Проблема добору лексичного мінімуму з іноземних мов для закладів загальної середньої освіти: історія, сьогодення, перспективи
PDF

Переглядів анотації: 168

Ключові слова

лексичний мінімум
лексичний норматив
лексична компетентність
критерії добору
тематична співвіднесеність
комунікативний потенціал слова
кількісний та якісний склад словника

Як цитувати

Пасічник, О. (2022). Проблема добору лексичного мінімуму з іноземних мов для закладів загальної середньої освіти: історія, сьогодення, перспективи. Український Педагогічний журнал, (1), 98–106. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-98-106

Анотація

Стаття присвячена питанням формування лексичного мінімуму для закладів загальної середньої освіти. Автор аналізує окреслену проблему в історичній ретроспективі: поява перших частотних словників наприкінці ХІХ – початку ХХ ст., обґрунтування системи критеріїв добору лексики для потреб школи в першій половині ХХ ст., відображення вимог до лексичного матеріалу в навчальних програмах тощо. Порівняльний аналіз засвідчив, що на початку ХХІ ст. в описі вимог до лексичної грамотності учнів відбулося зміщення акценту з кількісних показників до її співвіднесення з темами і сферами комунікативної взаємодії. Автор вбачає за доцільне розробляти словники-­мінімуми, які могли б слугувати орієнтиром для авторів навчальної літератури і тестів. У цій діяльності пріоритетного значення мають набути критерії тематичності, комунікативного потенціалу та культурної цінності слова.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-98-106
PDF

Посилання

Widdowson, H. G. (1978). Teaching language as communication. Oxford, UK: Oxford University Press.

Thorndike, E. L. (1921). The teacher’s word book. New York, USA, Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University.

Про поступове запровадження вивчення іноземних мов у початкових класах загальноосвітніх шкіл, (1994), Інформаційний збірник Міністерства освіти України, 22, 13–32.

Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови, 1–11 класи. (1996), Київ, Україна: Перун.

Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови, 5–11 класи. (1996), Київ, Україна: Перун.

Програми для спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземної мови, 1–11 класи. (1996), Київ, Україна: Перун.

Литвинюк, О. І. (2000). Відповіді автора на типові запитання вчителів про НМК «Україна» та «Яскрава англійська»: Навчально-­методичний посібник. Дніпропетровськ, Україна: Навчальна книга.

Скляренко, Н. К. (1996). Англійська мова у спілкуванні: Книжка для вчителя, 5 кл. Київ, Україна: Освіта.

Скляренко, Н. К. (1997). Англійська мова у спілкуванні: Книжка для вчителя, 6 кл. Київ, Україна: Освіта.

Бевзенко, Т. П. (1998). Посібник для вчителя англійської мови для 5-го класу середньої школи. Київ, Україна: Наукова Думка.

Бевзенко, Т. П. (1994). Книга для вчителя до експериментального навчального посібника з англійської мови для 8 класу середньої школи. Інтенсивний курс. Київ, Україна: Вища школа.

Навчальна програма. Іноземні мови, 2–12 кл. (2005) Київ. Україна.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. (2003). Київ, Україна: Ленвіт.

Milton, J. (2009). Vocabulary size and the common European framework of reference for languages, Vocabulary Studies in First and Second Language Acquisition, London, UK: Palgrave Macmillan, 194–211.

Zimmerman, C. B. (1997). Historical trends in second language vocabulary instruction, in J. Coady & T. Huckin (Eds.), Second language vocabulary acquisition: A rationale for pedagogy. (pp. 5–19) Cambridge, UK: Cambridge University Press.

Rosszell, H. R. (2007). Extensive reading and intensive vocabulary study in a Japanese university. (Unpublished doctoral thesis). Temple University, Japan.

Богушевич, Н. В., Сорока, В. В., (2011). Формування потенційного словника учнів основної і старшої загальноосвітньої школи під час читання. Іноземні мови, 2(66), 10–15.

Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5–9 класи. Київ, Україна. https://mon.gov.ua/

Редько, В.Г. (2017). Конструювання змісту підручників з іноземних мов: теорія і практика: монографія. Київ: Педагогічна думка

Горець, І.Ф., & Щупак, І.Г. (2002). Англійська мова. Підручник для 2-го класу загальноосвіт. навч. закладів, Запоріжжя: Прем’єр.

Widdowson, H.G. (1978). Teaching language as communication. Oxford, UK: Oxford University Press. (in English).

Thorndike, E. L. (1921). The teacher’s word book. New York, USA, Bureau of Publications, Teachers College, Columbia University. (in English).

About Gradual Introduction of Foreign Language Learning in Primary School, (1994), Information Bulletin of the Ministry of Education of Ukraine, № 22. – pp. 13–32. (in Ukrainian).

Curriculum for Comprehensive School. Foreign Languages, 1–11 Years of Study. (1996), Kyiv, Ukraine: Perun. (in Ukrainian).

Curriculum for Comprehensive School. Foreign Languages, 5–11 Years of Study. (1996), Kyiv, Ukraine: Perun. (in Ukrainian).

Curriculum for Schools with Profound Learning of Foreign Languages. 1–11 Years of Study. (1996). Kyiv, Ukraine: Perun. (in Ukrainian).

Lytvyniuk, O.I. (2000). Author’s Guide for Teachers Working with Textbooks “Ukraine” and “Bright English”. Dnipro, Ukraine: Navchalna Knyha. (in Ukrainian).

Sklyarenko, N. K. (1996). English in Communication: Teacher’s Guide, 5th Year of Study. Kyiv, Ukraine: Osvita. (in Ukrainian).

Sklyarenko, N. K. (1997). English in Communication: Teacher’s Guide, 6th Year of Study. Kyiv, Ukraine: Osvita. (in Ukrainian).

Bevzenko, T. P. (1998). English Teacher’s Guide for 5th Form. Kyiv, Ukraine: Naukova Dumka. (in Ukrainian).

Bevzenko, T. P. (1994). Teacher’s Book for Experimental Textbook in English for 8th Year of Study. Intensive Course. Kyiv, Ukraine: Vyshcha Shkola. (in Ukrainian).

Curriculum for Comprehensive School. Foreign Languages, 2–12 Years of Study. (2005). Kyiv, Ukraine. (in Ukrainian).

The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. (2003). Kyiv, Ukraine: Lenvit. (in Ukrainian).

Milton, J. (2009). Vocabulary size and the common European framework of reference for languages, Vocabulary Studies in First and Second Language Acquisition, London, UK: Palgrave Macmillan, pp. 194–211.(in English).

Zimmerman, C. B. (1997). Historical trends in second language vocabulary instruction, in J. Coady & T. Huckin (Eds.), Second language vocabulary acquisition: A rationale for pedagogy. (pp. 5–19) Cambridge, UK: Cambridge University Press. (in English).

Rosszell, H. R. (2007). Extensive reading and intensive vocabulary study in a Japanese university. (Unpublished doctoral thesis). Temple University, Japan. (in English).

Bogushevych, N.V. & Soroka, V.V. (2011). Shaping Potential Vocabulary of Secondary and High School Students in the Process of Reading. Foreign Languages № 2(66), pp. 10–15. (in Ukrainian).

Curriculum for Comprehensive Schools and Schools with Profound Learning of Foreign Languages. 5–11 Years of Study. Kyiv, Ukraine. https://mon.gov.ua/ (in Ukrainian).

Redko, V.H. (2017). Structuring Content of Foreign Language School Textbooks: Theory and Practice. Monograph. Kyiv: Pedahohichna Dumka. (in Ukrainian).

Horets, І.F., Shchupack, І.H. (2002). English. Textbook for 2nd Grade of Secondary School. Zaporizhya. Ukraine: Premier. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.