженням до свого життєвого вибору з боку суспільства, яке проявляється в дискримінації останніх у різних сферах життєдіяльності. Сінглізм розглянуто як новий соціокультурний феномен, що на тлі трансформаційних процесів XXI століття вступає в конфлікт із моралізаторством інституту шлюбу і обов'язковістю інституту нуклеарні сім'ї. Розгляд і осмислення цього феномену дає змогу краще його зрозуміти, а також більш «тверезо» поглянути на майбутній світ, де будуть жити наступні покоління, а також звільнитися від стереотипів, побоювань і домислів. 

 Ключові слова: Сінглтон; сінглізм; матріманія; життя соло; люди-соло; одинаки; добровільне утримання; ескапізм; хікікоморі; Хікі-атаку; «Апріорний дауншифтинг»; покоління «Сампо»; «Економіка самотності».


  Анна Калинина, аспирантка, Институт педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина. 
 Николай Малюга, научный сотрудник отдела экономики и управления средним образованием, Институт педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

СИНГЛТОНЫ КАК НОВЫЙ ТРЕНД ХХI ВЕКА
 В статье раскрыта суть феномена «синглизм», как свободно избранного стиля жизни, при котором люди отказываются от любых отношений, иногда и от сексуальных, не создают семьи и не имеют детей. Приведены определения понятий «синглтон», «синглизм», «матримания», «хикикомори», «поколение «Сампо», «экономика одиночества» и охарактеризованы общие черты и различия между ними. Одиночки, или синглтоны, – это люди, которые сознательно остаются без пары, мотивируя свой выбор нежеланием терять личностные границы, подстраиваться и поступаться личностными интересами, что является нормой в любых отношениях. Сегодня выбор «жизнь соло» является глубоко личным по собственному мироощущению, убеждениям и свободному выбору, а также абсолютно нормальным, адекватным решением, к которому прибегают миллионы людей. Но, несмотря на это, люди-соло сталкиваются с непониманием, предвзятым отношением, иногда с осуждением их жизненного выбора со стороны общества, которое проявляется в дискриминации последних в различных сферах жизнедеятельности. Синглизм рассмотрен как новый социокультурный феномен, который на фоне трансформационных процессов XXI века вступает в конфликт с морализаторством института брака и обязательностью института нуклеарной семьи. Рассмотрение и осмысление данного феномена позволяет лучше его понять, а также более «трезво» взглянуть на будущий мир, где будут жить следующие поколения, а также освободиться от стереотипов, опасений и домыслов. 
 Ключевые слова: синглтон; синглизм; матримания; жизнь соло; люди-соло; одиночки; добровольное воздержание; эскапизм; хикикомори; хикки-атаку; «априорной дауншифтинг»; поколение «Сампо»; «экономика одиночества».

  Hanna Kalinina, a postgraduate student of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine. 
 Mykola Maliuha, Researcher at the Economics and Management of General Secondary Education Department of the Institute of Pedagogy of the NAES of Ukraine.

SINGLETONS AS A NEW TREND OF THE XXI CENTURY
The article reveals the essence of the phenomenon of "singlism", as a freely chosen lifestyle in which people refuse any relationship, sometimes sexual, do not start families and children. The definitions of "singleton", "singlism", "matrimony", "hikikomori", "generation of Sampo", "economy of loneliness" are given and the common features and differences between them are described. Singles are people who deliberately remain without a partner, motivating their choice by unwillingness to lose personal boundaries, adjust and give up personal interests, which is the norm in any relationship. Emphasis is placed on the fact that today it is possible to perceive and profess traditional family values, but at the same time it is impossible not to take into account some people’s conscious choice of lifestyles different from those traditionally existing in society. For the modern civilized society, as the analysis of values and person’s vital activity shows, values of individualism, personal freedom and development of the person became inherent. Individualism is now a characteristic feature of many human destinies, manifests itself in the conscious choice of loneliness or singlism, which acquires a manifestation of tendency. The choice of "solo life" is deeply personal in terms of one's own worldview, beliefs and free choice, as well as a completely normal, adequate decision made by millions of people on the planet. According to psychologists, singletons, and singles in general, are one of the phenomena of the millennial generation, in which a conditional "social contract" plays an important role, positioning the creation of a family as a logical phase of everyone's life. In the case of refusal to start a family, a person experiences a certain social pressure, which is manifested through: misunderstanding, prejudice, sometimes condemnation of his/her life choices by society or discrimination in various spheres of life. Singlism is seen as a new socio-cultural phenomenon that, against the background of the transformational processes of the XXI century, comes into conflict with the moralism of the institution of marriage and the obligation of the institution of the nuclear family. Consideration and comprehension of this phenomenon provides an opportunity to better understand it and get a more "sober" look at the future world, where our next generations will live, as well as free from stereotypes, warnings and conjectures. 
 Keywords: singleton, singlism, matrimony, solo life, solo people, singles, voluntary abstinence, escapism, hikikomori, hikki-attack, "a priori downshifting", "Sampo" generation, "loneliness economy". 

Використані джерела 
[1] «Цитати». [Електронний ресурс]. Доступно: http://cpsy.ru/cit/5/50. Дата звернення: Січень 31. 2020. 
[2] Н. Хамітов. «Самотність». Філософський енциклопедичний словник. Київ, Україна: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. С. 564. 
[3] Р. Брыль. «Экономика одиночества. Чем занимаются кодокаши-компании в Японии». [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.ukrrudprom.com/digest/Ekonomika_odinochestva_ CHem_zanimayutsya_kodokashikompanii_v_YAp.html. Дата звернення: Лютий 02. 2020. 
[4] С. Рау. «Я − синглтон». Почему людям для счастья больше не нужны отношения». [Електронний ресурс]. Доступно:https://knife.media/singletons/. Дата звернення: Березень 02. 2020. 
[5] Ю. С. Шемшученко. Юридична енциклопедія: [у 6 т.]. К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. Т. 4 : Н – П. 720 с. 
[6] М. М. Малюга, Г. М. Калініна. «Соціальний модус CHILDFREE як змістова компонента підручника для керівника освіти». [Електронний ресурс]. Доступно:http://lib.iitta.gov.ua/716851/ 1/39ebf88ab8b6045dae4371e10518611d.pdf. Дата звернення: Лютий 15. 2020. 
[7] Ю. Зубцов. «Жизнь соло: четыре мифа об одиночестве». [Електронний ресурс]. Доступно: https:// www.psychologies.ru/standpoint/jizn-solo-chetyire-mifa-ob-odinochestve/?fbclid=IwAR0WQpKzKZ 7W1qn31yMNtk0sVazOZgQJLPkkrvBUSwVZ68P0vHgswk1phnA. Дата звернення: Березень 03. 2020. 
[8] «Вирус одиночества». [Електронний ресурс]. Доступно: http://vokrugjeka.ru/вирус-одиночества/. Дата звернення: Лютий 21. 2020. 
[9] Юлия Беба. «Досі ні з ким не зустрічаєшся?: Чому бути самотніми – нормально». [Електронний ресурс]. Доступно:https://inspired.com.ua/practice/people/dosi-ni-z-kym-ne-zustrichayeshsya-chomu-butysamotnimy-normalno/. Дата звернення: Березень 01. 2020. 
[10] «Самотні зірки: життя на самоті». [Електронний ресурс]. Доступно: http://mediclab.com.ua/index. php?newsid=30524. Дата звернення: Лютий 22. 2020. 
[11] Bella M. DePaulo. Singled Out: How Singles аre Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After. 2006. 266 р. [Електронний ресурс]. Доступно:URL:https://books.google.com.ua/books?id=ZrjXIZEq4S0C&pg=PT479&lpg=PT479&dq=Singled+out:+How+Singles+Are+Stereotyped,+Sti gmatized,+and+Ignored,+and+Still+Live+Happily+Ever+After+reading+online&source=bl&ots=qAWstcivi&sig=ACfU3U34Syxc7sSmNIp3RxUUm7LflRGjVQ&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjB0rO6vIXqAh Wd7aYKHdS8B38Q6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=Singled%20out%3A%20How%20Singles%20 Are%20Stereotyped%2C%20Stigmatized%2C%20and%20Ignored%2C%20and%20Still%20Live%20 Happily%20Ever%20After%20reading%20online&f=false. Дата звернення: Січень 15. 2020. (in English). 
[12] Лео Борманс.Большая книга о любви. Москва. Экемо: 2015. – С.50-52. 
[13] Джесика Гросс. «Цена одиночества». [Електронний ресурс]. Доступно:https://newochem.ru/ obshhestvo/cena-odinochestva/. Дата звернення: Лютий 27. 2020. 
[14] «Сінглізм: як бізнес і держава дискримінують одинаків». Електронний ресурс]. Доступно:https:// uk.limbrodenim.com/5968-singlism-how-business-and-the-state-discriminateind.html. Дата звернення: Лютий 25. 2020. 
[15] В. Стадник. «Відмовитись від сім’ї, щоб прожити життя одинаком. Чому люди у всьому світі обирають самотність». [Електронний ресурс]. Доступно:https://espreso.tv/article/2017/10/09/ dobrovilna_vidmova_vid_stosunkiv. Дата звернення: Лютий 25. 2020. 
[16] И. Навольнева. «Сто лет одиночества: люди во всем мире выбирают жизнь соло». [Електронний ресурс]. Доступно:https://innovationhouse.org.ua/ru/statti/sto-let-odynochestva-lyudy-vo-vsemmyre-vybyrayut-zhyzn-solo/?fbclid=IwAR1CleaL_3gTJxmH1IpSPTpZWt7j0hs2dr_nju3NfL0fu6- Q1wWmclpzV_o. Дата звернення: Березень 05. 2020. 
[17] В. Коношевич, Д. Солодова, С. Суханова. «Сородительство: как создать семью, не заводя отношений». [Електронний ресурс]. Доступно:https://birdinflight.com/ru/mir/20170906- coparenting.html. Дата звернення: Березень 03. 2020. 
[18] Eric Klinenberg. Going solo: the extraordinary rise and surprising appear of living along. 2012. [Електронний ресурс]. Доступно: URL:https://books.google.com.ua/books?id=cz6wrxjEimAC&p rintsec=frontcover&dq=Eric+Klinenberg+going+solo&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwi007LDwYXq AhXvoosKHQdqDb0Q6AEIKjAA#v=onepage&q=Eric%20Klinenberg%20going%20solo&f=false. Дата звернення: Лютий 22. 2020. 
[19] «Новое поколение Сампо отказывается от трех вещей: отношений (от ухаживаний до секса), брака и деторождения». [Електронний ресурс]. Доступно:https://www.velvet.by/articles/otnosheniya/obotnosheniyakh/novoe-pokolenie-sampo-otkazyvaetsya-ot-trekh-veshchei-otnoshen. Дата звернення: Лютий 25. 2020. 
[20] Саймон Мейбін. «Ні родини, ні дітей, ні сексу: чому молоді кореянки уникають стосунків». [Електронний ресурс]. Доступно:https://www.bbc.com/ukrainian/features‑45238115?fbclid=IwA R1cMbLAXbFPLNzWb2-HiKfvw8iaGRvlk1Z2edC1-SUxXcuYDCVnxnuvRU4. Дата звернення: Лютий 25. 2020. 
[21] «Найскладніший іспит у світі – у Південній Кореї». [Електронний ресурс]. Доступно:https://www. dw.com/uk/D1%97–161118/av‑46325504?fbclid=IwAR3HFS-bzaYi6jJi5eZxfG1pgCOfVt1pd41KLq hZohDB3vpPdZ0qkjmYAvY. Дата звернення: Лютий 27. 2020. 
[22] А. Искандер. «Хикикомори. Субкультура. Потерянное поколение». [Електронний ресурс]. Доступно:https://sub-cult.ru/chtivo/sub-cult/6784-khikikomori-poteryannoe-pokolenie. Лютий 15. 2020. 
[23] Лягушкина Л. Отаку одиночества. Почему в мире стало модно быть хикки. 2014. URL:https:// lenta.ru/articles/2014/01/30/hikikomori/. Дата звернення: Березень 05. 2020. 
[24] Н. Познина, И. Коломоец. «Феномен хиккикомори в современном обществе». [Електронний ресурс]. Доступно :https://readera.org/fenomen-hikikomori-v-sovremennom-obshhestve-140218519. Дата звернення: Січень 17. 2020. 
[25] Людмила Людмила. «Отаку одиночества. Почему в мире стало модно быть хикки». [Електронний ресурс]. Доступно:https://lenta.ru/articles/2014/01/30/hikikomori/. Дата звернення: Березень 02. 2020. 
[26] «Як відлюдники «хікікоморі» стали величезною проблемою Японії». [Електронний ресурс]. Доступно:https://www.depo.ua/ukr/life/yak-vidlyudniki-hikikomori-stali-velicheznoyu-problemoyuyaponiyi-24012017154400. Дата звернення: Січень 24. 2020. 
[27] «В Китае развивается «экономика одиночества». [Електронний ресурс]. Доступно:URL:http:// russian.china.org.cn/exclusive/txt/2018-03/01/content_50628174.htm. Дата звернення: Березень 01. 2020. 
[28] Е. Виноградова. «Куда ведет Мир «экономика одиночества»?». [Електронний ресурс]. Доступно:https://kp.vedomosti.ru/humans/article/2020/03/02/824194-odin-na-odin. Дата звернення: Лютий 19. 2020. 
[29] Cai J. Loneliness: the latest economic niche opening up in China. South China Morning Post.2018. [Електронний ресурс]. Доступно:URL:https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2133317/ loneliness-latest-economic-niche-opening-china. Дата звернення: Січень 22. 2020. (in English).

 
References 
[1] «Citati». [Elektronnij resurs]. Dostupno: http://cpsy.ru/cit/5/50. Data zvernennya: Sichen 31. 2020. 
[2] N. Khamitov. «Samotnist». Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv, Ukraina: Instytut filosofii imeni Hryhoriia Skovorody NAN Ukrainy: Abrys, 2002. S. 564. 
[3] R. Bryl. «Ekonomika odinochestva. Chem zanimayutsya kodokashi-kompanii v Yaponii». [Elektronnij resurs]. Dostupno: http://www.ukrrudprom.com/digest/Ekonomika_odinochestva_CHem_zanimayutsya_ kodokashikompanii_v_YAp.html. Data zvernennya: Lyutij 02. 2020. 
[4] S. Rau. «Ya − singlton». Pochemu lyudyam dlya schastya bolshe ne nuzhny otnosheniya». [Elektronnij resurs]. Dostupno:https://knife.media/singletons/. Data zvernennya: Berezen 02. 2020. 
[5] Yu. S. Shemshuchenko. Yuridichna enciklopediya: [u 6 t.]. K.: Ukrayinska enciklopediya im. M. P. Bazhana, 2002. T. 4 : N – P. 720 s. 
[6] M.M. Maliuha, H.M. Kalinina. «Sotsialnyi modus CHILDFREE yak zmistova komponenta pidruchnyka dlia kerivnyka osvity». [Elektronnyi resurs]. Dostupno:http://lib.iitta.gov.ua/716851/1/39ebf88ab8b60 45dae4371e10518611d.pdf. Data zvernennia: Liutyi 15. 2020. 
[7] Yu. Zubcov. «Zhizn solo: chetyre mifa ob odinochestve». [Elektronnij resurs]. Dostupno: https://www. psychologies.ru/standpoint/jizn-solo-chetyire-mifa-ob-odinochestve/?fbclid=IwAR0WQpKzKZ7W1q n31yMNtk0sVazOZgQJLPkkrvBUSwVZ68P0vHgswk1phnA. Data zvernennya: Berezen 03. 2020. 
[8] «Virus odinochestva». [Elektronnij resurs]. Dostupno: http://vokrugjeka.ru/virus-odinochestva/. Data zvernennya: Lyutij 21. 2020. 
[9] Yulyia Beba. «Dosi ni z kym ne zustrichaieshsia?: Chomu buty samotnimy – normalno». [Elektronnyi resurs]. Dostupno:https://inspired.com.ua/practice/people/dosi-ni-z-kym-ne-zustrichayeshsya-chomubuty-samotnimy-normalno/. Data zvernennia: Berezen 01. 2020. 
[10] «Samotni zirky: zhyttia na samoti». [Elektronnyi resurs]. Dostupno: http://mediclab.com.ua/index. php?newsid=30524. Data zvernennia: Liutyi 22. 2020. 
[11] Bella M. DePaulo. Singled Out: How Singles are Stereotyped, Stigmatized, and Ignored, and Still Live Happily Ever After. 2006. 266 r. [Elektronnyi resurs]. Dostupno:URL:https://books.google.com.ua/books?id =ZrjXIZEq4S0C&pg=PT479&lpg=PT479&dq=Singled+out:+How+Singles+Are+Stereotyped,+Stigmatiz ed,+and+Ignored,+and+Still+Live+Happily+Ever+After+reading+online&source=bl&ots=qAWstc-ivi&sig =ACfU3U34Syxc7sSmNIp3RxUUm7LflRGjVQ&hl=uk&sa=X&ved=2ahUKEwjB0rO6vIXqAhWd7aYK HdS8B38Q6AEwAnoECAgQAQ#v=onepage&q=Singled%20out%3A%20How%20Singles%20Are%20 Stereotyped%2C%20Stigmatized%2C%20and%20Ignored%2C%20and%20Still%20Live%20Happily%20 Ever%20After%20reading%20online&f=false. Data zvernennia: Sichen 15. 2020. (in English). 
[12] Лео Борманс.Большая книга о любви. Москва. Экемо: 2015. – С.50-52. 
[13] Джесика Гросс. «Цена одиночества». [Електронний ресурс]. Доступно:https://newochem.ru/ obshhestvo/cena-odinochestva/. Дата звернення: Лютий 27. 2020. 
[14] «Sinhlizm: yak biznes i derzhava dyskryminuiut odynakiv». Elektronnyi resurs]. Dostupno:https:// uk.limbrodenim.com/5968-singlism-how-business-and-the-state-discriminateind.html. Data zvernennia: Liutyi 25. 2020. 
[15] V. Stadnyk. «Vidmovytys vid simi, shchob prozhyty zhyttia odynakom. Chomu liudy u vsomu sviti obyraiut samotnist». [Elektronnyi resurs]. Dostupno:https://espreso.tv/article/2017/10/09/dobrovilna_ vidmova_vid_stosunkiv. Data zvernennia: Liutyi 25. 2020. 
[16] I. Navolneva. «Sto let odinochestva: lyudi vo vsem mire vybirayut zhizn solo». [Elektronnij resurs]. Dostupno:https://innovationhouse.org.ua/ru/statti/sto-let-odynochestva-lyudy-vo-vsem-myre-vybyrayutzhyzn-solo/?fbclid=IwAR1CleaL_3gTJxmH1IpSPTpZWt7j0hs2dr_nju3NfL0fu6-Q1wWmclpzV_o. Data zvernennya: Berezen 05. 2020. 
[17] V. Konoshevich, D. Solodova, S. Suhanova. «Soroditelstvo: kak sozdat semyu, ne zavodya otnoshenij». [Elektronnij resurs]. Dostupno:https://birdinflight.com/ru/mir/20170906-coparenting.html. Data zvernennya: Berezen 03. 2020. 
[18] Eric Klinenberg. Going solo: the extraordinary rise and surprising appear of living along. 2012. [Elektronnij resurs]. Dostupno: URL:https://books.google.com.ua/books?id=cz6wrxjEimAC&printsec=frontcover&dq=Eric+Klinenberg+going+solo&hl=uk&sa=X&ved=0ahUKEwi007LDwYXqAhX voosKHQdqDb0Q6AEIKjAA#v=onepage&q=Eric%20Klinenberg%20going%20solo&f=false. Data zvernennya: Lyutij 22. 2020. 
[19] «Novoe pokolenie Sampo otkazyvaetsya ot treh veshej: otnoshenij (ot uhazhivanij do seksa), braka i detorozhdeniya». [Elektronnij resurs]. Dostupno:https://www.velvet.by/articles/otnosheniya/obotnosheniyakh/novoe-pokolenie-sampo-otkazyvaetsya-ot-trekh-veshchei-otnoshen. Data zvernennya: Lyutij 25. 2020. 
[20] Saimon Meibin. «Ni rodyny, ni ditei, ni seksu: chomu molodi koreianky unykaiut stosunkiv». [Elektronnyi resurs]. Dostupno:https://www.bbc.com/ukrainian/features 45238115?fbclid=IwAR1cMbLAXbFPLNzWb2- HiKfvw8iaGRvlk1Z2edC1-SUxXcuYDCVnxnuvRU4. Data zvernennia: Liutyi 25. 2020. 
[21] «Naiskladnishyi ispyt u sviti – u Pivdennii Korei». [Elektronnyi resurs]. Dostupno:https://www.dw.com/ uk/D1%97–161118/av 46325504?fbclid=IwAR3HFS-bzaYi6jJi5eZxfG1pgCOfVt1pd41KLqhZohDB 3vpPdZ0qkjmYAvY. Data zvernennia: Liutyi 27. 2020. 
[22] A. Iskander. «Hikikomori. Subkultura. Poteryannoe pokolenie». [Elektronnij resurs]. Dostupno:https:// sub-cult.ru/chtivo/sub-cult/6784-khikikomori-poteryannoe-pokolenie. Lyutij 15. 2020. 
[23] Lyagushkina L. Otaku odinochestva. Pochemu v mire stalo modno byt hikki. 2014. URL:https://lenta. ru/articles/2014/01/30/hikikomori/. Data zvernennya: Berezen 05. 2020. 
[24] N. Poznina, I. Kolomoec. «Fenomen hikkikomori v sovremennom obshestve». [Elektronnij resurs]. Dostupno :https://readera.org/fenomen-hikikomori-v-sovremennom-obshhestve-140218519. Data zvernennya: Sichen 17. 2020. 
[25] Lyudmila Lyudmila. «Otaku odinochestva. Pochemu v mire stalo modno byt hikki». [Elektronnij resurs]. Dostupno:https://lenta.ru/articles/2014/01/30/hikikomori/. Data zvernennya: Berezen 02. 2020. 
[26] «Iak vidliudnyky «khikikomori» staly velycheznoiu problemoiu Yaponii». [Elektronnyi resurs]. Dostupno:https://www.depo.ua/ukr/life/yak-vidlyudniki-hikikomori-stali-velicheznoyu-problemoyuyaponiyi-24012017154400. Data zvernennia: Sichen 24. 2020. 
[27] «V Kitae razvivaetsya «ekonomika odinochestva». [Elektronnij resurs]. Dostupno:URL:http://russian. china.org.cn/exclusive/txt/2018-03/01/content_50628174.htm. Data zvernennya: Berezen 01. 2020. 
[28] E. Vinogradova. «Kuda vedet Mir «ekonomika odinochestva»?». [Elektronnij resurs]. Dostupno:https:// kp.vedomosti.ru/humans/article/2020/03/02/824194-odin-na-odin. Data zvernennya: Lyutij 19. 2020. 
[29] Cai J. Loneliness: the latest economic niche opening up in China. South China Morning Post.2018. [Elektronnij resurs]. Dostupno :URL:https://www.scmp.com/news/china/economy/article/2133317/ loneliness-latest-economic-niche-opening-china. Data zvernennya: Sichen 22. 2020. (in English)