Лінгводидактичні праці сучасних науковців з історії розвитку методики навчання іноземних мов як самостійної науки
PDF
HTML

Ключові слова

історія розвитку методики навчання іноземних мов
періоди розвитку освіти
методи навчання
підходи до навчання
вчені-методисти

Як цитувати

Мартинова, Р. . (2023). Лінгводидактичні праці сучасних науковців з історії розвитку методики навчання іноземних мов як самостійної науки. Український Педагогічний журнал, (3), 163–174. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-163-174

Анотація

У статті презентується аналіз методичних досліджень українських та зарубіжних науковців для виявлення в них методологічних засад розвитку методики навчання іноземних мов як самостійної науки, а саме: соціально-політичних закономірностей переходу з навчання одних іноземних мов до інших; і переходу з використання одних методів їх опанування до використання інших; а також виявлення переваг та недоліків цих наукових праць. Проведений аналіз етодичних праць сучасних українських і зарубіжних науковців показав розуміння ними значущості дослідження проблеми історії розвитку методики навчання іноземних мов як самостійної науки. У цих роботах було: представлено у хронологічній послідовності зміну методів навчання і названо їх принципи, переваги та недоліки; визначено не тільки різні методи навчання, але й їх історіографію в певний період часу на західноукраїнських землях нашої держави; детально розглянуто ефективні іншомовні методи навчання у різні періоди становлення методики як науки, але приховано правду про існування хибної методики російських дослідників, що впроваджувалась протягом 30 років у всіх середніх закладах освіти всіх республік колишнього СРСР; доведено ефективність інтенсивних: релаксопедичного та сугестопедичного методів навчання, але не зазначено, що вони не можуть бути використані викладачами без спеціальної медичної підготовки, потребують нереальних для державних закладів освіти умов навчання та передбачені лише для дорослих слухачів; розроблено навчально-методичний посібник для самостійного опанування студентами-магістрами історії становлення методики навчання іноземних мов як самостійної науки та представлено в ньому всі необхідні навчальні матеріали для досягнення висунутої мети; детально розкрито сутність лише підходів до навчання іноземних мов, неправомірно ототожнюючи їх з методами навчання.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-163-174
PDF
HTML

Посилання

Бігич, О. Б. (2006). Мультимедійне забезпечення лекції як комплекс засобів активізації пізнавальної діяльності студентів. Іноземні мови. 2, 18-21.

Біляєв О. М., Вашуленко М. С., Плахотник В. М. (1994). Концепція мовної освіти в Україні. Рідна школа. 9, 71-74.

Гурвич, П. Б. (1980). Теорія та практика експерименту у методиці викладання іноземних мов. Володимир: Вид-во Володимир. держ. пед. ін-та ім. П. І. Лебедєва.

Деркач, A. C. (2018). Інтенсивні методи навчання іноземних мов. Науковий часопис ім. М. П. Драгоманова. 60, 132-135.

Жинкін, М. І. (1958). Механізми мовлення. Вид-во АПН РСФСР.

Задорожна, І. П. (2012). Теоретико-методичні засади організації самостійної роботи майбутніх учителів з оволодіння англомовною комунікативною компетенцією: дис. ... доктора пед. наук: 13.00.02. Київ: КНЛУ.

Івашньова, С. В. (2006). Формування методики навчання іноземної мови в початковій школі. Рідна школа. 9, 53-55.

Кравець, О. В. (2015). Актуальні методи викладання іноземної мови. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 35, 92-95.

Кравчук, Л. В. (2011). Історичний розвиток методів навчання іноземних мов у другій половині ХХ ст. Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. 5 (2), 154-158.

Лабінська, Б. І. (2014). Історіографія дослідження розвитку методики навчання іноземних мов на західноукраїнських землях (друга половина XIX – перша половина XX ст.). Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 34, 98-104.

Мартинова, Р. Ю. (2004). Цілісна загальнодидактична модель змісту навчання іноземних мов: монографія. Київ : Вища школа.

Мартинова, Р. Ю., Боднар, С. В. (2017). Зміст навчання англійської мови відповідно рівню “B2” Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: навчальний посібник. Одеса: «Освіта України».

Микитенко, Н. О. (2011). Технологія формування іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців природничого профілю: монографія / за ред. Г. В. Терещука. Тернопіль : ТНПУ.

Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: підручник (2002). Бігич О., Бражник Н., Гапонова С., Гринюк Г. та ін. / за загальн. ред. С. Ніколаєвої. Київ: Ленвіт.

Методика навчання іноземних мов і культур: теорія і практика : підручник для студ. класичних, педагогічних і лінгвістичних університетів (2013). Бігич О. Б., Бориско Н. Ф., Борецька Г. Е. та ін. / за загальн. ред. С. Ю. Ніколаєвої. Київ : Ленвіт.

Морська, Л. І. (2002). Сучасні тенденції у викладанні іноземних мов для спеціальних цілей. Іноземні мови. 2, 23-25.

Морська, Л. І. (2008). Інформаційні технології у навчанні іноземних мов: навчальний посібник. Тернопіль: Астон.

Ніколаєва, С. Ю. (2020). Історія методики навчання іноземних мов: навчально-методичний посібник для студентів магістратури та аспірантури. Київ : Вид. центр КНЛУ.

Попова, О. В. (2016). Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської освіти : монографія. Одеса : ПНПУ імені К. Д. Ушинського; Одеська міська типографія, КП.

Редько, В. Г. (2012). Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов. Теорія і практика : монографія. Київ : Генеза.

Сучасні технології навчання іноземних мов і культур у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах: колективна монографія (2015) / С. Ю. Ніколаєва, Г. Е. Борецька, Н. В. Майєр, О. М. Устименко, В. В. Черниш та ін. Київ : Ленвіт.

Тарнопольський, О. Б. (2006). Методика навчання іншомовної мовленнєвої діяльності у вищому мовному закладі освіти. Київ : Фірма ''ІНКОС''.

Тарнопольский, О. Б., Кожушко, С. П. (2004). Методика навчання англійської мови для ділового спілкування: навчальний посібник. Київ: Ленвіт.

Черноватий, Л. М. (2013). Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спеціальністю “Переклад”. Вінниця : Нова Книга.

Giesler, T. (2019). Munich works: German perspectives on the history of language learning and teaching. Language & History, 265-269.

Howatt, A. R. (1984). A History of English Language Teaching. Oxford: Oxford University Press.

Larsen-Freeman, D. (2011). Techniques and Principles in Language Teaching (3rd edition). Oxford University Press.

Moatti, C. (2006). Translation, Migration, and Communication in the Roman Empire: Three Aspects of Movement in History. Classical Antiquity, 25 (1), 109-140.

Bihych, O. B. (2006). Mulʹtymediyne zabezpechennya lektsiyi yak kompleks zasobiv aktyvizatsiyi piznavalʹnoyi diyalʹnosti studentiv. Inozemni movy. 2, 18-21. (in Ukrainian).

Bilyayev, O. M., Vashulenko, M. S., Plakhotnyk, V. M. (1994). Kontseptsiya movnoyi osvity v Ukrayini. Ridna shkola. 9, 71-74. (in Ukrainian).

Hurvych, P. B. (1980). Teoriya ta praktyka eksperymentu u metodytsi vykladannya inozemnykh mov. Volodymyr: Vyd-vo Volodymyr. derzh. ped. in-ta im. P. I. Lebedyeva, 1980. (in Ukrainian).

Derkach, A. C. (2018). Intensyvni metody navchannya inozemnykh mov. Naukovyy chasopys im. M. P. Drahomanova. 60, 132-135. (in Ukrainian).

Zhynkin, M. I. (1958). Mekhanizmy movlennya. Vyd-vo APN RSFSR. (in Ukrainian).

Zadorozhna, I. P. (2012). Teoretyko-metodychni zasady orhanizatsiyi samostiynoyi roboty maybutnikh uchyteliv z ovolodinnya anhlomovnoyu komunikatyvnoyu kompetentsiyeyu: dys. ... doktora ped. nauk: 13.00.02. Kyiv: KNLU. (in Ukrainian).

Ivashnʹova, S. V. (2006). Formuvannya metodyky navchannya inozemnoyi movy v pochatkoviy shkoli. Ridna shkola. 9, 53-55. (in Ukrainian).

Kravetsʹ, O. V. (2015). Aktualʹni metody vykladannya inozemnoyi movy. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya : Pedahohika. Sotsialʹna robota. 35, 92-95. (in Ukrainian).

Kravchuk, L. V. (2011). Istorychnyy rozvytok metodiv navchannya inozemnykh mov u druhiy polovyni KHKH st. Visnyk Lʹvivsʹkoho derzhavnoho universytetu bezpeky zhyttyediyalʹnosti. 5 (2), 154-158. (in Ukrainian).

Labinsʹka, B. I. (2014). Istoriohrafiya doslidzhennya rozvytku metodyky navchannya inozemnykh mov na zakhidnoukrayinsʹkykh zemlyakh (druha polovyna XIX – persha polovyna XX st.). Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya : Pedahohika. Sotsialʹna robota. 34, 98-104. (in Ukrainian).

Martynova, R. Yu. (2004). Tsilisna zahalʹnodydaktychna modelʹ zmistu navchannya inozemnykh mov: monohrafiya. Kyiv : Vyshcha shkola. (in Ukrainian).

Martynova, R. Yu., Bodnar, S. V. (2017). Zmist navchannya anhliysʹkoyi movy vidpovidno rivnyu “B2” Zahalʹnoyevropeysʹkykh rekomendatsiy z movnoyi osvity: navchalʹnyy posibnyk. Odesa: Osvita Ukrayiny. (in Ukrainian).

Mykytenko, N. O. (2011). Tekhnolohiya formuvannya inshomovnoyi profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh fakhivtsiv pryrodnychoho profilyu: monohrafiya. Ternopilʹ : TNPU. (in Ukrainian).

Metodyka vykladannya inozemnykh mov u serednikh navchalʹnykh zakladakh: pidruchnyk (2002). Bihych, O., Brazhnyk, N., Haponova, S., Hrynyuk, H. ta in. / za zahalʹn. red. S. Nikolayevoyi. Kyiv: Lenvit. (in Ukrainian).

Metodyka navchannya inozemnykh mov i kulʹtur: teoriya i praktyka : pidruchnyk dlya stud. klasychnykh, pedahohichnykh i linhvistychnykh universytetiv (2013). Bihych, O. B., Borysko, N. F., Boretsʹka, H. E. ta in. / za zahalʹn. red. S. Yu. Nikolayevoyi. Kyiv : Lenvit. (in Ukrainian).

Morsʹka, L. I. (2002). Suchasni tendentsiyi u vykladanni inozemnykh mov dlya spetsialʹnykh tsiley. Inozemni movy. 2, 23-25. (in Ukrainian).

Morsʹka, L. I. (2008). Informatsiyni tekhnolohiyi u navchanni inozemnykh mov: navchalʹnyy posibnyk. Ternopilʹ: Aston. (in Ukrainian).

Nikolayeva, S. Yu. (2020). Istoriya metodyky navchannya inozemnykh mov: navchalʹno-metodychnyy posibnyk dlya studentiv mahistratury ta aspirantury. Kyiv : Vyd. tsentr KNLU. (in Ukrainian).

Popova, O. V. (2016). Profesiyno-movlennyeva pidhotovka maybutnikh perekladachiv kytaysʹkoyi movy v umovakh universytet·sʹkoyi osvity : monohrafiya. Odesa : PNPU imeni K. D. Ushynsʹkoho; Odesʹka misʹka typohrafiya, KP. (in Ukrainian).

Redʹko, V. H. (2012). Zasoby formuvannya komunikatyvnoyi kompetentnosti u zmisti shkilʹnykh pidruchnykiv z inozemnykh mov. Teoriya i praktyka : monohrafiya. Kyiv : Heneza. (in Ukrainian).

Suchasni tekhnolohiyi navchannya inozemnykh mov i kulʹtur u zahalʹnoosvitnikh i vyshchykh navchalʹnykh zakladakh: kolektyvna monohrafiya (2015) / S. Yu. Nikolayeva, H. E. Boretsʹka, N. V. Mayyer, O. M. Ustymenko, V. V. Chernysh ta in. Kyiv : Lenvit. (in Ukrainian).

Tarnopolʹsʹkyy, O. B. (2006). Metodyka navchannya inshomovnoyi movlennyevoyi diyalʹnosti u vyshchomu movnomu zakladi osvity. Kyiv : Firma ''INKOS''. (in Ukrainian).

Tarnopolʹskyy, O. B., Kozhushko, S. P. (2004). Metodyka navchannya anhliysʹkoyi movy dlya dilovoho spilkuvannya: navchalʹnyy posibnyk. Kyiv: Lenvit. (in Ukrainian).

Chernovatyy, L. M. (2013). Metodyka vykladannya perekladu yak spetsialʹnosti: pidruchnyk dlya stud. vyshchykh zaklad. osvity za spetsialʹnistyu “Pereklad”. Vinnytsya : Nova Knyha. (in Ukrainian).

Giesler, T. (2019). Munich works: German perspectives on the history of language learning and teaching. Language & History, 265-269. (in English).

Howatt, A. R. (1984). A History of English Language Teaching. Oxford: Oxford University Press. (in English).

Larsen-Freeman, D. (2011). Techniques and Principles in Language Teaching (3rd edition). Oxford University Press. (in English).

Moatti, C. (2006). Translation, Migration, and Communication in the Roman Empire: Three Aspects of Movement in History. Classical Antiquity, 25 (1), 109-140. (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.