Навчально-дослідницька діяльність майбутніх учителів біології в процесі професійної підготовки: роль сучасного кабінету біології
PDF
HTML

Ключові слова

майбутні вчителі біології
навчально-дослідницька діяльність
кабінет біології та методики її навчання
дослідницька діяльність, кабінет біології та методики її навчання, Нова

Як цитувати

Рудишин, С., Луценко, О. ., Кмець, А., & Коненко, В. (2023). Навчально-дослідницька діяльність майбутніх учителів біології в процесі професійної підготовки: роль сучасного кабінету біології . Український Педагогічний журнал, (4), 159–174. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-159-174

Анотація

У статті визначено значущість навчально-дослідницької діяльності майбутніх учителів біології в теорії та практиці їх професійної підготовки; наведено конкретні приклади такої діяльності. Показана роль і можливості кабінету біології Нової української школи. Подано опис диференційованих за змістом завдань, які сприяють формуванню навчально-дослідницьких навичок у процесі виконання лабораторних робіт з зоології.  Показані можливості інтеграції сучасних педагогічних технологій з інформаційно комунікаційними шляхом створення веб-квестів з детальним покроковим описом процесу виконання всіх завдань. 

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-159-174
PDF
HTML

Посилання

Антонюк, Л.В.(2012) Критерії та рівні готовності майбутнього вчителя до навчально-дослідницької діяльності. Наука і освіта, 8, 7‒8.

Бачієва, Л. О. (2017) Дослідницька компетентність викладача в умовах упровадження інноваційних технологій навчання. Проблеми інженерно-педагогічної освіти, 56-57, 105–113. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pipo_2017_56-57_15

Боднар, А. Я., Макаренко, Н. Г.(2014). Шляхи формування пізнавального інтересу особистості в процесі професійного самовизначення. Наукові записки НвУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота, 162, 32‒38.

Бондаренко, Л. І. (2013). Модель формування дослідницької компетентності майбутніх викладачів вищої школи. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 15, 46‒47.

Бульвінська, О. (2019). Cучасні методи навчання і викладання на основі дослідження: зарубіжний досвід.. OD, 1‒2, 83–103, https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/582

Бурчак, Л. В. (2011) Формування дослідницької компетентності майбутнього вчителя хімії. Суми: РВВ СОІППО.

Ващенко, Л. С. (2017). Розвиток дослідницьких умінь старшокласників в умовах профільної школи. Біологія і хімія у рідній школі, 3, 23–27.

Вербицький, В.В. (2003) Еколого-натуралістична освіта в Україні: історія, проблеми, перспективи: монографія. Київ: Аверс.

Воронкова Б., Корольов Б. (2015). Електронний покажчик з науково-дослідницької діяльності. Київ: Інститут вищої освіти НАПН України. https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2018/09/POKAZCHIK_dosl_z_nauk-diyaln_subyektiv_BHZ_2015_27p_IBO_Voronkova-Yaroshenko.pdf

Головань, М.С. (2012). Модель формування дослідницької компетентності майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки. Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 5 (23). 196–205.

Головань, М.С., Яценко, В.В. (2012). Сутність та зміст поняття «дослідницька компетентність». Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник наукових праць. НМетАУ, VІІ, 55 – 62

Горшкова, Л.М., Коваль, Л.В. (2013). Формування дослідницької компетентності з ботаніки і фізіології рослин у майбутніх учителів біології: монографія. Глухів: РВВ ГНПУ ім. О. Довженка.

Грицай, Н.Б. (2020). Методика навчання біології. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Львів: «Новий Світ-2000». https://ns2000.com.ua/wp-content/uploads/2019/10/Metodyka-navchannia-biolohii.pdf

Дзюба, Н. (2007). Організація проведення пошукової та науково-дослідної роботи. Організація навчально-виховного процесу у ВНЗ Ι-ΙΙ рівня акредитації. Вип. Х. Немішаєве: НМЦ. 57– 68.

Дужа, І. (2020). Поєднання навчання та наукового дослідження як умова здобуття сучасної освіти. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/40685/1/325.pdf

Закон України «Про вищу освіту» (2019). Відомості Верховної Раду України. 243-VIII. 2300– VIII. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text

Золочевська, М.В. (2009). Формування дослідницької компетентності учнів при вивченні інформатики. Харків: ХГПІ.

Карпова, Л.Г. (2019). Структура дослідницької компетентності вчителя. https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/article/view/12498

Конверський А.Є. (ред.) (2010). Основи методології та організації наукових досліджень: Навчальний посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів. Київ: Центр учбової літератури. https://studfile.net/preview/6759592/page:16/

Концепція «Нова українська школа» (2016). https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf

Коренева, І.М. (2019). Система підготовки майбутніх учителів біології до реалізації функцій освіти для сталого розвитку: монографія. Суми: Вінниченко М. Д.

Лаврентьєва, О. (2015). Науково-дослідницька діяльність майбутніх учителів у системі вдосконалення методологічної культури. Фізико-математична освіта. Науковий журнал. Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 1 (4), 7‒13 http://repository.sspu.sumy.ua/bitstream/123456789/6166/1/Lavrentieva.pdf

Лалак, Н., Бурч І. (2018). Навчально-дослідницька діяльність молодших школярів: теоретичний аспект. Молодь і ринок, 3(158), 92‒96. http://mir.dspu.edu.ua/article/view/128978

Лиходєєва, Г.В. (2007). Навчально-дослідницькі уміння та дослідницька діяльність учнів у психолого-педагогічній літературі. Didactics of mathematics: Problems and Investigations. 27. http://dm.inf.ua/_27/89-94%2027_2007.pdf.

Мацько, Д. С. (2016). Формування науково-дослідницької компетентності – складової професійної культури майбутніх вчителів іноземної мови як провідна мета національної системи освіти України. Збірник наукових праць «Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді», 20, 317–332.

Непорожня, Л.В. (2018). Формування природничо-наукової компетентності старшокласників у процесі навчання фізики: методичний посібник. Київ. https://undip.org.ua/library/formuvannia-pryrodnycho-naukovoi-kompetentnosti-starshoklasnykiv-u-protsesi-navchannia-fizyky-metodychnyy-posibnyk/

Норкіна, О. В. (2018). Розвиток дослідницької компетентності педагогів засобами інформаційно-комунікаційних технологій: наук.-метод.посібник. Черкаси: КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради».

Панченко, С.М., Тихенко, Л.В. (ред.) (2013). Основи спостережень за станом довкілля: навчально-методичний посібник. Суми: Університетська книга. аhttp://geobot.org.ua/files/publication/299/panchenko_tihenko_osnov_ sposterstandovkil_2013-1.pdf

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (2004). https://www.slideshare.net/ssuser19d75c1/ss-121831381

Пташенчук, О.О. (2018). Набуття дослідницької компетентності майбутніми вчителями біології як вимога часу. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: «Педагогічні науки», (4). https://ped-ejournal.cdu.edu.ua/article/view/2117

Пташенчук, О., Чайченко, Н. (2018). Дидактична система формування дослідницької компетентності майбутніх учителів біології. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 (78), 200‒215.

Рашидова, М. (2014). Дослідницька діяльність як фактор професійного розвитку майбутнього фахівця. Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка, (288), ІІ, 213‒220.

Рудишин, С. Д., Коренева, І. М., Самілик, В. І. (2016). Екологічна компетентність як загальна компетентність вчителів природничих дисциплін. Український педагогічний журнал. 3. 74–83.

Рудишин, С.Д. (2009). Біологічна підготовка майбутніх екологів : теорія і практика: монографія. Вінниця.

Рудишин, С.Д., Кмець, А.М., Самілик, В.І., Гулакова, І.М. (2021). Біологія і екологія. 10 клас. Навчальний посібник. Суми: Вінниченко М. Д.

Рудишин, С.Д., Мельник, О.С., Коренева, І.М. (2018). Екологізація освіти на засадах сталого розвитку в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 2 (37), 230–236.

Рудишин, С. (2018). Нова українська школа: проблеми і перспективи підготовки вчителів-предметників. Біологія і хімія в рідній школі,1, 38‒39.

Самілик, В. І. (2018). Формування готовності майбутніх учителів біології до природоохоронної діяльності методом кейсів. Молодь і ринок. 4 (159), 130–134.

Самілик, В. І. (2014). Організаційні основи формування готовності майбутніх учителів біології до збереження біорізноманіття. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки. 26, 86–90.

Самостійна навчально-пізнавальна діяльність студентів (2014). https://pidru4niki.com/70154/pedagogika/samostiyna_navchalno-piznavalna_diyalnist_studentiv

Сисоєва, С.О., Козак Л. В. (2016). Розвиток дослідницької компетентності викладачів вищої школи: навч. посібник. К.: ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС».

Слєпкань, З.І. (2005). Наукові засади педагогічного процесу у вищій школі: навчальний посібник Київ: Вища школа. https://sociology.knu.ua/uk/library/naukovi-zasadi-pedagogichnogo-procesu-u-vishchiy-shkoli-navchposib

Степанюк, А.В., Москалюк, Н.В. (2010). Розвиток дослідницьких умінь студентів як складова професійної підготовки майбутніх учителів природничого профілю. Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Серія «Педагогіка». 2, 33‒38. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/243

Темерівська, Т.Г. (2003). Критерії та рівні сформованості пізнавальної активності студентів медичного училища. Науковий вісник Чернівецького університету. 182, 178‒186.

Шапран, Ю. П., Довгопола, Л.І. (2020). Практичний аспект професійної підготовки вчителів біології: монографія. Переяслав-Хмельницький: ФОП Домбровська Я.М.

Шапран, Ю.П. (2013). Формування професійної компетентності майбутніх учителів біології: монографія. Переяслав Хмельницький: «Вид-во К С В».

Шаров, С. В. (2007). Класифікація самостійної роботи та її види. Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки. 46, 281–284.

Шейко, Л.М., Кушнаренко, Н.М. (2006). Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Київ: Знання.

Ягенська, Г.В. (2010). Сутність та особливості формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі вивчення біології. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. І, 120-126.

Яким повинен бути кабінет біології в сучасній українській школі (2019). https://poglyad.te.ua/biznes-poglyad/yakym-povynen-buty-kabinet-biologiyi-v-suchasnij-ukrayinskij-shkoli.html

Ярошенко, О. Г., Скиба, Ю. А. (2015). Індивідуальні науково-дослідні завдання як один із засобів організації навчання через дослідження у вищих навчальних закладах України. Вища школа. 5, 33–35.

Rudyshyn, S. D., Kravets, V. P., Samilyk, V. I., Sereda, T. V., & Havrylin, V. O. (2020). Features of the Fundamentalization of Education in Higher Educational Institutions of Ukraine in the Context of Sustainable Development. Journal of Educational and Social Research, 10(6), 149‒161. https://www.richtmann.org/journal/index.php/jesr/article/view/12263.

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.