Політика рецензування

Наукове періодичне видання «Український педагогічний журнал» є фаховим періодичним виданням Інституту педагогіки НАПН України.

Авторські рукописи статей, які надходять до редакційної колегії (за винятком рецензій, оглядових статей та повідомлень інформаційного характеру) обов’язково проходять процедуру рецензування. Метою рецензування є забезпечення якості друкованих матеріалів наукового збірника шляхом незалежного фахового оцінювання змісту статті та визначення її відповідності науковим працям за вітчизняними і міжнародними параметрами якості, що сприяє позитивному іміджу та популярності видання у наукових колах.

Процедура рецензування передбачає всебічний аналіз матеріалів статті, надання об’єктивної оцінки її змісту, структурі та стилю написання, визначення відповідності статті вимогам до статей у науковому періодичному виданні «Український педагогічний журнал». До друку приймаються лише ті статті, що мають наукову цінність та сприяють розв’язанню актуальних проблем педагогічної науки та практики.

До процесу рецензування статті залучаються два незалежних експерта, які надають висновки письмово. Процедура рецензування є анонімною, як для рецензента, так і для авторів. Рецензенти повідомляються про те, що направлені ним рукописи є інтелектуальною власністю авторів і належать до тих відомостей, що не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється робити копії наданої на рецензування статті або використовувати матеріали статті до її публікації. Рецензування відбувається на засадах конфіденційності, коли інформація щодо статті (строки отримання, зміст, етапи та особливості рецензування, зауваження та пропозиції рецензентів та остаточне рішення щодо публікації) не повідомляється нікому окрім авторів та рецензентів. Порушення цієї вимоги є можливим лише у разі наявності ознак або заяви щодо недостовірності чи фальсифікації матеріалів статті. За згодою (бажанням) авторів та рецензентів разом зі статтею можуть бути надруковані зауваження рецензентів.

Автору рукопису статті надається можливість ознайомитися з текстом рецензії, зокрема якщо він не згоден з висновками рецензента.

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ

 1. Автор надає до редакційної колегії статтю, яка має відповідати вимогам до статей у науковому виданні «Український педагогічний журнал» та загальним правилам підготовки наукових праць до видання. Рукописи, які не відповідають прийнятим вимогам, не реєструються та не допускаються до подальшого розгляду, про що повідомляються їх автори.
 2. Авторські рукописи, що надходять до редакційної колегії, первинно оцінюються відповідальним секретарем на наявність усіх структурних складників (анотації, відомості про автора, обсяг рукопису) та надсилаються за профілем дослідження – двом рецензентам. Призначає рецензентів Головний редактор видання або за його рішенням (за певних обставин) призначення рецензентів може бути передоручене члену редакційної колегії. В окремих випадках питання вибору рецензентів вирішується на засіданні редакційної колегії. За рішенням Головного редактору журналу окремі статті видатних вчених, а також спеціально запрошені статті можуть бути звільнені від стандартної процедури рецензування.
 3. Для проведення рецензування статей залучаються висококваліфіковані фахівці, які мають глибокі професійні знання й досвід роботи в конкретному науковому напрямі, як правило доктори наук, професори.
 4. Ознайомившись із назвою та анотацією статті рецензент заявляє про відсутність конфлікту інтересів та дає згоду на рецензування.
 5. Після отримання статті на розгляд (протягом 14 днів) рецензент оцінює рукопис статті. Строки рецензування можуть у кожному окремому випадку змінюватися з урахуванням створення умов для максимально об’єктивного оцінювання якості наданих матеріалів. У разі наявності будь-яких конкуруючих інтересів рецензент має відмовитися від рецензування й повідомити про це редакційну колегію. Остання має вирішити питання щодо призначення іншого рецензента.
 6. Рецензент надає висновок про можливість / неможливість розміщення статті у науковому збірнику або про необхідність доопрацювання і розміщення в наступному випуску видання.
 7. Рецензування проводиться конфіденційно за принципами double-blind рецензування (двостороннє «сліпе» рецензування, коли ні автор, ні рецензент не знають один про одного). Взаємодія між автором та рецензентами здійснюється через відповідального секретаря видання шляхом листування електронною поштою. На прохання рецензента та за погодженням з робочою групою редакційної колегії взаємодія автора та рецензента може відбуватися у відкритому режимі (таке рішення приймається лише у тому разі, якщо відкритість взаємодії дозволить покращити стиль та логіку викладення матеріалу дослідження).
 8. Для всіх статей, що подаються на рецензування, визначається ступінь унікальності авторського тексту за допомогою відповідного програмного забезпечення (проводиться перевірка на наявність плагіату).
 9. Після остаточного аналізу статті, рецензент заповнює стандартизовану форму, у якій передбачені рекомендації щодо покращення матеріалів статті. Під час підготовки форми використано та узагальнено загальновизнані рекомендації щодо послідовності і організації процесу рецензування (ReviewQualityInstrument). Редакція електронною поштою повідомляє автору результати рецензування.
 10. Якщо рецензент вказує на необхідність внесення до статті певних коректив, стаття направляється автору з пропозицією врахувати зауваження при підготовці оновленого варіанту статті або аргументовано їх спростувати. Після доопрацювання статті автор надсилає її разом з листом, у якому обґрунтовує своє рішення прийняття або неприйняття рекомендацій рецензентів та пояснює всі зміни, які було зроблено у тексті. Виправлений варіант статті повторно надається рецензенту для ухвалення рішення й підготовки висновку про можливість публікації. Датою прийняття статті до публікації вважається дата отримання редакцією позитивного висновку рецензента (або рішення редакційної колегії) щодо доцільності й можливості публікації статті.
 11. У разі непогодженості з думкою рецензента автор статті має право надати аргументовану відповідь у редакцію журналу. У такому разі стаття розглядається на засіданні робочої групи редакційної колегії. Редакційна колегія може направити статтю для додаткового рецензування іншому фахівцю. Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статей у разі неспроможності або небажання автора врахувати побажання та зауваження рецензентів. На вимогу рецензента редакційна колегія може надати статтю іншому рецензенту з обов’язковим дотриманням принципів double-blind рецензування.
 12. Остаточне рішення щодо можливості та доцільності публікації ухвалює Головний редактором (або, за його дорученням – член редакційної колегії), а за необхідності – засідання редакційної колегії. Після ухвалення рішення про допуск статті до публікації відповідальний секретар повідомляє про це автору та вказує очікуваний термін публікації.
 13. У разі отримання позитивного рішення про можливість публікації статті відповідальний секретар долучає її до змісту чергового випуску наукового видання «Український педагогічний журнал», який затверджується на засіданні вченої ради Інституту педагогіки НАПН України (про це робиться відповідна відмітка на другій сторінці видання).
 14. Затверджена до публікації стаття надається літературному редактору. Незначні виправлення стилістичного або формального характеру які не впливають на зміст статті вносяться літературним редактором без узгодження з автором. За необхідністю або за бажанням автора рукописи у вигляді макету статті повертаються автору для схвалення.

Відповідальність за достовірність наведених фактів й даних, обґрунтованість висновків дослідження та рекомендацій, науково-практичний рівень статті несуть автор та рецензент.