ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ
PDF

Ключові слова

студенти економічних спеціальностей
комунікативна компетентність
освітня діяльність
сучасні фахівці в галузі економіки
українська мова за професійним спрямуванням

Як цитувати

Варнавська, І. (2022). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Український Педагогічний журнал, (3), 116–122. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-116-122

Анотація

У статті теоретично обґрунтовано необхідність формування комунікативної компетентності як важливої складової професійної компетентності майбутніх фахівців економічного напряму. Проаналізовано такі базові складові компетентностей здобувачів вищої освіти: лінгвістична (мовна), соціолінгвістична, соціокультурна, дискурсивна, стратегічна і соціальна. Зазначено, що вивчення дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» покликане забезпечити формування загальнокультурної компетентності. Наведено приклади завдань, які сприяють формуванню умінь працювати з текстами документів, правильно використовувати систему мовних норм і вибирати комунікативну поведінку відповідно до цілей і ситуацією спілкування у межах професійної сфери діяльності.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-116-122
PDF

Посилання

Н. П. Симаева, «Профессиональные компетенции студентов экономических и юридических специальностей: общее и особенное в содержании и условиях формирования», Вестник ВолГУ. Серия 6. Вып. 12, с. 50–58, 2010.

В. В. Богданов, «Коммуникативная компетенция и коммуникативное лидерство», Язык, дискурс и личность. Тверь, с. 26–31, 1990.

Н. В. Чепелєва, «Становлення професійної компетентності в системі вузівської підготовки практичних психологів», Психолого-­педагогічна наука і суспільна ідеологія: матеріали методологічного семінару АПН України, 12 листопада 1998 р. Київ, 1998.

А. М. Богуш, «Становлення і розвиток української дошкільної лінгводидактики», Київ, 2019.

О. Ю. Мельникова, «Обучение ведению деловой корреспонденции студентов экономических специальностей», Филологические науки. Методика преподавания языка и литературы. [Электронный ресурс]/ Доступно: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Philologia/65448.doc.htm/ Дата звернення: Травень 12, 2021.

О. С. Преликова, «Проблемы профессиональной речевой подготовки студентов высших школ», Сборник научных трудов. Социально-­экономические проблемы развития и процессы глобализации: потенциал возможного. СПб: Институт бизнеса и права, 2007 [Электронные ресурс]/ Режим доступа: http://www.ibl.ru/konf/061207/index.shtml/ Дата звернення: Травень 12, 2021.

Т. С. Бочкарева, «Развитие речевой культуры студентов». Вестник ОГУ. Вып. 2. с. 58–62, 2001.

N. P. Simaeva, «Professionalnyie kompetentsii studentov ekonomicheskih i yuridicheskih spetsialnostey: obschee i osobennoe v soderjanii i usloviyah formirovaniya», Vestnik VolGU. Seriya 6. Vyip. 12, s. 50–58, 2010. (іn Russian).

V. V. Bogdanov, «Kommunikativnaya kompetentsiya i kommunikativnoe liderstvo», YAzyik, diskurs ilichnost. Tver, s.26–31, 1990. (іn Russian).

N. V. Chepelyeva, «Stanovlennya profesijnoyi kompetentnosti v sy`stemi vuzivs`koyi pidgotovky` prakty`chny`x psy`xologiv», Psy`xologo-­pedagogichna nauka i suspil`na ideologiya: materialy` metodologichnogo seminaru APN Ukrayiny`, 12 ly`stopada 1998 r. Ky`yiv, 1998. (in Ukrainian).

A. M. Bogush, «Stanovlennya i rozvy`tok ukrayins`koyi doshkil`noyi lingvody`dakty`ky`», Ky`yiv, 2019. (in Ukrainian).

O.YU. Melnikova, «Obuchenie vedeniyu delovoy korrespondentsii studentov ekonomicheskih spetsialnostey», Filologicheskie nauki. Metodika prepodavaniya yazyika i literaturyi. [Elektronnyiy resurs] / Dostupno: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2010/Philologia/65448.doc.htm/ Data zvernennya: Traven 12, 2021. (іn Russian).

O. S. Prelikova, «Problemyi professionalnoy rechevoy podgotovki studentov vyisshih shkol», Sbornik nauchnyih trudov. Sotsialno-­ekonomicheskie problemyi razvitiya i protsessyi globalizatsii: potentsial vozmojnogo. SPb: Institut biznesa i prava, 2007 [Elektronnyie resurs]/ Rejim dostupa: http://www.ibl.ru/konf/061207/index.shtml/ Data zvernennya: Traven 12, 2021. (іn Russian).

T. S. Bochkareva, «Razvitie rechevoy kulturyi studentov». Vestnik OGU. Vyip. 2. s. 58–62, 2001. (іn Russian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Інна Варнавська

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.