Особливості сучасних молодших школярів: орієнтири для навчальної взаємодії
PDF
HTML

Ключові слова

молодші школярі
навчально-­пізнавальні процеси
багатозадачність
кліпове мислення
навчальна взаємодія
цифровий простір

Як цитувати

Петрук, О. (2024). Особливості сучасних молодших школярів: орієнтири для навчальної взаємодії. Український Педагогічний журнал, (1), 132–140. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-132-140

Анотація

Нині здобувачами початкової освіти є діти, які зростають і розвиваються під впливом цифрових технологій. Постійне перебування в онлайн-­просторі формує в нової генерації передусім ті здатності, що необхідні їм для знаходження в цифровому світі. У публікації актуалізовано науковий дискурс щодо особливостей пізнавальних процесів, поведінкових та соціально-­особистісних характеристик сучасних молодших школярів, їх імовірного впливу на методики та практику навчання, окреслення орієнтирів для навчальної взаємодії зі здобувачами початкової освіти. У результаті вивчення й аналізу джерел із різних галузей знань узагальнено та схарактеризовано нові здатності учнів, як-от: багатозадачність, кліпове мислення, інтернет-­серфінг тощо, а також – зміни в перебігу навчально-­пізнавальних процесів (порушення концентрації уваги, швидке перемикання, зниження об’єму слухової памяті, зменшення аналітичності і збільшення синтетичності сприймання, втрата здатності до сприймання великих текстів тощо). Зроблено висновок про важливість розуміння особливостей сучасних учнів для вироблення успішних стратегій навчальної взаємодії з ними; необхідність оптимізації умов і вимог до навчального процесу; пошуку ефективних способів презентації навчального змісту, його обсягу, емоційної забарвленості; упровадження технік партнерської взаємодії, переосмислення ролі вчителя, урахування інших стандартів спілкування й відносин; підкреслено вирішальне значення організації навчально-­пізнавальної діяльності молодших школярів таким чином, щоб максимально врахувати переваги та компенсувати втрати вихованців від перебування в цифровому просторі.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2024-1-132-140
PDF
HTML

Посилання

Бахтіна, Г.П. (2010). Математика як «щеплення» проти «кліповості» інформації та «колажу» сучасного мислення. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. Альма-матер, 1(188), 144–155.

Бібік, Н. (2019). Навчальна взаємодія як чинник соціалізації молодших школярів. Освіта XXI століття: теорія, практика, перспективи. Фенікс. 10–12. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/715834).

Гетьман, Т.О. (2012). Врахування індивідуальних особливостей уваги молодших школярів у навчальному процесі. Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент. (8), 204–212. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2115.

Гончаренко, С.А. (2014). Вплив новітнього інформаційного середовища на когнітивний розвиток дітей. Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства: монографія. Імекс-­ЛТД. 8–23.

Гупан, Н. & Пометун, О. (2019). Нові професійні ролі вчителя як чинник інноваційного розвитку демократичної освіти. Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики. 176–181. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716654.

Кондратенко, Л.О. & Манилова, Л.М. (2019). Нові проблеми в психології, породжені впливом цифрових технологій на людину. Актуальні проблеми психології. Психологія обдарованості, 15 (6), 75–86.

Кондратенко, Л.О. (2013). Вплив інформаційно-комп’ютерних технологій на когнітивний розвиток дітей (між двома реальностями). Technologies of intellect development. Vol 1, No 4. http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current.

Кондратенко, Л.О. (2014). Особливості сприймання навчальної інформації сучасними дітьми. Психологічна діагностика особливостей когнітивного розвитку молодших школярів в умовах інформаційного суспільства: монографія. Імекс-­ЛТД, 36–48.

Кондратенко, Л.О. (2017). Психологія первинної шкільної неуспішності: монографія. Десна Поліграф. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709374.

Макарова, Л.Л. & Гойденко, Н.М. (2016). Характеристики уваги молодших школярів як фактор розбіжностей у рівнях їх навчальної успішності. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. (3), т. 2. 61–67.

Максименко, С.Д. & Кондратенко, Л.О. (2020). Навчальні та поведінкові проблеми учнів початкової школи: короткий психологічний довідник-­порадник педагога. Ранок.

Мартиненко, В. (2020). Читання молодших школярів: зміни і виклики в умовах розвитку інформаційного суспільства. Збірник наукових праць ΛΌГOΣ. 32–35. https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v2.09.

Онопрієнко, О.В. (2020). Навчання дітей «цифрового покоління»: особливості дидактичної взаємодії. Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії. Авторитет. 104–107. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/721051.

Онопрієнко, О.В. (2022). Психолого-­педагогічний портрет сучасного школяра як орієнтир для створення онлайн-­ресурсів. Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення. ПНПУ імені В. Г. Короленка. 30–32. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731817.

Пасічник, О. (2023). Переосмислення вікових психологічних особливостей учнів 7–9 класів та їх вплив на оволодіння іноземною мовою. Український педагогічний журнал, (4). 115–130. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/711/796.

Пророк, Н.В. (2021). Про деякі психологічні наслідки посилених протиепідемічних заходів. Психологічні проблеми особистості на сучасному етапі розвитку суспільства. НДУ ім. М. Гоголя. 166–170. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726798.

Семеновська, Л.А. (2021). Теоретико-­методологічні основи педагогічної взаємодії у початковій школі. Імідж сучасного педагога, 1(196), 14–18. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196).

Соболєва, С.М. (2019). Кліпове мислення як соціально-­психологічний феномен та його роль у навчально-­пізнавальній діяльності студентів. Теорія і практика сучасної психології: збірник наукових праць, (3), т. 2, 86–90. https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.3-2.16.

Удовицька, Т.А. (2013) «Кліпове мислення» молоді: особливості прояву в процесі навчання (до постановки проблеми). Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. Вип. 31, т. VIII(50). Інститут вищої освіти НАПН України. 407–416.

Шалагінов, Б. (2011). Сучасний український учень як суб’єкт літературної освіти. Література. Діти. Час: Вісник Центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Навчальна книга; Богдан. 112–117. https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5cd7a4a2-ad0d‑40af‑9448-7d9976728a14/content

Aаmodt, S. & Wang, S. (2011). Welcome to Your Child’s Brain: How the Mind Grows from Conception to College.

Coates, J. (2007). Generational learning styles. River Falls, Wisconsin: LERN Books.

Kornienko, L.M. (2019). Positive and negative sides of the “clip thinking” in the course of teaching. SWorld Journal. (2), April. 180–184. http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/7196.

Richardson, W. (2018). From Traditional Teacher to “Modern Learning Advisor”. https://modernlearners.com/traditional-­teacher-modern-­learning-advisor/

Sanderson, R. (2016). Tech-multitasking impacts your memory. https://themindsetclinic.co.uk/tech-multitasking-­impacts-memory/

Volkodav, T. & Semsnovskikh T. (2017). Dichotomy of the “Clip Thinking” Phenomenon. Proceedings of ICEPS (International Conference on Education, Psychology and Social Sciences). Bangkok, Thailand, Vol. 4. Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University. 345–353.

Bakhtina, H.P. (2010). Matematyka yak «shcheplennia» proty «klipovosti» informatsii ta «kolazhu» suchasnoho myslennia. Visnyk Luhanskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Pedahohichni nauky. Alma-mater, 1(188), 144–155. (in Ukrainian).

Bibik, N. (2019). Navchalna vzaiemodiia yak chynnyk sotsializatsii molodshykh shkoliariv. Osvita XXI stolittia: teoriia, praktyka, perspektyvy. Feniks. 10–12. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/715834). (in Ukrainian).

Hetman, T.O. (2012). Vrakhuvannia indyvidualnykh osoblyvostei uvahy molodshykh shkoliariv u navchalnomu protsesi. Mizhnarodnyi naukovyi forum: sotsiolohiia, psykholohiia, pedahohika, menedzhment. (8), 204–212. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/2115. (in Ukrainian).

Honcharenko, S.A. (2014). Vplyv novitnoho informatsiinoho seredovyshcha na kohnityvnyi rozvytok ditei. Psykholohichna diahnostyka osoblyvostei kohnityvnoho rozvytku molodshykh shkoliariv v umovakh informatsiinoho suspilstva: monohrafiia. Imeks-­LTD. 8–23. (in Ukrainian).

Hupan, N. & Pometun, O. (2019). Novi profesiini roli vchytelia yak chynnyk innovatsiinoho rozvytku demokratychnoi osvity. Formuvannia hromadianskoi kultury v novii ukrainskii shkoli: tradytsiini ta innovatsiini praktyky. 176–181. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/716654. (in Ukrainian).

Kondratenko, L.O. & Manylova, L.M. (2019). Novi problemy v psykholohii, porodzheni vplyvom tsyfrovykh tekhnolohii na liudynu. Aktualni problemy psykholohii. Psykholohiia obdarovanosti, 15 (6), 75–86. (in Ukrainian).

Kondratenko, L.O. (2013). Vplyv informatsiino-­kompiuternykh tekhnolohii na kohnityvnyi rozvytok ditei (mizh dvoma realnostiamy). Technologies of intellect development. Vol 1, No 4. http://psytir.org.ua/index.php/technology_intellect_develop/issue/current. (in Ukrainian).

Kondratenko, L.O. (2014). Osoblyvosti spryimannia navchalnoi informatsii suchasnymy ditmy. Psykholohichna diahnostyka osoblyvostei kohnityvnoho rozvytku molodshykh shkoliariv v umovakh informatsiinoho suspilstva: monohrafiia. Imeks-­LTD, 36–48. (in Ukrainian).

Kondratenko, L.O. (2017). Psykholohiia pervynnoi shkilnoi neuspishnosti: monohrafiia. Chernihiv: Desna Polihraf. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/709374. (in Ukrainian).

Makarova, L.L. & Hoidenko, N.M. (2016). Kharakterystyky uvahy molodshykh shkoliariv yak faktor rozbizhnostei u rivniakh yikh navchalnoi uspishnosti. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Psykholohichni nauky. (3), t. 2. 61–67. (in Ukrainian).

Maksymenko, S.D. & Kondratenko, L.O. (2020). Navchalni ta povedinkovi problemy uchniv pochatkovoi shkoly: korotkyi psykholohichnyi dovidnyk-­poradnyk pedahoha. Ranok. (in Ukrainian).

Martynenko, V. (2020). Chytannia molodshykh shkoliariv: zminy i vyklyky v umovakh rozvytku informatsiinoho suspilstva. Zbirnyk naukovykh prats ΛΌHOΣ. 32–35. https://doi.org/10.36074/24.01.2020.v2.09. (in Ukrainian).

Onopriienko, O.V. (2020). Navchannia ditei «tsyfrovoho pokolinnia»: osoblyvosti dydaktychnoi vzaiemodii. Istoriia ta filosofiia osvity v nezalezhnii Ukraini: zdobutky i stratehii. Kyiv: Avtorytet. 104–107. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/721051. (in Ukrainian).

Onopriienko, O.V. (2022). Psykholoho-­pedahohichnyi portret suchasnoho shkoliara yak oriientyr dlia stvorennia onlain-­resursiv. Innovatsii v pochatkovii osviti: problemy, perspektyvy, vidpovidi na vyklyky sohodennia. PNPU imeni V. H. Korolenka. 30–32. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/731817. (in Ukrainian).

Pasichnyk, O. (2023). Pereosmyslennia vikovykh psykholohichnykh osoblyvostei uchniv 7–9 klasiv ta yikh vplyv na ovolodinnia inozemnoiu movoiu. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, (4). 115–130. https://uej.undip.org.ua/index.php/journal/article/view/711/796. (in Ukrainian).

Prorok, N.V. (2021). Pro deiaki psykholohichni naslidky posylenykh protyepidemichnykh zakhodiv. Psykholohichni problemy osobystosti na suchasnomu etapi rozvytku suspilstva. NDU im. M. Hoholia. 166–170. https://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/726798. (in Ukrainian).

Semenovska, L.A. (2021). Teoretyko-­metodolohichni osnovy pedahohichnoi vzaiemodii u pochatkovii shkoli. Imidzh suchasnoho pedahoha, 1(196), 14–18. DOI: https://doi.org/10.33272/2522-9729-2021-1(196). (in Ukrainian).

Sobolieva, S.M. (2019). Klipove myslennia yak sotsialno-­psykholohichnyi fenomen ta yoho rol u navchalno-­piznavalnii diialnosti studentiv. Teoriia i praktyka suchasnoi psykholohii: zbirnyk naukovykh prats, (3), t. 2, 86–90. https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.3-2.16. (in Ukrainian).

Udovytska, T.A. (2013) «Klipove myslennia» molodi: osoblyvosti proiavu v protsesi navchannia (do postanovky problemy). Vyshcha osvita Ukrainy: teoret. ta nauk.-metod. chasopys. Vyp. 31, t. VIII(50). Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy. 407–416. (in Ukrainian).

Shalahinov, B. (2011). Suchasnyi ukrainskyi uchen yak subiekt literaturnoi osvity. Literatura. Dity. Chas: Visnyk Tsentru doslidzhennia literatury dlia ditei ta yunatstva. Navchalna knyha; Bohdan. 112–117. https://ekmair.ukma.edu.ua/server/api/core/bitstreams/5cd7a4a2-ad0d‑40af‑9448-7d9976728a14/content. (in Ukrainian).

Aаmodt, S. & Wang, S. (2011). Welcome to Your Child’s Brain: How the Mind Grows from Conception to College. (in English).

Coates, J. (2007). Generational learning styles. River Falls, Wisconsin: LERN Books. (in English).

Kornienko, L.M. (2019). Positive and negative sides of the “clip thinking” in the course of teaching. SWorld Journal. (2), April. 180–184. http://repo.snau.edu.ua/handle/123456789/7196. (in English).

Richardson, W. (2018). From Traditional Teacher to “Modern Learning Advisor”. https://modernlearners.com/traditional-­teacher-modern-­learning-advisor/. (in English).

Sanderson, R. (2016). Tech-multitasking impacts your memory. https://themindsetclinic.co.uk/tech-multitasking-­impacts-memory/. (in English).

Volkodav, T. & Semsnovskikh T. (2017). Dichotomy of the “Clip Thinking” Phenomenon. Proceedings of ICEPS (International Conference on Education, Psychology and Social Sciences). Bangkok, Thailand, Vol. 4. Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University. 345–353. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.