Подання
Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося на розгляд до редакцій інших журналів (або вкажіть пояснення у коментарях для редактора).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF.
 • Веб-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 • Текст набраний 14-м розміром кеглю з полуторним міжрядковим інтервалом; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 • Текст відповідає вимогам щодо стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".

Керівництво для авторів

Текст статті має відповідати вимогам МОН України, згідно з якими обов’язковими структурними елементами є такі:

 • На першій сторінці вгорі розміщуємо УДК.
 • Наступний рядок (вирівнювання по центру) назва статті.
 • Наступний рядок (вирівнювання по центру) інформація про фінансування дослідження (за наявності).
 • Після цього через рядок (вирівнювання по центру) ім’я, та прізвище автора.
 • Науковий ступінь, вчене звання, посада.
 • Місце роботи (повна назва установи).
 • ORCID ІD автора (у форматі - https://orcid.org/****-****-****-****).
 • e-mail автора.
 • Коло наукових інтересів.
 • З наступного рядка – анотація та ключові слова мовою статті
  (обсяг 2000 символів); ключові слова ‒ 3‒8 термінів, розділених знаком «;»).
 • Текст статті подають, розкриваючи кожен із обов’язкових елементів (у тексті обов’язково позначаємо їх):
  Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.
  Аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми, що розглядається у статті
  та означення аспектів загальної проблеми, яким присвячується стаття.
  Формулювання цілей (мета і завдання) статті.
  Основні методи дослідження.
  Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
  Висновки дослідження та перспективи подальших розвідок в обраному напрямі.
  Використані джерела. Список використаних джерел необхідно оформити за
  вимогами стилю APA (7th edition), а в тексті після цитати в дужках зазначаємо
  прізвище автора, рік видання та сторінки, наприклад (Шевченко, 2020, с. 6–12).
  Список використаних джерел необхідно продублювати (транслітерація) латиницею
  (підзаголовок «References»).

Наприкінці статей, поданих української мовою, зазначають англійською мовою
прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, місто, країну, коло наукових інтересів автора, назву статті та анотацію англійською мовою (обсяг анотації ‒ 2000 символів).
Після статей, поданих англійською мовою, зазначають українською мовою прізвище, ім’я, науковий ступінь, вчене звання, посаду, місце роботи, місто, країну, коло наукових інтересів автора, назву статті та анотацію українською мовою (обсяг анотації ‒ 2000 символів).

«Український педагогічний журнал» використовує стиль APA (7th edition) для оформлення бібліографії. Детальніше про стиль APA (7th edition) можна дізнатися тут (https://www.scribbr.com/apa-examples/journal-article/)
Або навіть можна скористатися безкоштовним генератором бібліографічного посилання тут (https://www.scribbr.com/apa-citation-generator/new/article-journal/)

Авторам рукописів статей до «Українського педагогічного журналу» потрібно надіслати на електронну адресу редколегії журналу upj_ip@ukr.net такі матеріали:
1. Електронну версію статті у форматі rtf, оформлену згідно із вимогами (див. розділ «Вимоги до статей»). Назва файлу: прізвище автора_стаття.rtf (Петренко_стаття. rtf)
2. Відомості про автора: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, коло наукових інтересів, основні науково-педагогічні здобутки, поштова адреса, контактний телефон, електронна адреса, ORCID. Назва файлу: прізвище автора_відомості.doc. (Петренко_відомості. doc)
3. Фото автора: тип файла - рисунок JPEG (Петренко_рисунок.jpg).
4. Тема електронного листа: стаття до УПЖ.

Редакційна колегія здійснює внутрішнє рецензування статей. Статті, які мають низький науковий рівень або оформлені з порушенням вимог, не публікуватимуться й авторам не повертатимуться.

Рішення редакційної колегії повідомлятиметься авторові електронною поштою («до друку», «на доопрацювання» або «відхилити»).

Публікація статей здійснюється коштом автора. Вартість публікації – 60 грн. за одну сторінку.

Наукові статті

Політика розділу:

Під час оцінювання придатності рукопису для публікації в цьому розділі варто врахувати таке: 

 • Рукопис пропонує нові, оригінальні ідеї чи інтерпретації, і дослідження є не просто повторенням наявних ідей та поглядів. 
 • Рукопис робить значний внесок у цю галузь і розширює межі освітніх дискусій. 
 • Рукопис, імовірно, викличе інтерес читачів і спровокує дискусію. 
 • Рукопис відбиває результати ґрунтовного дослідження із відповідними, правильно інтерпретованими посиланнями на інших авторів та твори. 

Зміст рукопису доступний для широкого кола читачів освітянської спільноти і адресований не лише фахівцям цієї області. 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, вказані користувачами на сайті цього журналу, будуть використані виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.