Гра в навчанні молодших школярів: варіативність підходів до застосування
PDF
HTML

Ключові слова

гра
класифікація ігор
молодший школяр
ігрова діяльність
методика організації гри
навчальний процес

Як цитувати

Бібік, Н. . (2023). Гра в навчанні молодших школярів: варіативність підходів до застосування. Український Педагогічний журнал, (3), 197–204. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-197-204

Анотація

У статті узагальнено стан теорії і практики застосування гри в навчанні молодших школярів; охарактеризовано суперечливі підходи щодо доцільності її використання в початкових класах. Визначено семантику вихідних понять: гра, ігрова діяльність; проаналізовано функцію гри, її структуру і компоненти з конкретизацією змісту відповідно до потреб освітнього процесу в початкових класах.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-197-204
PDF
HTML

Посилання

Бібік, Н.М. (2018). Я досліджую світ: підруч. інтегр. курсу для 1 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.): Ч. 1. Харків: Ранок.

Бібік, Н.М. (2019). Я досліджую світ: підруч. для 2 кл. закл. загал. серед. освіти (у 2-х ч.): Ч. 1. Харків: Ранок.

Бібік, Н.М., Павлова, Т.С. (2021) Організація навчання в 4 класі інтегрованого курсу «Я досліджую світ». Організація освітнього процесу в початковій школі: Методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 4 клас. Київ: Педагогічна думка. 66-71. https://lib.iitta.gov.ua/731792/

Гейзинг, Й. (1994) Досвід визначення ігрового елемента культури. Київ: Основи.

Кремень, В.Г. (ред.). (2021) Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком- Інтер,164‒165.

Костюк, Г.С. (1989) Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості. Київ: Радянська школа.

Кудикіна, Н.В. (2004) Теоретичні засади практичного керівництва ігровою діяльністю молодших школярів у позаурочному навчально-виховному процесі: автореферат дисертації доктора педагогічних наук. Київ: Ін-т педагогіки АПН України.

Онопрієнко, О.В., Петрук, О.М., Павлова, Т.С. (2023) Технології оцінювання особистісних і навчальних досягнень учнів початкової школи. Київ: Педагогічна думка.

Онопрієнко, О.В. (2020) Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів: методичний посібник. Київ: КОНВІ ПРІНТ.

Проскура, О.В. (1998) Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками: навчальний посібник. Київ: Освіта.

Савченко, О.Я. (ред.). (1990) Підготовка студентів до роботи з учнями 6 річного віку: навчальний посібник. Вища школа, 132‒133.

Савченко, О.Я. (2009) Виховний потенціал початкової освіти: посібник для вчителів і методистів початкового навчання. Київ: Богданова А.М.

Сухомлинський. О.В. (1977) Вибрані твори в 5т. Т.3. Серце віддаю дітям. Київ: Радянська школа.

Топузов, О. М. (2016) Компетентнісний підхід – стрижень наукових інновацій у навчанні. Освіта України, 32.

Ушинський, К.Д. (1983) Людина як предмет виховання. Вибр. пед. тв. у 2т. Т.1. Київ: Радянська школа.

Bibik, N.M. (2018a) Ya doslidzhuyu svit: pidruch. integr. kursu dlya 1 kl. zakl. zagal. sered. osvity` (u 2-x ch.): Ch. 1. Xarkiv: Ranok. (in Ukrainian).

Bibik, N.M. (2019) Ya doslidzhuyu svit: pidruch. dlya 2 kl. zakl. zagal. sered. osvity` (u 2-x ch.): Ch. 1. Xarkiv: Ranok. (in Ukrainian).

Bibik, N.M., Pavlova, T.S. (2021) Orhanizatsiia navchannia v 4 klasi intehrovanoho kursu «Ia doslidzhuiu svit». U Orhanizatsiia osvitnoho protsesu v pochatkovii shkoli: Metodychni rekomendatsii. Oriientovni kalendarno-tematychni plany. 4 klas. Kyiv: Pedahohichna dumka. 66-71. (in Ukrainian). https://lib.iitta.gov.ua/731792/

Heizynh, Y. (1994) Dosvid vyznachennia ihrovoho elementa kultury. Kyiv: Osnovy. (in Ukrainian).

Kremen, V.H. (red.). (2021) Entsyklopediia osvity. Kyiv: Yurinkom- Inter,164-165. (in Ukrainian).

Kostiuk, H.S. (1989) Navchalno-vykhovnyi protses i psykhichnyi rozvytokosobystosti. Kyiv: Radianska shkola. (in Ukrainian).

Kudykina, N.V. (2004) Teoretychni zasady praktychnoho kerivnytstva ihrovoiudiialnistiu molodshykh shkoliariv u pozaurochnomu navchalno-vykhovnomu protsesi: avtoref. dys. d.p.nauk. Kyiv: In-t pedahohiky APN Ukrainy. (in Ukrainian).

Onopriienko, O.V., Petruk, O.M., Pavlova, T.S. (2023) Tekhnolohii otsiniuvannia osobystisnykh i navchalnykh dosiahnen uchniv pochatkovoi shkoly. Kyiv: Pedahohichna dumka. (in Ukrainian).

Onopriyenko, O.V. (2020) Instrumentarij ocinyuvannya rezul`tativ kompetentnisno oriyentovanogo navchannya molodshy`x shkolyariv: metody`chny`j posibny`k. Ky`yiv: KONVI PRINT. (in Ukrainian).

Proskura, O.V. (1998) Psykholohichna pidhotovka vchytelia do roboty z pershoklasnykamy: navch. posibnyk. Kyiv: Osvita. (in Ukrainian).

Savchenko, O.Ia. (red.). (1990) Pidhotovka studentiv do roboty z uchniamy 6 richnoho viku.: navch. posibnyk. Vyshcha shkola, 132-133. (in Ukrainian).

Savchenko, O.Ia. (2009) Vykhovnyi potentsial pochatkovoi osvity: posibnyk dlia vchyteliv i metodystiv pochatkovoho navchannia. Kyiv: Bohdanova A.M. (in Ukrainian).

Sukhomlynskyi. O.V. (1977) Vybrani tvory v 5t. T.3. Sertse viddaiu ditiam. Kyiv: Radianska shkola. (in Ukrainian).

Topuzov, O. (2016) Kompetentnisny`j pidxid – stry`zhen` naukovy`x innovacij u navchanni. Osvita Ukrayiny`, 32. (in Ukrainian).

Ushynskyi, K.D. (1983) Liudyna yak predmet vykhovannia. Vybr. ped. tv. u 2t. T.1. Kyiv: Radianska shkola. (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.