Застосування онлайн-дошки Miro в закладах загальної середньої освіти в умовах змішаного навчання

Олександр Малихін

Наталія Арістова

Віра Рогова

 

Анотація

У статті розглядаються питання реалізації змішаного формату навчання в закладах загальної середньої освіти з використанням електронних засобів навчання загалом та застосуванням онлайн-дошки Miro зокрема. Змішаний формат передбачає елементи електронного навчання (електронних інформаційних та освітніх ресурсів, інформаційних і телекомунікаційних технологій) за умови збереження загальних принципів традиційного освітнього процесу. Водночас поєднання технологій може здійснюватися як на рівні окремої теми, дисципліни, так і на рівні освітньої програми в цілому.

Значну увагу приділено розгляду дидактичного потенціалу онлайн-дошки Miro як робочого простору з низкою навчальних функцій. Проаналізовано переваги використання онлайн-дошки Miro задля забезпечення ефективності змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти та досліджено можливості її використання для розвитку взаємодії учнів під час виконання групових завдань.

Зроблено висновок, що онлайн-дошка Miro сприяє розвитку творчих здібностей учнів у межах упровадження проблемно-орієнтованого та проєктного навчання. Спільні види роботи та інтерактивна взаємодія учнів в умовах дистанційного навчання зумовлюють продуктивність засвоєння знань, розвиток різноманітних видів мислення та стимулюють пізнавальну активність. Сервіси віртуальної дошки є ефективним інструментом для організації освітнього процесу як у синхронному, так і в асинхронному форматах навчання. Онлайн-дошка Miro є засобом забезпечення ефективності й результативності змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти, який уможливлює продуктивну організацію активної взаємодії учнів і вчителів в освітньому процесі, результати якої зберігаються у хмарному середовищі й можуть бути доступними в зручний час за відповідним покликанням. Онлайн-дошка Miro дає змогу покращити інтерактивну взаємодію між учнями, забезпечити зворотний зв’язок, заохотити їх до творчої співпраці, сприяє розвитку проєктної діяльності учнів, умінь планувати й аналізувати свою діяльність. Перспективу подальших наукових досліджень убачаємо в урізноманітненні форм організації змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти засобами інформаційних технологій.

Ключові слова: змішане навчання; дистанційне навчання; заклади загальної середньої освіти; онлайн-дошка Miro

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями

Активна цифровізація суспільства та викликані пандемією COVID-19 і воєнним станом вимоги часу спричинили значні зміни в організації освітнього процесу і застосуванні, активізації цифрових технологій. Упровадилися новації, які забезпечують надання якісних освітніх послуг, спрямованих на зміну підходів до навчання та змісту освіти. У зв’язку з цим велика увага приділяється індивідуалізації освітніх потреб учнів, яку під час значної наповнюваності шкільних класів достатньо складно здійснювати. Упровадження змішаної форми навчання в закладах загальної середньої освіти надає нові можливості для якісного розвитку освіти. Змішана форма навчання є більш ефективною, доступною, передбачає реалізацію індивідуального підходу як загальнодидактичного.

Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми засвідчує збільшення уваги як українських, так і зарубіжних науковців до проблеми застосування змішаної форми навчання в закладах загальної середньої освіти, вивчення різнобічних аспектів, пов’язаних із їх використанням в умовах дистанційного та змішаного навчання тощо (С. Алєксєєва, І. Андрощук, Н. Арістова, В. Биков, К. Бугайчук, Т. Гурова, Л. Данькевич, В. Кухаренко, А. Кушнір, О. Кузьменко, В. Кухаренко, Ю. Лісова, О. Лoкшина, В. Луговий, О. Майборода, О. Малихін, Н. Морзе, А. Найдьонова, С. Ніколаєва, К. Новік, В. Олійник, Р. Попов, О. Топузов, та інші). Проте маємо зазначити, що незважаючи на наявність значної кількості публікацій, вважаємо за необхідне продовжувати дослідження цього питання, оскільки об’єктивно постійно виникають ті чи ті інші проблеми застосування змішаного навчання загалом та його імплементації у закладах загальної середньої освіти зокрема, які потребують як теоретичного висвітлення, так і пошуку шляхів практичного їх розв’язання. Своєю чергою, метою нашої наукової розвідки вбачаємо комплексний аналіз можливостей, переваг і перспектив застосування онлайн-дошки Miro в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти під час реалізації змішаного навчання.

Мета статті полягає у вивченні функційних можливостей онлайн-дошки Miro як засобу реалізації змішаного навчання в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти.

Виклад основного матеріалу

У сучасних умовах на всіх щаблях освіти традиційна очна форма організації освітнього процесу поєднується з дистанційною. Поєднання очної та дистанційної освіти (що передбачає взаємодію в традиційному очному й у віртуальному навчальних (освітніх) середовищах) призвело до розмежування на змішану, гібридну та гібридно-гнучку форми організації освітнього процесу. Найбільш поширеною серед перелічених є змішана форма організації освітнього процесу, яка передбачає систематичне чергування дистанційного й очного навчання (певний період часу учні працюють у віртуальному середовищі, а потім використовують очне освітнє середовище) (Малихін О., Рогова В., 2022).

У роботах сучасних науковців (А. Назаренко, Н. Гусарової, М. Орлової, Л. Калініної, B. Allen, B. Bernatek, C. Bonk та інших) «змішане навчання» (blended learning) дефініціюється як нова форма організації освітнього процесу, яка уможливлює поєднання традиційних форм навчання з інноваційними. Під змішаним навчанням розуміють застосування інформаційно-освітніх ресурсів в очному навчанні із залученням елементів електронного навчання, що уможливлює поєднання сильних сторін очної форми навчання з перевагами дистанційних технологій навчання (Majumdar A., 2022).

Найбільш загальноприйнятим і простим для сприйняття є трактування змішаного навчання (blended learning) як підходу до навчання, який об’єднує традиційне очне навчання (face-to-face) та віртуальне онлайн-навчання. В ідеальних умовах кожен із видів навчання (очне та онлайн) мають взаємодоповнювати одине одного через застосування їхніх особливостей, переваг, можливостей, які вони надають. Разом із поняттям «змішане навчання» (blended learning) використовуються такі терміни, як «змішана освіта» (blended education), «електронне навчання» (e-Learning), «дистанційне навчання» (remote learning) або «навчання на відстані», «гібридне навчання» (hybrid learning), «перевернутий клас» (flipped classroom). Усі зазначені вище види навчання передбачають урахування місця або відстані, а також застосування інформаційних технологій навчання. Змішане навчання поєднує очне навчання в класі та онлайн. Ця модель організації навчання продовжує ширитися закладами освіти завдяки вдосконаленню як освітніх програм, так і цифрових технологій (Малихін, Арістова, Рогова, 2022).

Відповідно до визначень більшості науковців, реалізація змішаного навчання передбачає застосування всіх можливостей класичного навчання та новітніх освітніх технологій, що створює умови для вирішення однієї з проблем традиційного навчання, а саме – обмеженість можливостей для реалізації та розвитку здібностей кожного учня.

Змішане навчання – це інтеграція онлайн- та офлайн-навчання, яка створює навчальний досвід учня та цілісний логічний навчальний курс. За умови провадження змішаного навчання теоретичний матеріал, який учень опановує онлайн (самостійно прочитані текстові матеріали, переглянуті демонстраційні відеоматеріали, перегляд відеозаписів пояснень учителя), знаходить своє застосування на очних заняттях.

Під час провадження змішаного навчання учень удома переглядає відео та опрацьовує теоретичний навчальний матеріал, на очних уроках відбувається його розгляд та практичне виконання завдань. Традиційно змішане навчання здійснюється у три кроки: самостійне опрацювання навчального матеріалу, очне інтерактивне заняття, продовження інтерактивного навчання та допомога вчителя на робочому місці (Малихін та ін., 2017, с. 50).

Причиною застосування змішаної форми організації навчання в сучасній педагогіці є відповідність цієї форми організації освітнього процесу освітнім трендам сьогодення (Арістова, 2021). Поєднання компетентнісного, діяльнісного й особистісно зорієнтованого підходів може ефективно впроваджуватися в моделях змішаного навчання (ротаційна, гнучка, самостійного змішування, збагаченого віртуального навчання). Найбільш поширеними прикладами практичної імплементації змішаного навчання є «перевернуті класи»; віртуальна взаємодія з наступним оволодінням навчальним матеріалу на очних уроках; онлайн-навчання, доповнене практичними заняттями в класі. Головною перевагою реалізації цієї форми організації освітнього процесу є перспектива поєднання «сильних сторін» очного та дистанційного навчання, що максимально позитивно впливає на мінімізацію освітніх втрат учнів у сучасних умовах діяльності системи освіти України (Малихін, Рогова, 2022).

Змішане навчання передбачає застосування елементів електронного навчання (електронних інформаційних та освітніх ресурсів, інформаційних і телекомунікаційних технологій) за умови збереження загальних принципів традиційного навчального (освітнього) процесу. Водночас поєднання технологій може здійснюватися як на рівні окремої теми, дисципліни, так і на рівні освітньої програми в цілому (Bonk, Graham, Cross, & Moore, 2006).

Особливістю змішаної форма навчання є поєднання денної та дистанційної форм навчання. В. Кухаренко виокремлює такі особливості організації змішаного навчання:

– подача навчальних матеріалів в електронному вигляді;

– можливість здавати виконані завдання в електронному вигляді;

– постійне оцінювання виконаної роботи з коментарями вчителя;

– можливості для групової роботи учнів;

– очне навчання ґрунтується на принципах інтерактивності (Кухаренко, 2015).

Змішане навчання забезпечує поєднання традиційних методик викладання з новітніми засобами інформаційних технологій, які уможливлюють продовження навчання в будь-якому зручному для учнів місці. Реалізація змішаного навчання передбачає не просто викладання матеріалів в електронному вигляді, а обов’язковий зворотний зв’язок учнів з учителем в очній або в електронній формі (Бугайчук, 2016).

Змішане навчання розглядаємо як форму організації освітнього процесу, яка поєднує наявний досвід організації освітнього процесу в традиційному форматі та застосування здобутків сучасної педагогічної науки щодо провадження освітнього процесу в дистанційній формі, яке націлене на підтримання відповідного рівня забезпечення освітніми послугами здобувачів освіти (Малихін, Арістова, Рогова, 2022).

Ефективність змішаного навчання залежить від багатьох організаційно-методичних, програмних і технічних інструментів, якими послуговується вчитель (засоби навчання, необхідні для розроблення й використання ресурсів; інформаційно-комунікаційне забезпечення з високою пропускною здатністю сервісів; загальне та спеціальне програмне забезпечення, засноване на програмних продуктах із ресурсів навчального (освітнього) контенту тощо) (Положення про дистанційне навчання, 2013). Одним із ефективних мультимедійних ресурсів організованого дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти виступає онлайн-дошка Miro, яка застосовується для спільного навчання, дає змогу вчителям та учням працювати з візуальним навчальним (освітнім) контентом, ефективно налагоджувати комунікацію.

Онлайн-дошка як засіб навчання виконує не тільки функцію наочної демонстрації навчальних (освітніх) матеріалів, але й виступає ефективним інструментом спільної роботи з джерелами інформації у вигляді текстових і мультимедійних об’єктів.

Онлайн-дошка Miro є переважно безкоштовним (деякі функції доступні лише за додаткову оплату) цифровим засобом спільної взаємодії користувачів у режимі реального часу. Водночас вона надає змогу застосовувати інші інструменти для онлайн-навчання (такі, як ZOOM та Google сервіси тощо). На робоче поле дошки можна завантажувати файли та документи, покликання на сайти, аудіо та відеоматеріали, на ній можна малювати, робити нотатки, створювати mind-maps, обмінюватися повідомленнями, відслідковувати прогрес учнів. Для роботи з онлайн-дошкою Miro можна використовувати готові шаблони з бібліотеки або створювати їх самостійно.

Групова робота на робочому полі онлайн-дошки Miro здійснюється з застосуванням текстового, голосового або відеочату, а також завдяки можливостям спільного редагування та перегляду дошки в режимі реального часу. За умови наявності великої кількості учасників є можливість увімкнути функцію відстеження курсору, що дає змогу вчителю й учням бачити дії один одного.

Переваги застосування онлайн-дошки Miro на заняттях у закладах загальної середньої освіти: можливість використання багатьох медіафайлів (зображень, аудіо-, відеоматеріалів, текстових файлів і документів); підкреслення важливих аспектів різнокольоровими маркерами, стікерами, геометричними фігурами, стрілочками та зв’язками; робота з онлайн-дошкою як у режимі реального часу, так й асинхронно; змога залишати коментарі; спільна групова робота над проєктами; можливість спільного редагування в режимі реального часу; текстовий, голосовий та відео-чати; демонстрація екрану; налаштування повідомлень для відстеження змін на робочому полі дошки; налаштування розділу оновлень на робочому полі дошки під час кожного нового відвідування; можливість завантаження робочого поля дошок із результатами групової роботи у форматі зображень або PDF-файлів; можливість розміщення покликань на онлайн-дошку на сайтах, у соціальних мережах; наявність візуальної бібліотеки шаблонів для проведення опитувань; можливість додавати таблиці та діаграми, бізнес-шаблони, організації та проведення мозкових штурмів тощо (Кузьменко, Лісова, Новік, 2022).

Висновки та перспективи подальших досліджень

Отже, онлайн-дошка Miro є засобом забезпечення змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти, який уможливлює ефективну організацію активної взаємодії учнів і вчителів в освітньому процесі, результати якої зберігаються в хмарному середовищі й можуть бути доступними у зручний час за відповідним покликанням. Онлайн-дошка Miro дає змогу покращити інтерактивну взаємодію між учнями й зворотний зв’язок, заохотити їх до творчої співпраці, сприяє розвиткові проєктної діяльності учнів, умінь планувати й аналізувати свою діяльність.

Перспективу подальших наукових досліджень убачаємо в урізноманітненні змішаного навчання в закладах загальної середньої освіти засобами інформаційних технологій.

Використані джерела

Арістова, Н. O. (2021). Дидактичні засади індивідуалізації навчання в умовах змішаної форми організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти: методологія дослідження. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2021 рік. Київ: Педагогічна думка, 31–33.

Бугайчук, К. Л. (2016). Змішане навчання: теоретичний аналіз та стратегія впровадження в освітній процес вищих навчальних закладів. Інформаційні технології і засоби навчання, 54(4), 1–18.

Кузьменко, О., Лісова, Ю., & Новік К. (2022). Використання освітнього потенціалу онлайн-дошок в аспекті розвитку діалогічного мовлення учнів. Актуальнi питання гуманiтарних наук, 49(1), 270–279.

Кухаренко, В. М. (2015). Системний підхід до змішаного навчання. Інформаційні технології в освіті, 24, 53–67.

Малихін, О. В. (2010). Інформаційно-навчальне середовище як засіб ефективної організації самостійної навчальної діяльності студентів вищих педагогічних навчальних закладів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Педагогіка, 3, 33–38.

Малихін, О. В., Ковальчук, В. І., Арістова, Н. О., Попов, Р. А., & Гриценко, І. С. (2017). Стратегії інтенсифікації вищої гуманітарної освіти в Україні та країнах ЄС: монографія. Київ: НУБіП України.

Малихін, О., & Рогова, В. (2023). Сучасний підручник і його роль в умовах змішаного навчання. Проблеми сучасного підручника, 29, 117–124. https://doi.org/10.32405/2411-1309-2022-29-117-124.

Малихін, О., Арістова, Н., & Рогова, В. (2022). Мінімізація освітніх втрат учнів закладів загальної середньої освіти в умовах воєнного стану: Змішане навчання. Український педагогічний журнал, 3, 68–75. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-68-76

Про затвердження Положення про дистанційне навчання (2013). Офіційний вебпортал парламенту України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text

Топузов, О. М., Малихін, О. В., & Опалюк, Т. Л. (2018). Педагогічна майстерність: розвиток професійно-педагогічної адаптивності та соціальної рефлексії майбутнього вчителя. Київ: Педагогічна думка.

Bonk, C. J., Graham, C. R., Cross, J., & Moore, M. G. (2006). The Handbook of Blended Learning: Global Perspectives, Local Designs. Pfeiffer.

Majumdar, A. Blended Learning: Different combinations that work. (б. д.). Corporate Learning Management System and Custom eLearning Solutions | G-Cube. http://www.gc-solutions.net/blog/blended-learning-different-combinations-that-work/

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

© Олександр Малихін, 2023

© Наталія Арістова, 2023

© Віра Рогова, 2023