ПОТОЧНЕ ТА ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ В БАЗОВІЙ ТА СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Антоніна Гривко - кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.

Лідія Ващенко кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ, Україна.


DOI: https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-2-72-83

Завантажити (Pdf)

 У статті розглянуто питання, пов’язані з необхідністю модернізації чинної системи оцінювання навчальних досягнень учнів базової та старшої профільної школи, що зумовлено новими вимогами до результатів навчальної діяльності здобувачів загальної середньої освіти. За результатами аналізу наукових джерел, освітніх документів, числових показників опитування вчителів (N = 90) здійснено спробу визначити місце поточного та формувального оцінювання в процесі навчання. Основні види оцінювання, регламентовані нормативними освітніми документами, зіставлено з очікуваними результатами навчання учнів – складниками компетентності (когнітивно-діяльнісного, особистісного, мотиваційно-ціннісного), запропоновано результати порівняння за низкою критеріїв формувального та поточного оцінювання в аспекті їх ролі й місця в навчальному процесі. Розкрито основні причини неузгодженого розуміння в педагогічному дискурсі функцій формувального оцінювання в системі шкільної освіти України. За результатами аналітичного дослідження обґрунтовано, що одним із шляхів модернізації системи оцінювання в базовій та старшій профільній школі є поєднання можливостей традиційного поточного та формувального оцінювання, які є не взаємозамінюваними, а взаємодоповнюваними видами оцінювання. 

 Ключові слова: поточне оцінювання; формувальне оцінювання; система оцінювання; компетентність; результати навчання.

Антонина Гривко, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник отдела мониторинга и оценки качества общего среднего образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

Лидия Ващенко, кандидат педагогических наук, старший научный сотрудник, старший научный сотрудник отдела мониторинга и оценки качества общего среднего образования Института педагогики НАПН Украины, г. Киев, Украина.

ТЕКУЩЕЕ И ФОРМИРУЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ В БАЗОВОЙ И СТАРШЕЙ ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЕ

  В статье рассмотрены вопросы необходимости модернизации действующей системы оценивания учебных достижений школьников базовой и старшей профильной школы, связанные с новыми требованиями к результатам учебной деятельности соискателей общего среднего образования. По результатам анализа научных источников, образовательных документов, числовых показателей опроса учителей (N = 90) сделана попытка определить место текущего и формовочного оценивания в процессе обучения. Основные виды оценивания, регламентированные нормативными образовательными документами, сопоставлены с ожидаемыми результатами обучения учащихся – формированием компонентов компетентности (когнитивно-деятельностного, личностного, мотивационно-ценностного), предложены результаты сравнения по ряду критериев формирующего и текущего оценивания в аспекте их роли и места в учебном процессе. Раскрыты основные причины несогласованного понимания в педагогическом дискурсе функций формирующего оценивания в системе школьного обра-
зования Украины. По результатам аналитического исследования обосновано, что одним из путей модернизации системы оценивания в базовой и старшей профильной школе выступает сочетание возможностей традиционного текущего и формирующего оценивания, которые являются не взаимозаменяемыми, а взаимодополняемыми видами оценивания.
  Ключевые слова: текущее оценивание; формирующее оценивание; система оценивания; компетентность; результаты обучения.

Antonina Hryvko, PhD in Pedagogical Science, Senior Researcher at the Monitoring and Assessment of the Education Quality Department, Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

Lidiia Vashchenko, PhD in Pedagogical Science, Senior Researcher Fellow,  Senior Researcher at the Monitoring and Assessment of the Education Quality Department, Institute of Pedagogy of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv, Ukraine

CURRENT AND FORMATIVE ASSESSMENT IN BASIC AND SENIOR PROFILE SCHOOL
 The article considers the need to modernize the current system of assessment of academic achievements of secondary school students, related to the new requirements for learning outcomes of general secondary education. Authors attempted to answer the question of whether formative assessment is a part of the current or vice versa? Can formative assessment replace current? Can these types of assessment coexist simultaneously in the assessment system of basic and senior profile school?
Based on the results of the analysis of scientific sources, educational documents, numerical indicators of the teacher survey (N = 90), the authors tried to determine the place of current and formative assessment in the learning process.
 The main types of assessment, regulated by normative educational documents, are compared with the expected learning outcomes of students - the components of competence (cognitive-activity, personal, motivational-value); it is proved that measuring or tracking the development of motivational-value and personal components, which are both predictors (prognostic parameters) and internal factors of formation and identification of a certain level of knowledge/skills as the base of the competence, correlates with the functions of formative assessment. The essence of the terminological problem connected with the inconsistent understanding of the functions of formative assessment in the system of school education of Ukraine in the modern pedagogical discourse is determined. Its main causes are revealed.
 The results of comparison of formative and current types of assessment according to a number of criteria in the aspect of their role and place in the educational process are offered. According to the results of the analytical study, it is substantiated that one of the ways to modernize the assessment system in basic and senior profile school is a combination of traditional current and formative assessment, which are not interchangeable but complementary types of assessment.
  Keywords: current assessment; formative assessment; assessment system; competence; learning outcomes.

Використані джерела
[1] Є.Г. Бойцова. "Формирующее оценивание образовательных результатов учащихся в современной школе". Человек и образование, №1(38),  с.171 -175,  2014.
[2] Н.В. Морзе, О.В. Барна, В.П. Вембер. "Формувальне оцінювання: від теорії до практики". Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах,  № 6, с. 45-57,  2013.
[3] О. Локшина. "Інновації в оцінюванні навчальних досягнень учнів у шкільній освіті країн Європейського союзу". Порівняльно-педагогічні студії,  № 2, с. 107–113, 2009.
[4] Закон України «Про повну загальну середню освіту», 2020. [Інтернет-ресурс]. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/show/463-20/ .
[5] R. Bennett, "Formative assessment: a critical review", Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, vol. 18, no. 1, pp. 5-25, 2011. Available: 10.1080/0969594x.2010.513678. 
[6] H. Andrade, R. Bennett and G. Cizek, Handbook of Formative Assessment in the Disciplines. Routledge, New York, 2019
[7] P. Black and D. Wiliam, "Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment", Phi Delta Kappan, vol. 92, no. 1, pp. 81-90, 2010. Available: 10.1177/003172171009200119. 
[8] P. Black and D. Wiliam, "Assessment and classroom learning", Assessment in Education: principles, policy & practice, vol. 5, no. 1, pp. 7-74, 1998. 
[9] P. Black and D. Wiliam, "Developing the theory of formative assessment", Educational Assessment, Evaluation and Accountability, vol. 21, no. 1, pp. 5-31, 2009. Available: 10.1007/s11092-008-9068-5. 
[10]  R. Lane et al. Formative Assessment Evidence and Practice Literature Review, AITSL: Melbourne, 2019.

References 
[1] E.G. Bojcova "Formative assessment of educational outcomes of students in modern schools".Chelovek i obrazovanie, №1(38),  с.171 -175,  2014.
[2] N.V. Morze, O.V. Barna, V.P. Vember. "Formative assessment: from theory to practice". Informatyka ta informatsiini tekhnolohii v navchalnykh zakladakh,  № 6, с. 45-57,  2013.
[3] O. Lokshyna "Innovations in the assessment of student achievement in school education in the European Union". Porivnialno-pedahohichni studii,  № 2, с. 107–113, 2009.
[4] Law of Ukraine "On Complete General Secondary Education", 2020 [Online]. Available: https://zakon.rada.gov.ua/lavs/show/463-20/ [Accessed: 25- Mar- 2021].
[5] R. Bennett, "Formative assessment: a critical review", Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, vol. 18, no. 1, pp. 5-25, 2011. Available: 10.1080/0969594x.2010.513678. 
[6] H. Andrade, R. Bennett and G. Cizek, Handbook of Formative Assessment in the Disciplines. Routledge, New York, 2019
[7] P. Black and D. Wiliam, "Inside the Black Box: Raising Standards through Classroom Assessment", Phi Delta Kappan, vol. 92, no. 1, pp. 81-90, 2010. Available: 10.1177/003172171009200119. 
[8] P. Black and D. Wiliam, "Assessment and classroom learning", Assessment in Education: principles, policy & practice, vol. 5, no. 1, pp. 7-74, 1998. 
[9] P. Black and D. Wiliam, "Developing the theory of formative assessment", Educational Assessment, Evaluation and Accountability, vol. 21, no. 1, pp. 5-31, 2009. Available: 10.1007/s11092-008-9068-5.
[10] R. Lane et al. Formative Assessment Evidence and Practice Literature Review, AITSL: Melbourne, 2019.