ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

 Віра Чорноус – кандидат педагогічних наук, викладач циклової комісії іноземних мов КЗВО «Рівненська медична академія», м. Рівне, Україна.


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2020-4-92-99 

Завантажити (Pdf)

 У статті розглянуто різноманітні підходи до вивчення і діагностики творчості, творчої активності у психолого-педагогічній літературі, описані особливості її розвитку, розкрито різні аспекти творчості: природа виникнення, структурні компоненти, фактори впливу, взаємозв’язок з інтелектом та іншими властивостями людини, подано характеристику вчителя початкових класів. Досліджено, що розвитку особистості надається головна роль у творчому процесі. Творчість вивчається як необхідна складова праці майбутнього вчителя початкової школи, є індивідуальною психологічною передумовою успішності та формою відображення структури педагогічної діяльності. Визначено, що важливим для творчої активності майбутнього вчителя є вирішення проблеми розвитку творчого потенціалу, дослідження структури, основних показників та оптимальних умов формування важливих професійних якостей. 

 Ключові слова: творчість; творча активність; творчий вчитель; професійна діяльність; творча особистість.

 Вера Чорноус, кандидат педагогических наук, преподаватель цикловой комиссии иностранных языков КУВО «Ровенская медицинская академия», г. Ровно, Украина.


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
 В статье рассмотрены различные подходы к изучению и диагностике творчества, творческой активности в психолого-педагогической литературе, описаны особенности ее развития, раскрыты различные аспекты творчества: природа возникновения, структурные компоненты, факторы влияния, взаимосвязь с интеллектом и другими свойствами человека, дана характеристика учителя начальных классов. Доказано, что развитию личности предоставляется главная роль в творческом процессе. Творчество изучается как необходимая составляющая работы будущего учителя начальной школы, является индивидуальной психологической предпосылкой успешности и формой отражения структуры педагогической деятельности. Определено, что важным для творческой активности будущего учителя являются решения проблемы развития творческого потенциала, исследование структуры, основных показателей и оптимальных условий формирования важных профессиональных качеств. 
 Ключевые слова: творчество; творческая активность; творческий учитель; профессиональная деятельность; творческая личность.

 Vira Chornous, Candidate of Pedagogical Sciences, teacher of Foreign Languages Department, Communal Institution of Higher Education «Rivne Medical Academy», Rivne, Ukraine.

THEORETICAL PRINCIPLES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL AND CREATIVE ACTIVITY OF THE FUTURE PRIMARY TEACHER
 The article considers various approaches to the study and diagnosis of creativity, creative activity in the psychological and pedagogical literature, describes the features of its development, defines various aspects of creativity: nature, structural components, influencing factors, the relationship with intelligence and other human properties, the description of the primary school teacher is given. The place and role of creativity in the educational process as one of the directions of modern education are defined, the stages of the creative process are considered as follows: search of problems, preparation, awareness, verification and application; the concepts of pedagogical creativity and pedagogy of creativity are interpreted; components of the creative potential of the personality of the future primary school teacher, his/her features, characteristics, qualities are described; criteria and structural components of creative pedagogical activity of the future primary school teacher are determined. It is investigated that the development of personality is given a great role in the creative process. Creativity is studied as a necessary component of the work of the future primary school teacher, it is an individual psychological condition for success and a form of reflection of the structure of pedagogical activity. It was found that the creativity of the future primary school teacher is defined in the presence of critical and creative thinking; its characteristics are flexibility, originality, imagination, intuition, initiative. It is proved that important role in the formation of creative activity of future professionals is the presence of both concrete and abstract knowledge, the ability to draw logical conclusions, compare, carry out activities in several areas, the ability to analyze, give experience, generate new ideas, hypotheses in the process of solving problems, generalization and systematization, consistent and logical justification of their actions, the search for non-standard approaches to achieving the goal, foreseeing the results of their activities, determining the search strategy of independent ways of solving problems. It is determined that it is important for the creative activity of the future teacher to solve the problem of creative potential development, a study of structure, basic indicators, optimal conditions for the formation of important professional qualities. 
 Keywords: creativity; creative activity; creative teacher; professional activity; creative personality.

Використані джерела 
[1] В. Андреев, "Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности", Основы педагогики творчества. Казань, Россия: Изд-во Казанского университета, 1988. 
[2] Ю. Бокань, Витасофия. Москва, Россия: Универсум, 1991. 
[3] В. Дружинин, Психология общих способностей. Санкт-Петербург, Россия, СПб.: Питер, 1999. 
[4] О. Дубасенюк, "Професійна педагогічна діяльність: сутність та сучасні підходи", Професійна підготовка педагогічних працівників: науково-методичний збірник. Київ–Житомир: ЖДПУ, с. 3-9, 2000. 
[5] С. Занюк, "Психологія мотивації", Навчальний посібник. Київ: Либідь, 2002. 
[6] І. Зязюн, "Краса педагогічної дії", Навчальний посібник. Київ: Україно-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. 
[7] С. Лісова, "Узагальнення та систематизація педагогічних знань у процесі професійної підготовки майбутніх учителів технологій", Інноватика у вихованні: зб. наук. пр. Вип. 11. Том 1/ упоряд. О. Б. Петренко; ред. кол. : Н. М. Коляда, Н. Б. Грицай, Т. С. Ціпан та ін. Рівне: РДГУ, с. 36-44, 2020. 
[8] В. Клименко, "Психологія творчості", Навчальний. посібник. Київ: Центр навч. л-ри, 2006. 
[9] С. Корнієнко, "Розв’язування психологічних задач як засіб становлення творчої активності майбутнього учителя", автореф. дис. канд. психол. наук, Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України, Київ, 2008. 
[10] М. Костенко, "Педагогічні умови професійно-творчого саморозвитку майбутнього вчителя", автореф. дис. канд. пед. наук, Харківський держ. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків, 2004. 
[11] Л. Манчуленко, "Формування творчого стилю діяльності майбутніх педагогів у процесі педагогічної практики", автореф. дис. канд. пед. наук, Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Тернопіль, 2006. 
[12] В. Моляко, "Творчий потенціал людини як психологічна проблема", Психологія суспільства, № 4, с. 6-10, 2007. 
[13] О. Новікова, "Розвиток творчого мислення студентів-психологів", Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України. Т. XII. Психологія творчості. Випуск 15. Частина І. Київ: Вид-во «Фенікс», с. 329-337, 2012. 
[14] О. Сисоєва, Основи педагогічної творчості. Київ, Україна: Міленіум, 2006. 
[15] В. Холоденко, "Сутність, зміст та структура творчої активної особистості", Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки», №1, с. 84-88, 2013.
 
References 
[1] V. Andreev, "Dyalektyka vospytanyya y samovospytanyya tvorcheskoj lychnosty", Osnovы pedagogyky tvorchestva. Kazan, Russia: Yzd-vo Kazanskogo unyversyteta, 1988. 
[2] Yu. Bokan, Vytasofyya. Moskva, Russia: Unyversum, 1991. 
[3] V. Druzhynyn, Psykholohyia obshchykh sposobnostei. Sankt-Peterburg, Russia, SPb. : Pyter, 1999. 
[4] O. Dubasenjuk, "Profesijna pedaghoghichna dijaljnistj: sutnistj ta suchasni pidkhody", Profesijna pidghotovka pedaghoghichnykh pracivnykiv: naukovo-metodychnyj zbirnyk. Kyjiv–Zhytomyr: ZhDPU, pp. 3-9, 2000. 
[5] S. Zaniuk, " Psykholohiia motyvatsii", Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Lybid, 2002. 
[6] I. Ziaziun, "Krasa pedahohichnoi dii", Navchalnyi posibnyk. Kyiv: Ukraino-finskyi instytut menedzhmentu i biznesu, 1997. 
[7] S. Lisova "Uzagalnennya ta systematyzaciya pedagogichnyx znan u procesi profesijnoyi pidgotovky majbutnix uchyteliv texnologij", Innovatyka u vyxovanni: zb. nauk. pr. Vy`p. 11. Tom 1/ uporyad. O. B. Petrenko; red. kol. : N. M. Kolyada, N. B. Gryczaj, T. S. Cipan ta in. Rivne: RDGU, pp. 36-44, 2020. 
[8] V. Klymenko, "Psykholohiia tvorchosti", Navchalnyi. posibnyk . Kyiv: Tsentr navch. l-ry, 2006. 
[9] S. Korniienko, "Rozviazuvannia psykholohichnykh zadach yak zasib stanovlennia tvorchoi aktyvnosti maibutnoho uchytelia", M.S. thesis, Ins-t psyhologii im. H. S. Kostiuka APN Ukrainy, Kyiv, 2008. 
[10] M. Kostenko, "Pedahohichni umovy profesiino-tvorchoho samorozvytku maibutnoho vchytelia", M.S. thesis, Kharkivskyi derzh. ped. un-t, Kharkiv, 2004. 
[11] L. Manchulenko, "Formuvannia tvorchoho styliu diialnosti maibutnikh pedahohiv u protsesi pedahohichnoi praktyky", M.S. thesis, Ternopilskyi nac. ped. un-t. im. V. Hnatuka, Ternopil, 2006. 
[12] V. Molyako, "Tvorchyj potencial lyudyny yak psyhologichna problema", Psyhologiya suspilstva, # 4, pp. 6-10, 2007. 
[13] O. Novikova, "Rozvytok tvorchogho myslennja studentiv-psykhologhiv", Aktualjni problemy psykhologhiji: zb. nauk. pr. Instytutu psykhologhiji imeni Gh. S. Kostjuka NAPN Ukrajiny. T. XII. Psykhologhija tvorchosti. Vypusk 15. Chastyna I. Kyiv: Vyd-vo «Feniks», pp. 329-337, 2012. 
[14] S. Sysoyeva, Osnovy pedagogichnoyi tvorchosti. Kyiv, Ukraine: Milenium, 2006. 
[15] V. Holodenko, "Sutnist, zmist ta struktura tvorchoyi aktyvnoyi osobystosti", Naukovi zapysky. Seriya «Psyhologo-pedagogichni nauky», #1, pp. 84-88, 2013.