ПРИНЦИПИ ПЕДАГОГІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

Раїса Мартинова - доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, професор кафедри західних і східних мов та методики їх навчання ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса, Україна.

Світлана Боднар кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземних мов і гуманітарних дисциплін Одеського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету, м. Одеса, Україна.


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-51-60 

Завантажити (Pdf)

 Сучасна дидактика не може обійтися без методу моделювання, як у своїй дослідницькій, так і в навчальній діяльності. Моделювання передбачає прогнозування процесів навчання різних дисциплін на основі об'єктивних законів, закономірностей і принципів сучасної педагогічної психології та дидактики. Щодо закономірностей педагогічного моделювання, то вони обґрунтовані нами в попередніх роботах. У статті апропоновано принципи педагогічного моделювання, які співвідносяться з встановленими закономірностями, а саме: 1) врахування повноти інформації про організаційний, змістовий і процесуальний блоки, що розробляються у процесі навчання; 2) урахування адекватності розробленої моделі практиці навчальної діяльності; 3) створення моделі-матриці процесу навчання з її незмінними й інваріантними складовими (перші гарантують її науково обґрунтовану ефективність, а другі – різноманіття її форм для різних навчальних предметів); 4) системності у структурі процесу навчання через незмінність його ланок і форми їх взаємозв'язку, а також використання встановленої форми планування змісту кожної ланки; 5) цілісності процесу навчання через взаємозв'язок не тільки всіх його складових – організаційної, змістовної і процесуальної, а й елементів усередині кожної з них; 6) динаміки процесу навчання у всіх його блоках і складових їх ланках; 7) безперервності процесу навчання через право вивчення нового матеріалу за умови повного засвоєння попереднього і тим самим забезпечення можливості подолання суперечностей між наявними знаннями і потребами в нових, набутими на основі розвиненої рефлексивної активності; 8) стабільності процесу навчання через недопущення його біфуркації діями, що призводять до хаосу в установленому педагогічному порядку. Обґрунтовані нами принципи педагогічного моделювання забезпечать високий ступінь валідності створюваних моделей навчання різних дисциплін, а отже, і високий рівень результативності процесу навчання.

  Ключові слова: педагогічне моделювання; принципи педагогічного моделювання; процесуальний блок; організаційний блок; змістовий блок; цілісність процесу навчання.

Раиса Мартынова, член-корреспондент НАПН Украины, доктор педагогических наук, профессор кафедры западных и восточных языков и методики их обучения ГУ "Южноукраинский национальный педагогический университет им. К. Д. Ушинского", г. Одесса, Украина.

Светлана Боднар, кандидат педагогических наук, профессор кафедры иностранных языков и гуманитарных дисциплин Одесского торгово-экономического института Киевского национального торгово-экономического университета, г. Одесса, Украина.

ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

 Современная дидактика не может обойтись без метода моделирования как в своей исследовательской, так и в учебной деятельности. Моделирование предполагает прогнозирование процессов обучения различным дисциплинам на основе объективно существующих законов, закономерностей и принципов современной педагогической психологии и дидактики. Что касается закономерностей педагогического моделирования, то они были обоснованы нами в предыдущих работах. В статье предложены принципы педагогического моделирования, которые соотносятся с установленными закономерностями, а именно: 1) учета полноты информации об организационном, содержательном и процессуальном блоках разрабатываемого процесса обучения; 2) учета адекватности разработанной модели существующей практике учебной деятельности; 3) создания модели-матрицы процесса обучения с ее неизменными и инвариантными составляющими (первые – гарантирующие ее научно обоснованную эффективность, а вторые – многообразие ее форм для разных учебных предметов); 4) системности в структуре процесса обучения из-за неизменности его звеньев и формы их взаимосвязи, а также использования установленной формы планирования содержания каждого звена; 5) целостности процесса обучения не только через взаимосвязь всех его составляющих: организационной, содержательной и процессуальной, но и элементов внутри каждой из них; 6) динамики процесса обучения во всех его блоках и составляющих их звеньях; 7) непрерывности процесса обучения через право изучения нового материала при условии полного усвоения предыдущего и тем самым возможности разрешения противоречий между имеющими знаниями и потребностями в новых, приобретаемых на основе развитой рефлексивной активности; 8) стабильности процесса обучения через недопущение его бифуркации действиями, ведущими к хаосу в установленном педагогическом порядке. Обоснованные нами принципы педагогического моделирования обеспечат высокую степень валидности создаваемых моделей обучения различным дисциплинам, а значит, и высокий уровень результативности процесса обучения.
  Ключевые слова: педагогическое моделирование; принципы педагогического моделирования; процессуальный блок; организационный блок; смысловой блок; целостность процесса обучения.
 
Raisa Martynova, Corresponding Member of the NAES of Ukraine, Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of the Department of Western and Oriental Languages and Methods of their Teaching, State Instition “Ushynskyi South Ukrainian National Pedagogical University”.

Svitlana Bodnar, Candidate of Pedagogical Sciences, Professor, Head of the Department of Foreign Languages and Humanities, Odesa Trade and Economic Institute of Kyiv National Trade and Economic University, Ukraine.

PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL MODELING

   Modern didactics cannot do without the modeling method, both in its research and educational activities. Modeling involves forecasting the processes of teaching various disciplines on the basis of objectively existing laws, regularities and principles of modern pedagogical psychology and didactics. As for the regularities of pedagogical modeling, they were substantiated by us in the previous works. In this work, we introduced the principles of pedagogical modeling, which correlate with the established regularities, namely: 1) the principle of completeness of information about the organizational, content and procedural blocks of the educational process under development; 2) the principle of adequacy of the developed model to the existing practice of educational activity; 3) the principle of creating a modelmatrix of the educational process with its constant and invariant components. The first ones guarantee its scientifically grounded effectiveness, and the second ones - the variety of its forms for different academic subjects; 4) the principle of consistency in the structure of the educational process through the invariability of its links and forms of their interconnection; as well as using the established form of planning the content 
of each link; 5) the principle of integrity of the educational process not only through the interconnection of all its components: organizational, content and procedural, but also the elements within each of them; 6) the principle of dynamics of the educational process in all its blocks and their links; 7) the principle of continuity of the educational process through the right to study a new material under the condition of complete mastering of the previously learned one and thereby the possibility of resolving the contradictions between the existing knowledge and the needs for new knowledge acquired on the basis of the developed reflexive activity; 8) the principle of stability of the educational process through the prevention of its bifurcation by actions leading to chaos in the established pedagogical order. The principles of pedagogical modeling substantiated by us will ensure a high degree of validity of the educational models in various disciplines, and hence a high level of effectiveness of the educational process.
   Keywords: pedagogical modeling; principles of pedagogical modeling; procedural block, organizational block, content block; integrity of educational process.

Використані джерела
[1] Р. Ю. Мартинова, «Види дидактичних моделей процесу навчання», Наука і освіта, № 4, с. 15-22, 2019.
[2] Г. В. Іойлева, «Специфіка моделювання і уявний експеримент в науковому пізнанні», Вісник Північного федерального університету. Серія: Гуманітарні та соціальні науки, № 1, с. 57-66, 2015.
[3] Р. Ю. Мартинова, «Методологічні закономірності педагогічного моделювання», Український педагогічний журнал. № 1. 2021.
[4] В. Н. Ашихмин, Введення в математичне моделювання, навчальний посібник. Москва, Росія: Логос, 2015.
[5] C. Dym, "Principles of mathematical modeling", Academic Press, NewYork, 2004. (in English).
[6] M. Montévil, "Which first principles for mathematical modeling in biology?" Rendiconti di Matematica e dellesue Applicazioni, Sapienza Universita di Roma, N 40 (3-4), pp. 177-189, 2019. (inEnglish ).
[7] Р. Шеннон, імітаційне моделювання систем - мистецтво і наука, Москва, Росія: Світ, 1978.
[8] Р. В. Майер, Комп'ютерне моделювання, навчально-методичний посібник для студентів педагогічних вузів [Електронний навчальний видання на компакт-диску], Глазов, Росія: Глазов. держ. пед. ін-т, 2015. 24,3 Мб.
[9] M. Rees, "Principles of Financial Modeling: Model Design and Best Practices Using Excel and VBA (The Wiley Finance Series)", USA: Wiley, 2018. (in English).
[10] В. А. Штерензон, Моделювання технологічних процесів, конспект лекцій, Єкатеринбург, Росія: Изд-во Ріс. держ. проф.-пед. ун-ту, 2010 року.
References 
[1] R. Yu. Martynova, (2019). “Types of didactic models of the learning process”, Science and education, N 4, pp. 15-22 (in Russian). 
[2] G. V. Ioyleva, “Specificity of modeling and thought experiment in scientific knowledge”. Bulletin of the Northern Federal University. Series: Humanities and Social Sciences, Vol. 1, pp. 57-66, 2015. (in Russian). 
[3] R. Yu. Martynova, "Methodological patterns of pedagogical modeling", Ukrainian pedagogical journal. N. 1. 2021. (in Ukrainian). 
[4] V.N. Ashikhmin, Introduction to mathematical modeling, textbook. Moscow, Russia: Logos. (2015). (in Russian). 
[5] C. Dym, “Principles of mathematical modeling”, Academic Press, New York, 2004. (in English). [6] M. Montévil, “Which first principles for mathematical modeling in biology?" Rendiconti di Matematica e delle sue Applicazioni, Sapienza Universita di Roma, N 40 (3-4), pp.177-189, 2019. (in English). 
[7] R. Shannon, Systems Simulation - Art and Science, Moscow, Russia: Mir, 1978. (in Russian). 
[8] R. V. Mayer, Computer modeling, teaching aid for students of pedagogical universities [Electronic educational publication on CD], Glazov, Russia: Glazov. state ped. in-t, 2015.24.3 Mb. (in Russian). 
[9] M. Rees, “Principles of Financial Modeling: Model Design and Best Practices Using Excel and VBA (The Wiley Finance Series)”,USA:Wiley,2018. (in English). 
[10] V. A. Shterenzon, Modeling of technological processes, lecture notes, Yekaterinburg, Russia: Publishing house Ros. state prof.-ped. university, 2010. (in Russian).