Застосування ментальних карт як засобу візуалізації та категоризації понять на заняттях медичної біології
PDF
HTML

Ключові слова

візуалізація
ментальні карти
майндмепінг
метод ключових слів

Як цитувати

Гавриленко, К. ., Приходько, О. ., & Шеметенко, О. . (2023). Застосування ментальних карт як засобу візуалізації та категоризації понять на заняттях медичної біології. Український Педагогічний журнал, (3), 227–234. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-227-234

Анотація

У статті описано особливості використання ментальних карт як засобу візуалізації та категоризації інформації у закладі вищої медичної освіти на заняттях медичної біології. Наведено аналіз останніх досліджень та публікацій щодо застосування ментальних карт у закладах освіти на різних рівнях, включаючи дошкільну, початкову, середню та вищу освіту. Авторами обґрунтовано основні переваги застосування ментальних карт на заняттях з природничих дисциплін, зокрема, медичної біології та запропоновано варіанти застосування ментальних карт у професійній діяльності викладача. Наведені деякі платформи та сервіси, які використовуються для створення інтелектуальних карт онлайн. На прикладі конкретних тем показаний алгоритм розробки ментальних карт та особливості їх використання на практичних та лекційних заняттях і при підготовці студентів до інтегрованого тестового іспиту КРОК, а також обґрунтовано доцільність використання інтерактивної дошки Miro для проведення занять. Встановлено, що застосування ментальних карт на заняттях медичної біології є сьогодні актуальним, оскільки цей метод дає можливість візуалізувати та систематизувати складну інформацію про біологічні процеси і встановити зв’язки між попередніми та майбутніми темами, що дозволяє студентам засвоїти великі об’єми інформацію та засвоїти її цілком, а не фрагментарно.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-227-234
PDF
HTML

Посилання

Абуватфа, С. Лунгол, О.М., Сухарівська, Л.П. (2019) Особливості використання ментальних карт на заняттях природничо-наукових дисциплін закладів вищої медичної освіти. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки» 183, 206‒209. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/450/394

Барна, Х. В. (2016). Характеристика технології складання інтелектуальних карт в освітньому просторі дошкільного навчального закладу. Збірник наукових праць Херсонського державного університету. Педагогічні науки, (70 (1)), 131‒134. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_70%281%29__30

Васильківська, Н. (2022). Застосування інтелект-карт у початковій школі. Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян, 9‒11. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27131

Гавриш, Н. (2013). Відійти від подвійних стандартів. Новий підхід до планування педагогічної діяльності. Дошкільне виховання, (7), 11‒17.

Гриценко, Є. М. (2023). Ментальна карта як засіб візуалізації навчального матеріалу на уроках мовно-літературного циклу . Імідж сучасного педагога, 5(206), 119–125. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-5(206)-119-125

Дубінін, С. І., Ваценко, А. В., Пілюгін, В. О., Стороженко, Л.В., Рябушко, О.Б., Улановська, Н.А. (2006) Організація навчального процесу з медичної біології в умовах кредитно-модульної системи. Клінічна та експерементальна патологія, 1, 13–15. http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5947

Кіндрат, І. (2012) Використання інтелект-карти у плануванні та організації навчального процесу. Нова педагогічна думка, 4, 153‒156

Колтунович, Т., Поліщук О. (2019). Використання ментальних карт як засобу візуалізації у процесі викладання соціальної психології. Молодий вчений, 7.1, 19‒26. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7.1/5.pdf

Машкіна, В.В. (2012). Використання ментальних карт як інноваційних засобів викладання географії. Збірник наукових праць. Проблеми безперервної географічної освіти і катастроф, 16, 72‒76. https://goik.univer.kharkov.ua/wp-content/files/issue_16/16_21.pdf

Паніна, Л. (2020). Ментальна карта як засіб візуалізації навчальної інформації учнями закладів загальної середньої освіти на уроках української мови та літератури. Нова педагогічна думка, 4 (104), 60‒63. http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/255/237

Пішак, В.П., Бажора, Ю.І., Булик, Р.Є. (2006) Впровадження принципів кредитно-модульної системи навчання в дисципліну «Медична біологія»: перші результати та подальші кроки. Медична освіта, 4, 43‒46. http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/4751

Позднякова, Т. Є. (2018). Візуалізація та структурування інформації за допомогою ментальних карт на уроках біології: науково-методичний посібник. Рівне: РОІППО.

Поліщук, Т., Іщенко, Г. (2022). Про використання техніки майндмепінг під час розв’язання вправ з математичного аналізу. Проблеми підготовки сучасного вчителя, 1 (25), 106-114. DOI: 10.31499/2307-4914.1.2022.258483

Полонська, Т.К. (2022). Ментальна карта як ефективний засіб розвитку критичного мислення учнів на уроках іноземної мови у 5-6 класах гімназії. Sectoral research XXI: characteristics and features, 3, 26-28. https://lib.iitta.gov.ua/730325/1/Chicago_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-385-1302-PB-27-29.pdf

Романовська, О. (2019). Застосування методу інтелект-карт в підготовці магістрів освітніх наук. Теорія і практика управління соціальними системами, 3, 27‒37 https://core.ac.uk/download/pdf/270038875.pdf

Руденко, Н. (2020). Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування ментальних карт на уроках математики. Освітологічний дискус, 2 (29), 92‒104. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/690/593

Трофімчук, О. Л., Хлуп’янець, І. В. (2020). Ментальні карти як специфічна форма організації пізнавальної діяльності студентів ВНЗ. Вісник Житомирського агротехнічного коледжу, 3, 68-76.

Цуркан, М.В., Греб, М.М., Ільків, А.В.(2021). Використання засобів ІКТ у процесі навчання української мови іноземних студентів-медиків. Інформаційні технології і засоби навчання, 83 (3), 288‒300. DOI: 10.33407/itlt.v83i3.3517

Abuvatfa, S. Lungol, O.M., Suxarivs`ka, L.P. (2019) Osobly`vosti vy`kory`stannya mental`ny`x kart na zanyattyax pry`rodny`cho-naukovy`x dy`scy`plin zakladiv vy`shhoyi medy`chnoyi osvity`. Naukovi zapy`sky`. Seriya «Pedagogichni nauky`» 183, 206‒209. https://pednauk.cuspu.edu.ua/index.php/pednauk/article/view/450/394 (in Ukrainian).

Barna, X. V. (2016). Xaraktery`sty`ka texnologiyi skladannya intelektual`ny`x kart v osvitn`omu prostori doshkil`nogo navchal`nogo zakladu. Zbirny`k naukovy`x pracz` Xersons`kogo derzhavnogo universy`tetu. Pedagogichni nauky`, (70 (1)), 131‒134. http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2016_70%281%29__30 (in Ukrainian).

Vasy`l`kivs`ka, N. (2022). Zastosuvannya intelekt-kart u pochatkovij shkoli. Osvita – energiya majbutn`ogo. Yakisna osvita yak faktor peremogy` : materialy` Krajovogo forumu osvityan, 9‒11. http://dspace.tnpu.edu.ua/handle/123456789/27131 (in Ukrainian).

Gavry`sh, N. (2013). Vidijty` vid podvijny`x standartiv. Novy`j pidxid do planuvannya pedagogichnoyi diyal`nosti. Doshkil`ne vy`xovannya, (7), 11‒17. (in Ukrainian).

Gry`cenko, Ye. M. (2023). Mental`na karta yak zasib vizualizaciyi navchal`nogo materialu na urokax movno-literaturnogo cy`klu . Imidzh suchasnogo pedagoga, 5(206), 119–125. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2022-5(206)-119-125 (in Ukrainian).

Dubinin, S. I., Vacenko, A. V., Pilyugin, V. O., Storozhenko, L.V., Ryabushko, O.B., Ulanovs`ka, N.A. (2006) Organizaciya navchal`nogo procesu z medy`chnoyi biologiyi v umovax kredy`tno-modul`noyi sy`stemy`. Klinichna ta eksperemental`na patologiya, 1, 13–15. http://repository.pdmu.edu.ua/handle/123456789/5947 (in Ukrainian).

Kindrat, I. (2012) Vy`kory`stannya intelekt-karty` u planuvanni ta organizaciyi navchal`nogo procesu. Nova pedagogichna dumka, 4, 153‒156 (in Ukrainian).

Koltunovy`ch, T., Polishhuk O. (2019). Vy`kory`stannya mental`ny`x kart yak zasobu vizualizaciyi u procesi vy`kladannya social`noyi psy`xologiyi. Molody`j vcheny`j, 7.1, 19‒26. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2019/7.1/5.pdf (in Ukrainian).

Mashkina, V.V. (2012). Vy`kory`stannya mental`ny`x kart yak innovacijny`x zasobiv vy`kladannya geografiyi. Zbirny`k naukovy`x pracz`. Problemy` bezperervnoyi geografichnoyi osvity` i katastrof, 16, 72‒76. https://goik.univer.kharkov.ua/wp-content/files/issue_16/16_21.pdf (in Ukrainian).

Panina, L. (2020). Mental`na karta yak zasib vizualizaciyi navchal`noyi informaciyi uchnyamy` zakladiv zagal`noyi seredn`oyi osvity` na urokax ukrayins`koyi movy` ta literatury`. Nova pedagogichna dumka, 4 (104), 60‒63. http://npd.roippo.org.ua/index.php/NPD/article/view/255/237 (in Ukrainian).

Pishak, V.P., Bazhora, Yu.I., Buly`k, R.Ye. (2006) Vprovadzhennya pry`ncy`piv kredy`tno-modul`noyi sy`stemy` navchannya v dy`scy`plinu «Medy`chna biologiya»: pershi rezul`taty` ta podal`shi kroky`. Medy`chna osvita, 4, 43‒46. http://repo.odmu.edu.ua:80/xmlui/handle/123456789/4751 (in Ukrainian).

Pozdnyakova, T. Ye. (2018). Vizualizaciya ta strukturuvannya informaciyi za dopomogoyu mental`ny`x kart na urokax biologiyi: naukovo-metody`chny`j posibny`k. Rivne: ROIPPO. (in Ukrainian).

Polishhuk, T., Ishhenko, G. (2022). Pro vy`kory`stannya texniky` majndmeping pid chas rozv'yazannya vprav z matematy`chnogo analizu. Problemy` pidgotovky` suchasnogo vchy`telya, 1 (25), 106-114. DOI: 10.31499/2307-4914.1.2022.258483 (in Ukrainian).

Polons`ka, T.K. (2022). Mental`na karta yak efekty`vny`j zasib rozvy`tku kry`ty`chnogo my`slennya uchniv na urokax inozemnoyi movy` u 5-6 klasax gimnaziyi. Sectoral research XXI: characteristics and features, 3, 26-28. https://lib.iitta.gov.ua/730325/1/Chicago_%D0%B7%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-385-1302-PB-27-29.pdf (in Ukrainian).

Romanovs`ka, O. (2019). Zastosuvannya metodu intelekt-kart v pidgotovci magistriv osvitnix nauk. Teoriya i prakty`ka upravlinnya social`ny`my` sy`stemamy`, 3, 27‒37 https://core.ac.uk/download/pdf/270038875.pdf (in Ukrainian).

Rudenko, N. (2020). Osobly`vosti pidgotovky` majbutnix uchy`teliv pochatkovoyi shkoly` do zastosuvannya mental`ny`x kart na urokax matematy`ky`. Osvitologichny`j dy`skus, 2 (29), 92‒104. https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/690/593 (in Ukrainian).

Trofimchuk, O. L., Xlup'yanecz`, I. V. (2020). Mental`ni karty` yak specy`fichna forma organizaciyi piznaval`noyi diyal`nosti studentiv VNZ. Visny`k Zhy`tomy`rs`kogo agrotexnichnogo koledzhu, 3, 68-76. (in Ukrainian).

Czurkan, M.V., Greb, M.M., Il`kiv, A.V.(2021). Vy`kory`stannya zasobiv IKT u procesi navchannya ukrayins`koyi movy` inozemny`x studentiv-medy`kiv. Informacijni texnologiyi i zasoby` navchannya, 83 (3), 288‒300. DOI: 10.33407/itlt.v83i3.3517 (in Ukrainian).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.