Волонтерство здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів в умовах воєнного стану (з досвіду роботи)
PDF
HTML

Ключові слова

волонтери
волонтерство
учнівське самоврядування

Як цитувати

Буряк-Габрись, І. (2023). Волонтерство здобувачів освіти професійно-технічних навчальних закладів в умовах воєнного стану (з досвіду роботи). Український Педагогічний журнал, (2), 162–169. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-162-169

Анотація

З початком бойових дій в Україні кількість волонтерських ініціатив значно зросла і продовжує множитись. Тисячі людей долучаються до волонтерства, що націлене на допомогу захисникам України. Плетіння сіток, закупівля амуніції, ліків, організація зборів «донатів», приготування домашньої випічки та ще безліч напрямів волонтерської підтримки ЗСУ приближують нашу спільну перемогу. Освітня та учнівська спільноти України здійснюють вагомий внесок у забезпечення воїнів на передових позиціях.
У статті розглянуто важливість волонтерської допомоги військовим в освітньому просторі закладу професійно-технічної освіти; обґрунтовано та сформульовано особливості, форми, методи, пріоритетні напрями організації волонтерської допомоги військовим на прикладі діяльності соціального сектору учнівського самоврядування Вищого професійного училища № 41 м. Тульчина. Організацію волонтерської діяльності щодо допомоги військовим поділено на етапи, подано детальну характеристику кожного етапу з практичними порадами та можливостями впровадження в освітній процес ПТНЗ. Звернено увагу на умови та шляхи, що сприяли залученню здобувачів освіти до активної участі в благодійних ініціативах на підтримку ЗСУ та допомогу військовим ветеранам, узагальнено напрями співпраці учнівського самоврядування з волонтерськими організаціями ОТГ.
У статті запропоновано покликання на ютуб-канал закладу освіти, що містить відео-звіти проведених волонтерських акцій та агітаційних роликів на підтримку захисників України у Вищому професійному училищі № 41 м. Тульчина.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-2-162-169
PDF
HTML

Посилання

Алєксєєнко, Т.Ф. та ін. (2015). Доброчинна діяльність школярів: методичні рекомендації. Ніжин: ПП Лисенко М. М.

Безпалько, О. В. (2005) Соціальна робота в громаді, навчальний посібник. Київ, ЦНЛ, 2005.

Бондаренко, А., Вдовцов, Ю. (2021). Посібник по роботі з волонтерами. Київ. https://caritas.ua/wpcontent/uploads/2022/02/5_ukr_digital_whole.pdf

Буряк-Габрись, І.О. (2019) Виховання потреби у творенні добра. Способи заохочення учнів до благодійної діяльності. Профтехосвіта, 2, 20-23.

Вайнола, Р. Х., Капська, А. Й., Комарова, Н. М. та ін. (1999). Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку. Київ, Академпрес, 1999, http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2116/1/Leonova.pdf

Глагольєва, В. Є. (2021) Етапи розвитку волонтерського руху в Україні та їх вплив на громаду. https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/bb4feb60-19aa-4249-a373-495a98a05421/content

Грищенко, Н. І. (2018). Волонтерський рух в сучасній Україні як стратегія розвитку молодіжного лідерства. Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Політологія. Соціологія. Право, 2, 73˗78. https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/39762/1/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D1%83%D1%85.docx

Заграй, Л. Д. (2015). Психологічні особливості волонтерської діяльності у сучасній Україні: мотиваційний аспект, 40-46. http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-15-2015-9.pdf

Закон України про волонтерську діяльність (2011). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text

Закон України про громадські об’єднання. (2012). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text

Кушнір, А. О.(2015). Сутність та структура поняття «естетики вчинку» у контексті підготовки майбутніх фахівців агропромислової галузі. Науковий вісник Національного університету біоресурсів та природокористування України. Серія: Педагогіка, психологія, філософія, 208 (1), 274-285.

Лях, Т. Л., Бондаренко, Т. З., Журавель, Т. В. та ін. (2012). Менеджмент волонтерських груп від А до Я: навчально-методичний посібник, Київ: Версо04, 288. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3486/1/T_LYAKH_MVGVADZ_KSP&SR_IL.PDF

Міхеєва, О. (2022). Актуальність волонтерської діяльності в умовах війни. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/38260/Mikheieva.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Мусевич, А., Остапчук, О. Л. (2016). Волонтерська діяльність студентів під час навчання у ВНЗ. http://eprints.zu.edu.ua/21806/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf

Новак, Н. (2022). Про волонтерство під час війни. https://svidomi.in.ua/en/page/11_07_2022_064614

Ніколаєнко, С. М., Сопівник, Р. В., Кушнір, А. О. та ін. (2016). Програма виховання студента: «Фахівець, громадянин, патріот»: Навчально-методичний посібник. Київ: Ай Си Ес –Актив.

Панькова, О. В., Касперович, О. Ю., Іщенко, О. В. (2016). Розвиток волонтерської діяльності в Україні як прояв активізації соціальних ресурсів громадянського суспільства: специфіка, проблеми та перспективи. Менеджмент волонтерських груп від А до я. Український соціум, 2 (57), 25-40. https://ukr-socium.org.ua/wp- content/uploads/2016/04/25-40__no-2__vol-57__2016__UKR.pdf

Романкова, Л. (2015). Волонтерська діяльність як складова формування моральних цінностей студентської молоді. Вища освіта України, 4, 54-60. http://194.44.152.155/elib/local/pv/3006.pdf

Сегеда, Ж. (2018). Волонтерство як вияв морально-громадянських цінносте та суспільної активності гімназистів,126‒131. https://lib.iitta.gov.ua/712897/1/Segeda_18.pdf

Спіцина, Л. В., Коваль, Г. В. (2019). Соціально-психологічні аспекти мотивації волонтерської допомоги. Наукові студії із соціальної та політичної психології, 41, 57‒67. file:///C:/Users/User/Downloads/133-Article%20Text-261-1-10-20200707.pdf

Сухомлинський, В. О. (1978). Батьківська педагогіка. Київ, Радянська школа.

Щотова, Ю., Івченко, І. (2022). Волонтерські практики в умовах воєнних дій. Наукові праці Навчально-наукового інституту молодіжної та сімейної політики і соціальної роботи. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/38259/Shchotova_Ivzhenko.pdf?sequence=1.

Alyeksyeyenko, T.F. ta in. (2015). Dobrochy`nna diyal`nist` shkolyariv: metody`chni rekomendaciyi. Nizhy`n: PP Ly`senko M. M. (in Ukrainian).

Bezpal`ko, O. V. (2005) Social`na robota v gromadi, navchal`ny`j posibny`k. Ky`yiv, CzNL, 2005. (in Ukrainian).

Bondarenko, A., Vdovczov, Yu. (2021). Posibny`k po roboti z volonteramy`. Ky`yiv. https://caritas.ua/wpcontent/uploads/2022/02/5_ukr_digital_whole.pdf (in Ukrainian).

Buryak-Gabry`s`, I.O. (2019) Vy`xovannya potreby` u tvorenni dobra. Sposoby` zaoxochennya uchniv do blagodijnoyi diyal`nosti. Proftexosvita, 2, 20-23. (in Ukrainian).

Vajnola, R. X., Kaps`ka, A. J., Komarova, N. M. ta in. (1999). Volonters`ky`j rux v Ukrayini: tendenciyi rozvy`tku. Ky`yiv, Akadempres, 1999, http://dspace.pdpu.edu.ua/bitstream/123456789/2116/1/Leonova.pdf (in Ukrainian).

Glagol`yeva, V. Ye. (2021) Etapy` rozvy`tku volonters`kogo ruxu v Ukrayini ta yix vply`v na gromadu. https://openarchive.nure.ua/server/api/core/bitstreams/bb4feb60-19aa-4249-a373-495a98a05421/content (in Ukrainian).

Gry`shhenko, N. I. (2018). Volonters`ky`j rux v suchasnij Ukrayini yak strategiya rozvy`tku molodizhnogo liderstva. Visny`k Nacional`nogo texnichnogo universy`tetu Ukrayiny` «Ky`yivs`ky`j politexnichny`j insty`tut». Politologiya. Sociologiya. Pravo, 2, 73˗78. https://er.nau.edu.ua/bitstream/NAU/39762/1/% %85.docx (in Ukrainian).

Zagraj, L. D. (2015). Psy`xologichni osobly`vosti volonters`koyi diyal`nosti u suchasnij Ukrayini: moty`vacijny`j aspekt, 40-46. http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-15-2015-9.pdf (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` pro volonters`ku diyal`nist` (2011). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3236-17#Text (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` pro gromads`ki ob'yednannya. (2012). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17#Text (in Ukrainian).

Kushnir, A. O.(2015). Sutnist` ta struktura ponyattya «estety`ky` vchy`nku» u konteksti pidgotovky` majbutnix faxivciv agropromy`slovoyi galuzi. Naukovy`j visny`k Nacional`nogo universy`tetu bioresursiv ta pry`rodokory`stuvannya Ukrayiny`. Seriya: Pedagogika, psy`xologiya, filosofiya, 208 (1), 274-285. (in Ukrainian).

Lyax, T. L., Bondarenko, T. Z., Zhuravel`, T. V. ta in. (2012). Menedzhment volonters`ky`x grup vid A do Ya: navchal`no-metody`chny`j posibny`k, Ky`yiv: Verso04, 288. https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/3486/1/T_LYAKH_MVGVADZ_KSP&SR_IL.PDF (in Ukrainian).

Mixeyeva, O. (2022). Aktual`nist` volonters`koyi diyal`nosti v umovax vijny`. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/38260/Mikheieva.pdf?sequence=1&isAllowed=y (in Ukrainian).

Musevy`ch, A., Ostapchuk, O. L. (2016). Volonters`ka diyal`nist` studentiv pid chas navchannya u VNZ. http://eprints.zu.edu.ua/21806/1/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%96%D1%8F%20%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87.pdf (in Ukrainian).

Novak, N. (2022). Pro volonterstvo pid chas vijny`. https://svidomi.in.ua/en/page/11_07_2022_064614 (in Ukrainian).

Nikolayenko, S. M., Sopivny`k, R. V., Kushnir, A. O. ta in. (2016). Programa vy`xovannya studenta: «Faxivecz`, gromadyany`n, patriot»: Navchal`no-metody`chny`j posibny`k. Ky`yiv: Aj Sy` Es –Akty`v. (in Ukrainian).

Pan`kova, O. V., Kasperovy`ch, O. Yu., Ishhenko, O. V. (2016). Rozvy`tok volonters`koyi diyal`nosti v Ukrayini yak proyav akty`vizaciyi social`ny`x resursiv gromadyans`kogo suspil`stva: specy`fika, problemy` ta perspekty`vy`. Menedzhment volonters`ky`x grup vid A do ya. Ukrayins`ky`j socium, 2 (57), 25-40. https://ukr-socium.org.ua/wp- content/uploads/2016/04/25-40__no-2__vol-57__2016__UKR.pdf (in Ukrainian).

Romankova, L. (2015). Volonters`ka diyal`nist` yak skladova formuvannya moral`ny`x cinnostej students`koyi molodi. Vy`shha osvita Ukrayiny`, 4, 54-60. http://194.44.152.155/elib/local/pv/3006.pdf (in Ukrainian).

Segeda, Zh. (2018). Volonterstvo yak vy`yav moral`no-gromadyans`ky`x cinnoste ta suspil`noyi akty`vnosti gimnazy`stiv,126‒131. https://lib.iitta.gov.ua/712897/1/Segeda_18.pdf (in Ukrainian).

Spicy`na, L. V., Koval`, G. V. (2019). Social`no-psy`xologichni aspekty` moty`vaciyi volonters`koyi dopomogy`. Naukovi studiyi iz social`noyi ta polity`chnoyi psy`xologiyi, 41, 57‒67. file:///C:/Users/User/Downloads/133-Article%20Text-261-1-10-20200707.pdf (in Ukrainian).

Suxomly`ns`ky`j, V. O. (1978). Bat`kivs`ka pedagogika. Ky`yiv, Radyans`ka shkola. (in Ukrainian).

Shhotova, Yu., Ivchenko, I. (2022). Volonters`ki prakty`ky` v umovax voyenny`x dij. Naukovi praci Navchal`no-naukovogo insty`tutu molodizhnoyi ta simejnoyi polity`ky` i social`noyi roboty`. https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/38259/Shchotova_Ivzhenko.pdf?sequence=1. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.