Організація викладання дисциплін природничо-наукового циклу з використанням платформи Moodle
PDF

Переглядів анотації: 239

Ключові слова

дисципліни природничо-­наукового циклу
дистанційне навчання
змішане навчання
платформа Moodle

Як цитувати

Шеремет, І., Гусєва, Г., & Василенко, К. (2022). Організація викладання дисциплін природничо-наукового циклу з використанням платформи Moodle. Український Педагогічний журнал, (1), 107–113. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-107-113

Анотація

У статті висвітлено досвід та сучасний стан використання дистанційних навчальних курсів з дисциплін природничо-­наукового циклу платформи Moodle на прикладі професійної підготовки студентів спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) в Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова.
Мета роботи – описати особливості викладання дисциплін циклу природничо-­наукової підготовки з використанням платформи Moodle.
Для окреслення особливостей викладання дисциплін природничо-­наукового циклу із застосуванням дистанційних навчальних курсів платформи Moodle у підготовці студентів спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) застосовано комплекс методів: теоретичні – загальнонаукові (для обґрунтування вихідних теоретичних позицій), спеціальні: структурний метод (для виокремлення й окреслення особливостей дистанційної освіти для студентів вищезгаданої спеціальності) і проблемно-­тематичний метод (для виокремлення реальних та перспективних можливостей використання дистанційних навчальних курсів платформи Moodle), метод узагальнення (для формулювання висновків дослідження); емпіричні методи – контент-­аналіз, опитування та анкетування студентів.
Дослідження полягає в представленні практичного досвіду авторів, аналіз можливостей та викликів, сильних і слабких сторін організації викладання дисциплін природничо-­наукового циклу за допомогою дистанційних технологій, у тому числі й платформи Moodle як засобу підготовки майбутніх фахівців спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини). Обґрунтовано рекомендації щодо удосконалення, впровадження та оформлення дистанційних навчальних курсів платформи Moodle в освітній процес фахової підготовки студентів спеціальності 014 Середня освіта (Здоров’я людини) у закладах вищої освіти (на прикладі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова) з наведенням конкретних прикладів.
Серед основних переваг використання платформи Moodle для викладання дисциплін природничо-­науково циклу виділяємо вільний доступ до навчання, широту охоплення, зручність, мобільність, індивідуальний підхід. Основними недоліками є проблеми мотивації, ідентифікації та розвитку комунікативних навичок студентів. Вважаємо, що матеріали дослідження стануть у нагоді викладачам ЗВО, які розробляють дистанційні навчальні курси та тести для платформи Moodle, а також студентам, які використовують цю систему в дистанційному чи змішаному освітньому процесі. Хоча дослідження проводилося на базі Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, його результати можуть бути корисними для організації навчальної діяльності у освітніх закладах будь-якого рівня акредитації.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-1-107-113
PDF

Посилання

Белан, В. (2020). Використання дистанційного навчання в університетах Республіки Польща в умовах пандемії коронавірусу. Імплементація європейських стандартів в українські освітні дослідження: Збірник матеріалів ІV Міжнародної наукової конференції Української асоціації дослідників освіти (26 червня 2020 р.). Дрогобич, Україна.

Страшко, С.В., Кривич, І.П., Гусєва, Г.М., Білик, В.Г. (2019). Інфекційні та неінфекційні хвороби, що набули соціального значення: додаток до підручника з основ медичних знань для студентів педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти. Київ, Україна.

Триус, Ю.В., Герасименко, І.В., Франчук, В.М. (2012). Система електронного навчання ВНЗ на базі MOODLE: методичний посібник. Черкаси, Україна.

Тарасенко, К. (2021). Дистанційне навчання студентів-­медиків в умовах карантину. Реалії, проблеми та перспективи вищої медичної освіти: Матеріали навчально-­наукової конференції з міжнародною участю (25 березня 2021 року). Полтава, Україна.

Bilyk, V., Matvienko, O., Zinko, O., Hanushchyn, S. & Vasylenko, K. (2021). Cognitive Technologies in Pedagogical and Natural Science Training for Future Psychologists in Post-­Pandemic Education. Postmodern Openings, 12(1Sup1), 323–334. https://doi.org/10.18662/po/12.1Sup1/288

Bilyk, V., Sushchenko, L., Sheremet, I., Hanushchyn, S. & Bondarenko, H. (2020). Modern Pedagogical Practice of Natural Science Training of Future Psychologists in Higher Educational Institutions. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2020. 12(3). 162–181. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/315

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (2020). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf

Belan, V. (2020). Vykorystannia dystantsiinoho navchannia v universytetakh Respubliky Polshcha v umovakh pandemii koronavirusu. Implementatsiia yevropeiskykh standartiv v ukrainski osvitni doslidzhennia: Zbirnyk materialiv IV Mizhnarodnoi naukovoi konferentsii Ukrainskoi asotsiatsii doslidnykiv osvity (26 chervnia 2020 r.). Drohobych, Ukraina. (in Ukrainian).

Strashko, S.V., Kryvych, I.P., Husieva, H.M., Bilyk, V.H. (2019). Infektsiini ta neinfektsiini khvoroby, shcho nabuly sotsialnoho znachennia: dodatok do pidruchnyka z osnov medychnykh znan dlia studentiv pedahohichnykh spetsialnostei zakladiv vyshchoi osvity. Kyiv, Ukraina. (in Ukrainian).

Tryus, Yu.V., Herasymenko, I.V., Franchuk, V.M. (2012). Systema elektronnoho navchannia VNZ na bazi MOODLE: metodychnyi posibnyk. Cherkasy, Ukraina. (in Ukrainian).

Tarasenko, K. (2021). Dystantsiine navchannia studentiv-­medykiv v umovakh karantynu. Realii, problemy ta perspektyvy vyshchoi medychnoi osvity: Materialy navchalno-­naukovoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu (25 bereznia 2021 roku). Poltava, Ukraina. (in Ukrainian).

Bilyk, V., Matvienko, O., Zinko, O., Hanushchyn, S., & Vasylenko, K. (2021). Cognitive Technologies in Pedagogical and Natural Science Training for Future Psychologists in Post-­Pandemic Education. Postmodern Openings, 12(1Sup1), 323–334. https://doi.org/10.18662/po/12.1Sup1/288 (in English).

Bilyk, V., Sushchenko, L., Sheremet, I., Hanushchyn, S., & Bondarenko, H. (2020). Modern Pedagogical Practice of Natural Science Training of Future Psychologists in Higher Educational Institutions. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 2020. 12(3). 162–181. https://doi.org/10.18662/rrem/12.3/315 (in English).

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Retrieved from: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20200000374/U/D20200374Lj.pdf

(in Polish).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.