Реалізація компетентнісного підходу при викладанні хімічних дисциплін здобувачам вищих медичних закладів освіти
PDF
HTML

Ключові слова

компетентнісний підхід
викладання хімічних дисциплін
фармацевтична освіта
фармацевти
вища освіта

Як цитувати

Велика, А. (2024). Реалізація компетентнісного підходу при викладанні хімічних дисциплін здобувачам вищих медичних закладів освіти. Український Педагогічний журнал, (1), 88–96. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-88-96

Анотація

Статтю присвячено викладанню хімічних дисциплін у закладах вищої освіти, обговоренню загальних вимог компетентнісного підходу у навчанні. Визначено поняття компетенції та компетентнісного підходу, виокремлено критерії сформованості готовності до професійної діяльності випускників вищих навчальних закладів. Проаналізовано основні компоненти, що формують компетентнісно-­орієнтовану освіту. Обґрунтовано умови реалізації формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців, виокремлено роль компетентнісного підходу у вивченні хімії студентами закладів вищої освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-88-96
PDF
HTML

Посилання

Бібік, Н.М. (2019). Суперечності процесу запровадження компетентнісного підходу в освітню практику. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи. Матеріали І Всеукраїнської науково-­практичної конференції. Київ: Педагогічна думка, 8–11.

Бобрицька, В.І. (2015). Професійно орієнтований контекст формування самоосвітньої компетентності майбутнього викладача в умовах магістратури. Вісник Національного авіаційного університету. Серія Педагогіка. Психологія, 2, 24–30.

Волікова, М.М. (2019). Сутність понять «компетенція» та «компетентність» в науковому дискурсі. Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки, 161(5), 37–43.

Лукашова, Н.І., & Амельченко М. А. (2019). Компетентнісно орієнтовані завдання як засіб розвитку предметної хімічної компетентності під час вивчення теми «Хімічні реакції». Крок у науку: дослідження у галузі природничо-­математичних дисциплін та методик їх навчання. Матеріали Всеукраїнської науково-­практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених. Чернігів, 40–42.

Ніколаєва, І.М. (2018). Формування компетентності в хімії майбутніх бакалаврів технології медичної діагностики та лікування. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Овчарук, О. (2019). Цифрова компетентність учителя: міжнародні тенденції та рамки. Нова педагогічна думка, 4, 52–55. https://doi.org/10.37026/2520-6427-2019-100-4-52-55

Панфілов, Ю., Фурманець, Б. (2017). Компетентнісний підхід в освіті: досвід, проблеми, перспективи. Теорія і практика управління соціальними системами, 3, 55–67. https://doi.org/10.20998/%25x

Рева, Т.Д. (2018). Теоретико-­методичні засади реалізації компетентнісного підходу у навчанні хімічних дисциплін майбутніх провізорів. Київ: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

Рожко, М.М., Ерстенюк, Г.М., Капечук, В.В., Іванців, М.О., Луцак, С.М., Дзвонковська, В.В., Сенчій, В.М. (2018). Сучасні підходи до формування високопрофесійного викладача в Івано-­Франківському національному медичному університеті. Медична освіта, 2, 65–68. https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2018.2.8964

Рудніцька, К.В. (2016). Сутність понять «компетентнісний підхід», «компететентність», «компетенція», «професійна компетентність» у світлі сучасної освітньої парадигми. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота, 1, 241–244.

Філіппова, Л.В. (2021). Теоретико-­методичні засади професійно орієнтованого навчання хімічних дисциплін майбутніх магістрів фармації Київ: Національний медичний університет імені О. О. Богомольця.

Хопта, Н.С. (2018). Досвід впровадження компетентнісного підходу при вивченні студентами медичної хімії. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 6(180), 31–33. https://doi.org/10.31174/SEND-PP2018-180VI74-07

Chimea, T., Kanji, Z., & Schmitz, S. (2020). Assessment of clinical competence in competency-­based education. Canadian Journal of Dental Hygiene, 54(2), 83–91.

Dipiro, J.T. (2010). Student learning: perception versus reality. American Journal of Pharmaceutical Education, 74(4), 63. https://doi.org/10.5688/aj740463

Gabbard, T., & Romanelli, F. (2021). The Accuracy of Health Professions Students’ Self-­Assessments Compared to Objective Measures of Competence. American Journal of Pharmaceutical Education, 85(4), 8405. https://doi.org/10.5688/ajpe7324

Yang, B.W., Razo, J., & Persky, A.M. (2019). Using Testing as a Learning Tool. American Journal of Pharmaceutical Education, 83(9), 7324. https://doi.org/10.5688/ajpe7324

Bibik, N.M. (2019). Superechnosti protsesu zaprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu v osvitniu praktyku. Kompetentnisno oriientovane navchannia: vyklyky ta perspektyvy. Materialy I Vseukrainskoi naukovo-­praktychnoi konferentsii. Kyiv: Pedahohichna dumka, 8–11. (in Ukrainian).

Bobrytska, V.I. (2015). Profesiino oriientovanyi kontekst formuvannia samoosvitnoi kompetentnosti maibutnoho vykladacha v umovakh mahistratury. Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. Seriia Pedahohika. Psykholohiia, 2, 24–30. (in Ukrainian).

Volikova, M.M. (2019). Sutnist poniat «kompetentsiia» ta «kompetentnist» v naukovomu dyskursi. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Chernihivskyi kolehium» imeni T. H. Shevchenka. Seriia: Pedahohichni nauky, 161(5), 37–43. (in Ukrainian).

Lukashova, N.I., & Amelchenko M. A. (2019). Kompetentnisno oriientovani zavdannia yak zasib rozvytku predmetnoi khimichnoi kompetentnosti pid chas vyvchennia temy «Khimichni reaktsii». Krok u nauku: doslidzhennia u haluzi pryrodnycho-­matematychnykh dystsyplin ta metodyk yikh navchannia. Materialy Vseukrainskoi naukovo-­praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv i molodykh uchenykh. Chernihiv, 40–42. (in Ukrainian).

Nikolaieva, I.M. (2018). Formuvannia kompetentnosti v khimii maibutnikh bakalavriv tekhnolohii medychnoi diahnostyky ta likuvannia. Zhytomyr: Zhytomyrskyi derzhavnyi universytet imeni Ivana Franka. (in Ukrainian).

Ovcharuk, O. (2019). Tsyfrova kompetentnist uchytelia: mizhnarodni tendentsii ta ramky. Nova pedahohichna dumka, 4, 52–55. https://doi.org/10.37026/2520–6427–2019–100–4–52–55 (in Ukrainian).

Panfilov, Yu., Furmanets, B. (2017). Kompetentnisnyi pidkhid v osviti: dosvid, problemy, perspektyvy. Teoriia i praktyka upravlinnia sotsialnymy systemamy, 3, 55–67. https://doi.org/10.20998/%25x (in Ukrainian).

Reva, T.D. (2018). Teoretyko-­metodychni zasady realizatsii kompetentnisnoho pidkhodu u navchanni khimichnykh dystsyplin maibutnikh provizoriv. Kyiv: Natsionalnyi medychnyi universytet imeni O. O. Bohomoltsia. (in Ukrainian).

Rozhko, M.M., Ersteniuk, H.M., Kapechuk, V.V., Ivantsiv, M.O., Lutsak, S.M., Dzvonkovska, V.V., Senchii, V.M. (2018). Suchasni pidkhody do formuvannia vysokoprofesiinoho vykladacha v Ivano-­Frankivskomu natsionalnomu medychnomu universyteti. Medychna osvita, 2, 65–68. https://doi.org/10.11603/me.2414–5998.2018.2.8964 (in Ukrainian).

Rudnitska, K.V. (2016). Sutnist poniat «kompetentnisnyi pidkhid», «kompetetentnist», «kompetentsiia», «profesiina kompetentnist» u svitli suchasnoi osvitnoi paradyhmy. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriia: Pedahohika. Sotsialna robota, 1, 241–244. (in Ukrainian).

Filippova, L.V. (2021). Teoretyko-­metodychni zasady profesiino oriientovanoho navchannia khimichnykh dystsyplin maibutnikh mahistriv farmatsii Kyiv: Natsionalnyi medychnyi universytet imeni O. O. Bohomoltsia. (in Ukrainian).

Khopta, N.S. (2018). Dosvid vprovadzhennia kompetentnisnoho pidkhodu pry vyvchenni studentamy medychnoi khimii. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 6(180), 31–33. https://doi.org/10.31174/SEND-PP2018-180VI74-07 (in Ukrainian).

Chimea, T., Kanji, Z., & Schmitz, S. (2020). Assessment of clinical competence in competency-­based education. Canadian Journal of Dental Hygiene, 54(2), 83–91. (in English).

Dipiro, J.T. (2010). Student learning: perception versus reality. American Journal of Pharmaceutical Education, 74(4), 63. https://doi.org/10.5688/aj740463 (in English).

Gabbard, T., & Romanelli, F. (2021). The Accuracy of Health Professions Students’ Self-­Assessments Compared to Objective Measures of Competence. American Journal of Pharmaceutical Education, 85(4), 8405. https://doi.org/10.5688/ajpe7324 (in English).

Yang, B.W., Razo, J., & Persky, A.M. (2019). Using Testing as a Learning Tool. American Journal of Pharmaceutical Education, 83(9), 7324. https://doi.org/10.5688/ajpe7324 (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.