ДІЯЛЬНІСТЬ КІРОВОГРАДСЬКИХ ОБЛАСНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
PDF

Ключові слова

позашкільна освіта
заклади позашкільної освіти
напрями позашкільної освіти
заходи позашкільної освіти

Як цитувати

Ворона, Л. (2021). ДІЯЛЬНІСТЬ КІРОВОГРАДСЬКИХ ОБЛАСНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Український Педагогічний журнал, (3), 123–130. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-123-130

Анотація

У статті проаналізовано діяльність Кіровоградських обласних закладів позашкільної освіти як додаткову освітню можливість для учнівської молоді, як невід’ємну складову загальної освітньої системи регіону та описано особливості функціонування регіональних центрів позашкільної освіти області (обласного центру дитячої та юнацької творчості, Центрально-­українського наукового ліцею-­інтернату, обласного еколого-­натуралістичного центру учнівської молоді, обласного центру туризму та краєзнавства музейної справи, обласного центру науково-­технічної творчості).
Діяльність та функціонування закладів позашкільної освіти Кіровоградщини варта уваги та вивчення, оскільки питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою в області, від загальної кількості дітей шкільного віку є однією з найбільших у країні. У статті акцентується увага на цікавому досвіді діяльності обласних позашкільних закладів, який можна використовувати та адаптувати в закладах позашкілля будь-якого регіону. Констатується, що методичні та освітні заходи, які організовуються та проводяться в закладах позашкільної освіти Кіровоградщини доповнюють шкільну освіту та створюють позитивне виховне середовище для учнівської молоді, відкрите для кожної дитини; середовище, яке допоможе розкрити творчий потенціал, креативність, здібності, залучить дитину до світу мистецтва, спорту, науки та техніки. Заклади такого типу розширюють сферу освітніх послуг, задовольняють інтереси і потреби дітей та батьків, сприяють формуванню особистості майбутнього громадянина.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2021-3-123-130
PDF

Посилання

О. В. Биковська, Позашкільна освіта: теоретико-­методичні основи. Київ, Україна: АЛКОН, 2008.

В. В. Вербицький, Технологізація навчально-­виховного процесу сучасного позашкільного еколого-­натуралістичного навчального закладу: методичний посібник. Київ, Україна: АВЕРС, 2010.

Л. І. Ковбасенко, Методика виховної діяльності в Малій Академії наук України. Київ, Україна: АНП, Ін-т обдарованої дитини, 2009.

Національний еколого-­натуралістичний центр учнівської молоді. [Електронний ресурс]. Доступно: https://nenc.gov.ua/old/1634.html. Дата звернення: Травень, 21, 2021.

Позашкільна освіта Міністерство освіти і науки. офіційний сайт. [Електронний ресурс]. Доступно: https://mon.gov.ua › tag › pozashkilna-­osvita. Дата звернення: Травень, 21, 2021.

Про освіту. Закон України від 5 вересня 2017 року, № 2145-VIII. Офіційний сайт: Законодавство України. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua.

Про позашкільну освіту Закон України. Офіційний сайт. Доступно: https://zakon.rada.gov.ua.

Г. П. Пустовіт, Позашкільна освіта і виховання: підручник. Київ, Україна: Педагогічна думка, 2013.

Статут Комунального закладу. [Електронний ресурс]. Доступно: https://drive.google.com/file/d/1-ZdLRtKZs2p2_FZFpx_hEzLiOCll4pdY/view. Дата звернення: Травень, 21, 2021.

Т. І. Сущенко, Позашкільна педагогіка. Київ, Україна: ІСДО, 1999.

Л. В. Тихенко, Розвиток творчих здібностей учнівської молоді в освітньо-­виховній системі «Мала академія наук України». Суми, Україна: Університетська книга, 2007.

Центрально-­український науковий ліцей-­інтернат. [Електронний ресурс]. Доступно: http://portal.prolisok.org/. Дата звернення: Травень, 21, 2021.

O. V. Bykovs`ka, Pozashkil`na osvita: teoretyko-­metodychni osnovy. Kyyiv, Ukrayina: ALKON, 2008. (in Ukrainian).

V. V. Verbycz`kyj, Texnologizaciya navchal`no-vyxovnogo procesu suchasnogo pozashkil`nogo ekologo-­naturalistychnogo navchal`nogo zakladu: metodychnyj posibnyk. Kyyiv, Ukrayina: AVERS, 2010. (in Ukrainian).

L. I. Kovbasenko, Metodyka vyxovnoyi diyalnosti v Malij Akademiyi nauk Ukrayiny. Kyyiv, Ukrayina: ANP, In-t obdarovanoyi dytyny, 2009. (in Ukrainian).

Nacional`nyj ekologo-­naturalistychnyj centr uchnivs`koyi molodi. [Elektronnyj resurs]. Dostupno: https://nenc.gov.ua/old/1634.html. Data zvernennya: Traven`, 21, 2021. (in Ukrainian).

Pozashkil`na osvita Ministerstvo osvity i nauky. oficijnyj sajt. [Elektronnyj resurs]. Dostupno: https://mon.gov.ua › tag › pozashkilna-­osvita. Data zvernennya: Traven`, 21, 2021. (in Ukrainian).

Pro osvitu. Zakon Ukrayiny vid 5 veresnya 2017 roku, № 2145-VIII. Oficijnyj sajt: Zakonodavstvo Ukrayiny. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua. (in Ukrainian).

Pro pozashkil`nu osvitu Zakon Ukrayiny. Oficijnyj sajt. Dostupno: https://zakon.rada.gov.ua. (in Ukrainian).

G. P. Pustovit, Pozashkil`na osvita i vyxovannya: pidruchnyk. Kyyiv, Ukrayina: Pedagogichna dumka, 2013. (in Ukrainian).

Statut Komunal`nogo zakladu. [Elektronnyj resurs]. Dostupno: https://drive.google.com/file/d/1-ZdLRtKZs2p2_FZFpx_hEzLiOCll4pdY/view. Data zvernennya: Traven`, 21, 2021. (in Ukrainian).

T. I. Sushhenko, Pozashkil`na pedagogika. Kyyiv, Ukrayina: ISDO, 1999. (in Ukrainian).

L. V. Tyxenko, Rozvytok tvorchyx zdibnostej uchnivs`koyi molodi v osvitn`o-vyxovnij systemi «Mala akademiya nauk Ukrayiny». Sumy, Ukrayina: Universytets`ka knyga, 2007. (in Ukrainian).

Central`no-ukrayins`kyj naukovyj licej-­internat. [Elektronnyj resurs]. Dostupno: http://portal.prolisok.org/. Data zvernennya: Traven`, 21, 2021. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2021 Лариса Ворона

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.