ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДАПТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

дослідницько-­аналітична діяльність
організаторсько-­консультаційні функції
акультураційна діада / тріада
соціально-­педагогічний супровід

Як цитувати

Слуцький, Я. (2021). ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ АДАПТАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНСЬКИХ ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (3), 24–34. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-24-34

Анотація

У статті досліджено сучасний стан і визначено перспективні напрями розвитку адаптаційної системи підготовки іноземних студентів у закладах вищої освіти України. Виокремлено організаційний та адаптаційно-­освітній елементи адаптації. Увага приділена перспективним напрямам організаційного елементу, серед яких: створення центрів підготовки іноземних студентів на базі ЗВО, які мають виконувати координацію адаптаційних програм і надавати консультаційну допомогу, що дасть змогу повноцінно розвивати навички акультураційної тріади; а також організацій міжнародного напряму для роботи з іноземними студентами, що сприятиме розвитку вітчизняної освітньої системи та підвищенню потенціалу закладів вищої освіти в проведенні адаптаційної підготовки. Використана порівняльна характеристика українських та американських ЗВО в питанні проведення адаптаційних заходів, що дало змогу виокремити перспективні напрями, які потребують активного впровадження у систему підготовки іноземних студентів вітчизняних закладів освіти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-24-34
PDF

Посилання

Global Flow of Tertiary-­Level Students. UNESCO. [Online]. Available: http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow. Accessed on: March 26, 2020.

C. Haddal, Foreign Students in the United States: Policies and Legislation. Washington, DC: Congressional Research Service, 2006.

V. Clifford, and C. Montgomery, «Transformative learning through internationalization of the curriculum in higher education», Journal of Transformative Education, 13(1), pp. 46–64, 2015. https://doi.org/10.1177%2F1541344614560909

S. N. Berdan, A. Goodman, and C. Taylor, A student guide to study abroad. New York, NY: Institute of International Education, 2013.

N. Harrison, «Practice, problems and power in «internationalisation at home»: Critical reflections on recent research evidence», Teaching in Higher Education, 20(4), pp. 412–430, 2015. https://doi.org/10.1080/13562517.2015.1022147

S. F. Faleel, C. L. Tam, T. H. Lee, and W. M. Har, «Stress, perceived social support, coping capability and depression: A study of local and foreign students in the Malaysian context», International Journal of Social and Human Sciences, 61, pp. 75–81, 2012.

О. М. Білик, «Теорія та методика соціалізації іноземних студентів в освітньо-­культурному середовищі вищого навчального закладу», дис. д-ра пед. наук, Харків, 2018.

О. Білик, «Соціально-­педагогічний супровід соціалізації іноземних студентів в освітньо-­культурному середовищі вищого навчального закладу», Вісник Черкаського університету, 5, с. 18–24, 2016.

Л. Гармаш, «Шляхи оптимізації інтелектуального потенціалу студентів-­першокурсників при адаптації до навчального процесу в ВНЗ», Актуальні проблеми психології. Психологія навчання. Медична психологія, т. 10, вип. 13, с. 101–109, 2009.

В. С. Коломієць, «Формування професійних мовленнєвих умінь у студентів іноземного походження засобами комплексних дидактичних ігор», дис. канд. пед. наук, Київ, 2001.

М. Максимець, «Формування соціокультурної компетенції у процесі вивчення іноземної мови», Вісник Львівського університету, Серія педагогічна, 21, с. 211–218, 2006.

Іноземні студенти в Україні. Український державний центр міжнародної освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: https://studyinukraine.gov.ua/zhittya-v-ukraini/inozemni-­studenti-v-ukraini/. Дата звернення: Лип. 06, 2021.

Study in Ukraine. Український державний центр міжнародної освіти. [Електронний ресурс]. Доступно: https://studyinukraine.gov.ua/. Дата звернення: Лип. 06, 2021.

Навчально-­науковий інститут міжнародної освіти. ХНУ ім. В. Н. Каразіна. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www-center.univer.kharkov.ua/index_ua.php. Дата звернення: Бер. 20, 2020.

Institute of International Education. [Online]. Available: https://www.iie.org/. Accessed on: July 06, 2021.

NAFSA: Association of International Educators. [Online]. Available: http://www.nafsa.org/About_Us/About_NAFSA/History/The_History_of_NAFSA__Association_of_International_Educators/. Accessed on: July 06, 2021.

Навчання іноземців. Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова. [Електронний ресурс]. Доступно: https://npu.edu.ua/osvita/navchannia-­inozemtsiv#reiestratsiia-na-kursy. Дата звернення: Лип. 06, 2021.

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. [Електронний ресурс]. Доступно: http://dspu.edu.ua/. Дата звернення: Лип. 06, 2021.

Навчання іноземних громадян. Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.cuspu.edu.ua/ua/an-entrant-of-the-department-of-international-­education/navchannia-­inozemnykh-hromadian. Дата звернення:

Лип. 06, 2021.

About the English Language Institute (ELI). Capstone International Center. The University of Alabama. [Online]. Available: http://international.ua.edu/eli/about/. Accessed on: July 06, 2021.

Capstone International Center. The University of Alabama. [Online]. Available: http://international.ua.edu/educationabroad/. Accessed on: July 06, 2021.

International Admission. University of California (UCLA). [Online]. Available: https://www.ucla.edu/admission/international-­admission. Accessed on: July 06, 2021.

International Education Center. Santa Monica College. [Online]. Available: https://www.smc.edu/student-­support/international-­education/. Accessed on: July 06, 2021.

Office of International Students & Scholars. Yale University. [Online]. Available: https://oiss.yale.edu/programs-­events/annual-­events/understanding-­america. Accessed on: July 06, 2021.

Peace Corps. Education. [Online]. Available: https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/learn/whatvol/onesheets/onesheets_education.pdf?_ga=2.66373806.1608859334.1625582741–1927975356.1625582741. Accessed on: July 06, 2021.

Camp America. Vision, Mission, Values. [Online]. Available: https://www.campamerica.com/values.asp. Accessed on: July 06, 2021.

Future Leaders Exchange Program (FLEX). [Online]. Available: https://www.discoverflex.org/. Accessed on: July 06, 2021.

Робоча програма дисципліни «Українська мова». Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, 2018, 14 с.

Навчальний процес центру підготовки іноземних громадян. Полтавський державний аграрний університет. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.pdaa.edu.ua/content/navchalnyy-­proces-centru-­pidgotovky-inozemnyh-­gromadyan. Дата звернення: Бер. 25, 2021.

Організаційно-­виховна робота ЦПІГ. Полтавський державний аграрний університет. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.pdaa.edu.ua/content/organizaciyno-­vyhovna-robota-cpig. Дата звернення: Бер. 25, 2021.

Факультет підготовки іноземних громадян. Полтавський державний аграрний університет. [Електронний ресурс]. Доступно: https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=0kJ1cNV_39g&feature=emb_title. Дата звернення: Бер. 25, 2021.

Центр підвищення кваліфікації та професійної адаптації. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www.kdu.edu.ua/new/fpk.php. Дата звернення: Бер. 25, 2020.

Кафедра мовної підготовки 2. Головна. Навчально-­науковий інститут міжнародної освіти. ХНУ ім. В. Н. Каразіна. [Електронний ресурс]. Доступно: http://www-center.univer.kharkov.ua/ukrrus/ua/ukrrus.php. Дата звернення: Бер. 25, 2020.

Положення про центр освітніх послуг для іноземних громадян Запорізького національного університету. Запоріжжя, 2019.

Global Flow of Tertiary-­Level Students. UNESCO. [Online]. Available: http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow. Accessed on: March 26, 2020. (in English)

C. Haddal, Foreign Students in the United States: Policies and Legislation. Washington, DC: Congressional Research Service, 2006. (in English)

V. Clifford, and C. Montgomery, «Transformative learning through internationalization of the curriculum in higher education», Journal of Transformative Education, 13(1), pp. 46–64, 2015. (in English)

S. N. Berdan, A. Goodman, and C. Taylor, A student guide to study abroad. New York, NY: Institute of International Education, 2013. (in English)

N. Harrison, «Practice, problems and power in «internationalisation at home»: Critical reflections on recent research evidence», Teaching in Higher Education, 20(4), pp. 412–430, 2015. (in English)

S. F. Faleel, C. L. Tam, T. H. Lee, and W. M. Har, «Stress, perceived social support, coping capability and depression: A study of local and foreign students in the Malaysian context», International Journal of Social and Human Sciences, 61, pp. 75–81, 2012. (in English)

O. M. Bilyk, «Theory and methods of foreign students’ socialization in the educational and cultural environment of higher educational institution», M.S. thesis, Kharkiv, 2018. (in Ukrainian)

O. Bilyk, «Social and Pedagogical Support of International Students’ Socialization in the Framework of Universities’ Educational and Cultural Environment», Visnyk Cherkaskoho universytetu, 5, s. 18–24, 2016. (in Ukrainian)

L. Harmash, «The ways of intellectual potential optimization of first-year students during the adaptation to the educational process in HEI», Aktualni problemy psykholohii. Psykholohiia navchannia. Medychna psykholohiia, t. 10, vyp. 13, s. 101–109, 2009. (in Ukrainian)

V. S. Kolomiiets, «Formation of foreign students’ professional speech skills by means of complex didactic games», M.S. thesis, Kyiv, 2001. (in Ukrainian)

M. Maksymets, «Formation of socio-­cultural competence in the process of foreign language learning». Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia pedahohichna, 21, s. 211–218, 2006. (in Ukrainian)

International students in Ukraine. State Enterprise «Ukrainian State Center for International Education». [Online]. Available: https://studyinukraine.gov.ua/zhittya-v-ukraini/inozemni-­studenti-v-ukraini/. Accessed on: July 06, 2021. (in Ukrainian)

Study in Ukraine. State Enterprise «Ukrainian State Center for International Education». [Online]. Available: https://studyinukraine.gov.ua/. Accessed on: July 06, 2021. (in Ukrainian)

Institute of International Education for study and Research. V. N. Karazin Kharkiv National Uneversity. [Online]. Available: http://www-center.univer.kharkov.ua/index_ua.php. Accessed on: March 20, 2020. (in Ukrainian)

Institute of International Education. [Online]. Available: https://www.iie.org/. Accessed on: July 06, 2021. (in English)

NAFSA: Association of International Educators. [Online]. Available: http://www.nafsa.org/About_Us/About_NAFSA/History/The_History_of_NAFSA__Association_of_International_Educators/. Accessed on: July 06, 2021. (in English)

Foreigners’ Training. National Pedagogical Dragomanov University. [Online]. Available: https://npu.edu.ua/osvita/navchannia-­inozemtsiv#reiestratsiia-na-kursy. Accessed on: July 06, 2021. (in Ukrainian)

Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. [Online]. Available: http://dspu.edu.ua/. Accessed on: July 06, 2021. (in Ukrainian)

Training of foreign citizens. Volodymyr Vynnychenko Central Ukrainian State Pedagogical University. [Online]. Available: https://www.cuspu.edu.ua/ua/an-entrant-of-the-department-of-international-­education/navchannia-­inozemnykh-hromadian. Accessed on: July 06, 2021. (in Ukrainian)

About the English Language Institute (ELI). Capstone International Center. The University of Alabama. [Online]. Available: http://international.ua.edu/eli/about/. Accessed on: July 06, 2021. (in English)

Capstone International Center. The University of Alabama. [Online]. Available: http://international.ua.edu/educationabroad/. Accessed on: July 06, 2021. (in English)

International Admission. University of California (UCLA). [Online]. Available: https://www.ucla.edu/admission/international-­admission. Accessed on: July 06, 2021. (in English)

International Education Center. Santa Monica College. [Online]. Available: https://www.smc.edu/student-­support/international-­education/. Accessed on: July 06, 2021. (in English)

Office of International Students & Scholars. Yale University. [Online]. Available: https://oiss.yale.edu/programs-­events/annual-­events/understanding-­america. Accessed on: July 06, 2021. (in English)

Peace Corps. Education. [Online]. Available: https://files.peacecorps.gov/multimedia/pdf/learn/whatvol/onesheets/onesheets_education.pdf?_ga=2.66373806.1608859334.1625582741–1927975356.1625582741. Accessed on: July 06, 2021. (in English)

Camp America. Vision, Mission, Values. [Online]. Available: https://www.campamerica.com/values.asp. Accessed on: July 06, 2021. (in English)

Future Leaders Exchange Program (FLEX). [Online]. Available: https://www.discoverflex.org/. Accessed on: July 06, 2021. (in English)

Work program of the discipline «Ukrainian language». Kharkiv: V. N. Karazin Kharkiv National Uneversity, 2018. (in Ukrainian)

Study Process in the Center of International education. Poltava State Agrarian University. Available: https://www.pdaa.edu.ua/content/navchalnyy-­proces-centru-­pidgotovky-inozemnyh-­gromadyan. Accessed on: March 25, 2021. (in Ukrainian)

Organizational and Educational Work in the Center of International Education. Poltava State Agrarian University. [Online]. Available: https://www.pdaa.edu.ua/content/organizaciyno-­vyhovna-robota-cpig. Accessed on: March 25, 2021. (in Ukrainian)

Faculty of foreign citizens’ training. Poltava State Agrarian University. [Online]. Available: https://www.youtube.com/watch?time_continue=85&v=0kJ1cNV_39g&feature=emb_title. Accessed on: March 25, 2021. (in Ukrainian)

Center for advanced training and professional adaptation. Kremenchuk Mykhailo Ostrohradskyi National University. [Online]. Available: http://www.kdu.edu.ua/new/fpk.php. Accessed on: March 25, 2020.

(in Ukrainian)

The Department of Ukrainian and Russian as Foreign Languages. Main. Institute of International Education for study and Research. V. N. Karazin Kharkiv National Uneversity. [Online]. Available: http://www-center.univer.kharkov.ua/ukrrus/ua/ukrrus.php. Accessed on: March 25, 2020. (in Ukrainian)

Regulations on the center of educational services for foreign citizens of Zaporizhzhia National University. Zaporizhzhia, 2019. (in Ukrainian)

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Ярослав Слуцький

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.