ДОЗВІЛЛЄВА КВАЛІФІКАЦІЯ УЧНІВ СТАРШОГО ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА: РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Ірина Дубровіна - кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і психології вищої школи Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, м. Київ, Україна.

Ніна Яременко вчитель історії Білоцерківського навчально-виховного об’єднання «Ліцей – Мала академія наук» Білоцерківської міської ради Київської області, вчитель-методист, керівник гуртка – методист, кандидат педагогічних наук, м. Біла Церква, Україна.


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-28-40

Завантажити (Pdf)

  У статті здійснено аналіз використання вільного часу учнями старшого підліткового віку, спрямованості їхніх дозвіллєвих потреб та інтересів, актуальних форм проведення дозвілля, визначено соціальні чинники вибору дозвіллєвих видів діяльності, доведено, що дозвіллєва кваліфікація є соціально-педагогічною проблемою. Окреслено поняття «дозвіллєва кваліфікація» як уміння обирати види та форми культурно-освітніх дозвіллєвих занять відповідно до ціннісних орієнтацій, активно прилучатися до різноманітних видів анімаційно-рекреаційної діяльності.

  Ключові слова: вільний час; дозвіллєва діяльність; учні старшого підліткового віку; дозвіллєва кваліфікація, анімаційно-рекреаційна діяльність.

Ирина Дубровина, кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры педагогики и психологии высшей школы Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова, г. Киев, Украина.

Нина Яременко, учитель истории Белоцерковского учебно-воспитательного объединения «Лицей – Малая академия наук» Белоцерковской городской рады Киевской области, учитель-методист, руководитель кружка – методист, кандидат педагогических наук, г. Белая Церковь, Украина.

ДОСУГОВАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШЕГО ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА: РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

  В статье выполнен анализ использования свободного времени учениками старшего подросткового возраста, направленности их досуговых интересов и потребностей, актуальных форм проведения досуга, определены социальные факторы выбора видов деятельности досуга, доказано, что квалификация досуга является социально-педагогической проблемой. Определено понятие «деятельность досуга» как умение выбирать виды и формы культурно-образовательных занятий досуга в соответствии с ценностными ориентациями, активно приобщаться к различным видам анимационно-рекреационной деятельности.
  Ключевые слова: свободное время; досуговая деятельность; учащиеся старшего подросткового возраста; досуговая квалификация; анимационно-досуговая деятельность. 

Dubrovina Iryna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor of the Department of Pedagogy and Psychology of Higher School of the Drahomanov National Pedagogical University, Kyiv, Ukraine.

Yaremenko Nina, teacher of history of the Bila Tserkva educational association "Lyceum - Small Academy of Sciences" of the Bila Tserkva city council of the Kyiv region, teacher-methodologist, head of the section-methodologist, Candidate of Pedagogical Sciences, Kyiv, Ukraine.

LEISURE QUALIFICATION OF SENIOR ADOLESCENTS AS A SOCIOPEDAGOGICAL PROBLEM: RESEARCH RESULTS

  The article analyzes the use of free time by senior adolescents, the direction of their leisure interests and needs, current forms of leisure activities, determines the social factors of choosing leisure activities, and proves that leisure qualification is a social and pedagogical problem. A number of social problems do not allow young people to realize their potential at a particular stage of life. 
  Of concern is the trend of low levels of professional self-determination of senior adolescents, which is also a social problem. The problem of teenagers' stay in social networks as the main reason for a small percentage of live communication is analyzed. The concept of "leisure qualification" as the ability to choose the types and forms of cultural and educational leisure activities in accordance with the value orientations, to actively participate in various types of animation and recreational activities. 
   An attempt was made to find out the amount of time on weekdays and weekends, free from basic studies, homework, etc. The social factors of leisure qualification of senior adolescents that influence the choice of leisure activities are self-development, entertainment and recreation; the phenomenon of waste of free time, the need to improve leisure skills and improve the level of leisure culture of senior adolescents; the realization of potential leisure requests of schoolchildren is a social problem that requires regulatory and educational regulation.
   Keywords: free time; leisure activities; senior adolescents; leisure qualifications; animation and recreation actives.

Використані джерела
[1] Верховна Рада України. (2010, Груд. 14). Закон № 2778-VІ, Про культуру. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/go/2778-17. Дата звернення: Жовтень 10, 2020.
[2] Верховна Рада України. (2000, Чер. 22). Закон № 1841-ІІІ, Про позашкільну освіту. [Електронний ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/go/1841-14. Дата звернення: Лютий 1, 2021.
[3] В. А. Клімчук, «Дозвілля як сфера соціального виховання дітей та молоді», Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, №8 (313), с. 260-266, 2017. [Електронний ресурс]. Доступно: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2017_8%281%29__35.pdf. Дата звернення: Жовтень 28, 2020.
[4] Т. Савчук, Вплив смартфонів на рівень щастя, інтелекту та нове покоління «iGen». [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.radiosvoboda.org/a/28705680.html. Дата звернення: Жовтень 13, 2020.
[5] Н. В. Яременко, Дозвіллєзнавство, навчальний посібник. Фастів, Україна: Поліфаст, 2007.

References 
[1] Verxovna Rada Ukrayiny`. (2010, Grud. 14). Zakon # 2778-VI, Pro kul`turu. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/go/2778-17. Data zvernennya: Zhovten` 10, 2020.
[2] Verxovna Rada Ukrayiny`. (2000, Cher. 22). Zakon # 1841-III, Pro pozashkil`nu osvitu. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua/go/1841-14. Data zvernennya: Lyuty`j 1, 2021.
[3] V. A. Klimchuk, «Dozvillya yak sfera social`nogo vy`xovannya ditej ta molodi», Visny`k LNU imeni Tarasa Shevchenka, #8 (313), s. 260-266, 2017. [Elektronny`j resurs]. Dostupno: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/vlup_2017_8%281%29__35.pdf. Data zvernennya: Zhovten` 28, 2020.
[4] T. Savchuk, Vply`v smartfoniv na riven` shhastya, intelektu ta nove pokolinnya «iGen». [Elektronny`j resurs]. Dostupno: https://www.radiosvoboda.org/a/28705680.html. Data zvernennya: Zhovten` 13, 2020.
[5] N. V. Yaremenko, Dozvillyezavstvo, navchal`ny`j posibny`k. Fastiv, Ukrayina: Polifast, 2007.