ІНСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЯ: ПРИРОДА, СТРУКТУРА, МОЖЛИВОСТІ
PDF
HTML

Ключові слова

інсайт-технологія
педагогічна діяльність
особистісний розвиток учнів

Як цитувати

Пушкарьова, Т. . (2022). ІНСАЙТ-ТЕХНОЛОГІЯ: ПРИРОДА, СТРУКТУРА, МОЖЛИВОСТІ. Український Педагогічний журнал, (3), 108–115. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-108-115

Анотація

У наведеній статті обговорено природу, структуру та можливості інсайт- технології в різнопланових варіаціях суспільно-виробничих відносин, у т.ч. і на ниві взаємодії між суб’єктами освітньої діяльності. У процесі досліджень було розглянуто семантичну подібність і відмінність фразеологізмів «психологічний інсайт» та «педагогічний інсайт» з приведенням розгорнутих пояснень стосовно категоріальної сутності їх лексичних складників. Обґрунтовано функціональну доречність використання інсайт-технології у процесі провадження педагогічної діяльності з метою забезпечення особистісного становлення здобувачів освіти. Розглянуто порівняльну характеристику сенсу психологічного та педагогічного проявів інсайту в контексті формування синергетичного ефекту від їх спільного виразу в процесі творчої діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Означено умови, необхідні для прояву інсайту в дітей та підлітків, що, власне, й обумовлює мету статті в контексті встановлення взаємозв’язку між технологією інсайту та активною мотивацією учнів у процесі пізнання навколишнього світу за допомогою загальнонаукових методів дослідження.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-3-108-115
PDF
HTML

Посилання

Віг, Н. (1988). Технологія, філософія і політика. Технологія і політика, 7‒15.

Демиденко, Г.Г., Петришин, О.В. (2009). Історія вчень про державу і право. Право.

Загарницька, І. (2011). Соціалізація дитини: сутність, фактори, технології. Нова парадигма, (104), 41‒51.

Макарова, В.В. (2022). Інсайт-технологія при формуванні купівельної поведінки споживачів за умов запровадження маркетингу відносин. Агросвіт, (1), 20‒26. www.agrosvit.info/1_2022/4.pdf

Матвієнко, В. (2001). Соціальні технології. Українські пропілеї.

Мельничук, О.С. (Ред.). (1985). Словник іншомовних слів. Головна редакція Української радянської енциклопедії.

Сковорода, Г. (2005). Твори в 2-х томах. Трактати. Діалоги. Притчі. Переклади. Листи (Т. 2). Обереги.

Сухомлинский, В.А. (1977). Павлиська середня школа; Розмова з молодим директором. Вибрані твори в 5 т. (Т. 4). Радянська школа.

Фовлер, С. (2018). Націлені на результат. Що насправді мотивує людей (Ю. Кузьменко, Пер.). Наш формат.

Demydenko, H.H., Petryshyn, O.V. (2009). Istoriia vchen pro derzhavu i pravo. Pravo.

Fovler, S. (2018). Natsileni na rezultat. Shcho naspravdi motyvuie liudei (Iu. Kuzmenko, Per.). Nash format.

Makarova, V.V. (2022). Insait-tekhnolohiia pry formuvanni kupivelnoi povedinky spozhyvachiv za umov zaprovadzhennia marketynhu vidnosyn. Ahrosvit, (1), 20‒26. www.agrosvit.info/1_2022/4.pdf

Matviienko, V. (2001). Sotsialni tekhnolohii. Ukrainski propilei.

Melnychuk, O.S. (Red.). (1985). Slovnyk inshomovnykh sliv. Holovna redaktsiia Ukrainskoi radianskoi entsyklopedii.

Skovoroda, H. (2005). Tvory v 2-kh tomakh. Traktaty. Dialohy. Prytchi. Pereklady. Lysty (T. 2). Oberehy.

Sukhomlynskyi, V.A. (1977). Pavlyska serednia shkola; Rozmova z molodym dyrektorom. Vybrani tvory v 5 t. (T. 4). Radianska shkola.

Vih, N. (1988). Tekhnolohiia, filosofiia i polityka. Tekhnolohiia i polityka, 7‒15.

Zaharnytska, I. (2011). Sotsializatsiia dytyny: sutnist, faktory, tekhnolohii. Nova paradyhma, (104), 41‒51.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.