Критичне мислення як технологія компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназії
PDF

Переглядів анотації: 255

Ключові слова

технологія розвитку критичного мислення
іноземні мови
компетентнісно орієнтоване навчання
учні гімназії

Як цитувати

Полонська, Т. (2022). Критичне мислення як технологія компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназії. Український Педагогічний журнал, (1), 70–79. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-70-79

Анотація

У статті досліджено теоретичні аспекти розвитку критичного мислення як однієї з провідних сучасних технологій компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти. Розкрито актуальність і необхідність розвитку критичного мислення учнів основної школи. Проаналізовано базову модель технології критичного мислення та схарактеризовано її основні етапи. Розглянуто методи розвитку критичного мислення у процесі оволодіння учнями іншомовним спілкуванням; наведено можливі приклади їх практичного використання на уроках іноземної мови у 5–6 класах гімназії. Окреслено вимоги до сучасного вчителя іноземних мов. Акцентовано, що технологія критичного мислення сприяє ефективності та якості засвоєння учнями знань, формуванню ключових компетентностей, розвиткові особистісних якостей.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-70-79
PDF

Посилання

Нова українська школа. (2016). Концептуальні засади реформування середньої освіти. МОН України.

Державний стандарт початкової освіти № 87 (2018). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 688–2019-%D0%BF

Державний стандарт базової середньої освіти № 898 (2020). https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/898–2020-%D0%BF#n16

Навчальні програми з іноземних мов. 5–9 класи № 804 (2017). https://mon.gov.ua/storage/ app/media/zagalna%20serednya/programy‑5–9-klas/programi-­inozemni-movi‑5–9–12.06.2017. pdf /804/17

Редько, В. Г., Шаленко, О. П., Сотникова, С. І., Коваленко, О. Я., Коропецька, І. Б., Якоб, О. М., Самойлюкевич, І. В., Добра, О. М., Кіор, Т. М. Модельна навчальна програма «Іноземна мова. 5–9 класи» для закладів загальної середньої освіти № 795 (2021). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021 /14.07/Model.navch.prohr.5–9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Inozemni.movy.5–9-kl/Inoz.mov.5–9kl.Redko. ta.in.14.07.pdf

Lipman, M. Critical thinking – what can it be? (1995). In A. Ornstein & L. Behar (Eds.), Contemporary issues in curriculum (pp. 145–152). Allyn & Bacon.

Halpern, D. F. (2014). Thought and Knowledge: An introduction to Critical Thinking (5th ed.). Psychology Press.

Пометун, О. І. (2020). Нова українська школа: розвиток критичного мислення учнів початкової школи. Освіта.

Ліпман, М. (2006). Чим може бути критичне мислення. Вісник програм шкільних обмінів. 7. 17–23.

Colley, B. M., Bilics, A. R., & Lerch, C. M. (2012). Reflection: A Key Component to Thinking Critically. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 3 (1). http://dx.doi.org/10.5206/cjsotl-rcacea.2012.1.2

Steele, J.L., Meredith, K.S., Temple, Ch. (2000). Reading and Writing for Critical Thinking. Gloria Publishing.

Nova ukrainska shkola. (2016). Kontseptualni zasady reformuvannia serednoi osvity. MON Ukrainy. (in Ukrainian).

Derzhavnyi standart pochatkovoi osvity № 87 (2018). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 688–2019-%D0%BF (in Ukrainian).

Derzhavnyi standart bazovoi serednoi osvity № 898 (2020). https://zakon.rada. gov.ua/laws/ show/898–2020-%D0%BF#n16 (in Ukrainian).

Navchalni prohramy z inozemnykh mov. 5–9 klasy № 804 (2017). https://mon.gov.ua/storage/ app/media/zagalna%20serednya/programy‑5–9-klas/programi-­inozemni-movi‑5–9–12.06.2017.pdf /804/17 (in Ukrainian).

Redko, V. H., Shalenko, O. P., Sotnykova, S. I., Kovalenko, O. Ya., Koropetska, I. B., Yakob, O. M., Samoiliukevych, I. V., Dobra, O. M., Kior, T. M. Modelna navchalna prohrama «Inozemna mova. 5–9 klasy» dlia zakladiv zahalnoi serednoi osvity № 795 (2021). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2021/14.07/ Model.navch.prohr.5–9.klas.NUSH‑poetap.z.2022/Inozemni.movy.5–9-kl/Inoz.mov.5–9kl. Redko.ta.in.14.07.pdf (in Ukrainian).

Lipman, M. Critical thinking – what can it be? (1995). In A. Ornstein & L. Behar (Eds.), Contemporary issues in curriculum (pp. 145–152). Allyn & Bacon. (in English).

Halpern, D. F. (2014). Thought and Knowledge: An introduction to Critical Thinking (5th ed.). Psychology Press. (in English).

Pometun, O. I. (2020). Nova ukrainska shkola: rozvytok krytychnoho myslennia uchniv pochatkovoi shkoly. Osvita. (in Ukrainian).

Lipman, M. (2006). Chym mozhe buty krytychne myslennia. Visnyk prohram shkilnykh obminiv. 7. 17–23. (in Ukrainian).

Colley, B. M., Bilics, A. R., & Lerch, C. M. (2012). Reflection: A Key Component to Thinking Critically. The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning, 3 (1). http://dx.doi.org/10.5206/cjsotl-rcacea.2012.1.2. (in English).

Steele, J.L., Meredith, K.S., Temple, Ch. (2000). Reading and Writing for Critical Thinking. Gloria Publishing. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.