АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ З ПОЗИЦІЙ АНТИПЛАГІАТНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ: КЛЮЧОВІ ПРИНЦИПИ ТА ЇХ ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ


Андрій Вергун - доктор медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини, старший інспектор наукового відділу, відповідальний за антиплагіатну експертизу наукових і навчально-методичних праць Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів. Україна.

Світлана Ягело - кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства, вчений секретар Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, м. Львів, Україна.


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-1-100-108

Завантажити (Pdf)

  У статті проаналізовано законодавчі й нормативні документи, в яких закладено принципи впровадження академічної доброчесності та комплексу заходів щодо протидії та виявлення академічного плагіату у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. Упроваджено навчальну дисципліну «Академічна доброчесність і антиплагіат» для підготовки фахівців – докторів філософії (РhD), яка детермінує набуття теоретичних знань, практичних навичок та вмінь протидії конфліктам інтересів, насамперед щодо елімінації чинників ризику і помилок у забезпеченні академічної доброчесності та професійного спілкування між науковими, науково-педагогічними, педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти. За 2018–2020 рр. у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького здійснено первинну антиплагіатну перевірку 5535 та відхилено 611 (11,04 %) наукових та навчально-методичних праць. Основними причинами відхилення були текстові реплікації, констатовані програмним забезпеченням. Проаналізовано заходи та антиплагіатне програмне забезпечення, що застосовується для експертизи наукових праць у мережі Інтернет, локальних мережах та репозитарії університету. Імплементація принципів академічної доброчесності й забезпечення високих професійних. стандартів, протидія плагіату в усіх сферах діяльності (освітній, науковій, навчальній, виховній тощо) є ключовими засадами забезпечення адекватних академічних взаємовідносин.
    Ключові слова: академічна доброчесність; конфлікт інтересів; антиплагіатна експертиза; програмне забезпечення.

 Андрей Вергун – доктор медицинских наук, доцент кафедры семейной медицины, старший инспектор научного отдела, ответственный за антиплагиатную экспертизу научных и учебно-методических работ Львовского национального медицинского университета имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина.

Светлана Ягело – кандидат филологических наук, старший преподаватель кафедры украиноведения, ученый секретарь Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, г. Львов, Украина.

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДОБРОДЕТЕЛЬ С ПОЗИЦИЙ АНТИПЛАГИАТНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ИХ ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ 

  В статье проанализированы законодательные и нормативные документы, в которых заложены принципы имплементации академической добропорядочности и 
комплекса мер по противодействию и выявлению академического плагиата в Львовском национальном медицинском университете имени Данила Галицкого. Введена учебная дисциплина “Академическая добродетель и антиплагиат” для подготовки специалистов – докторов философии (РhD), которая детерминирует приобретение теоретических знаний, практических навыков и умений противодействовать конфликтам интересов, прежде всего в контексте элиминации факторов риска и ошибок в обеспечении академической добропорядочности и профессионального общения между научными, научнопедагогическими, педагогическими сотрудниками и соискателями высшего образования. За 2018–2020 гг. во Львовском национальном медицинском университете имени Данила 
Галицкого осуществлена первичная антиплагиатная проверка 5535 и отклонены 611 (11,04 %) научных и учебно-методических работ. Основными причинами отклонения были текстовые репликации, констатированные программным обеспечением. Проанализированы процедуры и антиплагиатное программное обеспечение, которое применяется для экспертизы научных работ в сети Интернет, локальных сетях и репозитарии университета. Имплементация принципов академической добропорядочности и обеспечение высоких профессиональных стандартов, противодействие плагиату во всех сферах деятельности (образовательной, научной, учебной, воспитательной и др.) являются ключевыми принципами обеспечения адекватных академических взаимоотношений.
   Ключевые слова: академическая добродетель; конфликт интересов; антиплагиатная экспертиза; программное обеспечение.

Andrii Verhun – MD, PhD, DSc, Associate Professor of Family Medicine Department, senior inspector of the Scientific Department, anti-plagiarism technical expert of scientific and educational works of Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv. Ukraine.

Svitlana Yahelo – PhD, Senior Lecturer of the of the Department of Ukrainian Studies, Scientific Secretary of Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv. Ukraine.

ACADEMIC INTEGRITY FROM THE ANTI-PLAGIARISM EXPERTISE POSITION: KEY PRINCIPLES AND THEIR IMPLEMENTATION

   The article analyzes the legislative and regulatory documents, which set out the principles of implementation of academic integrity and a set of measures to prevention and detect of academic plagiarism cases in Danylo Halytsky Lviv National Medical University. The discipline "Academic Integrity and Antiplagiarism" is introduced for the training of specialists – Doctors of Philosophy (PhD), which determines the acquisition of theoretical knowledge, practical skills and abilities to resist the conflict of interest, primarily to eliminate risk factors and errors in ensuring academic integrity and professional communication between scientific, scientific-pedagogical staff and applicants for higher education. In 2018-2020, 5535 primary anti-plagiarism tests in Danylo Halytskyi Lviv National Medical University were performed and 611 (11.04%) scientific and educational-methodical works were rejected. The main reasons for the rejection were text replications noted by the software. The anti-plagiarism software used for the examination of scientific works in Internet, local networks and the university repository are analyzed. It is stated that the implementation of the principles of academic integrity and ensuring high professional standards, prevention of plagiarism in all spheres of activity (educational, scientific, educational, upbringing, etc.) are the key principles of ensuring adequate academic relations.
    Keywords: academic integrity; conflict of interest; anti-plagiarism; software.

Використані джерела
[1] А. Григоренко, Збирання доказової бази при порушенні права інтелектуальної власності в мережі Інтернет, Інтелектуальна власність, № 7, с. 10-12, 2012.
[2] Y. Li, Text-based plagiarism in scientific writing: what Chinese supervisors think about copying and how to reduce it in students’ writing, Sci Eng Ethics, № 19(2), р. 569-583, 2013. 
[3] М.К. Хобзей, А.Р. Вергун, Деякі аспекти первинної експертизи наукових праць на наявність академічного плагіату, Медична освіта, № 3(71), с. 102-105, 2016. 
[4] Верховна Рада України. Законодавство України про охорону інтелектуальної власності, наказ, (2007, черв. 25), Про авторське право і суміжні права. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text 
[5] Міністерство освіти і науки України, наказ, документ 1556-VII, (2014, груд.28, зі змінами 2020, верес.25), Про вищу освіту. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text 
[6] Міністерство освіти і науки України, лист № 1/9-650 (2018, жовт. 23), Керівникам закладів вищої освіти. Щодо рекомендацій з академічної доброчесності для закладів вищої освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakononline.com.ua/documents/show/124272___124272 
[7] Академічна чесність як основа сталого розвитку університету. Ред. Т. В. Фінікова, А. Є. Артюхова, Київ, Україна : Таксон, 2016.
[8] Всесвітня конвенція про авторське право 1952 року, Київ : Концерн “Видавничій Дім ІнЮре”, [9] L. Andreescu, Self-plagiarism in academic publishing: the anatomy of a misnomer. Sci Eng Ethics, 19 (3), р. 775-797, 2013.
[10]  A. A. Mohammed Rabab, Omar M. Shaaban, Dalia G. Mahran, Hamdi N. Attellawy, Ahmed Makhlof, Abdulkader Albasri, A Plagiarism in medical scientific research, Journal of Taibah University Medical Sciences, 10 (1), р. 6-11, 2015.
[11] Ю. Капіца, О. Рассомахіна, К. Шахбазян. Спеціальні механізми захисту авторського права і суміжних прав в Інтернеті, Інтелектуальна власність, № 4, с. 13-24, 2012.
[12]  В. В. Чоп’як, О.Б. Надрага, А.Р. Вергун, Технічна експертиза наукових праць на наявність академічного плагіату, Львів : Вид-во ЛНМУ імені Данила Галицького, 2016.
[13]  А. Ковальова, Проблеми академічного плагіату та авторського права, Спеціальні історичні дисципліни, № 21, с. 61-71, 2014.
[14]  Р. Б. Шишка, Плагіат та його прояви і небезпеки, Часопис Київського університету права, №4, с. 170-176, 2014.
[15] Г. Ф. Хоружий, Європейська політика вищої освіти : монографія, Полтава, Україна : Дивосвіт, 2016. 
[16] Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, документ (2019, жовт.30), Кодекс академічної етики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nauka.meduniv.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/04/kodeks-akademichnoyi-etiki.pdf .
[17]  Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, документ (2020, лютог.19), Положення про первинну експертизу наукових праць на наявність академічного плагіату у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nauka.meduniv.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/03/nove_polozhennya_pro_ekspertizu_2020.pdf .
[18]  Kyong-Jee Kim, Jee Young Hwang, Dong-Wook Lee & Min-Sung Shim, Medical student plagiarism in problem-based learning courses, Medical Education Online, 21:1, р. 305-337, 2016.
[19]  А. Р. Вергун, Л.В. Савенкова, С.О. Чуканова, Програмне забезпечення для перевірки наукових текстів на плагіат: інформаційний огляд, Українська бібліотечна асоціація, Київ : УБА, 2017. Електрон. вид. Електрон. опт. диск (CD-ROM). 36 с. ISBN 978-966-97569-5-4. 2004, 672 с. 

References 
[1] A. Grigorenko, Collection of evidence in violation of intellectual property rights on the Internet, Intellectual Property, № 7, 2012, p. 10-12. (in Ukrainian).
[2] Y. Li, Text-based plagiarism in scientific writing: what Chinese supervisors think about copying and how to reduce it in students ’writing, Sci Eng Ethics, № 19 (2), 2013, pp. 569-583. (in English).
[3] M. K. Khobzey, A.R. Vergun, Some aspects of the initial examination of scientific papers for the presence of academic plagiarism, Medical Education, № 3 (71), 2016, p. 102-105. (in Ukrainian).
[4] Verkhovna Rada of Ukraine. Legislation of Ukraine on the protection of intellectual property, order, (2007, June 25), About copyright and related rights. [Electronic resource]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (in Ukrainian).
[5] Ministry of Education and Science of Ukraine, order, document 1556-VII, (2014, December 28, as amended in 2020, September 25), About higher education. [Electronic resource]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (in Ukrainian).
[6] Ministry of Education and Science of Ukraine, letter № 1 / 9-650 (2018, October 23), Тo the Heads of Higher Education Institutions. Regarding recommendations on academic integrity for higher education institutions. [Electronic resource]. Available: https://zakononline.com.ua/documents/show/124272___124272 (in Ukrainian).
[7] Academic honesty as a basis for sustainable development of the university. Ed. T.V. Finikova, A.Ye. Artyukhova, Kyiv: Taxon, 2016, 234 p. (in Ukrainian).
[8] World Copyright Convention 1952, Kyiv: Concern "Publishing House InYure", 2004, 672 p. (in Ukrainian). [9] L. Andreescu, Self-plagiarism in academic publishing: the anatomy of a misnomer. Sci Eng Ethics, 19 (3), 2013, pp. 775-797. (in English).
[10] A. A. Mohammed Rabab, Omar M. Shaaban, Dalia G. Mahran, Hamdi N. Attellawy, Ahmed Makhlof,Abdulkader Albasri, A Plagiarism in medical scientific research, Journal of Taibah University MedicalSciences, 10 (1), 2015, pp. 6-11. (in English).
[11] Yu. Kapitsa, O. Rassomakhina, K. Shahbazyan. Special mechanisms for the protection of copyright and related rights on the Internet, Intellectual Property, № 4, 2012, p. 13-24. (in Ukrainian).
[12] V. V. Chopyak, O.B. Nadraga, A.R. Vergun, Technical examination of scientific works for the presence of academic plagiarism, Lviv: Danylo Halytsky LNMU Publishing House, 2016, 49 p. (in Ukrainian).
[13] A. Kovaleva, Problems of academic plagiarism and copyright, Special historical disciplines, № 21, 2014, p. 61-71. (in Ukrainian).
[14] R. B. Shyshka, Plagiarism and its manifestations and dangers, Journal of Kyiv University of Law, №4, 2014, p. 170-176. (in Ukrainian).
[15] H.F. Khoruzhyi, European policy of higher education: monograph, Poltava: Dyvosvit, 2016, 384 p. (in Ukrainian).
[16] Danylo Halytsky Lviv National Medical University, document (2019, October 30), Code of Academic Ethics of Danylo Halytsky Lviv National Medical University. [Electronic resource]. Available: http://nauka.meduniv.lviv.ua/wp-content/uploads/2020/04/kodeks-akademichnoyi-etiki.pdf. (in Ukrainian).
[17] Danylo Halytsky Lviv National Medical University, document (2020, February 19), Regulations on the initial examination of scientific papers for the presence of academic plagiarism at the Danylo Halytsky Lviv National Medical University. [Electronic resource]. Available: http://nauka.meduniv.lviv.ua/wpcontent/uploads/2020/03/nove_polozhennya_pro_ekspertizu_2020.pdf. (in Ukrainian).
[18] Kyong-Jee Kim, Jee Young Hwang, Dong-Wook Lee & Min-Sung Shim, Medical student plagiarism in problem-based learning courses, Medical Education Online, 21: 1, 2016, pp. 305-337. (in English).
[19] A. R. Vergun, L.V. Savenkova, S.О. Chukanova, Software for checking scientific texts for plagiarism: an information review, Ukrainian Library Association, Kyiv: UBA, 2017. - Electron. kind. - Electron. wholesale disk (CD-ROM). – 36 p. – ISBN 978-966-97569-5-4. (in Ukrainian).