ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАУКОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
PDF

Ключові слова

наукова комунікація
наукометрія
наукометричний профіль
профіль науковця
наукометричний рейтинг
бібліотека
інформаційні системи
наукова бібліотека

Як цитувати

Іванкевич , О., Вахнован, В., & Мазур, В. (2021). ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ НАУКОМЕТРИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ НАУКОВЦІВ НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО УНІВЕРСИТЕТУ. Український Педагогічний журнал, (3), 99–105. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-99-105

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі вільного доступу до наукової інформації Національного авіаційного університету (НАУ). Такий доступ, у тому числі через розвиток інституційного репозитарію та відкритих електронних журналів та конференцій НАУ, можливість вільно підтримувати стосунки зі своїми колегами в будь-якій частині світу – одна зі складових подальшого розвитку науки, освіти та суспільства, інтеграції НАУ до світової академічної спільноти. Наявність засобів публікації наукових робіт за світовими стандартами та самореклама науковців за допомогою сучасних наукометричних профілів значно підвищить наукометричні показники як самих науковців університету, так і НАУ у цілому. Пропонується досвід роботи Науково-­технічної бібліотеки Національного авіаційного університету щодо пропаганди наукометрії, навчання працювати з сучасними наукометричними системами.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-99-105
PDF

Посилання

Т. О. Ярошенко, «Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років», Бібліотечний вісник, № 5, с. 3–10, 2011.

Т. Симоненко, «Бібліометричні профілі в наукометрії», Наукові праці Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського, вип.18, с. 233–240, 2017.

В. П. Харченко, О. В. Іванкевич, В. Ю. Вахнован, «Аналіз заходів для визначення місця університету в міжнародних рейтингових системах», Вісник НАУ, № 2(47), с. 77–82, 2011. doi:10.18372/2306–1472.49.84.

О. В. Іванкевич, В. Ю. Вахнован, «Створення електронного репозитарію Національного авіаційного університету», Проблеми інформатизації та управління, вип. 2(38), с. 30–36, 2012. – С. 30–36. doi:10.18372/2073–4751.2.6495

Open Journal Systems | Public Knowledge Project [Електронний ресурс]. Доступно: https://pkp.sfu.ca/?q=ojs. Дата звернення: Травень 28, 2021.

О. В. Іванкевич, В. Ю. Вахнован, «Створення сховища наукових журналів на основі програмного забезпечення Open Journal Systems», Вісник Національного авіаційного університету, № 4(53), с. 62–65. 2012. doi:10.18372/2306–1472.53.3510.

Open Conference Systems Public Knowledge Project [Електронний ресурс]. – Доступно: https://pkp.sfu.ca/?q=ocs Дата звернення: Травень 28, 2021.

Google Scholar. [Електронний ресурс]. – Доступно: http://scholar.google.com.uaє Дата звернення: Травень 28, 2021.

Бібліометрика української науки [Електронний ресурс]. – Доступно: http://nbuviap.gov.ua/bpnu. Дата звернення: Травень 28, 2021.

Rankings of Scientists. webometrics.info. [Електронний ресурс]. – Доступно: http://webometrics.info/en/node/116 [in English]. Дата звернення: Травень 28, 2021.

О. В. Іванкевич, В. Ю. Вахнован, «Розвиток електронної бібліотеки Національного авіаційного університету», Вісник Національного авіаційного університету. № 4(49). с. 74–79. 2011. doi:10.18372/2306–1472.49.84.

T. O. Yaroshenko, «Zelenyi shliakh vidkrytoho dostupu. Repozytarii ta yikh rol u naukovii komunikatsii: pershi dvadtsiat rokiv», Bibliotechnyi visnyk, № 5, s. 3–10, 2011. (in Ukrainian).

T. Symonenko, «Bibliometrychni profili v naukometrii», Naukovi pratsi Nats. b-ky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, vyp.18, s. 233–240, 2017. (in Ukrainian).

V. P. Kharchenko, O. V. Ivankevych, V. Yu. Vakhnovan, «Analiz zakhodiv dlia vyznachennia mistsia universytetu v mizhnarodnykh reitynhovykh systemakh», Visnyk NAU, № 2(47), s. 77–82, 2011. doi:10.18372/2306–1472.49.84. (in Ukrainian).

O. V. Ivankevych, V. Yu. Vakhnovan, «Stvorennia elektronnoho repozytariiu Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu», Problemy informatyzatsii ta upravlinnia, vyp. 2(38), s. 30–36, 2012. – S. 30–36. doi:10.18372/2073–4751.2.6495(in Ukrainian).

Open Journal Systems | Public Knowledge Project [Elektronnyi resurs]. Dostupno: https://pkp.sfu.ca/?q=ojs. Data zvernennia: Traven 28, 2021. (in English).

O. V. Ivankevych, V. Yu. Vakhnovan, «Stvorennia skhovyshcha naukovykh zhurnaliv na osnovi prohramnoho zabezpechennia Open Journal Systems», Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu, № 4(53), s. 62–65. 2012. doi:10.18372/2306–1472.53.3510. (in Ukrainian).

Open Conference Systems Public Knowledge Project [Elektronnyi resurs]. – Dostupno: https://pkp.sfu.ca/?q=ocs Data zvernennia: Traven 28, 2021. (in English).

Google Scholar. [Elektronnyi resurs]. – Dostupno: http://scholar.google.com.uaie Data zvernennia: Traven 28, 2021. (in Ukrainian).

Bibliometryka ukrainskoi nauky [Elektronnyi resurs]. – Dostupno: http://nbuviap.gov.ua/bpnu. Data zvernennia: Traven 28, 2021. (in Ukrainian).

Rankings of Scientists. webometrics.info. [Elektronnyi resurs]. – Dostupno: http://webometrics.info/en/node/116 [in English]. Data zvernennia: Traven 28, 2021. (in English).

O. V. Ivankevych, V. Yu. Vakhnovan, «Rozvytok elektronnoi biblioteky Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu», Visnyk Natsionalnoho aviatsiinoho universytetu. № 4(49). s. 74–79. 2011. doi:10.18372/2306–1472.49.84. (in Ukrainian).

Oleksiy Ivankevych, Ph.D. (Engineering), Associate Professor, Deputy Director of the Scientific and Technical Library of the National Aviation University, Kyiv, Ukraine.

Victoria Vakhnovan, Ph.D. (Social Communications), Director of the Scientific and Technical Library of the National Aviation University, Kyiv, Ukraine.

Vira Mazur, Associate Professor of the Department of International Relations, Information and Regional Studios, Kyiv, Ukraine.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Олексій Іванкевич , Вікторія Вахнован, Віра Мазур

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.