Педагогічні умови патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства
PDF
HTML

Ключові слова

педагогічні умови
патріотичне виховання
кобзарство
учнівська молодь

Як цитувати

Жданкіна, А. (2022). Педагогічні умови патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства. Український Педагогічний журнал, (2), 131–139. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-131-139

Анотація

У статті висвітлюються педагогічні умови патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства. Виокремлену мету статті, її зв’язок з актуальними науковими проблемами, що потребують вирішення в умовах сучасності. Охарактеризовано значення педагогічних умов у виховному процесі закладів загальної середньої освіти з опорою на науково-­методологічний базис. Подано та порівняно наукові підходи до понять «умова», «педагогічна умова», виявлено ключові відмінності між їх словниковими та науковими трактуваннями. Розроблено авторський підхід до поняття «педагогічні умови» у контексті проблеми патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства. Здійснено огляд дисертаційних досліджень, присвячених теоретико-­методологічним та прикладним аспектам патріотичного виховання, з метою створення цілісної картини про сутність, роль та зміст педагогічних умов у виховному процесі. Запропоновано та детально обґрунтовано низку педагогічних умов патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства (формування стійкої позитивної мотивації учнів до вивчення кобзарського спадку; партнерська взаємодія ЗЗСО і батьків у процесах патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства; відповідність змісту патріотичного виховання учнівської молоді засобами кобзарства викликам сьогодення). У висновках підкреслено значення подальшої розробки педагогічних умов патріотичного виховання учнівської молоді зі створенням ефективного освітнього середовища і мінімізацією формальної компоненти.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-2-131-139
PDF
HTML

Посилання

Atkinson, J. (1958). Towards experimental analysis of human motivation in terms of motives, expectancies and incentives. New York.

Vroom, V. (1961). Work and Motivation. N.Y.: Wiley.

Бех, І. (2000). Дві експериментально-­виховні стратегії – два етапи розвитку педагогічної науки. Педагогіка і психологія, 3, С. 5–15.

Бражнич, О. (2001). Педагогічні умови диференційованого навчання учнів загальноосвітньої школи.

Кривий Ріг.

Бусел, В. (2005). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ; Ірпінь.

Гриджук, Н. (2017). Взаємодія школи і сім’ї як важлива складова формування особистості. Збірник наукових праць Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Кропивницький.

Дусь, Н.А. (2008). Формування культури педагогічного спілкування у студентів гуманітарно-­педагогічного коледжу. Вінниця.

Занюк, С. (1997). Психологія мотивації та емоцій. Луцьк.

Заоборна М. (2020). Мотив vs Мотив як інтердисциплінарний феномен та філологічна проблема. Studia methodologica, 50, С. 34–47.

Касярум К. (2011). Формування комунікативної компетенції майбутніх викладачів вищої школи. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Ч. 1.

С. 99–105.

Качур, М.М. (2010). Патріотичне виховання молодших школярів засобами художнього краєзнавства.

Київ.

Кравченко, А., Сахно, М. (2015). Національно-­патріотичне виховання молоді України – вимога сьогодення. Педагогічні науки, 63. С. 71–75.

Кравченко, Т.В. (1993). Взаємодія сім’ї та школи у вихованні дітей (1945–1991 рр.). Київ.

Кремень, В. (2021). Енциклопедія освіти. Київ.

Молчанюк, О. (2021). Взаємодія сім’ї та школи як важлива умова ефективності виховного процесу. Вісник післядипломної освіти, 15(44), С. 193–205.

Олєксандрук, О. (2018). Проблеми патріотичного виховання молоді України на сучасному етапі розвитку української державності та проблеми призову молоді до лав Збройних сил України. Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету, 29, С. 93–97.

Пєхота, О., Будак, В., Старева, А. (2003). Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій. Київ.

Сиса, І. (2016). Взаємодія школи і сім’ї у вихованні та розвитку учнів початкових класів. Таврійський вісник освіти, 4(56), С. 162–167.

Сухомлинський, В. (2012). Серце віддаю дітям. Харків.

Тесленко, С. (2021). Національно-­патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньо-­мовленнєвої діяльності. Одеса.

Цуркан, Т.Г. (2018). Формування педагогічної культури батьків молодших школярів у взаємодії сім’ї і школи. Чернівці.

Чень, Цзін. (2022). Патріотичне виховання учнів молодших класів експериментальних шкіл в КНР засобами народних танців. Харків.

Шинкарук, В. (2002). Філософський енциклопедичний словник. Київ.

Шинкарук, О. (2019). Патріотичне виховання курсантів Національної академії державної прикордонної служби України на зразках прикордонної історії: психологічний аспект. Психологічні перспективи, 34,

С. 261–277.

Яременко, В., Сліпушко О. (2005). Новий тлумачний словник української мови. Київ.

Atkinson, J. (1958). Towards experimental analysis of human motivation in terms of motives, expectancies and incentives. New York. (in English).

Vroom, V. (1961). Work and Motivation. N.Y.: Wiley. (in English).

Bekh, I. (2000). Dvi eksperymentalno-­vykhovni stratehii – dva etapy rozvytku pedahohichnoi nauky. Pedahohika i psykholohiia, 3, S. 5–15. (in Ukrainian).

Brazhnych, O. (2001). Pedahohichni umovy dyferentsiiovanoho navchannia uchniv zahalnoosvitnoi shkoly. Kryvyi Rih. (in Ukrainian).

Busel, V. (2005). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy. Kyiv; Irpin. (in Ukrainian).

Hrydzhuk, N. (2017). Vzaiemodiia shkoly i simi yak vazhlyva skladova formuvannia osobystosti. Zbirnyk naukovykh prats Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. Volodymyra Vynnychenka. Kropyvnytskyi. (in Ukrainian).

Dus, N.A. (2008). Formuvannia kultury pedahohichnoho spilkuvannia u studentiv humanitarno-­pedahohichnoho koledzhu. Vinnytsia. (in Ukrainian).

Zaniuk, S. (1997). Psykholohiia motyvatsii ta emotsii. Lutsk. (in Ukrainian).

Zaoborna M. (2020). Motyv vs Motyv yak interdystsyplinarnyi fenomen ta filolohichna problema. Studia methodologica, 50, S. 34–47. (in Ukrainian).

Kasiarum K. (2011). Formuvannia komunikatyvnoi kompetentsii maibutnikh vykladachiv vyshchoi shkoly. Zbirnyk naukovykh prats Umanskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Pavla Tychyny. Ch. 1. S. 99–105. (in Ukrainian).

Kachur, M.M. (2010). Patriotychne vykhovannia molodshykh shkoliariv zasobamy khudozhnoho kraieznavstva. Kyiv. (in Ukrainian).

Kravchenko, A., Sakhno, M. (2015). Natsionalno-­patriotychne vykhovannia molodi Ukrainy – vymoha sohodennia. Pedahohichni nauky, 63. S. 71–75. (in Ukrainian).

Kravchenko, T.V. (1993). Vzaiemodiia simi ta shkoly u vykhovanni ditei (1945–1991 rr.). Kyiv. (in Ukrainian).

Kremen, V. (2021). Entsyklopediia osvity. Kyiv. (in Ukrainian).

Molchaniuk, O. (2021). Vzaiemodiia simi ta shkoly yak vazhlyva umova efektyvnosti vykhovnoho protsesu. Visnyk pisliadyplomnoi osvity, 15(44), S. 193–205. (in Ukrainian).

Olieksandruk, O. (2018). Problemy patriotychnoho vykhovannia molodi Ukrainy na suchasnomu etapi rozvytku ukrainskoi derzhavnosti ta problemy pryzovu molodi do lav Zbroinykh syl Ukrainy. Naukovi zapysky Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu, 29, S. 93–97. (in Ukrainian).

Piekhota, O., Budak, V., Stareva, A. (2003). Pidhotovka maibutnoho vchytelia do vprovadzhennia pedahohichnykh tekhnolohii. Kyiv. (in Ukrainian).

Sysa, I. (2016). Vzaiemodiia shkoly i simi u vykhovanni ta rozvytku uchniv pochatkovykh klasiv. Tavriiskyi visnyk osvity, 4(56), S. 162–167. (in Ukrainian).

Sukhomlynskyi, V. (2012). Sertse viddaiu ditiam. Kharkiv. (in Ukrainian).

Teslenko, S. (2021). Natsionalno-­patriotychne vykhovannia ditei starshoho doshkilnoho viku zasobamy khudozhno-­movlennievoi diialnosti. Odesa. (in Ukrainian).

Tsurkan, T.H. (2018). Formuvannia pedahohichnoi kultury batkiv molodshykh shkoliariv u vzaiemodii simi i shkoly. Chernivtsi. (in Ukrainian).

Chen, Tszin. (2022). Patriotychne vykhovannia uchniv molodshykh klasiv eksperymentalnykh shkil v KNR zasobamy narodnykh tantsiv. Kharkiv. (in Ukrainian).

Shynkaruk, V. (2002). Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk. Kyiv. (in Ukrainian).

Shynkaruk, O. (2019). Patriotychne vykhovannia kursantiv Natsionalnoi akademii derzhavnoi prykordonnoi sluzhby Ukrainy na zrazkakh prykordonnoi istorii: psykholohichnyi aspekt. Psykholohichni perspektyvy, 34, S. 261–277. (in Ukrainian).

Iaremenko, V., Slipushko O. (2005). Novyi tlumachnyi slovnyk ukrainskoi movy. Kyiv. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.