Інклюзія в умовах дошкільної та початкової освіти
PDF

Ключові слова

інклюзія
початкова освіта
дошкільна освіта
інтеграція

Як цитувати

Маляр, Л., & Шикітка, Г. (2022). Інклюзія в умовах дошкільної та початкової освіти. Український Педагогічний журнал, (1), 63–69. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-63-69

Анотація

У статті окреслено наявні тенденції щодо інклюзії сучасної освіти в дошкільному навчальному закладі та в початковій школі. Охарактеризовано основні виразні особливості інклюзивної дошкільної та початкової освіти. Окреслено різницю між інтеграцією дітей з особливими освітніми потребами в освітній процес й інклюзивною освітою. Проаналізовано переваги дошкільної інклюзивної освіти. Визначено основні проблеми інклюзивної початкової освіти в Україні та запропоновано шляхи їх розв’язання. Проаналізовано вплив інклюзивної дошкільної освіти на результати навчання, виховання, розвиток і соціальну інтеграцію дітей.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-63-69
PDF

Посилання

Бєлєнька Г. В., Борисова З. Н., Машовець М. А. (2009). Підготовка вихователів до розвитку особистості дитини в дошкільному віці. Київ: Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова.

Валентик, Н. (2010). Інклюзивна освіта: за і проти. Директор школи (Шкільний світ), 14/15, 45–58.

Давиденко, Г. В. (2015). Впровадження інклюзивної освіти у Великій Британії: проблеми, шляхи вирішення. Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами, 12, 2015, 27–38.

Софій, Н., Єрмаков, І. (ред.) (2000). Кроки до компетентності та інтеграції в суспільство: наук.-метод. зб. Київ: Контекст.

Саламанська декларація про принципи, політику та практичну діяльність у галузі освіти осіб з особливими освітніми потребами. (1994). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001–94#Text

Шевцов, А. Г. (2004). Методичні основи організації соціальної реабілітації дітей з вадами здоров’я. Київ: НТІ «Інститут соціальної політики».

Колупаєва, А. А. (2007). Інклюзивні тенденції сучасної спеціальної освіти. Дидакт. та соціал.-психолог. аспекти корект. роботи у спец. шк.: наук.-метод. зб., 9.

Колупеєва, А.А. & Таранченко О. М. (2019). Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі: навчально-­методичний посібник. Харків: Ранок.

Bielienka H. V., Borysova Z. N., Mashovets M. A. (2009). Pidhotovka vykhovateliv do rozvytku osobystosti dytyny v doshkilnomu vitsi. Kyiv: Vyd-vo NPU im. M. P. Drahomanova. (in Ukrainian).

Valentyk, N. (2010). Inkliuzyvna osvita: za i proty. Dyrektor shkoly (Shkilnyi svit), 14/15, 45–58. (in Ukrainian).

Davydenko, H. V. (2015). Vprovadzhennia inkliuzyvnoi osvity u Velykii Brytanii: problemy, shliakhy vyrishennia. Aktualni problemy navchannia ta vykhovannia liudei z osoblyvymy potrebamy, 12, 2015, 27–38. (in Ukrainian).

Sofii, N., Yermakov, I. (red.) (2000). Kroky do kompetentnosti ta intehratsii v suspilstvo: nauk.-metod. zb. Kyiv: Kontekst. (in Ukrainian).

Salamanska deklaratsiia pro pryntsypy, polityku ta praktychnu diialnist u haluzi osvity osib z osoblyvymy osvitnimy potrebamy. (1994). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_001–94#Text (in Ukrainian).

Shevtsov, A. H. (2004). Metodychni osnovy orhanizatsii sotsialnoi reabilitatsii ditei z vadamy zdorovia. Kyiv: NTI «Instytut sotsialnoi polityky». (in Ukrainian).

Kolupaieva, A. A. (2007). Inkliuzyvni tendentsii suchasnoi spetsialnoi osvity. Dydakt. ta sotsial.-psykholoh. aspekty korekt. roboty u spets. shk.: nauk.-metod. zb., 9 (in Ukrainian).

Kolupeieva, A.A. & Taranchenko O. M. (2019). Navchannia ditei z osoblyvymy osvitnimy potrebamy v inkliuzyvnomu seredovyshchi: navchalno-­metodychnyi posibnyk. Kharkiv: Ranok (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Авторське право (c) 2022 Любов Маляр, Галина Шикітка

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.