Особливості навчання іноземної мови учнів 5–6 класів гімназії з кліповим мисленням
PDF
HTML

Ключові слова

кліпове мислення
іноземна мова
гімназія
цифрові діти

Як цитувати

Редько, В., & Полонська , Т. (2022). Особливості навчання іноземної мови учнів 5–6 класів гімназії з кліповим мисленням. Український Педагогічний журнал, (2), 95–104. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-95-104

Анотація

У статті досліджено теоретичні проблеми розвитку кліпового мислення як нового феномену сучасності, що особливо поширений серед молодого покоління. Проаналізовано основні підходи до визначення сутності кліпового мислення, розкрито головні причини його розвитку серед учнів молодшого підліткового віку. Розглянуто ключові фактори, що посприяли виникненню кліпового мислення в сучасному інформаційному суспільстві. Виокремлено й проаналізовано негативні та позитивні риси кліпового мислення «цифрових» дітей. Визначено та схарактеризовано методи і прийоми оволодіння іноземною мовою учнями з кліповим мисленням; наведено приклади їх практичного використання на уроках іноземної мови у 5–6 класах гімназії. Окреслено подальші перспективи дослідження означеної проблеми.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-95-104
PDF
HTML

Посилання

Про Концепцію Національної програми інформатизації. № 1089-IX (2020). https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80#Text

Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція). (2016). Найдьонова Л. А., Слюсаревський М. М. (Ред.). Інститут соціальної та політичної психології НАПН України. http://mediaosvita.org.ua/book/kontseptsiya-­vprovadzhennya-mediaosvity/

Moles, A. A. (2019). Sociodynamique de la culture. De Gruyter Mouton. https://doi.org./10. 1515/9783111672403

Toffler, A. (1989). The third wave: The Classic Study of Tomorrow. Bantam; Reissue edition. https://ia801301.us.archive.org/26/items/The-­Third-­Wave_Toffler.pdf

McLuhan, M. (2011). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. New edition. University of Toronto Press. https://books.google.com.ua/books/about/The_Gutenberg_ Galaxy.html?id=VWspDwAAQBAJ&redir_esc=y

McLuhan, M. (2001). War and Peace in the Global Village. Gingko Press. https://gingkopress.com/shop/war-and-peace-in-the-global-­village-new/

Удовицька, Т. А. (2013). «Кліпове мислення» молоді: особливості прояву у процесі навчання (до постановки проблеми). Вища освіта України: теорет. і наук.-метод. часопис. Вип. 31. Т. VIII (50). Інститут вищої освіти НАПН України. 407–416.

Rosen, L. D. (2007). Me, MySpace, and I: Parenting the Net Generation. Palgrave Macmillan.

Makarowska, O. (2020). Zwrot ku sieciowości w dyskursie glottodydaktycznym. roczniki humanistyczne. Tom LXVIII, zeszyt 10. S. 207–220. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh20 6810–16.

Полонська, Т. К. (2020). Інтерактивні методи реалізації інтегрованих змістових ліній на

уроках іноземної мови у 5–6 класах гімназії. Іноземні мови в школах України. 4. 4–8.

Полонська, Т. К. (2022). Критичне мислення як технологія компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів 5–6 класів гімназії. Український педагогічний журнал. 1. 70–79.

Pro Kontseptsiiu Natsionalnoi prohramy informatyzatsii. 1089-IX (2020). https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/75/98-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian).

Kontseptsiia vprovadzhennia mediaosvity v Ukraini (nova redaktsiia). (2016). Naidonova L. A., Sliusarevskyi M. M. (Red.). Instytut sotsialnoi ta politychnoi psykholohii NAPN Ukrainy. http://mediaosvita.org.ua/book/kontseptsiya-­vprovadzhennya-mediaosvity/ (in Ukrainian).

Moles, A. A. (2019). Sociodynamique de la culture. De Gruyter Mouton. https://doi.org./10. 1515/9783111672403. (in French).

Toffler, A. (1989). The third wave: The Classic Study of Tomorrow. Bantam; Reissue edition. https://ia801301.us.archive.org/26/items/The-­Third-­Wave_Toffler.pdf (in English).

McLuhan, M. (2011). The Gutenberg Galaxy: The Making of Typographic Man. New edition. University of Toronto Press. https://books.google.com.ua/books/about/The_Gutenberg_ Galaxy.html?id=VWspDwAAQBAJ&redir_esc=y (in English).

McLuhan, M. (2001). War and Peace in the Global Village. Gingko Press. https://gingkopress.com/shop/war-and-peace-in-the-global-­village-new/ (in English).

Udovytska, T. A. (2013). «Klipove myslennia» molodi: osoblyvosti proiavu u protsesi navchannia (do postanovky problemy). Vyshcha osvita Ukrainy: teoret. i nauk.-metod. chasopys. Vyp. 31. T. VIII (50). Instytut vyshchoi osvity NAPN Ukrainy. 407–416. (in Ukrainian).

Rosen, L. D. (2007). Me, MySpace, and I: Parenting the Net Generation. Palgrave Macmillan. (in English).

Makarowska, O. (2020). Zwrot ku sieciowości w dyskursie glottodydaktycznym. roczniki humanistyczne. Tom LXVIII, zeszyt 10. 207–220. DOI: http://dx.doi.org/10.18290/rh20 6810–16. (in Polish).

Polonska, T. K. (2020). Interaktyvni metody realizatsii intehrovanykh zmistovykh linii na urokakh inozemnoi movy u 5–6 klasakh himnazii. Inozemni movy v shkolakh Ukrainy. 4. 4–8. (in Ukrainian).

Polonska, T. K. (2022). Krytychne myslennia yak tekhnolohiia kompetentnisno oriientovanoho navchannia inozemnykh mov uchniv 5–6 klasiv himnazii. Ukrainskyi pedahohichnyi zhurnal. 1. 70–79. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.