УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Ольга Галіцан - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДУ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна.

Олена Хількандидат мистецтвознавства, проректор з науково-педагогічної роботи та інформаційно-інноваційної діяльності Одеської національної музичної академії імені А. В. Нежданової, доцент кафедри спеціального фортепіано ОНМА імені А. В. Нежданової, магістр публічного управління та адміністрування, експерт Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, лауреат міжнародних конкурсів. 

Яна Кириленко - кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри академічного та естрадного вокалу Київського університету імені Бориса Грінченка, член Національної всеукраїнської музичної спілки, м Київ, Україна.


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-103-112

Завантажити (Pdf)

  У статті досліджено управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів як один із важливих структурних елементів у системі закладів вищої освіти (ЗВО) України в сучасних міжнародних відносинах. Проаналізовано трактування сутності категорії «якість освіти» та досліджено основні характеристики і складові якості освіти, головну мету вищої освіти в Україні та основні реформи для покращання її якості в умовах євроінтеграційних процесів. Досліджено основні пріоритетні напрями державної освітньої політики. Визначено, що головним підґрунтям євроінтеграційних процесів стає збереження загальноєвропейських культурних традицій. Метою роботи є дослідження управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів і встановлення основних показників ефективності та результативності діяльності ЗВО. Для досягнення мети визначено такі завдання: у загальних рисах проаналізувати державне управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів; проаналізувати сучасний стан нею; визначити основні характеристики та складові якості освіти; запропонувати превентивні заходи щодо реалізації заходів державного управління якістю вищої освіти в умовах євроінтеграційних процесів. При проведенні дослідження використано загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зокрема аналіз і синтез, порівняння, узагальнення та системно-структурний аналіз. У результаті проведеного дослідження встановлено, що основними показниками ефективності та результативності діяльності ЗВО є кількість здобувачів вищої освіти, показники масштабу діяльності, наукової діяльності, міжнародного визнання на основі рейтингових позицій в одному з міжнародних рейтингів та рівня зайнятості випускників за результатами моніторингу. Визначено, що система вищої освіти в Україні потребує негайної реформи для імплементації відповідних нормативно-правових актів з метою інтеграції до Європейської освітньої спільноти. 

  Ключові слова: управління; вища освіта; заклади вищої освіти (ЗВО); якість вищої освіти; євроінтеграційні процеси.

Ольга Галицан, кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики ГУ «Южноукраинский национальный педагогический университет имени К. Д. Ушинского», г. Одесса, Украина.

Елена Хиль, кандидат искусствоведения, доцент, проректор Одесской национальной музыкальной академии имени А. В. Неждановой, г. Одесса, Украина.

Яна Кириленко, кандидат искусствоведения, доцент кафедры академического и эстрадного вокала Киевского университета имени Бориса Гринченко, г. Киев, Украина.

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ

  В статье исследовано управление качеством высшего образования в условиях интеграционных процессов как один из важных структурных элементов в системе высших учебных заведений Украины в современных международных отношениях. Проанализированы трактовки сущности категории «качество образования», основные характеристики и составляющие качества образования, основные показатели эффективности и результативности деятельности высших учебных заведений. Определены главная цель высшего образования в Украине и основные реформы для улучшения его качества в условиях евроинтеграционных процессов. Исследованы основные приоритетные направления государственной образовательной политики. Определено, что главным основанием евроинтеграционных процессов становится сохранение общеевропейских культурных традиций.
  Ключевые слова: управление; высшее образование; высшие учебные заведения; качество высшего образования; евроинтеграционные процессы.

Halitsan Olha, Associate Professor of the Department of Pedagogy of the State Institution "South Ukrainian K. D. Ushynskyi National Pedagogical University", Odessa, Ukraine

Khil Olena, Vice Rector, PhD, Associate Professor of the Odessa National A.V. Nezhdanova Academy of Music, Odessa, Ukraine 

Kyrylenko Yana,  PhD, Associate Professor at the Department of Academic and Pop Vocal of the Borys Hrinchenko Kyiv University, Kyiv, Ukraine

QUALITY MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION IN THE CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

 The paper studies the quality management of higher education in the context of European integration processes as one of the important structural elements in the system of higher education institutions of Ukraine in modern international relations. The interpretation of the essence of the category "quality of education" is analyzed and the main characteristics and components of the quality of education are investigated. The main goal of higher education in Ukraine and the main reforms to improve the quality of higher education in the context of European integration processes are analyzed. The main priority directions of the state educational policy are investigated. It is determined that the main basis of European integration processes is the preservation of European cultural traditions. The aim of the work is to study the quality management of higher education in the context of European integration processes and to establish the main indicators of efficiency and effectiveness of higher education institutions. To achieve this goal, the following tasks have been identified: in general, to analyze the state management of the quality of higher education in the context of European integration processes; to analyze the current state of quality management in higher education; identify the main characteristics and components of the quality of education; to propose preventive measures for the implementation of measures of state management of the quality of higher education in the context of European integration processes. General scientific and special research methods were used in the research, in particular analysis and synthesis, comparison, generalization and system-structural analysis. As a result of the study it was found that the main indicators of efficiency and effectiveness of higher education institutions are the number of applicants for higher education, the scale of activity, research performance, international recognition based on ranking positions in one of the international rankings and the level of employment of graduates. It is determined that the system of higher education in Ukraine needs immediate reform for the implementation of relevant regulations for integration into the European educational community.
  Keywords: management, higher education, institutions of higher education, quality of higher education, European integration processes.

Використані джерела
[1] Про освіту: Закон України від 05.09.2017 № 2145-VIII // Відомості Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19.
[2] Шанскова Т. І. Сучасні пріоритети управління якістю освіти закладів вищої освіти: кафедральний рівень // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : Матеріали міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18 – 19 травня 2019 р. м. Тернопіль). Тернопіль: КРОК, 2019. С. 98 – 103.
[3] Вища освіта України і Болонський процес : [навчальний посібник / за ред. В. Г. Кременя]. Тернопіль, 2004. 384 с.
[4] Stensaker B. Quality assurance and the battle for legitimacy – discourses, disputes and dependencies, Higher Education Evaluation and Development, 2018, vol. 12 (3\2), pp. 54-62. [Електронний ресурс]. Доступно: https://doi.org/10.1108/HEED-10-2018-0024.
[5] Про Державний бюджет України на 2020 рік : Закон України від 13.04.2020 № 553-IX // Відомості Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/294-20#Text.
[6] Ismail R., Safieddine F. and Jaradat A. E-university delivery model: handling the evaluation process, Business Process Management Journal, 2019, vol. 25 №. 7, pp. 1633-1646. [Електронний ресурс]. Доступно:  https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2018-0281.
[7] Gerdin J. and Englund H. Contesting commensuration: public response tactics to performance evaluation of academia, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2019, vol. 32 №. 4, pp. 1098-1116.
[8] Kalashnikova T., Salun M., Katan L., Marenych T. Edu-business: prerequisites for commercial quality management in Ukrainian higher education, International Journal for Quality Research, 2020, vol. 14(4), pp. 1235–1244. [Електронний ресурс]. Доступно: DOI: 10.24874/IJQR14.04-16.
[9] Khmurova V., Topenko Ju. The reform of higher education in Ukraine in the context of European Integration. V Міжнародна науково-практична конференція Ефективність організаційно - економічного механізму інноваційного розвитку вищої освіти України. Вісник КНУТД. Серія «Економічні науки». 2015. С. 115-123.
[10] Ажажа М. А. Напрями державного управління модернізацією освіти в контексті євроінтеграції України. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 8. С. 94–99.

References 
[1] Pro osvitu: Zakon Ukrainy vid 05.09.2017 № 2145-VIII // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Online]. Available: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page5 [in Ukrainian].
[2] Shanskova T.I. Suchasni priorytety upravlinnia yakistiu osvity zakladiv vyshchoi osvity: kafedralnyi riven // Paradyhmalna model kerivnyka sfery osvity u konteksti yevrointehratsiinykh protsesiv : Materialy mizhnarodnoho forumu upravlinskoi diialnosti ( 18 – 19 travnia 2019 r. m. Ternopil). Ternopil: KROK, 2019, [in Ukrainian].
[3] Kremenya V.G. Vyshcha osvita Ukrainy i Bolonskyi protses : [navchalnyi posibnyk / za red. V. H. Kremenia]. Ternopil, 2004. [in Ukrainian].
[4] Stensaker B. Quality assurance and the battle for legitimacy – discourses, disputes and dependencies, Higher Education Evaluation and Development, 2018, Vol. 12, №. 2, pp. 54-62. [Online]. Available: https://doi.org/10.1108/HEED-10-2018-0024 [in English].
[5] Pro Derzhavnyi biudzhet Ukrainy na 2020 rik : Zakon Ukrainy vid 13.04.2020 № 553-IX // Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text [in Ukrainian].
[6] Ismail R., Safieddine F. and Jaradat A. E-university delivery model: handling the evaluation process, Business Process Management Journal, 2019, Vol. 25, №. 7, pp. 1633-1646. [Online]. Available: https://doi.org/10.1108/BPMJ-10-2018-0281[in English].
[7] Gerdin J. and Englund H. Contesting commensuration: public response tactics to performance evaluation of academia, Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2019, Vol. 32 No. 4, pp. 1098-1116 [in English].
[8] Kalashnikova T., Salun M., Katan L., Marenych T. Edu-business: prerequisites for commercial quality management in Ukrainian higher education, International Journal for Quality Research, 2020, vol. 14(4), pp. 1235–1244. [Online]. Available: DOI: 10.24874/IJQR14.04-16 [in English].
[9] Khmurova V., Topenko Yu. The reform of higher education in Ukraine in the context of European Integration”, V Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia Efektyvnist orhanizatsiino - ekonomichnoho mekhanizmu innovatsiinoho rozvytku vyshchoi osvity Ukrainy, Visnyk KNUTD, Seriia 
«Ekonomichni nauky», 2015, рр. 115-123 [in English].
[10]  Azhazha M. Napriamy derzhavnoho upravlinnia modernizatsiieiu osvity v konteksti yevrointehratsii Ukrainy, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, 2018, vol. 8, pp. 94–99 [in Ukrainian].