Історіографія впровадження та розвитку дистанційного навчання і його основні види
PDF
HTML

Переглядів анотації: 62

Ключові слова

дистанційне здобуття знань
корпоративна платформа для відеозв’язку
онлайн-навчання
освітня система України
програмне забезпечення

Як цитувати

Зварич, Д. . (2023). Історіографія впровадження та розвитку дистанційного навчання і його основні види. Український Педагогічний журнал, (3), 175–186. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-175-186

Анотація

У цій статті висвітлюється процес виникнення та розвитку дистанційного навчання і його види у світі та Україні. При цьому із використанням системного і синергетичного підходів та таких методів, як аналізу і синтезу, індукції та дедукції, історичного, компаративного, порівняльного і контент-аналізу встановлено, що трактування віддаленого здобуття нових знань в Україні, Європі та світі в цілому аналогічні. Разом із цим динаміка економічних і соціальних процесів у сучасному суспільстві та кардинальні зміни у способах використання і поширення інформації зумовлюють істотну еволюцію освітніх технологій та сприяють дуже активному впровадженню онлайн-навчання як одного із основних напрямків реформування і стратегічного розвитку освітньої системи України. Водночас із цим в умовах її модернізації особливої актуальності набувають інформаційні технології у системі саме методологічної діяльності та визначення переваг і недоліків сучасних засобів дистанційного навчання та впровадження нових сучасних методів його здійснення із використанням нових підходів до його організації в умовах пандемії COVID‑19 і віроломного протиправного збройного вторгнення армії Росії у суверенну Україну, системний аналіз яких і став найосновнішим завданням цієї наукової розвідки.

https://doi.org/10.32405/2411-1317-2023-3-175-186
PDF
HTML

Посилання

Богачков, Ю. М., Биков, В. О., Пінчук, О. П. та інші. (2012). Організація середовища дистанційного навчання в середніх навчальних закладах. Київ: Педагогічна думка.

Вакалюк, Т. А., Спірін О. М. (2021). Інформаційно-цифрові технології: сутність поняття. Звітна науково-практична конференція Інституу інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: матеріали науково-практичної конференції, м. Київ, 11 лютого 2021 року. Київ: ІІТЗН НАПН України, 16 – 18.

Варенко, В. М. (2014). Інформаційно-аналітична діяльність. Київ: Університетт «Україна».

Волокита, А. М., Мухін, В. Є., Стешин, В. В. (2021). Специфіка інформаційних систем на основі технологій cloud computing. Вісник Чернігівського технологічного університету,4 (53), 176–184.

Данильчук, Л. О. (2012). Сутність і зміст поняття «Інформаційно-комунікаційні технології». Педагогіка і психологія професійної освіти, 4, 123–130.

Еволюція систем відеоконференцзв’язку. (2023). https://infotel.ua

Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-УІІ «Про вищу освіту» (зі змін.). https://zakon2.rada.gov.ua

Закон України від 10 лютого 1998 року № 103/98-ВР «Про професійно-технічну освіту». https://zakon2.rada.gov.ua.

Закон України від 16 січня 2020 року № 463-ІХ «Про повну загальну се-редню освіту» (зі змінами). https://zakon2.rada.gov.ua

Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-УІІІ «Про освіту» (зі змін.) https://zakon2.rada.gov.ua

Зварич, Д. (2022). Розробка корпоративних платформ для проведення відеоконференцій (Conference-Assistans). Івано-Франківськ: ЛІК.

Зварич, І. Т., Зварич, О. І. (2017). Сучасні підходи до методології управління проек-тами сталого розвитку в контексті безперервної освіти державних службовців. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 5 (155), 11–23.

Історія дистанційного навчання. (2023). https://kerivnyk.info

Коменський, А. Я. (1940). Вибрані педагогічні твори: у трьох томах. Том 1. Велика дидактика. Київ.

Лист Міністерства освіти і науки України від 21 лютого 2023 року № 1/ 2484 «Про рекомендацію навчання в дистанційній формі». https://zakon5.rada. gov.ua

Літнарович, Р. М. (2012). Платформи корпоративних інформаційних систем. Рівне: МЕТУ.

Лю Сюнь Лей, Коваленко В. В. (2021). Цифрові технології для самоосвіти та освіти дорослих. Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених «Наукова модель-2021» (м. Київ, 30 листопада 2021 року). Київ: ІІТЗН НАПН України, 106 – 109.

Михалевич, В.С. (ред.). (1989). Словник кібернетики. Київ.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 24 лютого 2022 року «Про запровадження дистанційної форми навчання на час дії воєнного стану в Україні». https://zakon5.rada.gov.ua

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466 «Про затвердження Положення про дистанційне навчання». https://zakon5. rada.gov.ua

Наказ Міністерства освіти і науки України від 8 вересня 2020 року № 1115 «Деякі питання дистанційного навчання», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 8 вересня за № 941/35224

Постанова Кабінету Міністрів України від 10 березня 2021 року № 184 «Питання Єдиного державного вебпорталу цифрової освіти «Дія. Цифрова осві-та». https://zakon4.rada.gov.ua

Постанова Кабінету Міністрів України від 16 січня 2022 року № 711 «Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні». https://zakon4.rada.gov.ua

Ребрина, В.А. (ред.). (2021). Методика дистанційного навчання: збірник статей. Хмельницький: ХОіППО.

Резолюція Ради Європи від 13 липня 2021 року «Про електронне навчан-ня». https://uk.wikipedia.org

Роз’яснення Міністерства освіти і науки України щодо постанови Кабіне-ту Міністрів України № 581 «Дистанційна робота та організація трудових відно-син». https://zakon5.rada.gov.ua

Bonner, E., Reinders, H. (2018). Augmented and Virtual Reality in the Language classroom: Practical Ideas: Teaching English with Technology, 18 (3), 33–53.

Evans, P. C., Gawer A. (2016). The Rise of the Platform Enterprise. A Global Survey. https://thecqe.net/app/uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform-Survey_01_12. pdf

Jonson, D. W., Jonson, R. T. (1994). Learning Together and Alone Cooperative. Competirive and Individualistic Learning (4th Ed). Need ham Heights, mass: Allyn and Bacon.

Keegan, D. (1996). Foundation of distance education. London and New York: Rout ledge.

Wing, I. (2022). Computational Thinking. https://cs.cmu.edu/15110.s13 https://cs.cmu.edu/~15110.s13/ Wing06-ct.pdf

Bogachkov, Yu. M., By`kov, V. O., Pinchuk, O. P. ta inshi. (2012). Organizaciya seredovy`shha dy`stancijnogo navchannya v serednix navchal`ny`x zakladax. Ky`yiv: Pedagogichna dumka. (in Ukrainian).

Vakalyuk, T. A., Spirin O. M. (2021). Informacijno-cy`frovi texnologiyi: sutnist` ponyattya. Zvitna naukovo-prakty`chna konferenciya Insty`tuu informacijny`x texnologij i zasobiv navchannya NAPN Ukrayiny`: materialy` naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi, m. Ky`yiv, 11 lyutogo 2021 roku. Ky`yiv: IITZN NAPN Ukrayiny`, 16 – 18. (in Ukrainian).

Varenko, V. M. (2014). Informacijno-anality`chna diyal`nist`. Ky`yiv: Universy`tett «Ukrayina». (in Ukrainian).

Voloky`ta, A. M., Muxin, V. Ye., Steshy`n, V. V. (2021). Specy`fika informacijny`x sy`stem na osnovi texnologij cloud computing. Visny`k Chernigivs`kogo texnologichnogo universy`tetu,4 (53), 176–184. (in Ukrainian).

Dany`l`chuk, L. O. (2012). Sutnist` i zmist ponyattya «Informacijno-komunikacijni texnologiyi». Pedagogika i psy`xologiya profesijnoyi osvity`, 4, 123–130. (in Ukrainian).

Evolyuciya sy`stem videokonferenczzv'yazku. (2023). https://infotel.ua (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` vid 1 ly`pnya 2014 roku # 1556-UII «Pro vy`shhu osvitu» (zi zmin.). https://zakon2.rada.gov.ua. (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` vid 10 lyutogo 1998 roku # 103/98-VR «Pro profesijno-texnichnu osvitu». https://zakon2.rada.gov.ua. (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` vid 16 sichnya 2020 roku # 463-IX «Pro povnu zagal`nu se-rednyu osvitu» (zi zminamy`). https://zakon2.rada.gov.ua. (in Ukrainian).

Zakon Ukrayiny` vid 5 veresnya 2017 roku # 2145-UIII «Pro osvitu» (zi zmin.) https://zakon2.rada.gov.ua. (in Ukrainian).

Zvary`ch, D. (2022). Rozrobka korporaty`vny`x platform dlya provedennya videokonferencij (Conference-Assistans). Ivano-Frankivs`k: LIK. (in Ukrainian).

Zvary`ch, I. T., Zvary`ch, O. I. (2017). Suchasni pidxody` do metodologiyi upravlinnya proek-tamy` stalogo rozvy`tku v konteksti bezperervnoyi osvity` derzhavny`x sluzhbovciv. Visny`k Ky`yivs`kogo nacional`nogo universy`tetu texnologij ta dy`zajnu, 5 (155), 11–23. (in Ukrainian).

Istoriya dy`stancijnogo navchannya. (2023). https://kerivnyk.info. (in Ukrainian).

Komens`ky`j, A. Ya. (1940). Vy`brani pedagogichni tvory`: u tr`ox tomax. Tom 1. Vely`ka dy`dakty`ka. Ky`yiv. (in Ukrainian).

Ly`st Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 21 lyutogo 2023 roku # 1/ 2484 «Pro rekomendaciyu navchannya v dy`stancijnij formi». https://zakon5.rada. gov.ua. (in Ukrainian).

Litnarovy`ch, R. M. (2012). Platformy` korporaty`vny`x informacijny`x sy`stem. Rivne: METU. (in Ukrainian).

Lyu Syun` Lej, Kovalenko V. V. (2021). Cy`frovi texnologiyi dlya samoosvity` ta osvity` dorosly`x. Zbirny`k materialiv IX Vseukrayins`koyi naukovo-prakty`chnoyi konferenciyi molody`x vcheny`x «Naukova model`-2021» (m. Ky`yiv, 30 ly`stopada 2021 roku). Ky`yiv: IITZN NAPN Ukrayiny`, 106 – 109. (in Ukrainian).

My`xalevy`ch, V.S. (red.). (1989). Slovny`k kibernety`ky`. Ky`yiv. (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 24 lyutogo 2022 roku «Pro zaprovadzhennya dy`stancijnoyi formy` navchannya na chas diyi voyennogo stanu v Ukrayini». https://zakon5.rada.gov.ua. (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 25 kvitnya 2013 roku # 466 «Pro zatverdzhennya Polozhennya pro dy`stancijne navchannya». https://zakon5. rada.gov.ua (in Ukrainian).

Nakaz Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` vid 8 veresnya 2020 roku # 1115 «Deyaki py`tannya dy`stancijnogo navchannya», zareyestrovany`j v Ministerstvi yusty`ciyi Ukrayiny` 8 veresnya za # 941/35224 (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 10 bereznya 2021 roku # 184 «Py`tannya Yedy`nogo derzhavnogo veb-portalu cy`frovoyi osvity` «Diya. Cy`frova osvi-ta». https://zakon4.rada.gov.ua (in Ukrainian).

Postanova Kabinetu Ministriv Ukrayiny` vid 16 sichnya 2022 roku # 711 «Pro pochatok navchal`nogo roku pid chas diyi pravovogo rezhy`mu voyennogo stanu v Ukrayini». https://zakon4.rada.gov.ua (in Ukrainian).

Rebry`na, V.A. (red.). (2021). Metody`ka dy`stancijnogo navchannya: zbirny`k statej. Xmel`ny`cz`ky`j: XOiPPO. (in Ukrainian).

Rezolyuciya Rady` Yevropy` vid 13 ly`pnya 2021 roku «Pro elektronne navchan-nya». https://uk.wikipedia.org (in Ukrainian).

Roz'yasnennya Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` shhodo postanovy` Kabine-tu Ministriv Ukrayiny` # 581 «Dy`stancijna robota ta organizaciya trudovy`x vidno-sy`n». https://zakon5.rada.gov.ua (in Ukrainian).

Bonner, E., Reinders, H. (2018). Augmented and Virtual Reality in the Language classroom: Practical Ideas: Teaching English with Technology, 18 (3), 33–53. (in English).

Evans, P. C., Gawer A. (2016). The Rise of the Platform Enterprise. A Global Survey. https://thecqe.net/app/uploads/2016/01/PDF-WEB-Platform-Survey_01_12. pdf (in English).

Jonson, D. W., Jonson, R. T. (1994). Learning Together and Alone Cooperative. Competirive and Individualistic Learning (4th Ed). Need ham Heights, mass: Allyn and Bacon. (in English).

Keegan, D. (1996). Foundation of distance education. London and New York: Rout ledge. (in English).

Wing, I. (2022). Computational Thinking. https://cs.cmu.edu/15110.s13 https://cs.cmu.edu/~15110.s13/ Wing06-ct.pdf (in English).

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.