Чинники впливу на проєктування змісту повної загальної середньої освіти та прогнозні сценарії його розвитку в умовах війни
PDF
HTML

Ключові слова

розвиток змісту освіти
чинники впливу на проєктування змісту освіти
сценарії розвитку змісту освіти
повна загальна середня освіта
російсько-­українська війна

Як цитувати

Пузіков, Д. (2022). Чинники впливу на проєктування змісту повної загальної середньої освіти та прогнозні сценарії його розвитку в умовах війни. Український Педагогічний журнал, (2), 64–72. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-64-72

Анотація

У статті розглянуто перспективи розвитку змісту вітчизняної повної загальної середньої освіти в умовах російсько-­української війни. Автор обґрунтовує необхідність окремих кількісних і якісних змін у цьому змісті, які відповідатимуть актуальним і майбутнім запитам держави і суспільства, що зумовлені війною, перспективами довготривалого військово-­політичного, економічного і культурного протистояння російській агресії, необхідністю розвитку української економіки, науки, культури, євроінтеграційними процесами та євроатлантичним співробітництвом України. Виокремлено й описано основні групи чинників впливу на проєктування змісту повної загальної середньої освіти в умовах війни, а саме: управлінсько-­політичні, науково-­технічні, технологічні, військово-­технічні, економічні, соціокультурні, військово-­патріотичні, освітньо-­громадські, міжнародні. На цій основі автор вказує на доцільність окремих змін у змісті повної загальної середньої освіти, що актуалізують процес проєктування його в умовах війни.
Презентовано прогнозні сценарії розвитку змісту повної загальної середньої освіти в умовах війни (песимістичний, реалістичний, оптимістичний), в яких ураховано можливі конфігурації кількісних і якісних параметрів чинників впливу на процес проєктування означеного змісту. Оптимістичний сценарій передбачає швидке (упродовж 2–3 років) системне оновлення змісту повної загальної середньої освіти відповідно актуальних і перспективних потреб нашої держави і суспільства, зумовлених російсько-­українською війною, необхідністю швидкого військового, економічного,
наукового, освітнього розвитку України. Утілення цього сценарію стане можливим у разі, якщо: буде прийнято необхідні політичні й управлінські рішення, ухвалено відповідні директивні документи; буде профінансовано конструювання, експериментальну апробацію і впровадження оновленого змісту; наукова й освітня спільноти, громадськість активно залучатимуться до оновлення означеного змісту, висуватимуть освітні ініціативи, обговорюватимуть проєкти рішень, пропонуватимуть методичні розробки; буде проаналізовано й ураховано міжнародний досвід, залучено міжнародні освітні ресурси, здійснюватиметься міжнародне освітнє співробітництво з означеної проблеми.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-64-72
PDF
HTML

Посилання

Бондар, В.І. (2005). Дидактика. Київ: Либідь.

Кизенко, В.І. (2018). Варіативний компонент змісту освіти в основній і старшій школі: теорія і практика: монографія. Київ: Видавничий Дім «Слово».

Пузіков, Д.О. (2018). Prognostic model of the Ukraine system of general secondary education development: forecasting scenarios of the development. Український педагогічний журнал, 4 (16), 45–53. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2018–4–45–53.

Редько, В.Г. (2017). Конструювання змісту підручників з іноземних мов: теорія і практика: монографія. Київ: Педагогічна думка.

Савченко, О.Я. (2013). Дидактика початкової освіти: підруч. для вищ. навч. закл. 2-ге вид. Київ: Грамота.

Савченко, О.Я. (2021). Зміст загальної середньої освіти. Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком-­Інтер.

Топузов, О.М. (2021). Освітнє партнерство в системі загальної середньої освіти: теорія і методологія: монографія. Київ: Інститут педагогіки: Педагогічна думка.

Bell, S., and Huebler, F. (2011). The quantitative impact of conflict on education, UIS technical paper, no. 7, UNESCO-UIS, Montreal, from http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002145/214576e.pdf.

Cervantes-­Duarte, L., and Fernández-­Cano, A. (2016). Impact of Armed Conflicts on Education and Educational Agents: A Multivocal Review. Revista Electrónica Educaree (Educare Electronic Journal), 20(3), 1–24. http://dx.doi.org/10.15359/ree.20–3.12.

Giordano, G. (2004). Wartime Schools: How World War II Changed American Education. New York: Peter Lang.

Hartman, A. (2011). Education and the Cold War: The Battle for the American School. New York: Palgrave Macmillan.

Justino, P., Marinella L., and Paola S. (2014). Short- and Long-­Term Impact of Violence on Education: The Case of Timor Leste. The World Bank Economic Review 28(2): 320–53. https://doi.org/10.1093/wber/lht007/

Agbor, M. N., Etta, M. A., and Etonde, H. M. (2022). Effects of armed conflicts on teaching and learning: Perspectives of secondary school teachers in Cameroon. Journal of Education, 88. doi: http://dx.doi.org/10.17159/2520–9868/i86a09.

Topuzov, O., and Puzikov, D. (2018). Development of content of general secondary education: analysis of forecast background. Education: Modern Discourses, 1(1), 142–150. https://doi.org/10.32405/2617–3107–2018–1–13.

Bondar, V.I. (2005). Dydaktyka. Kyiv: Lybidj. (in Ukrainian).

Kyzenko, V.I. (2018). Variatyvnyj komponent zmistu osvity v osnovnij i staršij školi: teorija i praktyka: monohrafija. Kyjiv: Vydavnyčyj Dim «Slovo». (in Ukrainian).

Redko, V.H. (2017). Konstruiuvannia zmistu pidruchnykiv z inozemnykh mov: teoriia i praktyka: monohrafiia. Kyiv: Pedahohichna dumka. (in Ukrainian).

Savchenko, O. Ja. (2021). Zmist zahal'noji seredn'oji osvity. Entsyklopediia osvity. Kyiv: Yurinkom-­lnter. (in Ukrainian).

Savchenko, O. Ja. (2013). Dydaktyka pochatkovoji osvity: pidruch. dlja vyshh. navch. zakl. (2nd ed.). Kyiv: Ghramota. (in Ukrainian).

Puzikov, D. (2018). Prognostic model of the Ukraine system of general secondary education development: forecasting scenarios of the development. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal, 4 (16), 45–53. https://doi.org/10.32405/2411–1317–2018–4–45–53.

Topuzov, O. (2021). Osvitnje partnerstvo v systemi zahal'noji seredn'oji osvity: teorija i metodolohija: monohrafija. Kyjiv: Instytut pedahohiky: Pedahohichna dumka. (in Ukrainian).

Bell, S., and Huebler, F. (2011). The quantitative impact of conflict on education, UIS technical paper, no. 7, UNESCO-UIS, Montreal, from http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002145/214576e.pdf.

Cervantes-­Duarte, L., and Fernández-­Cano, A. (2016). Impact of Armed Conflicts on Education and Educational Agents: A Multivocal Review. Revista Electrónica Educaree (Educare Electronic Journal), 20(3), 1–24. http://dx.doi.org/10.15359/ree.20–3.12.

Giordano, G. (2004). Wartime Schools: How World War II Changed American Education. New York: Peter Lang.

Hartman, A. (2011). Education and the Cold War: The Battle for the American School. New York: Palgrave Macmillan.

Justino, P., Marinella L., and Paola S. (2014). Short- and Long-­Term Impact of Violence on Education: The Case of Timor Leste. The World Bank Economic Review 28(2): 320–53. https://doi.org/10.1093/wber/lht007/

Agbor, M. N., Etta, M. A., and Etonde, H. M. (2022). Effects of armed conflicts on teaching and learning: Perspectives of secondary school teachers in Cameroon. Journal of Education, 88. doi: http://dx.doi.org/10.17159/2520–9868/i86a09.

Topuzov, O., and Puzikov, D. (2018). Development of content of general secondary education: analysis of forecast background. Education: Modern Discourses, 1(1), 142–150. https://doi.org/10.32405/2617–3107–2018–1–13.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.