Аналіз понять «холодинаміка» та «холодидактика» у контексті сучасної парадигми освіти
PDF
HTML

Ключові слова

сучасна парадигма освіти
холодинаміка
холодидактика
навчання і творчість
особистісне піднесення учнів

Як цитувати

Пушкарьова , Т. (2023). Аналіз понять «холодинаміка» та «холодидактика» у контексті сучасної парадигми освіти. Український Педагогічний журнал, (2), 41–48. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-41-48

Анотація

За матеріалами представленої до обговорення статті досліджується низка питань щодо категоріального змісту понять «холодинаміка» й «холодидактика» у контексті сучасної па- радигми освіти, їх співвідносності та відмінності на фоні новітніх досягнень у класичних сферах наукових знань. Обговорено доцільність їх заведення в лоно педагогічної науки та сформульовано семантичний ефект за критерієм пояснення мінливо-непередбачуваних подій, що набувають про- явів у ході проведення навчально-виховного процесу. Проаналізовано умотивованість застосування поняття «холодидактика» для тлумачення синергетичної взаємодії навчання й творчості в освітній діяльності, що являє собою системне утворення цілісно-динамічного позначення, сформоване для досягнення особистістю своєї найвищої сходинки в рейтингу суспільного визнання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-41-48
PDF
HTML

Посилання

Березюк, О.С., Власенко, О.М. (2017). Дидактика: теорія і практика. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка.

Білодід, І.К. (ред.). (1970). Словник української мови: в 11 т. Т. 2 .Київ: Наукова думка.

Вознюк, О.В. (2012). Педагогічна синергетики: ґенеза, теорія і практика: монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Вульф, Вернон. (1995). Холодинаміка: Вся сила в дії. URL: http://secret-of-success.top/index.php?part=5570.

Малафіїк, І.В. (2005). Дидактика: навчальний посібник. Київ: Кондор.

Пушкарьова, Т.О. (2022). Понятійний конструкт «релятивістська педагогіка» як важливий чинник новочасної освітньої парадигми. Український педагогічний журнал, 4, 112‒120.

Савченко, О.Я (2013). Дидактика початкової школи. Київ: Грамота, 2013.

Цехмістро, І.З. (2002). Холістична філософія науки. Суми: Університетська книга.

Berezyuk, O.S., Vlasenko, O.M. (2017). Dy`dakty`ka: teoriya i prakty`ka. Zhy`tomy`r: Vy`davny`cztvo ZhDU im. Ivana Franka. (in Ukrainian).

Bilodid, I.K. (red.). (1970). Slovny`k ukrayins`koyi movy`: v 11 t. T. 2 .Ky`yiv: Naukova dumka. (in Ukrainian).

Voznyuk, O.V. (2012). Pedagogichna sy`nergety`ky`: g`eneza, teoriya i prakty`ka: monografiya. Zhy`tomy`r: Vy`d-vo ZhDU im. Ivana Franka. (in Ukrainian).

Vul`f, Vernon. (1995). Xolody`namika: Vsya sy`la v diyi. URL: http://secret-of-success.top/index.php?part=5570. (in Russian).

Malafiyik, I.V. (2005). Dy`dakty`ka: navchal`ny`j posibny`k. Ky`yiv: Kondor. (in Ukrainian).

Pushkar`ova, T.O. (2022). Ponyatijny`j konstrukt «relyaty`vists`ka pedagogika» yak vazhly`vy`j chy`nny`k novochasnoyi osvitn`oyi parady`gmy`. Ukrayins`ky`j pedagogichny`j zhurnal, 4, 112‒120. (in Ukrainian).

Savchenko, O.Ya (2013). Dy`dakty`ka pochatkovoyi shkoly`. Ky`yiv: Gramota, 2013. (in Ukrainian).

Cexmistro, I.Z. (2002). Xolisty`chna filosofiya nauky`. Sumy`: Universy`tets`ka kny`ga. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.